Katedra experimentální fyziky je jedním ze čtyř pracovišť Přírodovědecké fakulty, které se zabývají fyzikou. Naším záměrem je nejen pomocí experimentů a pozorování studovat zákonitosti fyziky, stavět a vylepšovat měřicí přístroje a měřicí metody, hledat nové využití pro materiály a nanoobjekty či hledat fyzikální zákonitosti v biologických objektech, ale také šířit povědomí o fyzice prostřednictvím vzdělávání budoucích učitelů fyziky.

Vědecké zaměření katedry zahrnuje několik hlavních oblastí:

  • V oblasti Aplikované fyziky katedra vyvíjí – a také prodává – měřicí přístroje pro Mösbauerovu spektroskopii, věnuje se charakterizaci a přípravě (nano)materiálů, provozuje řadu vědeckých přístrojů pro pokročilá měření, vytváří programy a postupy pro zpracování vědeckých dat či se věnuje metrologii.
  • Směr Didaktiky fyziky se zaměřuje na přípravu učitelů fyziky na vyšších stupních škol, vytváří učebnice a další materiály pro tyto školy, ale také provádí didaktický výzkum.
  • Skupina Biofyziky se věnuje výzkumu lidského hlasu či přípravě a užití nanostruktur pro biomedicínské aplikace.

Všechna oddělení se samozřejmě podílí také na odborné výuce studentů (nejen) fyzikálních oborů.

Historie katedry

Vznik katedry je spojen se zahájením činnosti pedagogické fakulty v roce 1946, na níž byl zřízen fyzikální ústav. V tomto období se katedra věnovala výchově učitelů fyziky. Samostatná katedra fyziky vznikla v roce 1954 a jejím prvním vedoucím se stal prof. dr. Josef Fuka.

V roce 1960 se od katedry oddělila katedra teoretické fyziky a astronomie pod vedením prof. dr. Bedřicha Havelky, DrSc., a došlo ke změně názvu na Katedru experimentální fyziky a metodiky fyziky. V roce 1962 vznikla další Katedra optiky a jemné mechaniky, kterou vedl prof. dr. Engelbert Keprt.

V roce 1975 došlo k úpravě struktury fyzikálních kateder tak, že byly ustaveny katedry dvě: Katedra fyziky a didaktiky fyziky a Katedra optiky a jemné mechaniky. Do roku 1975 byl vedoucím katedry prof. dr. Josef Fuka, po němž převzal vedení katedry prof. dr. Ivan Cabák, CSc.

Až do roku 1978 byla katedra jen garantem studia učitelství fyziky. V roce 1978 se stala ještě garantem odborného studia v oboru biofyzika a chemická fyzika. V souladu s tím byla v rámci katedry postupně vytvořena dvě oddělení: didaktiky fyziky a didaktické techniky (od r. 1980) a biofyziky (od r. 1989).

V roce 1989 byl změněn název katedry do současné podoby a vedoucím katedry se stal prof. dr. ing. Jaroslav Pospíšil, DrSc. V roce 1992 se katedra stala garantem dalšího oboru studia - aplikované fyziky se zaměřením na přístrojovou fyziku a metrologii. Od roku 1993 byl vedoucím katedry doc. dr. Vladislav Kolesnikov, CSc.  Od roku 1999 pak katedru vedl doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., a po něm prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Posléze byl vedoucím opět doc. Roman Kubínek a doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. Od září 2022 katedru vede doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.

V roce 2006 na oddělení didaktiky přestoupila část lidí ze zrušené Katedry teoretické fyziky. S rokem 2011 se od katedry oddělila část biofyziky, která založila novou katedru a v téže době došlo k odchodu a příchodu některých pracovníku z holického Centra výzkumu nanomateriálů, předchůdce Regionálního centra pokročilých technik a materiálů.

Od roku 2012 začala katedra garantovat plnohodnotné studium oboru Nanotechnologie v bakalářském i magisterském stupni. V letech 2015/2016 se částečně změnilo obsazení katedry a začala se více orientovat na vědecký výzkum v oblasti nanotechnologií a jaderných spektroskopických metod.

V roce 2021 přešla na katedru část lidí z biofyziky a zaměření katedry se rozšířilo například o studium lidského hlasu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)