Katalog studijních oborů

Seznam všech oborů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia najdete v katalogu.

Doporučená úroveň znalostí studenta na začátku vysokoškolského studia přírodovědných oborů odpovídá požadavkům nepovinné státní zkoušky Matematika+.

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek – navazující magisterské programy

  • Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní programy/obory. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) – tzv. přímá prostupnost při absolvovaní určitého bakalářského studijního programu (oboru), nebo splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky.
  • Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku.
  • Vytištěnou zkrácenou přihlášku pošlete pouze v případě, že nestudujete na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a žádáte o prominutí přijímací zkoušky. Dodejte ověřenou kopii Diploma Supplement, popř. potvrzení o studiu a výpis známek z bakalářského studia.
  • Vytištěnou zkrácenou přihlášku spolu s výše uvedenými materiály odešlete na adresu uvedenou níže.
  • Možnosti prominutí přijímacích zkoušek do navazujících magisterských programů – přehled

Písemné přijímací zkoušky (testy) z roku 2019 a 2020

2020

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

2019

Bakalářské studium

Oblast vzdělávání Chemie:

Oblast vzdělávání Informatika:

Oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí:

Oblast vzdělávání Specializace ve zdravotnictví

Navazující magisterské studium

Oblast vzdělávání Chemie:

Oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí:

Oblast vzdělávání Specializace ve zdravotnictví

Oblast vzdělávání Vědy o Zemi

Oblast vzdělávání Matematika, Vědy o Zemi / Učitelství