Fakultní orgány

Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

Děkan

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
585 634 001
dekan.prf@upol.cz

Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., získal vysokoškolské vzdělání na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval obor Fyzika se specializací Biofyzika a chemická fyzika. Tamtéž absolvoval také doktorské studium a následně jeden rok působil jako asistent. Od roku 2005 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pracovně zabýval biofyzikou a v roce 2010 se zde habilitoval.

Odborně je zaměřen na využití optických spektroskopií ke studiu vztahu mezi strukturou a vlastnostmi organických molekul a zejména biologických makromolekul. Dlouhodobě se věnuje jednomu z nejvýznamnějších enzymů živočišných buněk, sodno-draselné pumpě, kde kromě zkoumání struktury a funkce analyzuje také její interakce s farmakologicky významnými látkami.

Velké úsilí věnuje rovněž pedagogické části akademické práce. Na katedře biofyziky vybudoval studijní obor Molekulární biofyzika a je garantem bakalářského i navazujícího magisterského studia. Průkopnickým počinem na poli popularizace jsou jím organizované projekty Badatel a Newton pro středoškolské studenty, které pomáhají motivovat ty nejtalentovanější studenty ke studiu v Olomouci.

Předseda akademického senátu

doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
585 631 547
k.lemr@upol.cz

Doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D., je absolventem oboru Optika a optoelektronika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Disertační práci s názvem "Experimental quantum information processing with photon pairs" obhájil v roce 2012. V témže roce mu za ni byla udělena Cena Siemens. Již od doby svého doktorského studia až po současnost působí jako člen Společné laboratoře optiky. V letech 2008 až 2014 byl také vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu AV ČR a mezi lety 2004 a 2010 vyučujícím fyziky na Slovanském gymnáziu v Olomouci.

Hlavním zaměřením jeho vědecké činnosti je oblast experimentální kvantové optiky a kvantového zpracování informace. V rámci této vědní disciplíny vede kvalifikační práce studentů bakalářského, magisterského i doktorského stupně a intenzivně spolupracuje s kolegy ze zahraničí. Kvantovému zpracování informace se věnuje rovněž jeho habilitační práce obhájená v roce 2016. V posledních letech v rámci mezioborové spolupráce participuje na vývoji optických metod pro průzkum kulturního dědictví.

Karel Lemr se podílí nejen na výuce vysokoškolských studentů, ale také na popularizaci fyziky směrem k veřejnosti. Účastní se popularizačních projektů pořádaných jak univerzitou, tak jinými vzdělávacími subjekty.

Proděkani

Proděkan pro mezinárodní záležitosti,
statutární zástupce děkana

prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
585 634 272
miloslav.dusek@upol.cz

 • mezinárodní mobilita studentů a akademických pracovníků
 • internacionalizace studia a pracovišť fakulty
 • propagace fakulty v zahraničí a zajišťování informací o fakultě v angličtině
 • Fischerova stipendia

Prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr., (*1964), vystudoval kvantovou a nelineární optiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tamtéž získal i doktorát. Od roku 1994 pracuje na Katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP. V roce 2007 byl jmenován profesorem.

Zabývá se kvantovou optikou a kvantovým zpracováním a přenosem informace. V devadesátých letech se podílel na vývoji prototypu zařízení pro kvantovou distribuci kryptografického klíče. Je autorem více než 80 odborných publikací, které byly více než 2500krát citovány, a autorem monografie Koncepční otázky kvantové teorie. Působil také na Boston University (1999) a ve Slovenské akademii věd (2001).

V letech 2010-2014 byl proděkanem pro vnější vztahy, od roku 2010 působí ve vědecké radě fakulty. Byl také členem meziresortní komise pro hodnocení výzkumných záměrů. V současnosti je členem redakční rady Scientific Reports, předsedá konferenci v rámci symposia SPIE Security+Defence, podílí se na hodnocení projektů EC a je za ČR členem Quantum Community Network.

Aktivně se podílel a podílí na popularizaci vědy, je například zakladatelem a spoluorganizátorem Olomouckého fyzikálního kaleidoskupu. Během svého působení na katedře optiky byl zapojen do řešení nebo byl řešitelem mnoha výzkumných projektů. Participuje na výuce od bakalářského po doktorský stupeň studia. Pod jeho vedením úspěšně absolvovalo sedm doktorských studentů.

Proděkan pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
585 634 415
karel.lemr@upol.cz

 • příprava zasedání Vědecké rady fakulty
 • habilitační a profesorská řízení
 • jmenování členů komisí a oponentů pro rigorózní řízení
 • institucionální granty FRUP a IGA
 • podpora účasti pracovišť fakulty v grantových soutěžích

Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., (*1963) je absolventem oboru Analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Docentem byl jmenován v roce 1998, profesorem v roce 2003.

Po ukončení studia působil ve firmě Farmak Olomouc na oddělení kvality, poté jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii, experimentální poloprovoz Olomouc. V prosinci roku 1992 se vrátil na katedru analytické chemie, kde se věnuje výzkumu v oblasti hmotnostní spektrometrie a separačních metod. Výzkum zahrnuje studium základních procesů ovlivňujících chemickou analýzu těmito metodami, vývoj původního iontového zdroje pro analýzu povrchů a řadu aplikací například z oblasti toxikologické analýzy. Spolupodílel se na vzniku více než 125 odborných publikací, které byly citovány více než 1300 krát. Je držitele Hanušovy medaile udělované Českou společností chemickou.

Jako řešitel nebo spoluřešitel se podílel na řadě výzkumných projektů. Jeho pedagogická činnost zahrnuje přednášky a semináře zaměřené na základy analytické chemie, separační metody a hmotnostní spektrometrii. Pod jeho vedením bylo obhájeno osm bakalářských, 27 diplomových a sedm disertačních prací.

Profesor Lemr je členem Stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.), panelu a oborové komise GAČR, Oborové rady doktorského studijního programu Chemie a technologie potravin na VŠCHT Praha a předsedou Oborové komise doktorského studia analytické chemie na Přírodovědecké fakultě UP. Byl členem Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Rady Ústavu analytické chemie Akademie věd ČR Brno nebo Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP. Je členem českých i zahraničních odborných společností.

Je ženatý, má čtyři děti a dvě vnoučata, jeho syn rovněž působí na přírodovědecké fakultě. Ve volném čase si rád zahraje hokej, tenis nebo přečte literaturu faktu či dobrou detektivku.

Proděkan pro studijní záležitosti
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
585 634 104
jan.riha@upol.cz

 • řízení a kontrola agendy bakalářských a magisterských studijních programů od přijímacího řízení až po promoce
 • jmenování členů komisí pro bakalářské a magisterské státní zkoušky
 • navrhování udělení prospěchových a sociálních stipendií
 • vyřizování disciplinárních záležitostí studentů
 • dohled nad činností Kabinetu cizích jazyků a Kabinetu pedagogické přípravy

Mgr. Jan Říha, Ph.D., (*1973) vystudoval obor Učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tamtéž absolvoval doktorské studium, obor Obecná fyzika a matematická fyzika. Od roku 1999 pracoval na Katedře teoretické fyziky Přírodovědecké fakulty UP, od jejího zrušení v roce 2006 je členem Katedry experimentální fyziky UP.

Zabývá se optickou aktivitou krystalů, aplikací programu Wolfram Mathematica v přírodních vědách a didaktikou fyziky. Jako hlavní řešitel se podílel na rozvoji fakulty několika projekty OP RLZ, OP VK a OP VVV. V rámci pedagogické činnosti vede matematické semináře pro fyziky a semináře matematického software, podílí se na výuce v předmětech teorie elektromagnetického pole, paprsková a vlnová optika, elektřina a magnetismus, základy moderní fyziky a kvantová teorie molekul.

Proděkan pro doktorské studium
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
585 634 532
ondrej.babek@upol.cz

 • agenda spojená s doktorským studiem
 • komunikace s oborovými radami a jednotlivými pracovišti ohledně standardů doktorského studia
 • příprava nové akreditace doktorských studijních programů
 • garance předmětu Vědeckovýzkumná stáž v rámci doktorského studia

Prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., (*1969) je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Geologie a geochemie. Docentem byl jmenován v roce 2005 a profesorem v roce 2014.

Od roku 1996 působí na katedře geologie PřF UP Olomouc; v letech 2006-2017 působil rovněž na Ústavu geologických věd PřF MU. Jeho hlavním odborným zájmem je stratigrafie a její aplikace v paleoklimatologii, historii změn mořské hladiny a historii antropogenní kontaminace. Dosud je (spolu)autorem cca 100 publikací, z nichž 60 je registrováno na WoS a bylo citováno více než 800 krát; jeho h-index je 18. Materiál pro svůj výzkum sbírá po celém světě, mimo jiné v Irsku, francouzských Pyrenejích, Alpách, Belgii, Utahu a Nevadě, na Sibiři nebo v jižní Číně. Dosud byl řešitelem nebo spoluřešitelem >10 projektů GAČR a podílel se na řešení dalších národních i mezinárodních projektů.

Prof. Bábek učí kurzy historické a obecné geologie, sedimentologie, stratigrafie, paleoklimatologie a je činný i organizačně. Od roku 2010 je vedoucím katedry geologie PřF UP, je bývalým členem Vědecké rady PřF UP a současným členem Vědecké rady UP. Je aktivní v národní i mezinárodní geologické komunitě, např. jako člen Českého národního geologického komitétu, bývalý člen panelu P210 GAČR, hlasující člen Subcommission of Carboniferous Stratigraphy při IUGS, člen redakční rady časopisu Bulletin of Geosciences, nebo jako národní korespondent pro ČR při International Association of Sedimentologists (IAS).

Ondřej Bábek je ženatý a má dvě děti. K jeho koníčkům patří cestování spojené s fotografováním, zejména po horách, rekreační sport (kolo, běžky, tenis) a především hra na banjo.

Proděkan pro vnější vztahy
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
585 634 605
karel.hron@upol.cz

 • rozvoj partnerství se středními školami, zejména fakultními, a spolupracujícími organizacemi
 • garance informací o fakultě pro zaměstnance, studenty a veřejnost (Zpravodaj PřF, webové stránky, sociální sítě)
 • garance propagačních materiálů fakulty, zaštiťuje účast fakulty na studijních veletrzích
 • studentské soutěže
 • záštita fakultních popularizačních akcí (Přírodovědný jarmark, Noc vědců apod.)
 • podíl na činnostech vedoucích k zvýšení uplatnitelnosti absolventů (Okno do praxe)
 • spolupráce s absolventy, garance výročních promocí
 • rozvoj v oblasti péče o zaměstnance a studenty
 • podpora fakultních studentských spolků

Prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D., (*1981) studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého obor Matematika a její aplikace. Docentem byl jmenován v roce 2013, profesorské řízení úspěšně ukončil v roce 2020.

Od roku 2007 působí na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky. Zde se ve výzkumu věnuje mnohorozměrné statistice, konkrétně pak statistické analýze kompozičních dat, tedy statistickému zpracování v situacích, kdy nás zajímá relativní struktura proměnných spíše než jejich absolutní hodnoty. Typicky se pak jedná o koncentrace, procenta či proporce se širokou škálou aplikací v geologii, chemometrii, ale například i v metabolomice. V této oblasti je také publikačně činný, na svém kontě má kromě spoluautorství jedné monografie téměř 100 odborných prací a několik kapitol v knihách, které jsou hojně citovány.

Významná je i jeho pedagogická činnost, na fakultě učí základní kurz pravděpodobnosti a pokročilé kurzy mnohorozměrné analýzy dat. Zapojuje se také do akademického života, v letech 2008-2011 byl členem fakultního akademického senátu a v letech 2014-2018 předsedou VPRO Matematika a informatika.

Vedle činnosti na přírodovědecké fakultě je profesor Hron velmi aktivní ve spolupráci se středními školami a popularizaci matematiky a statistiky obecně. Působí na Slovanském gymnáziu v Olomouci (od roku 2005) a též se angažuje ve Středoškolské odborné činnosti, kde se zapojuje jako vedoucí prací, porotce i jako člen Ústřední komise SOČ. Je ženatý, má tři děti a ve volném čase se věnuje především sborovému zpěvu a zahrádkaření.

Tajemník

Ing. Lenka Káňová
585 634 008
lenka.kanova@upol.cz

Ing. Lenka Káňová (*1971) absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Národohospodářství. Tajemnicí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je od 1. 4. 2018.

Po celou dobu své profesní praxe se specializuje na management, ekonomiku, účetnictví, a administrativu. Kariéru odstartovala v Československé obchodní bance, kde měla v péči klientelu středních podniků a správu úvěrů. Výukou ekonomických předmětů na středních školách získala vlastní pedagogické zkušenosti.

Jejím významným zaměstnavatelem se na dvanáct let stala Ostravská univerzita v Ostravě. Na této vysoké škole působila na postech vedoucí ekonomického oddělení a finanční manažerky vědeckých a výzkumných projektů dotovaných operačními programy Evropské unie. Od roku 2010 se v roli tajemníka přírodovědecké fakulty věnovala činnostem řízení hospodaření a vnitřní správy fakulty, sestavování a kontrolování rozpočtu, rozdělování finančních prostředků a sledování jejich čerpání, správě budov a dalšího majetku včetně jejího pořizování, metodickému vedení všech pracovišť fakulty v oblasti personální a ekonomické.

Lenka Káňová má dvě děti. Ve volném čase ráda sportuje, k jejím koníčkům patří lyžování, turistika a cyklistika.

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Zastupuje akademické pracovníky (14 zástupců) a studenty (7 zástupců). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

Stránky Akademického senátu PřF

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity, schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě. Vědecká rada navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě. Vědecká rada rovněž  navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v případě řízení uskutečňovaných na fakultě. Vědecká rada vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

Dokumenty

Základní dokumenty definující činnost vědecké rady:

Statut UP

Statut PřF UP a Jednací řád Vědecké rady PřF UP

Zápisy ze zasedání

Informace pro členy vědecké rady

Zasedání Vědecké rady PřF UP v roce 2022

 • 9. března 2022 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty

Zasedání Vědecké rady PřF UP v roce 2021

 • 8. prosince 2021 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 3. listopadu 2021 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 12. května 2021 - od 10:00 v aule přírodovědecké fakulty, přímý přenos na avp.upol.cz/stream
 • 10. března 2021 - od 10:00 v aule přírodovědecké fakulty

Probíhající habilitační a profesorská řízení

Kuchařka procesů

Členové vědecké rady

Matematika a informatika:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Fyzika:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

Chemie:
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.

Biologie a ekologie:
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

Vědy o Zemi:
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Externí členové vědecké rady:

Biologie a ekologie:
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc., Mendelova Univerzita v Brně, Ústav molekulární biologie a radiobiologie
RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR

Fyzika:
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., Univerzita Karlova, Fyzikální ústav
prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta

Chemie:
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
prof. Martin Hof, Dr. rer. nat., DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Matematika a informatika:
prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Vědy o Zemi:
prof. Ing. Václac Talhofer, CSc., Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenských technologií
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda akademického senátu, tajemník fakulty, vedoucí studijního oddělení a vedoucí personálního a mzdového oddělení.

Členové kolegia děkana

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. – děkan
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D. – předseda akademického senátu
Mgr. Vikorie Nesrstová – 2. místopředseda akademického senátu
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. – proděkan pro mezinárodní záležitosti, statutární zástupce děkana
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. – proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti
Mgr. Jan Říha, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. – proděkan pro doktorské studium
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. – proděkan pro mimouniverzitní spolupráci
Ing. Lenka Káňová – tajemník
Mgr. Jiří Mazal – vedoucí studijního oddělení
Mgr. Dagmar Petrželová – vedoucí personálního a mzdového oddělení

Zápisy z jednání

Etická komise

Na přírodovědecké fakultě byla k 1. lednu 2020 zřízena Etická komise PřF UP jako další orgán PřF UP. Do působnosti komise náleží:

 • vydávat stanoviska v etických otázkách, zejména při posuzování splnění etických standardů pro experimenty konané zaměstnanci PřF UP či studenty studujícími ve studijních programech uskutečňovaných na PřF UP
 • posuzovat podezření na porušení Etického kodexu UP zaměstnanci PřF UP nebo studenty studujícími ve studijních programech uskutečňovaných na PřF UP
 • vyjadřovat se k dalším etickým otázkám souvisejícím se vzdělávací a tvůrčí činností PřF UP předloženým jí Akademickým senátem PřF UP nebo děkanem PřF UP

Novela č. 1 ke Statutu Etické komise PřF UP účinná od 15. října 2020 (PřF-B-19/08-N01)
Statut Etické komise PřF UP (1. úplné znění) účinné od 15. října 2020 (PřF-B-19/08-ÚZ1)
Statut Etické komise PřF UP účinný od 1. ledna 2020 (PřF-B-19/08)

Členové Etické komise

Akademičtí pracovníci

doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D. - předseda
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Studenti

Mgr. Aneta Bužková
Mgr. Jan Roik

Usnesení k uzavřeným kauzám

Další dokumenty jsou dostupné po přihlášení na files.upol.cz

Disciplinární komise

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Členy této komise jmenuje a odvolává po schválení senátem děkan z řad členů akademické obce fakulty, přičemž jedna polovina jejich členů jsou studenti. Návrh na jmenování člena disciplinární komise může děkanovi předložit senát; předložení návrhu senátem se považuje současně za schválení jmenování dle předchozí věty. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté.

Členové disciplinární komise

Akademičtí pracovníci

RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. - předsedkyně
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Studenti

Mgr. Ludmila Včelařová
Mgr. Miroslav Peřina
Mgr. Jana Pospíšilová

Zápisy z jednání

Komise pro pokusná zvířata

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat byla na Přírodovědecké fakultě UP zřízena s účinností od 18. listopadu 2020 jako další orgán PřF UP.

Do působnosti komise dle paragrafu 15g zákona 246/1992 náleží:

 • Poskytuje poradenství osobám, které zacházejí s pokusnými zvířaty.
 • Předkládá návrhy na opatření k ochraně pokusných zvířat.
 • Vyjadřuje se k předloženým projektům pokusů na zvířatech.
 • Kontroluje, zda jsou o pokusech vedeny protokoly stanovené příslušným projektem pokusů.
 • Zpracovává a odevzdává státnímu orgánu příslušnému ke schvalování projektů pokusů souhrnnou zprávu o činnosti.

Norma PřF Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě (I. úplné znění)
PřF-B-20/04-ÚZ01.

Členové komise pro pokusná zvířata

Osoby odpovědné za péči o zvířata:

Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
Mgr. Miloš Krist, Ph.D.

Pověřený kvalifikovaný odborník:

prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Odborná komise pracoviště:

doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr. - předseda
Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Mgr. Lukáš Weber

Další pohotovostní telefony zde.

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.