Základní informace

Ekologie je biologický vědní obor, který se v posledních desetiletích změnil ve zralou akademickou disciplínu s bohatou teorií. S pojmem ekologie se lze dnes setkat téměř na každém kroku. Za tuto popularitu však musí obor platit krutou daň - obsahovým vyprázdněním u laické veřejnosti, kde si každý naplňuje slovo vlastním obsahem. V akademickém pojetí, které se rozvíjí a také učí na přírodovědeckých fakultách, je však definice ekologie stále stejná: studium vztahů, které mají živé organismy samy mezi sebou nebo s prostředím. Člověkem se ekologie principiálně nezabývá. Studium problémů obvykle probíhá na úrovni jedince, populace nebo společenstva a odehrává se na nejrůznějších časových i prostorových škálách. Ekologie se tak odlišuje jak od biologie ochrany přírody (konzervační biologie), tak od environmentálních věd, které řeší problémy životního prostředí v souvislosti s lidskou činností. Ekologie už vůbec není ekologismus, což je společenské hnutí, které nezkoumá, ale za to má jasnou ideologickou představu o podobě světa, včetně chování člověka.

Výzkum

Výzkumná aktivita členů katedry je soustředěna do sedmi hlavních výzkumných skupin:

  • populační ekologie, demografie a dynamika savčích populací
  • ekologie a konzervační biologie bezobratlých
  • dopad klimatických a antropogenních změn v horských ekosystémech
  • agroekologie a ekologie půdy
  • mikrobiální ekologie vod
  • krajinná ekologie, otázky fragmentace krajiny, revitalizace, biodiverzita, migrace, modelování distribuce druhů
  • biodiverzita tropických deštných lesů

Spolupráce

Katedra spolupracuje s celou řadou partnerských subjektů (VŠ, výzkumné ústavy, apod.) jak v rámci ČR, tak ze zahraničí. Členové katedry se dále účastní práce v poradních sborech CHKO a NP, ve vědeckých a redakčních radách, v oborových komisích a v celé řadě národních i mezinárodních profesních sdružení (např. Centre International du Myriapology, Česká limnologická společnost, Česká pedologická společnost, Česká společnost pro krajinnou ekologii, CZ-IALE, Československá společnost mikrobiologická, Entomologická společnost, International Union of Soil Sciences, International Society of Organic Agriculture Research, Zoologická společnost). Pracovnící katedry pedagogicky působí na partnerských pracovištích (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Univerzita Karlova v Praze a další).

Absolventi

Naši absolventi se úspěšně uplatňují na trhu práce. Nalézají uplatnění v různých organizacích jako je státní správa (např. odbor Životního prostředí), dále na Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), správě Chráněných krajinných oblastí (CHKO), či Národních parcích (NP). Někteří naleznou uplatnění ve vědě a výzkumu (akademické ústavy, muzea, VŠ), soukromých firmách činných v oblasti ŽP (odborné posudky, plánovací činnost, poradenství, revitalizace, cestovní ruch), nebo také školní a mimoškolní pedagogice (ZŠ, SŠ, VŠ, Střediska ekologické výchovy, DDM). Výraznou stopu za sebou zanechávají v oblasti školství, mezi naše bývalé studenty patří řada úspěšných akademických pracovníků a především kvalitních učitelů.

Portál absolventů přírodovědecké fakulty

Přirostla Vám univerzita i město v době studií k srdci? Vzpomínáte na spolužáky, se kterými jste seděli nad skripty, psali eseje i zápočty a zapíjeli úspěšné zkoušky? Vzpomínáte na přednášky, učitele, olomoucké kavárny, hospůdky, hřiště a parky? Stejně tak univerzita vzpomíná na Vás: kam jste se s diplomem v ruce po studiích vydali, kam Vás osud i profesní výzvy zavedly, jak se Vám vede? Dejte nám o sobě vědět.

absolventi.upol.cz