Výzkum

Protože je ekologie velmi rozsáhlý vědní obor, bývá dál členěna na užší podobory podle nejrůznějších hledisek, např. podle převládajícího prostředí (ekologie vodních organismů, ekologie půdních organismů, agroekologie apod.), podle organizační úrovně (ekologie jedince neboli ekofyziologie, populační ekologie, ekologie společenstev, ekologie ekosystémů a krajiny), podle organismů (ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie ptáků apod.), nebo podle studovaných znaků (behaviorální ekologie, migrační ekologie apod.). Výzkum proto odráží stejnou strukturu problémů. Na katedře je v současnosti rozvíjeno 6 směrů:

 • populační ekologie, demografie a dynamika savčích populací
 • ekologie a konzervační biologie bezobratlých
 • dopad klimatických a antropogenních změn v horských ekosystémech
 • agroekologie a ekologie půdy
 • mikrobiální ekologie vod
 • krajinná ekologie, otázky fragmentace krajiny, revitalizace, biodiverzita, migrace, modelování distribuce druhů

Všechny skupiny své výsledky pravidelně zveřejňují v mezinárodních časopisech s impaktovým faktorem. Kromě toho byly získané zkušenosti využity k vydání vysoce hodnocených vysokoškolských učebnic pro výuku populační ekologie, agroekologie, pedologie, biofilmů nebo vědecké metodologie. Do svého výzkumu zapojují studenty jak bakalářských, tak magisterských a doktorských studijních oborů. Výázkumné skupiny rovněž spolupracují se zahraničními pracovišti.  

Výzkumné skupiny

Populační ekologie, demografie a dynamika savců

Skupina zabývající se populační ekologií, demografií a dynamikou savců studuje ekologické procesy v populacích mnoha významných druhů živočichů. Početnosti některých druhů se v čase příliš nemění a jejich dynamiky jsou jednoduché, u jiných se naopak mění velmi rychle a nápadně. Jiné populace vykazují zase pravidelné změny v početnosti. K takovým druhům patří např. hrabošovití hlodavci, kteří se přemnožují v pravidelných 3–5letých intervalech. K hlavním zástupcům České republice patří hraboš polní, hraboš mokřadní a norník rudý. Klíčovou teorií, která se snaží vysvětlit variabilitu v populační početnosti, je teorie regulace populací prostřednictvím negativních zpětných vazeb. U jiných druhů pozorujeme dlouhodobé časové trendy v početnosti. Jak ukázal náš současný výzkum, početnost kdysi hojného křečka polního v ČR, považovaného dříve zemědělci za nežádoucího škůdce, v posledních desetiletích alarmujícím způsobem poklesla (viz obr. dole). Početnosti jiných druhů, např. prasete divokého, vykazují opačný trend a rostou exponenciálně. Příčiny takových časových trendů jsou zřídka známy hlouběji.

Ekologie a konzervační biologie bezobratlých

Skupina studující ekologii a konzervační biologii bezobratlých se zpočátku orientovala na populační ekologii jednotlivých ohrožených druhů motýlů a ekologii společenstev půdních bezobratlých. Dnes se výzkum orientuje na modelování rizika ohrožení vybraných herbivorních hmyzích taxonů (zejména brouci a blanokřídlí) s ohledem na jejich životní znaky a fragmentaci krajiny. Stranou nezůstávají ani praktické problémy, jako je např. vliv sjezdovek na společenstva bezobratlých řešený v Jeseníkách, dopady agroenvironmentálních opatření v zemědělské krajině či vlivy lesního managementu na společenstva bezobratlých. 

Dopad klimatických a antropogenních změn v horských ekosystémech

Skupina pro výzkum dopadu klimatických a dalších antropogenních změn na horské ekosystémy experimentálně studuje nejen manipulativní změny v klimatických či nutričních faktorech na horská rostlinná společenstva, ale pozornost je  věnována také regenerací těchto společenstev po experimentálních disturbancích, které vznikají v souvislosti s lyžováním nebo vyšší intenzitou turismu.

Agroekologie a ekologie půdy

Skupina agroekologie a ekologie půdy je zaměřena na krajinu a půdu agroekosystémů, které byly zvláště v poválečném období značně ovlivněny antropogenními vlivy. Například podíl ploch s rozptýlenou zelení, který v předválečném období činil zhruba 2,5 %, se snížil na 0,5–0,7 %. Erozí je ohroženo 45 % zemědělských půd. Tyto změny ohrožují biodiverzitu zemědělské krajiny. V ČR se vytratilo nejvíce denních motýlů z celé Evropy. Za posledních 10 let ubylo 20 % ptačích polních druhů a početnost zajíců nebo koroptví se pohybuje na necelých 10 % předválečné úrovně. Z řešených projektů, jejichž cílem bylo také navrhnout nápravná opatření, je možné zmínit projekty optimalizace zemědělské a říční krajiny se zaměřením na biodiverzitu krajiny nebo účinnost agroenvironmentálních opatření, degradaci půdy a stanovení stupně degradačních změn, nebo udržitelnost hospodaření s vodními a půdními zdroji. Byly zavedeny i nové přístupy, například studium aktivity vybraných půdních enzymů jako indikátorů změn v půdním prostředí, využití radionuklidu cesia při datování erozních procesů v krajině, nové přístupy ve studiu edafonu či modelování v krajinném prostoru s využitím geografických informačních systémů. 

Mikrobiální ekologie vod

Skupina mikrobiální ekologie vod se dlouhodobě věnuje výzkumu mikrobiálních biofilmů a mikrobiálních procesů zapojených v koloběhu organického uhlíku v tekoucích vodách, zejména ve dnových, tzv. hyporheických sedimentech (viz obr.). Tyto sedimenty jsou hlavním metabolickým centrem tekoucích vod, kde dochází k rozkladu a transformaci organických látek a živin. Kromě jiného zde dochází k produkci plynů, které mají výrazný radiační charakter (tzv. skleníkové plyny), jako jsou CO2, CH4 a N2O. Současný výzkum je zaměřen na studium prostorové distribuce metanogenních a metanotrofních bakterií v hyporheických sedimentech a objasnění rozdílů ve zdrojích substrátů pro metanogenezi a produkci/spotřebě metanu během roku na různých lokalitách v podélném průběhu malého nížinného toku Sitka. K detekci a identifikaci metanotrofních bakterií a metanogenních archeí jsou používány moderní molekulární metody jako FISH (fluorescenční hybridizace in situ), PCR, DGGE, klonování genů a sekvenace. Při objasnění mechanismu vzniku a koloběhu metanu v sedimentech a vodním sloupci vycházíme z analýzy stabilních izotopů 13C/12C v plynných vzorcích metanu.

Krajinná ekologie

Skupina krajinné ekologie studuje změny a procesy, které se odehrávají kolem nás ve velkém prostorovém měřítku. Abychom porozuměli, jak změny v prostředí ovlivňují distribuci a přežívání druhů, populací a společenstev, potřebujeme zkoumat změny ve struktuře a uspořádání krajiny a způsoby, jak organismy na tyto změny reagují. Při výzkumu v oblasti krajinné ekologie se snažíme o interdisciplinární přístup, který staví na zavedených ekologických teoriích a přitom uplatňuje vlastní pozorování z terénu, geografické analýzy, statistické metody a prediktivní modelování k tomu, abychom lépe pochopili prostorové interakce mezi organismy, člověkem a životním prostředím. Mezi hlavní témata výzkumů patří: identifikace změn krajiny a jejího využití, habitatové analýzy a modelování distribuce druhů, porozumění a predikce šíření invazivních druhů, vliv využívání krajiny na biodiverzitu a ekosystémové služby.

Biodiverzita tropických deštných lesů

Skupina zabývající se biodiverzitou tropických deštných lesů se zaměřuje především na studium systematiky, taxonomie, fylogeneze a biogeografie bylinných rostlin v paleotropických deštných lesích. Speciální pozornost je věnována mykoheterotrofním rostlinám rodů Thismia, Epirixanthes, Sciaphila a jiným v Malesijské fytogeografické oblasti, především na ostrově Borneo. Skupina úzce spolupracuje také s dalšími výzkumnými týmy na jiných pracovištích, které se zabývají především dynamikou stromového patra paleotropických deštných lesů.

Publikace

2019

 1. Gosal AS, Geijzendorffer IR, Václavík T, Poulin B, Ziv G. 2019. Using social media, machine learning and natural language processing to map multiple recreational beneficiaries. Ecosystem Services 38: 100958. * Q1 URL
 2. Zabel F, Delzeit R, Schneider JM, Seppelt R, Mauser W, Václavík T. 2019. Global impacts of future cropland expansion and intensification on agricultural markets and biodiversity. Nature communications 10(1): 2844. * Q1 URL
 3. Oberlack C, Sietz D, Bürgi Bonanomi E, De Bremond A, Dell'Angelo J, Eisenack K, Ellis EC, Epstein G, Giger M,  Heinimann A, Kimmich C, Kok MTJ, Manuel-Navarrete D, Messerli P, Meyfroidt P, Václavík T, Villamayor-Tomas S. 2019. Archetype analysis in sustainability research: meanings, motivations, and evidence-based policy making. Ecology and Society 24(2): 26. * Q1 URL
 4. Arce MI, Mendoza-Lera C, Almagro M, Catalan N, Romani AM, Marti E, Gomez R, Bernal S, Foulquier A, Mutz M, Marce R, Zoppini A, Gionchetta G, Weigelhofer G, del Campo R, Robinson CT, Gilmer A, Rulik M, Obrador B, Shumilova O, Zlatanovic S, Arnon S, Baldrian P, Singer G, Datry T, Skoulikidis N, Tietjen B, von Schiller D. 2019. A conceptual framework for understanding the biogeochemistry of dry riverbeds through the lens of soil science. Earth-Science Reviews 188: 441-453. * Q1 URL
 5. Kasak J, Mazalova M, Sipos J, Foit J, Hucin M, Kuras T. 2019. Habitat preferences of Ceruchus chrysomelinus, an endangered relict beetle of the natural Central European montane forests. Insect Conservation and Diversity 12(3): 206-215. * Q1 URL
 6. Hofmeister J, Hosek J, Brabec M, Hermy M, Dvorak D, Fellner R, Malicek J, Palice Z, Tencik A, Hola E, Novozamska E, Kuras T, Trnka F, Zedek M, Kasak J, Gabris R, Sedlacek O, Tajovsky K, Kadlec T. 2019. Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. Ecological Indicators 101: 904–912. * Q1 URL
 7. Danyi L, Balazs G, Tuf IH. 2019. Taxonomic status and behavioural documentation of the troglobiont Lithobius matulici (Myriapoda, Chilopoda) from the Dinaric Alps: Are there semiaquatic centipedes in caves? ZooKeys (848): 1–20. * Q2 URL
 8. Hrones M, Macurova SH, Hradilek Z, Hekera P, Duchoslav M. 2019. Female-biased sex ratio despite the absence of spatial and niche segregation between sexes in alpine populations of dioecious Salix lapponum (Salicaceae). Alpine Botany 129(1): 1–9. * Q2 URL
 9. Peterson AT, Anderson RP, Beger M, Bolliger J, Brotons L, Burridge CP, Cobos ME, Cuervo-Robayo AP, Di Minin E, Diez J, Elith J, Embling CB, Escobar LE, Essl F, Feeley KJ, Hawkes L, Jimenez-Garcia D, Jimenez L, Green DM, Knop E, Kuhn I, Lahoz-Monfort JJ, Lira-Noriega A, Lobo JM, Loyola R, Mac Nally R, Machado-Stredel F, Martinez-Meyer E, McCarthy M, Merow C, Nori J, Nunez-Penichet C, Osorio-Olvera L, Pysek P, Rejmanek M, Ricciardi A, Robertson M, Rojas Soto O, Romero-Alvarez D, Roura-Pascual N, Santini L, Schoeman DS, Schroder B, Soberon J, Strubbe D, Thuiller W, Traveset A, Treml EA, Vaclavik T, Varela S, Watson JEM, Wiersma Y, Wintle B, Yanez-Arenas C, Zurell D. 2019. Open access solutions for biodiversity journals: Do not replace one problem with another. Diversity and Distributions 25(1):5–8. * Q1 URL
 10. Rada S, Schweiger O, Harpke A, Kuhn E, Kuras T, Settele J, Musche M. 2019. Protected areas do not mitigate biodiversity declines: a case study on butterflies. Diversity and Distributions 25(2):217–224. * Q1 URL
 11. Matousu A, Rulik M, Tuser M,  Bednarik A, Simek K, Bussmann I. 2019. Methane dynamics in a large river: a case study of the Elbe River. Aquatic Sciences 81(1): Art. Number: UNSP 12. * Q2 URL

2018

 1. Tajovsky K, Strichelova J, Tuf IH. 2018. Terrestrial isopods (Oniscidea) of the White Carpathians (Czech Republic and Slovakia). ZooKeys (801): 305-321. * URL
 2. Dyachkov YuV, Tuf IH. 2018. New data on the genus Escaryus Cook et Collins, 1891 (Chilopoda: Geophilomorpha: Schendylidae) from Kazakhstan. Arthropoda Selecta 27(4): 293-299. * URL
 3. Nefediev PS, Farzalieva GSh, Tuf IH, Nedoev KhKh, Niyazov ST. 2018. Millipede and centipede assemblages on the northern and southern slopes of the lowland Altais, southwestern Siberia, Russia (Diplopoda, Chilopoda). ZooKeys 741: 219–254. * URL
 4. Langerwisch, F., Václavík, T., von Bloh, W., Vetter, T., Thonicke, K. 2018. Combined effects of climate and land-use change on the provision of ecosystem services in rice agro-ecosystems. Environmental Research Letters 13(1): 015003. * Q1 URL
 5. Bitomský M, Mládek J, Cimalová Š. 2018. Light limitation shapes the community seed mass of annual but not of perennial weeds. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 31: 1-6. * URL
 6. Těšitel J, Mládek J, Fajmon K, Blažek P, Mudrák O. 2018. Reversing expansion of Calamagrostis epigejos in a grassland biodiversity hotspot: hemiparasitic Rhinanthus major does a better job than increased mowing intensity. Applied Vegetation Science 21: 104-112.* URL 
 7. Béres T, Dragull K, Pospíšil J, Tarkowská D, Dančák M, Bíba O, Tarkowski P, Doležal K, Strnad M. 2018. Quantitative Analysis of Ingenol in Euphorbia species via Validated Isotope Dilution Ultra‐high Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry. Phytochemical Analysis 29: 23–29. * URL
 8. Ferenc M, Sedláček O, Tropek R, Albrecht T, Altman J, Dančák M, Doležal J, Janeček Š, Maicher V, Majeský Ľ, Motombi FN, Murkwe M, Sáfián S, Svoboda M, Hořák D. 2018. Something is missing at the bottom: Importance of coastal rainforests for conservation of trees, birds and butterflies in the Mount Cameroon area. African Journal of Ecology 56(3): 679-683. * URL
 9. Mládková P, Mládek J, Hejduk S, Hejcman M, Pakeman RJ. 2018. Calcium plus magnesium indicates digestibility: the significance of the second major axis of plant chemical variation for ecological processes. Ecology Letters 21(6): 885-895. * Q1 URL
 10. Petrová I, Petriláková M, Losík J, Gouveia A, Damugi IED, Tkadlec E. 2018. Density-related pattern of variation in body growth, body size and annual productivity in the common hamster. Mammalian Biology 91: 34–40. * URL
 11. Ziv G, Hassall C, Bartkowski B, Cord AF, Kaim A, Kalamandeen M, Landaverde-González P, Melo JLB, Seppelt R, Shannon C, Václavík T, Zoderer BM, Beckmann M. 2018. A bird’s eye view over ecosystem services in Natura 2000 sites across Europe. Ecosystem Services 30: 287–298. * URL
 12. Kubin M, Rulik M, Lusk S, Závorka L. 2018. Habitat degradation and trout stocking can reinforce the impact of flash floods on headwater specialist Alpine bullhead Cottus poecilopus - A case study from the Carpathian Mountains. Journal of Applied Ichthyology 34(4): 825–833. * URL
 13. Tkadlec E, Václavík T, Kubelová M, Široký P. 2018. Negative spatial covariation in abundance of two European ticks: diverging niche preferences or biotic interaction? Ecological Entomology 43(6): 804–812. * Q1 URL
 14. Dominik C, Seppelt R, Horgan FG, Settele J, Václavík T. 2018. Landscape composition, configuration, and trophic interactions shape arthropod communities in rice agroecosystems. Journal of Applied Ecology 55(5): 2461–2472.* Q1 URL
 15. Settele J, Heong KL, Kühn I, Klotz S, Spangenberg JH, Arida G, Beaurepaire A, Beck S, Bergmeier E, Burkhard B, Brandl R, Bustamante JV, Butler A, Cabbigat J, Canh Le X, Catindig JLA, Chien Ho V, Cuong Le Q, Bac Dang K, Escalada M, Dominik C, Franzén M, Fried F, Görg C, Grescho V, Grossmann S, Gurr GM, Hadi BAR, Hai Le H, Harpke A, Hass AL, Hirneisen N, Horgan FG, Hotes S, Isoda Y, Jahn R, Kettle H, Klotzbücher A, Klotzbücher T, Langerwisch F, Loke WH, Lin YP, Lu Z, Lum KY, Magcale-Macandog DB, Marion G, Marquez L, Müller F, Manh Nguyen H, Anh Nguyen Q, Sinh Nguyen V, Ott J, Penev L, Thai Pham H, Radermacher N, Rodriguez-Labajos B, Sann C, Sattler C, Schädler M, Scheu S, Schmidt A, Schrader J, Schweiger O, Seppelt R, Soitong K, Stoev P, Stoll-Kleemann S, Tekken V, Thonicke K, Tilliger B, Tobias K, Trisyono YA, Truong Dao T, Tscharntke T, Tuan Le Q, Türke M, Václavík T, Vetterlein D, Villareal SB, Chi Vu K, Vu Q, Weisser WW, Westphal C, Zhu Z, Wiemers M. 2018. Rice ecosystem services in South-east Asia. Paddy and Water Environment 16(2): 211–224.* URL
 16. Spangenberg JH, Beaurepaire AL, Bergmeier E, Burkhard B, Chien HV, Cuongh LQ, Görg C, Grescho V, Hai LH, Heong KL, Horgan FG, Hotes S, Klotzbücher A, Klotzbücher T, Kühn I, Langerwisch F, Marion G, Moritz RFA, Nguyen QA, Ott J, Sann C, Sattler C, Schädler M, Schmidt A, Tekken V, Thanh TD, Thonicke K, Türke M, Václavík T, Vetterlein D, Westphal C, Wiemers M, Settele J. 2018. The LEGATO cross-disciplinary integrated ecosystem service research framework: an example of integrating research results from the analysis of global change impacts and the social, cultural and economic system dynamics of irrigated rice production. Paddy and Water Environment 16(2): 287–319.* URL
 17. Bednář M, Šarapatka B. 2018. Relationships between physical-geographical factors and soil degradation on agricultural land. Environmental Research 164: 660-668. * Q1 Cena děkana URL
 18. Dančák M, Hrones M, Sochor M, Sochorová Z. 2018. Thismia kelabitiana (Thismiaceae), a new unique Fairy Lantern from Borneo potentially threatened by commercial logging. PLoS ONE 13 (10): art. no. e0203443. * URL
 19. Sullivan MJP, Lewis SL, Hubau W, Qie L, Baker TR, Banin LF, Chave J, Cuni-Sanchez A, Feldpausch TR, Lopez-Gonzalez G, Arets E, Ashton P, Bastin JF, Berry NJ, Bogaert J, Boot R, Brearley FQ, Brienen R, Burslem DFRP, de Canniere C, Chudomelova M, Dančák M, Ewango C, Hedl R, Lloyd J, Makana JR, Malhi Y, Marimon BS, Marimon BH, Metali F, Moore S, Nagy L, Vargas PN, Pendry CA, Ramirez-Angulo H, Reitsma J, Rutishauser E, Abu Salim K, Sonke B, Sukri RS, Sunderland T, Svatek M, Umunay PM, Martinez RV, Vernimmen RRE, Ronald RE, Torre EV, Vleminckx J, Vos V, Phillips OL. 2018. Field methods for sampling tree height for tropical forest biomass estimation. Associated Data. Methods in Ecology and Evolution 9(5): 1179-1189.* Q1 URL
 20. Sochor M, Hroneš M, Dančák M. 2018. New insights into variation, evolution and taxonomy of fairy lanterns (Thismia, Thismiaceae) with four new species from Borneo. Plant Systematics and Evolution 304(5): 699-721. * URL
 21. Hroneš M, Rejzek M, Sochor M, Svatek M, Kvasnica J, Egertová Z, Pereira JT, Nilus R, Dančák M. 2018. Two new species of Thismia subsect. Odoardoa (Thismiaceae) from Borneo. Plant Ecology and Evolution 151(1): 110-118.* URL
 22. Sochor M, Egertova Z, Hrones M, Dančák M. 2018. Rediscovery of Thismia neptunis (Thismiaceae) after 151 years. Phytotaxa 340(1): 71-78. * URL
 23. Qie L, Lewis SL, Sullivan MJP, Lopez-Gonzalez G, Pickavance GC, Sunderland T. Ashton P, Hubau W, Abu Salim K, Aiba SI, Banin LF, Berry N, Brearley FQ, Burslem DFRP, Dančák M, Davies SJ, Fredriksson G, Hamer KC, Hedl R, Kho LK, Kitayama K, Krisnawati H, Lhota S, Malhi Y, Maycock C, Metali F, Mirmanto E, Nagy L, Nilus R, Ong R, Pendry CA, Poulsen AD, Primack RB, Rutishauser E, Samsoedin I, Saragih B, Sist P, Slik JWF, Sukri RS, Svatek M, Tan S, Tjoa A, van Nieuwstadt M, Vernimmen RRE, Yassir I, Kidd PS, Fitriadi M, Ideris NKH, Serudin RM, Lim LSA, Saparudin MS, Phillips OL. 2018. Long-term carbon sink in Borneo's forests halted by drought and vulnerable to edges (vol 8, 2017). Nature Communications 9: art. no. 342.* Q1 URL
 24. Bravo AG, Kothawala DN, Attermeyer K, Tessier E, Bodmer P, Ledesma JU, Audet J, Casas-Ruiz JP, Catalan N, Cauvy-Fraunie S, Colls M, Deininger A, Evtimova VV, Fonvielle JA, Fuss T, Gilbert P, Ortega SH, Liu L, Mendoza-Lera C, Monteiro J, Mor JR, Nagler M, Niedrist GH, Nydahl AC, Pastor A, Pegg J, Roberts CG, Pilotto F, Portela AP, Gonzalez-Quijano CR, Romero F, Rulik M, Amouroux D. 2018. The interplay between total mercury, methylmercury and dissolved organic matter in fluvial systems: A latitudinal study across Europe. Water Research 144: 172-182. * Q1 URL
 25. Seppelt R, Verburg PH, Norstrom A, Cramer W, Václavík T. 2018. Focus on cross-scale feedbacks in global sustainable land management. Environmental Research Letters 13(9): art. no. 090402. * Q1 URL
 26. Seppelt R, Beckmann M, Václavík T, Volk M. 2018. The Art of Scientific Performance. Trends in Ecology & Evolution 33(11): 805-809.  * Q1 URL
 27. Tuf IH, Mock A, Dvorak L. 2018. An exotic species spreads through Europe: Tygarrup javanicus (Chilopoda: Geophilomorpha: Mecistocephalidae) is reported from the Slovakia and the Czech Republic. Journal of Asia-Pacific Entomology 21(2): 560-562. * URL
 28. Šarapatka B, Čáp L, Bilá P. 2018. The varying effect of water erosion on chemical and biochemical soil properties in different parts of Chernozem slopes. Geoderma 314: 20-26. * Q1 URL
 29. Zeidler M, Hertlova B, Banas M, Zahradnik D. 2018. Vegetation shift after a clear-cut of non-native dwarf pine (Pinus mugo). Bioogia 73(2): 113-119.  * URL
 30. Šarapatka B, Bednář M, Netopil P. 2018. Multilevel Soil Degradation Analysis Focusing on Soil Erosion as a Basis for Agrarian Landscape Optimization. Soil and Water Research 13(3): 119-128. * URL
 31. Bečvářová P, Horvath M, Sarapatka B, Zouhar V.2018. Dynamics of soil organic carbon (SOC) content in stands of Norway spruce (Picea abies) in central Europe. IFOREST-BIOGEOSCIENCES AND FORESTRY 11: 734-742. * URL
 32. Zborilova B, Oborna I, Tkadlec E, Prochazka M, Brezinova J, Sobek A, Sobek A. 2018. Does EmbryoGlue transfer medium affect embryo transfer success rate? Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology 83(3):177-181. * URL
 33. Zbořilová B, Březinová J, Tkadlec E, Procházka J, Oborná I, Sobek A jr, Sobek A. 2018. Hladina hCG po embryotransferu jako prognostický ukazatel fyziologického těhotenství. Česká gynekologie-Czech Gynaecology 83(5):329-336.* URL

2017

 1. Gabriš R, Trnka F, Wahab RA, Kundrata, R. 2017. Taxonomic revision of the endemic Bornean genera Anexodus Pascoe and Pantilema Aurivillius (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). ZooKeys (669): 29-51. * URL
 2. Skuhrovec J, Stejskal R, Trnka F, di Giulio A. 2017. Velcro-Like System Used to Fix a Protective Faecal Shield on Weevil Larvae. PLoS ONE 12(1): Article Number: e0170800. * URL
 3. Tuf IH, Kopecky O, Mikula J. 2017. Can montane and cave centipedes inhabit soil? Turkish Journal of Zoology 41(2): 375-378. * URL
 4. Bilošová H, Šarapatka B, Stybnarová M, Micová P, Svozilová M. 2017. Nitrogen leaching from grassland ecosystems managed with organic fertilizers at different stocking rates. Archives of Agronomy and Soil Science 63(11): 1535-1545. * URL
 5. Kaplan Z, Danihelka J, Koutecký P, Šumberová K, Ekrt L, Grulich V, Řepka R, Hroudová Z, Štěpánková J, Dvořák V, Dančák M, Dřevojan P, Wild J. 2017. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. Preslia 89(2): 115-201. * pdf
 6. Zahradník D, Banaš M, Kubinová M, Zeidler M. 2017. Visitor monitoring in the protected areas of the Czech Republic in years 2015 and 2016. In: Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand? Brno, Czech Republic; May 01-03, 2017. Univ Mendeliana Brunensis. 497-503 pp.
 7. Sochor M, Sukri RS, Metali F, Dančák M. 2017. Thismia inconspicua (Thismiaceae), a new mycoheterotrophic species from Borneo. Phytotaxa 295(3): 263-270. * URL
 8. Bednařík A, Blaser M, Matoušů A, Hekera P, Rulík M. 2017. Effect of weir impoundments on methane dynamics in a river. Science of the Total Environment 584-585: 164-174. *URL
 9. Rada S, Spitzer L, Šipoš J, Kuras T. 2017. Habitat preferences of the grasshopper Psophus stridulus, a charismatic species of submontane pastures. Insect Conservation and Diversity 10(4): 310–320. *URL
 10. Šipoš J, Hodeček J, Kuras T, Dolný A. 2017. Principal determinants of species and functional diversity of carabid beetle assemblages during succession at post-industrial sites. Bulletin of Entomological Research 107(4): 466-477. * URL
 11. Sarhanova P, Sharbel TF, Sochor M, Vašut RJ, Dančák M, Trávníček B. 2017. Hybridization drives evolution of apomicts in Rubus subgenus Rubus: evidence from microsatellite markers. Annals of Botany 120(2), Special Issue: 317-328. * URL 
 12. Chaudhary PP, Rulik M, Blaser M. 2017. Is the methanogenic community reflecting the methane emissions of river sediments? Comparison of two study sites. MicrobiologyOpen 6(4): Article Number: e454. * URL
 13. Těšitel J, Mládek J, Horník J, Těšitelová T, Adamec V, Tichý L. 2017. Suppressing competitive dominants and community restoration with native parasitic plants using the hemiparasitic Rhinanthus alectorolophus and the dominant grass Calamagrostis epigejos. Journal of Applied Ecology 54(5): 1487-1495. * URL
 14. Elfeki M, Elbestawy E, Tkadlec E. 2017. Bioconversion of Egypt's Agricultural Wastes into Biogas and Compost. Polish Journal of Environmental Studies 26(6): 24452453. * URL
 15. Farzalieva GSh, Nefediev PS, Tuf IH. 2017. Revision of Disphaerobius Attems, 1926 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae: Pterygoterginae), a centipede genus with remarkable sexual dimorphism. Zootaxa, 4258: 121-137. * URL
 16. Tuf IH, Kopecký O, Mikula J. 2017. Can montane and cave centipedes inhabit soil? Turkish Journal of Zoology, 41: 375-378. pdf *
 17. Nefediev PS, Tuf IH, Farzalieva GSh. 2017. Centipedes from urban areas in southwestern Siberia, Russia (Chilopoda). Part 2. Geophilomorpha. Arthropoda Selecta, 26 (1): 8-14. pdf *
 18. Mačát Z, H. Ahmad Sah, and T. Ulmar Grafe. 2017. Rhacophorus pardalis (Harlequin Tree Frog). Defensive Behavior. Herpetological Review 46 (3): 418.
 19. Václavík T, Beckmann M, Cord AF, Bindewald AM. 2017. Effects of UV-B radiation on leaf hair traits of invasive plants—Combining historical herbarium records with novel remote sensing data. PLoS ONE 12(4): e0175671. URL * Q1
 20. Delzeit R, Zabel F, Meyer C, Václavík T. 2017. Addressing future trade-offs between biodiversity and cropland expansion to improve food security. Regional Environmental Change 17(5): 1429–1441. URL *
 21. Dominik C, Seppelt R, Horgan FG, Marquez L, Settele J, Václavík T. 2017. Regional-scale effects override the influence of fine-scale landscape heterogeneity on rice arthropod communities. Agriculture, Ecosystems & Environment 246: 269–278. URL * Q1
 22. Nefediev PS, Knyazev SYu, Farzalieva GSh, Tuf IH. 2017. A contribution to the myriapod fauna of the Omsk Area, Siberia, Russia (Myriapoda: Diplopoda, Chilopoda). Arthropoda Selecta, 26: 113118. pdf
 23. Seppelt R, Beckmann M, Václavík T. 2017. Searching for win–win archetypes in the food–biodiversity challenge: A response to Fischer et al. Trends in Ecology & Evolution 32(9): 630–632. URL * Q1
 24. Farzalieva GSh, Nefediev PS, Tuf IH. 2017. Lithobius (Chinobius) yuchernovi sp. nov., a new lithobiid species (Chilopoda,: Lithobiomorpha) from northeastern Siberia and the Kamchatka Peninsula, Russia. ZooKeys, 693: 95–108. * URL
 25. Gerstner K, Levers C, Kuemmerle T, Václavík T, Pereira HM, Seppelt R. 2017. Assessing land‐use effects on European plant diversity using a biome‐specific countryside species–area model. Diversity and Distributions 23(10): 1193–1203. URL * Q1
 26. Nefediev PS, Farzalieva GSh, Tuf IH. 2017. A preliminary review of the centipede fauna of the Altai State Nature Biosphere Reserve, southwestern Siberia, Russia (Chilopoda: Lithobiomorpha, Geophilomorpha). Arthropoda Selecta 26(3): 217224. URL
 27. Tajovský K, Tuf IH. 2017. Chilopoda (stonožky). [Chilopoda (centipedes).] In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: BezobratlíPříroda, 36: 108110. (in both Czech and English) URL
 28. Tajovský K, Tuf IH. 2017. Oniscidea (suchozemští stejnonožci). [Oniscidea (terrestrial isopods).] In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: BezobratlíPříroda, 36: 105107. (in both Czech and English) URL
 29. Dányi L, Tuf IH. 2017. On the identity of Photophilus Folkmanová, 1928: A new generic synonymy (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae). Zootaxa, 4347: 361370. *
 30. Cord AF, Bartkowski B, Beckmann M, Dittrich A, Hermans-Neumann K, Kaim A, Lienhoop N, Locher-Krause K, Priess J, Schroter-Schlaack C, Schwarz N, Seppelt R, Strauch M, Vaclavik T, Volk M. 2017. Towards systematic analyses of ecosystem service trade-offs and synergies: Main concepts, methods and the road ahead. Ecosystem Services 28(SI):264272.* URL
 31. Dittrich A, Seppelt R, Vaclavik T, Vaclavik T, Cord AF. 2017. Integrating ecosystem service bundles and socio-environmental conditions - A national scale analysis from Germany. Ecosystem Service 28(SI):273282. * URL

2016

 1. Stašiov, S., Tuf, I.H. 2016. Nový nález sekáče obroubeného (Opiliones: Sclerosomatidae: Leiobuninae: Leiobunum limbatum) na Slovensku. Acta Carpathica Occidentalis, 7: 56-57. pdf
 2. Václavík, T., Langerwisch, F., Cotter, M., Fick, J., Häuser, I., Hotes, S., Kamp, J., Settele, J., Spangenberg, J., Seppelt, R. 2016. Investigating potential transferability of place-based research in land system science. Environmental Research Letters 11(9): 095002. * Q1 URL
 3. Sah HHA, Mačát Z. 2016. Boiga nigriceps (Dark-headed Cat Snake). Diet. Herpetological Review 47 (1): 141–142.
 4. Mačát Z, Jablonski D. 2016. Good invasion ability is not enough: Predation on the pond slider (Trachemys scripta) by the wels catfish (Silurus glanis) in the Czech Republic. The Herpetological Bulletin (135): 38--39.
 5. Mačát Z, Sah HHA, Grafe TU. 2016. Attempted predation of Ptychozoon horsfeldii (Squamata: Gekkonidae) by Chrysopelea paradisi (Serpentes: Colubridae) in Borneo. Phyllomedusa 15(1): 65--67. *
 6. Sedlářová M, Pospíchalová R, Drábková Trojanová Z, Bartůšek T, Slobodianová L, Lebeda A. 2016. First Report of Plasmopara halstedii New Races 705 and 715 on Sunflower from the Czech Republic – Short Communication. Plant Protection Science 52(3): 182--187. *
 7. Konvička M, Beneš J, Čížek O, Kuras T, Klečková I. 2016. Has the currently warming climate affected populations of the mountain ringlet butterfly, Erebia epiphron (Lepidoptera: Nymphalidae), in low-elevation mountains? European Journal of Entomology 113: 295–301. *
 8. Bílá P, Šarapatka B, Čáp L. 2016. The Influence of type, composition and dosage of exogenous organic matter on selected biochemical soil properties. Soil & Water Research 11(4): 220–227. *
 9. Čáp L, Šarapatka B, Bílá P. 2016. Vliv množství a kvality aplikované exogenní organické hmoty na vybrané půdně biochemické charakteristiky [The influence of quantity and quality of applied exogenous organic matter on chosen biochemical soil properties]. Úroda 2016(12): 95-101. URL
 10. Zahradnik D, Banas M. 2016. Practical use of visitor monitoring data in the management of protected areas. In: Fialova J, Pernicova D, editors. Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand. MAY 01-03, 2016; Krtiny, CZECH REPUBLIC. Brno: Mendel Univ Brno, Fac Forestry & Wood Technol, Dept Landscape Management; Czech Soc Landscape Engineers; Unib Mendeliana Brunensis; Fac Silviculturae & Technol Ligni. Book Series: Public Recreation and Landscape Protection. p. 155-161.
 11. Svajda J, Backor P, Zahradnik D, Banas M. 2016. Number of tourists as factor influencing trails' condition. In: Fialova J, Pernicova D, editors. Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand. MAY 01-03, 2016; Krtiny, CZECH REPUBLIC. Brno: Mendel Univ Brno, Fac Forestry & Wood Technol, Dept Landscape Management; Czech Soc Landscape Engineers; Unib Mendeliana Brunensis; Fac Silviculturae & Technol Ligni. Book Series: Public Recreation and Landscape Protection. p. 169-174.
 12. Popelka O, Hertlova B, Zeidler M, Banas M, Zahradnik D. 2016. Mountain vegetation responses to tourism activities - case study from PLA Jeseniky and KRNAP. In: Fialova J, Pernicova D, editors. Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand Location. MAY 01-03, 2016; Krtiny, CZECH REPUBLIC. Brno: Mendel Univ Brno, Fac Forestry & Wood Technol, Dept Landscape Management; Czech Soc Landscape Engineers; Unib Mendeliana Brunensis; Fac Silviculturae & Technol Ligni. Book Series: Public Recreation and Landscape Protection. p. 124–131.
 13. Dytrtová K, Šarapatka B, Opršal Z. 2016. Does organic farming influence landscape composition? Two cases from the Czech Republic. Agroecology and Sustainable Food Systems 40(7): 714–735. *
 14. Mačát Z, Hegner D, Jablonski D. 2016. Erythrism in the smooth snake, Coronella austriaca (Laurent, 1768), recorded from Georgia. Russian Journal of Herpetology 23(1): 73–76. *
 15. Gabriš R, Kundrata R, Trnka F. 2016. Review of Dolichostyrax aurivillius (Cerambycidae, Lamiinae) in Borneo, with descriptions of three new genera and the first case of (ovo) viviparity in the long-horned beetles. ZooKeys (587): 49–75. * URL
 16. Trnka F, Stejskal R, Skuhrovec J. 2016. The morphology of the immature stages of two rare Lixus species (Coleoptera, Curculionidae, Lixinae) and notes on their biology. ZooKeys (604): 87–116. * URL
 17. Chamagne J, Paine CET, Schoolmaster DR, Donald R, Jr, Stejskal R, Volarik D, Sebesta J, Trnka F, Koutecky T, Svarc P, Svatek M, Hector A, Matula R. 2016. Do the rich get richer? Varying effects of tree species identity and diversity on the richness of understory taxa. Ecology 97(9): 2364–2373.
 18. Karlin M, Vaclavik T, Chadwick J, Meentemeyer R. 2016. Habitat use by adult red wolves, Canis rufus, in an agricultural landscape, North Carolina, USA. Mammal Study 41(2): 87–95. *
 19. Mach V, Bednarik A, Cap L, Sipos J, Rulik M. 2016. Seasonal Measurement of Greenhouse Gas Concentrations and Emissions Along the Longitudinal Profile of a Small Stream. Polish Journal of Environmental Studies 25(5): 2047–2056. *
 20. Bílá K, Šipoš J, Kindlmann P, Kuras T. 2016. Consequences for selected high-elevation butterflies and moths from the spread of Pinus mugo into the alpine zone in the High Sudetes Mountains. PeerJ 4. Article Number: e2094. *
 21. Hodeček J, Kuras T, Šipoš J, Dolný A. 2016. Role of reclamation in the formation of functional structure of beetle communities: A different approach to restoration. Ecological Engineering 94: 537–544. *
 22. Zeidler M, Duchoslav M, Banas M. 2016. How alpine heathlands response to the snow cover change on the ski slope? Long-lasting ski slope impact case study from the Hruby Jesenik Mts (Central Europe). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85(2). Article Number: UNSP 3504.
 23. Nefediev PS, Tuf IH, Farzalieva GSh. 2016. Centipedes from urban areas in southwestern Siberia, Russia (Chilopoda). Part 1. Lithobiomorpha. Arthropoda Selecta, 25: 257–266 * URL
 24. Tuf IH, Tajovský K. 2016. An annotated checklist of the centipedes (Chilopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 80: 45–50. * URL
 25. Tajovský K, Tuf IH. 2016. An annotated checklist of the millipedes (Diplopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 80: 33–37. * URL
 26. Tuf IH, Tajovský K. 2016. 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, July 20–25, 2014. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 80: 5. * URL
 27. Tajovský K, Tuf IH, Skuhravá M. (eds.) 2016. Proceedings of the 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Czech Republic 20–25 July 2014. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 80: 1-99. * URL
 28. Khisametdinova DD, Nefediev PS, Tuf IH. 2016. New records of woodlice in the southwestern Siberia, Russia (Isopoda: Oniscidea). Invertebrate Zoology, 13: 51–55. * URL
 29. Svojanovská H, Nguyen P, Hiřman M, Tuf IH, Wahabe RA, Haddad CD, Šťáhlavský F. 2016. Karyotype evolution in harvestmen of the suborder Cyphophthalmi (Opiliones). Cytogenetic and Genome Research, 148: 227–236. * URL
 30. Nefediev PS, Tuf IH, Dyachkov YuV. 2016. First record of Cryptops (Cryptops) hortensis (Donovan, 1810) in southwestern Siberia, Russia (Chilopoda: Scolopendromorpha: Cryptopidae). Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 60 (2): 107–109. * URL
 31. Tuf IH. 2016. Macrofauna – Myriapoda. In: Orgiazzi A, Bardgett RD, Barrios E, Behan-Pelletier V, Briones MJI, Chotte J-L, De Deyn GB, Eggleton P, Fierer N, Fraser T, Hedlund K, Jeffery S, Johnson NC, Jones A, Kandeler E, Kaneko N, Lavelle P, Lemanceau P, Miko L, Montanarella L, Moreira FMS, Ramirez KS, Scheu S, Singh BK, Six J, van der Putten WH, Wall DH (Eds). Global Soil Biodiversity Atlas. European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg: 57. URL
 32. Korobushkin DI, Semenyuk II, Tuf IH. 2016. An annotated checklist of the Chilopoda and Diplopoda (Myriapoda) of the Abrau Peninsula, northwestern Caucasus, Russia. Biodiversity Data Journal, 4: e7308. doi: 10.3897/BDJ.4.e7308 URL
 33. Nefediev PS, Tuf IH, Dyachkov YuV, Efimov DA. 2016. First record of Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) in the South of Western Siberia, Russia (Chilopoda: Scutigeromorpha: Scutigeridae). Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (1): 428–432. * URL
 34. Machač O, Tuf IH. 2016. Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods. Arachnologische Mitteilungen, 51: 67–72. * [URL]
 35. Dányi L, Tuf IH. 2016. Out of Africa: The first introduced African geophilomorph centipede record from a European greenhouse (Chilopoda: Geophilidae). Zootaxa 4067: 585–588. * [URL]
 36. Gouveia AR, Bjørnstad ON, Tkadlec E. 2016. Dissecting geographic variation in population synchrony using the common vole in central Europe as a test bed. Ecology and Evolution 6(1): 212–218. * [URL]
 37. Tuf IH, Čmielová L, Šipoš J. 2016. Conglobation as defensive behaviour of pill millipede. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 80: 39–44. URL

2015

 1. Tuf I.H., Chmelík V., Machač O., Šarapatka B. , Čáp L. 2015. Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 79 (3): 261-266. pdf
 2. Tuf I.H., Kupka J. 2015. The first record of Strigamia pusilla from the Czech Republic (Chilopoda: Geophilomorpha). Acta Carpathica Occidentalis, 6: 108-110. pdf
 3. Rada S, Štěpánová L, Losík J, Šipoš J, Holuša J, Kuras T. 2015. How does Oedipoda germanica (Orthoptera: Acrididae) cope on the northern edge of its distribution? A demographical study of a completely isolated population. European Journal of Entomology 112(3): 486-492. * [URL]
 4. Mačát Z, Jeřábková L, Reiter A, Rulík M, Jablonski D. 2015. Malformations and body injuries in a hybrid zone of crested newts (Caudata: Salamandridae: Triturus cristatus superspecies). Acta Herpetologica 10(2): 135-141. *[URL]
 5. Mazalová M, Šipoš J, Rada S, Kašák J, Šarapatka B, Kuras T. 2015. Responses of grassland arthropods to various biodiversity-friendly management practices: Is there a compromise? European Journal of Entomology 112 (4): 734-746. * [URL]
 6. Pavluvčík P, Machar I, Poprach K, Gouveia A, Losík J, Tkadlec E. 2015. Barn owl productivity response to variability of vole populations. PLoS One 10(12): e0145851. * Q1 [URL]
 7. Tuf IH, Dányi L. 2015. True identity of Folkmanovius paralellus Dobroruka (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae). Zootaxa 4058: 444-450. * [URL]
 8. Kaplan Z, Danihelka J, Štěpánková J, Bureš P, Zázvorka J, Hroudová Z, Ducháček M, Grulich V, Řepka R, Dančák M, Prančl J, Šumberová K, Wild J, Trávníček B. 2015. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. Preslia 87(4): 417-500. * [URL]
 9. Hroneš M, Kobrlová L, Taraška V, Popelka O, Hédl R, Sukri RS, Metali F, Dančák M. 2015. Thismia brunneomitra, another new species of Thismia (Thismiaceae) from Ulu Temburong, Brunei Darussalam. Phytotaxa 234(2): 172-178. * [URL]
 10. Šarapatka B. 2015. The contribution of Czech Soil Science at the turn of the 19th and 20th centuries to knowledge of soils: in memory of Professor Josef Kopecký. Soil & Water Research 10(4): 207-209. * [URL]
 11. Hodeček J, Kuras T, Šipoš J, Dolny A. 2015. Post-industrial areas as successional habitats: Long-term changes of functional diversity in beetle communities. Basic and Applied Ecology 16(7): 629-640. * Q1 [URL]
 12. Nana ED, Sedláček O, Doležal J, Dančák M, Altman J, Svoboda M, Majesky L, Horák D. 2015. Relationship between Survival Rate of Avian Artificial Nests and Forest Vegetation Structure along a Tropical Altitudinal Gradient on Mount Cameroon. Biotropica 47(6): 758-764. * [URL]
 13. Haláš M, Klapka P, Tonev P, Bednar M. 2015. An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation. Environment and Planning A 47(5): 1175-1191. * [URL]
 14. Bartlová J, Badalíková B, Pospišilová L, Pokorný E, Šarapatka B. 2015. Water Stability of Soil Aggregates in Different Systems of Tillage. Soil & Water Research 10(3): 147-154. * [URL]
 15. Dumbrovský M, Sobotková V, Šarapatka B, Váchalová R, Pavelková-Chmelova R, Váchal J.2015. Long-Term Improvement in Surface Water Quality after Land Consolidation in a Drinking Water Reservoir Catchment. Soil & Water Research 10(1): 49-55. * [URL]
 16. Tuf IH, Ivinskis P, Rimšaitė J. 2015. A check-list of the centipedes (Chilopoda) of Lithuania. Zootaxa 4052(3): 394-400. * [URL]
 17. Tuf IH. 2015. Different collecting methods reveal different ecological groups of centipedes. Zoologia (Curitiba) 32(5): 345-350. * [URL]
 18. Tkadlec E, ed. 2015. Programme and Abstract Book from the 22nd Annual Meeting of International Hamster Workgroup: What We Have Accomplished and What Is to Be Done Next. Nov 13-15, 2015; Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University Olomouc.
 19. Trnka F, Rada S. 2015. Grasshoppers, crickets (Orthoptera) and earwigs (Dermaptera) of Tovačov gravel pit (central Moravia, Czech Republic): New locality for several thermophilous species in anthropogenic secondary habitat. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64: 199-205. [URL]
 20. Kasak J, Mazalova M, Sipos J, Kuras T. 2015. Dwarf pine: invasive plant threatens biodiversity of alpine beetles.Biodiversity and Conservation 24(10): 2399-2415. * [URL]
 21. Förster J, Barkmann J, Fricke R, Hotes S, Kleyer M, Kobbe S, Kübler D, Rumbaur C, Siegmund-Schultze M, Seppelt R, Settele J, Spangenberg J, Tekken V, Václavík T, Wittmer H. 2015. Assessing ecosystem services for informing land use decisions: a problem-oriented approach. Ecology and Society 20(3): 31.* [URL]
 22. Kehoe L, Kuemmerle T, Meyer C, Levers C, Václavík T, Kreft H. 2015. Global patterns of agricultural land-use intensity and vertebrate diversity. Diversity and Distributions 21(11): 1308-1318.* [URL]
 23. Trnka F, Stejskal R, Skuhrovec J. 2015. Biology and morphology of immature stages of Adosomus roridus (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Zootaxa 4021(3):433-446. * [URL]
 24. Sebek P, Bece R, Bartos M, Benes J, Chlumska Z, Dolezal J, Dvorsky M, Kovar J, Machac O, Mikatova B, Perlik M, Platek M, Polakova S, Skorpik M, Stejskal R, Svoboda M, Trnka F, Vlasin M, Zapletal M, Cizek L. 2015. Does a minimal intervention approach threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in temperate oak-dominated forests. Forest Ecology and Management 358: 80-89. * [URL]
 25. Chytrý M, Dražil T, Hájek M, Kalníková V, Preislerová Z, Šibík J, Ujházy K, Axmanová I, Bernátová D, Blanár D, Dančák M, Dřevojan P, Fajmon K, Galvánek D, Hájková P, Herben T, Hrivnák R, Janeček Š, Janišová M, Jiráská Š, Kliment J, Kochjarová J, Lepš J, Leskovjanská A, Merunková K, Mládek J, Slezák M, Šeffer J, Šefferová V, Škodová I, Uhlířová J, Ujházyová M, Vymazalová M. 2015. The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records). Preslia 87: 217-278. * [URL]
 26. Gouveia A, Bejček V, Flousek J, Sedláček F, Šťastný K, Zima J, Yoccoz NG, Stenseth NChr, Tkadlec E. 2015. Long-term pattern of population dynamics in the field vole from central Europe: cyclic pattern with amplitude dampening. Population Ecology 57(4): 581-589. * [URL]
 27. Tuf IH, Drábková L, Šipoš J. 2015. Personality affects defensive behaviour of Porcellio scaber (Isopoda, Oniscidea). ZooKeys 515: 159-171. * [URL]
 28. Tuf IH, Tajovský K, eds. 2015. Proceedings of the 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Czech Republic. ZooKeys 510, Special Issue: 1-278. [URL]
 29. Tuf IH, Chmelík V, Dobroruka I, Hábová L, Hudcová P, Šipoš J, Stašiov S. 2015. Hay-bait traps are a useful tool for sampling of soil dwelling millipedes and centipedes. ZooKeys 510: 197-207. * [URL]
 30. Tajovský K, Tuf IH. 2015. Introduction for Proceedings volume of 16th International Congress of Myriapodology. ZooKeys 510: 1-4. *[URL]
 31. Bieganowski A, Malý S, Frąc M, Tuf IH, Váňa M, Brzezińska M, Siebielec G, Lipiec J, Šarapatka B. 2015. Laboratory manual. Brno: Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture.122 pp. (ISBN: 978-80-7401-110-8)
 32. Tuf IH, Horňák O. 2015. Reakcja fauny glebowej na stosowanie egzogennej materii organicznej do nawożenia gleb. [Soil fauna and its relationship to exogenous organic matter applications.] In: Malý, S., Siebielec, G. (eds.): Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno: 105-114. (ISBN: 978-80-7401-112-2) (in Polish)
 33. Tuf IH, Horňák O. 2015.Půdní fauna a její vztah k aplikované exogenní organické hmotě. In: Malý, S., Siebielec, G. (eds.): Testování exogenní organické hmoty pro bezpečnou aplikaci na půdu. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno: 97-107. (ISBN: 978-80-7401-111-5)
 34. Mládková P, Mládek J,Hejduk S, Hejcman M, Cruz P, Jouany C, Pakeman RJ. 2015. High-nature-value grasslands have the capacity to cope with nutrient impoverishment induced by mowing and livestock grazing. Journal of Applied Ecology 52: 1073-1081. * [URL]
 35. Mach V, Blaser MB, Claus P, Chaudhary PP, Rulík M. 2015. Methane production potentials, pathways, and communities of methanogens in vertical sediment profiles of river Sitka. Frontiers in Microbiology 6, Art. 506: 1-12. * [URL]
 36. Bednařík A, Čáp L, Maier V, Rulik M. 2015. Contribution of Methane Benthic and Atmospheric Fluxes of an Experimental Area (Sitka Stream). CLEAN - Soil, Air, Water 43(8): 1136-1142. * [URL]
 37. Baran R, Kubecka J, Kubin M, Lojkasek B, Mrkvicka T, Ricard D, Rulik M. 2015. Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O2 saturation, food density and Salmo trutta in three tributaries of the Roznovska Becva River, Czech Republic. Journal of Fish Biology 86(2): 805-811. * [URL]
 38. Mačát Z, Bednařík A, Rulík M. 2015. The three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) infection with Schistocephalus solidus in Hel marina (Puck Bay, Baltic Sea, Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 44(1): 11-17. * [URL]
 39. Elfeki M, Tkadlec E. 2015. Treatment of municipal organic solid waste in Egypt. Journal of Materials and Environmental Science 6(3): 756-764. * [URL]
 40. Šarapatka B, Bednář M. 2015. Assessment of potential soil degradation on agricultural land in the Czech Republic. Journal of Environmental Quality 44(1): 154-161. * [URL]
 41. Sobek A, Zbořilová B, Procházka M, Šilhánová E, Koutná O, Klásková E, Tkadlec E, Sobek A. 2015. High incidence of monozygotic twinning after assisted reproduction is related to genetic information, but not to assisted reproduction technology itself. Fertility and Sterility 103(3): 756-760. * Q1 [URL]
 42. Šálek M, Drahníková L, Tkadlec E. 2015. Changes in home range sizes and population densities of carnivore species along the natural to urban habitat gradient. Mammal Review 45(1): 1-14. * Q1 [URL]
 43. Brablcová L, Buriánková I, Budurová P, Chaudhary PP, Rulík M. 2015. Methanogenic archaea diversity in hyporheic sediments of a small lowland stream. Anaerobe 32: 24-31. * [URL]

2014

 1. Rulik M, Chaudhary PP. 2014. Molecular identification of the occurrence of magnetotactic bacteria in fresh water sediments (Czech Republic). Brazilian Journal of Microbiology 45(4): 1255-1261. * [URL]
 2. Žihlavníková R, Mentel A, Tuf IH. 2014. Som pred zrkadlom lepší? Pro-Fil, doplňkové číslo (2014): 82-88. [URL]
 3. Tuf IH, Ivinskis P, Rimšaite J. 2014. Four terrestrial isopod species (Isopoda: Oniscidea) new for Lithuanian fauna and data on distribution of another seven species. New and Rare for Lithuania Insect Species, 26: 86-89.
 4. Mačát Z, Starcová M, Červenka J, Jablonski D, Šandera M. 2014. A molecular assessment and first record of Tarentola mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) on Corfu, Greece. Salamandra 50(3): 172-176. *[URL]
 5. Stejskal R, Trnka F, Skuhrovec J. 2014. Biology and morphology of immature stages of Coniocleonus nigrosuturatus (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 54: 337-354. *[URL]
 6. Chaudhary PP, Wright A-DG, Brablcova L, Buriankova I, Bednarik A, Rulik M. 2014. Dominance of Methanosarcinales Phylotypes and Depth-Wise Distribution of Methanogenic Community in Fresh Water Sediments of Sitka Stream from Czech Republic. Current Microbiology 69(6): 809--816. *[URL]
 7. Schlaghamerský J, Devetter M, Háněl L, Tajovský K, Starý J, Tuf IH, Pižl V. 2014. Soil fauna across Central European sandstone ravines with temperature inversion: from cool and shady to dry and hot places. Applied Soil Ecology 83: 30-38. * [URL]
 8. Zeidler M, Duchoslav M, Banas M. 2014. Effect of altered snow conditions on decomposition in three subalpine plant communities. Central European Journal of Biology 9(8): 811-822. * [URL]
 9. Dumbrovsky M, Sobotkova V, Šarapatka B, Chlubna L, Vachalova R. 2014. Cost-effectiveness evaluation of model design variants of broad-base terrace in soil erosion control. Ecological Engineering 68: 260-269. * [URL]
 10. Mikula J, Šarapatka B, Kopecký O, Tuf IH. 2014. Assemblages of millipedes and centipedes formed by the type of pasture management: preliminary results from the Czech Republic. La Terre et la Vie-Revue d´Ecologie 69(2): 167-172. * [URL]
 11. Šarapatka B, Čížková S. 2014. The influence of different types of grassland on soil quality in upland areas of Czech Republic. Journal of Environmental Biology 35(3): 453-459. * [URL]
 12. Rada S, Mazalova M, Sipos J, Kuras T. 2014. Impacts of mowing, grazing and edge effect on orthoptera of submontanne grasslands: perspectives for biodiversity protection. Polish Journal of Ecology 62(1): 123-138. * [URL]
 13. Hohl A, Vaclavik T, Meentemeyer RK. 2014. Go with the flow: Geospatial analytics to quantify hydrologic landscape connectivity for passively dispersed microorganisms. International Journal of Geographical Information Science, Special Issue in Spatial Ecology 28(8): 1626-1641. * [URL]
 14. Beckmann M, Vaclavik T, Manceur AM, Sprtova L, von Wehrden H, Welk E, Cord AF. 2014. glUV: a global UV-B radiation data set for macroecological studies. Methods in Ecology and Evolution 5(4]: 372-383. * [URL]
 15. Gerstner K, Dormann CF, Vaclavik T, Kreft H, Seppelt R. 2014. Accounting for geographical variation in species-area relationships improves the prediction of plant species richness at the global scale. Journal of Biogeography 41(2): 261-273. * [URL]
 16. Šálek M, Červinka J, Pavluvčík P, Poláková S, Tkadlec E. 2014. Forest-edge utilization by carnivores in relation to local and landscape habitat characteristics in central European farmland. Mammalian Biology 79(3): 176-182. * [URL]

2013

 1. Gabriš R. 2013. Recent occurrence of Phaleria cadaverina (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Tenebrionidae) on the Baltic coast of Poland. Baltic Journal of Coleopterology 13: 121-124. [URL]
 2. Tuf IH, Hora P, Mačát Z, Machač O, Rendoš M, Trnka F, Vokálová A. 2013: Suitability of nail polish for marking the common rough woodlouse, Porcellio scaber (Oniscidea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 159-163. [URL]
 3. Vaclavik T, Lautenbach S, Kuemmerle T, Seppelt R. 2013. Mapping global land system archetypes. Global Environmental Change 23(6): 1637-1647. * [URL]
 4. Kašák J, Mazalová M, Šipoš J, Kuras T. 2013. The effect of alpine ski-slopes on epigeic beetles: does even a nature-friendly management make a change? Journal of Insect Conservation 17(5): 975-988. * [URL]
 5. Buriankova I, Brablcova L, Mach V, Dvorak P, Chaudhary PP, Rulik M. 2013. Identification of Methanogenic archaea in the Hyporheic Sediment of Sitka Stream. PLOS ONE 8(11), e80804. DOI: 10.1371/journal.pone.0080804.* [URL]
 6. Kopecký O, Tuf IH. 2013. Podzemní populace pavouka plachetnatky čtyřzubé (Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)). Západočeské entomologické listy 4: 89-92. [URL]
 7. Klimes L, Hajek M, Mudrak O, Dancak M, Preislerova Z, Hajkova P, Jongepierova I, Klimesova J. 2013. Effects of changes in management on resistance and resilience in three grassland communities. Applied Vegetation Science 16(4): 640-649.* [URL]
 8. Klimesova J, Mudrak O, Dolezal J, Hajek M, Dancak M, Klimes L. 2013. Functional Traits in a Species-Rich Grassland and a Short-Term Change in Management: Is There a Competition-Colonization Trade-Off? Folia Geobotanica 48(3): 373-391.* [URL]
 9. Dancak M, Hrones M, Sochor M, Kobrlova L, Hedl R, Hrazsky Z, Vildomcova A, Sukri RS, Metali F. 2013. A new species of Thismia (Thismiaceae) from Brunei Darussalam, Borneo. Phytotaxa 125(1): 33-39. * [URL]
 10. Krumpálová Z, Tuf IH. 2013. Circadian rhythms of ground living spiders: Mechanisms of coexistence strategy based on the body size. Polish Journal of Ecology 61: 575-586. * [URL]
 11. Šipos J, Drozdova M, Drozd P. 2013. Assessment of trends in predation pressure on insects across temperate forest microhabitats. Agricultural and Forest Entomology 15(3): 255-261.* [URL]
 12. Šipoš J, Kindlmann P. 2013. Effect of the canopy complexity of trees on the rate of predation of insects. Journal of Applied Entomology 137(6): 445-451.* [URL]
 13. Chaudhary PP, Brablcová L, Buriánková I, Rulík R. 2013. Molecular diversity and tools for deciphering the methanogen community structure and diversity in freshwater sediments. Applied Microbiology and Biotechnology 97:7553-7562. * [URL]
 14. Cord AF, Meentenmayer RK, Leitäo PJ, Václavík T. 2013. Modelling species distributions with remote sensing data: bridging disciplinary perspectives. Journal of Biogeography 40(12): 2226-2227. * [URL]
 15. Purchart L, Tuf IH, Hula V, Suchomel J. 2013. Arthropod assemblages in Norway spruce monoculture during a forest cycle - A multi-taxa approach. Forest Ecology and Management 306: 42-51.* [URL]
 16. Tkadlec E. 2013. Nosná kapacita české populace prasete divokého zatím v nedohlednu. Svět myslivosti 14(9): 10-11 (invited paper).pdf
 17. Cornulier T, Yoccoz NG, Bretagnolle V, Brommer JE, Butet A, Ecke F, Elston DA, Framstad E, Henttonen H, Hörnfeldt B, Huitu O, Imholt C, Ims RA, Jacob J, Jedrzejewska B, Millon A, Petty SJ, Pietiäinen H, Tkadlec E, Zub K, Lambin X. 2013. Europe-Wide Dampening of Population Cycles in Keystone Herbivores. Science 360(6128): 63-66.* [URL]
 18. Hušek J, Adamík P, Albrecht T, Cepák J, Kania W, Mikolášková E, Tkadlec E, Stenseth NC. 2013. Dynamics of the resource pulse shapes consumer reproduction: the study on common vole (Microtus arvalis) and its predator the white stork (Ciconia ciconia). Population Ecology 55(2): 363-375.* [URL]
 19. Tkadlec E, Losík J. 2013. Základní metody populační ekologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 89 s.
 20. Hekera P. 2013. Monitoring životního prostředí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 80 s.
 21. Kostkan V, Mazalová M a Merta L. 2013. Ochrana a praktický management živočichů v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 140 s.
 22. Kuras T. 2013. Ekologie společenstev a ekosystémů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 139 s.
 23. Rulík M, Baudišová D, Růžička J, Šimek K. 2013. Mikrobiální ekologie vod. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 292 s.
 24. Šarapatka B. 2013. Vybrané kapitoly z pedologie a ochrany půdy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 91 s.
 25. Tuf IH. 2013. Praktika z půdní zoologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 91 s.
 26. Zeidler M, Banaš M. 2013. Vybrané kapitoly z ekologie horských ekosystémů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 88 s.
 27. Tkadlec E. 2013. Populační ekologie: struktura, růst a dynamika populací. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 414 s. [URL]
 28. Božanić B, Hradílek Z, Machač O, Pižl V, Šťáhlavský F, Tufová J, Véle A , Tuf IH. 2013. Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta zoologica bulgarica 65: 197-206.* [URL]
 29. Filipova L, Hedl R, Dancak M. 2013. Magellanic Wetlands: More than Moor. Folia Geobotanica 48(2): 163-188.* [URL]
 30. Brablcova L, Buriankova I, Badurova P, Rulik M. 2013. The phylogenetic structure of microbial biofilms and free-living bacteria in a small stream. Folia Microbiologica 58(3): 235-243.* [URL]
 31. Mikhaljova EV, Burkitbaeva UD, Tuf IH, Ulykpan K. 2013. The millipede order Chordeumatida (Diplopoda) in Kazakhstan, with descriptions of three new species. Zootaxa 3635(5): 533-544. * [URL]
 32. Bila K, Kuras T, Sipos J, Kindlmann P. 2013. Lepidopteran species richness of alpine sites in the High Sudetes Mts.: effect of area and isolation. Journal of Insect Conservation 17(2): 257-267.* [URL]
 33. Mudrak O, Dolezal J, Hajek M, Dancak M, Klimes L, Klimesova J. 2013. Plant seedlings in a species-rich meadow: effect of management, vegetation type and functional traits. Applied Vegetation Science 16(2): 286-295.* [URL]
 34. Oprsal Z, Sarapatka B, Kladivo P. 2013. Land-use changes and their relationships to selected landscape parameters in three cadastral areas in Moravia (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 21(1): 41-50.* [URL]

2012

 1. Zeidler M, Duchoslav M, Banas M, Leskova M. 2012. Impacts of introduced dwarf pine (Pinus mugo) on the diversity and composition of alpine vegetation. Community Ecology 13(2): 213-220.* [URL]
 2. Krist M, Stříteský J, Tkadlec E. 2012. Zimní početnost dravců v polní krajině v závislosti na podmínkách prostředí: dvacetiletá studie (Density of raptors in field habitats in winter according to environmental conditions: a twenty−year study). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 303: 3-12.
 3. Suchomel J, Purchart L, Heroldová M, Homolka M, Kamler J, Tkadlec E. 2012. Vole damage to planted tree regeneration conditioned by some environmental factors. Austrian Journal of Forest Science. 129(1): 56-65.* [URL]
 4. Tkadlec E, Heroldová M, Víšková V, Bednář M, Zejda J. 2012. Distribution of the common hamster in the Czech Republic after 2000: retreating to optimum lowland habitats. Folia Zoologica. 61(3-4): 246-253.* [URL]
 5. Sarhanova P, Vasut RJ, Dancak M, Bures P, Travnicek B. 2012. New insights into the variability of reproduction modes in European populations of Rubus subgen. Rubus: how sexual are polyploid brambles? Sexual Plant Reproduction 25(4): 319-335.* [URL]
 6. Buriankova I, Brablcova L, Mach V, Hyblova A, Badurova P, Cupalova J, Cap L, Rulik M. 2012. Methanogens and methanotrophs distribution in the hyporheic sediments of a small lowland stream. Fundamental and Applied Limnology 181(2): 87-102.* [URL]
 7. Dancak M, Duchoslav M, Travnicek B. 2012. Taxonomy and cytogeography of the Molinia caerulea complex in central Europe. Preslia 84(2): 351-374.* [URL]
 8. Danyi L, Tuf IH. 2012. Lithobius (Monotarsobius) franciscorum sp nov., a new lithobiid species from the Altai, with a key to the Central Asian species of the subgenus (Chilopoda: Lithobiomorpha). Zootaxa (3182): 16-28.* [URL]
 9. Holecová M, Christophoryová J, Mrva M, Roháčová M, Stašiov S, Štrichelová J, Šustek Z, Tirjaková E, Tuf IH, Vďačný P, Zlinská J. 2012. Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava. Comenius University in Bratislava, Bratislava, 156 pp.
 10. Holecová M, Christophoryová J, Mrva M, Roháčová M, Stašiov S, Štrichelová J, Šustek Z, Tirjaková E, Tuf IH, Vďačný P, Zlinská J. 2012. Faunal richness of selected invertebrate groups in epigeon of oak-hornbeam forests on the territory of Bratislava. In: Holecová M, Christophoryová J, Mrva M, Roháčová M, Stašiov S, Štrichelová J, Šustek Z, Tirjaková E, Tuf IH, Vďačný P, Zlinská J. (eds.): Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava. Comenius University in Bratislava, Bratislava: 129-137.
 11. Letz DR, Dancak M, Danihelka J, Sarhanova P. 2012. Taxonomy and distribution of Cerastium pumilum and C. glutinosum in Central Europe. Preslia 84(1): 33-69.* [URL]
 12. Mandak M, Suhaj J, Kuras T. 2012. Documented occurrences of the Swan Mussel Anodonta cygnea (Bivalvia, Unionoida) in the Poodri Protected Landscape Area. In: Rohacova M, ed. Acta Musei Beskidensis, Vol. 4. s. 173-174.*
 13. Bussinow M, Sarapatka B, Dlapa P. 2012. Chemical Degradation of Forest Soil as a Result of Polymetallic Ore Mining Activities. Polish Journal of Environmental Studies 21(6): 1551-1561.* [URL]
 14. Meentemeyer RK, Haas SE, Vaclavik T. 2012. Landscape Epidemiology of Emerging Infectious Diseases in Natural and Human-Altered Ecosystems. VanAlfen NK, Leach JE, Lindow S, book series eds. Annual Review of Phytopathology 50: 379-402. * [URL]
 15. Hedl R, Houska J, Banas M, Zeidler M. 2012. Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an alpine environment. Polish Journal of Ecology 60(3): 491-501.* [URL]
 16. Drahokoupilova T, Tuf IH. 2012. The effect of external marking on the behaviour of the common pill woodlouse Armadillidium vulgare. Zookeys (176), special issue SI: 145-154. * [URL]
 17. Štrichelová J, Tuf IH. 2012. Terrestrial isopods (Crustacea: Isopoda, Oniscidea). In: Holecová, M., Christophoryová, J., Mrva, M., Roháčová, M., Stašiov, S., Štrichelová, J., Šustek, Z., Tirjaková, E., Tuf, I.H., Vďačný, P., Zlinská, J.: Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava. Comenius University in Bratislava, Bratislava: 43-48.
 18. Tuf IH, Dedek P, Vesely M. 2012. Does the diurnal activity pattern of carabid beetles depend on season, ground temperature and habitat? Archives of Biological Sciences 64(2): 721-732.* [URL]
 19. Tuf IH. 2012. Půdní bezobratlí. In: Machar, I., Drobilová, L. a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice, vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc: 613-625.
 20. Vaclavik T, Meentemeyer RK. 2012. Equilibrium or not? Modelling potential distribution of invasive species in different stages of invasion. Diversity and Distributions 18(1): 73-83. * [URL]
 21. Vaclavik T, Kupfer JA, Meentemeyer RK. 2012. Accounting for multi-scale spatial autocorrelation improves performance of invasive species distribution modelling (iSDM). Journal of Biogeography 39(1): 42-55. * [URL]

2011

 1. Drahokoupilová T, Tuf IH. 2011. Behaviour of pill millipedes can be affected by external marking. International Journal of Myriapodology 6: 51-60. [URL]
 2. Kula E, Lazorík M, Tuf IH. 2011. Contribution to the knowledge of centipedes and terrestrial isopods of the Moravian-Silesian Beskids. Acta Musei Beskidensis 3: 55-63.
 3. Tkadlec E. 2011. Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách: filozofické názory a komunikační dovednosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 195 s. [URL]
 4. Gajdosova S, Spichal L, Kaminek M, Hoyerova K, Novak O, Dobrev PI, Galuszka P, Klima P, Gaudinova A, Zizkova E, Hanus J, Dancak M, Travnicek B, Pesek B, Krupicka M, Vankova R, Strnad M, Motyka V. 2011. Distribution, biological activities, metabolism, and the conceivable function of cis-zeatin-type cytokinins in plants. Journal of Experimental Botany 62(8): 2827-2840. *
 5. Vaclavikova M, Vaclavik T, Kostkan V. 2011. Otters vs. fishermen: Stakeholders' perceptions of otter predation and damage compensation in the Czech Republic. Journal for Nature Conservation 19(2): 95-102. *
 6. Tkadlec E, Lisická-Lachnitová L, Losík J, Heroldová M. 2011. Systematic error is of minor importance to feedback structure estimates derived from time series of nonlinear population indices. Population Ecology 53(4): 495-500. * pdf
 7. Široký P, Kubelová M, Bednář M, Modrý D, Hubálek Z, Tkadlec E. 2011. The distribution and spreading pattern of Dermacentor reticulatus over its threshold area in the Czech Republic-How much is range of this vector expanding? Veterinary Parasitology 183: 130-135. * pdf
 8. Kubelová M, Tkadlec E, Bednář M, Roubalová E, Široký P. 2011. West-to-east difference of Babesia canis canis prevalence in Dermacentor reticulatus ticks in Slovakia. Veterinary Parasitology 180: 191- 196. * pdf
 9. Heroldová M, Tkadlec E. 2011. Harvesting behaviour of three central European rodents: identifying the rodent pests in cereals. Crop Protection 30(1): 82-84.* pdf
 10. Ruzicka V, Laska V, Mikula J, Tuf IH. 2011. Morphological adaptations of Porrhomma spiders (Araneae: Linyphiidae) inhabiting soil. Journal of Arachnology 39(2): 355-357.*
 11. Laska V, Kopecky O, Ruzicka V, Mikula J, Vele A, Sarapatka B, Tuf IH. 2011. Vertical distribution of spiders in soil. Journal of Arachnology 39(3): 393-398.*
 12. Travnicek B, Dancak M. 2011. Iinteresting plants of sugar factory settling fields in Hana region (central Moravia, Czech Republic). Listy cukrovarnické a řepařské 127(1): 21-25.

2010

 1. Banaš M, Zeidler M, Duchoslav M, Hošek J. 2010. Growth of alpine lady-fern (Athyrium distentifolium) and plant species composition on a ski piste in the Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic. Ann Bot Fenn. 47: 280-292. *
 2. Klebanová L, Kouřil M, Kostkan V. 2010. Předpoklady osídlení NP Podyjí - Thaytal bobrem evropským. Příroda, Praha. 27: 169-179.
 3. Kostkan V, John F. 2010. Distribution and ecological functions of European Beaver in the catchment area of the Morava River, management measures for the species in the area of study. In: Machar I, ed. Biodiversity and Target Management of Floodplain Forests in the Morava River Basin (Czech Republic). p. 131-145. Olomouc: UP Olomouc (Recenzovaný sborník).
 4. Kostkan V, Laciná J, Mazalová M, Hekera P, Voženílek V, Heisig J. 2010. Poměrné složení směsného komunálního odpadu v olomoucké aglomeraci a jeho sezónní dynamika za roky 2008 - 2010. Sborník LOGI 20010, Pardubice, 2010. V tisku. (Recenzovaný sborník).
 5. Heroldová M, Pejčoch M, Bryja J, Jánová E, Suchomel J, Tkadlec E. 2010. Tula virus in populations of small terrestrial mammals in a rural landscape. Vector-Borne and Zoonotic Diseases (Vector-Borne Zoonotic Dis.) 10(6): 599-603. *
 6. Heroldova M, Cizmar D, Tkadlec E. 2010. Predicting rodent impact in crop fields by near-infrared reflectance spectroscopy analysis of their diet preference. Crop Protection 29(7): 773-776. *
 7. Holuša J, Kuras T. 2010. Diurnal behaviour of Cephalcia lariciphila (Hymenoptera: Pamphiliidae): relation to climatic factors and significance for monitoring. Eur J Forest Res. 129: 243-248. *
 8. Jacob J, Tkadlec E. 2010. Rodent outbreaks in Europe: dynamics and damage. In: Singleton G, Belmain S, Brown P, Hardy B, editors. Rodent outbreaks: Ecology and impacts. Los Banos (Philippines): International Rice Research Institute. p. 207-223.
 9. John F, Baker S, Kostkan V. 2010. Habitat selection of an expanding beaver (Castor fiber) population in central and upper Morava River basin. Eur J Wildl Res. 56(4): 663-671. *
 10. Kuras T, Mazalová M. 2010. Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Suchá Dora a jejího okolí (Oderské vrchy). Acta Mus Beskid. 2: 117-137.
 11. Kuras T, Sitek J, Dandová J. 2010. Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Svinec a návrh managementu území. Acta Mus Beskid. 2: 139-156.
 12. Martínková N, Bačkor P, Bartonička T, Blažková P, Červený J, Falteisek L, Gaisler J, Hanzal V, Horáček D, Hubálek Z, Kabelková H, Kolařík M, Korytár L, Kubátová A, Lhotská B, Lhotský R, Lučan RK, Májek O, Matějů J, Řehák Z, Šafář J, Tájek P, Tkadlec E, Uhrin U, Wagner J, Weinfurtová D, Zima J, Zukal J, Horáček I. 2010. Increasing Incidence of Geomyces destructans Fungus in Bats from the Czech Republic and Slovakia. Plos One. 5(11): e13853. Published 05 Nov 2010. *
 13. Mazalová M, Hekera P, Javůrek P, Laciná J, Kostkan V, Heisig J, Voženílek V. 2010. Ověření efektivity kompostovacího procesu v domácích kompostérech. Waste Forum 2010(3): 112-116.
 14. Mazalová M, Smetana V, Kuras T. 2010. Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus spp.) podhorských luk a pastvin v okolí Nových Losin (Hrubý Jeseník). Čas Slez Muz Opava (A). 59: 203-208.
 15. Mikula J, Laška V, Šarapatka B, Tufová J, Tuf IH. 2010. Soil invertebrates in conventionally and organically farmed fields of winter wheat and winter oilseed rape in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 74: 85-89.
 16. Slezák V, Hora P, Tuf IH. 2010. Effect of pitfall-trapping on the abundance of epigeic macrofauna - preliminary results. Acta Soc. Zool. Bohem. 74: 129-133.
 17. Smolová J, Zeidler M, Gerža M. 2010. Výskyt invazních druhů rostlin a jejich ekologické nároky v povodí Říčky (CHKO Orlické hory). Příroda, Praha. 27: 193-204.
 18. Sobek A Jr, Tkadlec E, Hladíková B, Sobek A. 2010. Is there a declining trend in ovarian function among infertility clinic patients? Human Reproduction 25(1):127-132.*
 19. Spitzer L, Konvička O, Tropek R, Roháčová M, Tuf IH, Nedvěd O. 2010. Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 59: 217-232.
 20. Šarapatka B, Tuf IH. 2010. Půda jako oživený subsystém. In: Šarapatka, B. a kol.: Agroekologie, východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. Bioinstitut, o.p.s., Olomouc: 161-178.
 21. Tkadlec E, Zejda J, Heroldová M, Obdržálková D, Zapletal M. 2010. Monitoring a předpovídání populační početnosti hraboše polního [Monitoring and forecast of population density in the common vole]. Rostlinolékař. (5): 15-17.
 22. Tropek R, Kadlec T, Karešová P, Spitzer L, Kočárek P, Malenovský P, Baňař P, Tuf IH, Hejda M, Konvička M. 2010. Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. J Appl Ecol. 47: 139-147. *
 23. Tuf IH, Kostkan V. (eds.) 2010. Využití výzkumu a monitoringu pro ochranářský management, Sborník abstraktů z II. konference ochrany přírody ČR uspořádané 14.-17. září 2010 v Olomouci. Tribun EU, Brno, 92 pp.
 24. Tuf IH, Kostkan V. (eds.) 2010. Výzkum v ochraně přírody, Sborník z I. konference ochrany přírody v ČR. Příroda, 27: 1-204.
 25. Tyralík F, Kuras T. 2010. Noční motýli (Lepidoptera) severovýchodní části Hostýnských vrchů. Acta Carp Occ. 1: 38-50.
 26. Zeidler M, Banaš M, Duchoslav M, Lešková M. 2010. Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. Příroda, Praha. 27: 39-52.
 27. Zeidler M, Banaš M. 2010. Jalovec obecný nízký, současný stav a perspektivy v Hrubém Jeseníku. Ochrana přírody 65(4): 14-17.

Projekty

Motýlí dálnice

Nové technologie vegetačních úprav svahů dálnic pro podporu motýlů (2015-2019)

Dálnice jsou obvykle širokou veřejností vnímány jako nutná součást krajiny, která však narušuje životní prostředí nejen nám lidem, ale i dalším živočichům či rostlinám. Když už dálnice krajinu protíná, tak to ale ne vždy musí veškeré přírodě škodit, ba naopak. V dnešní intenzivně zemědělsky a lesnicky využívané krajině Evropy kupodivu dálniční koridory leckde představují poslední útočiště nebo migrační koridor pro řadu druhů hmyzu i rostlin. Na travnaté svahy podél dálnic se totiž nestříkají pesticidy, porost se nehnojí minerálními hnojivy, ale pouze se každoročně udržuje kvůli bezpečnosti provozu sečí nebo mulčováním. Takové plochy pak skýtají ideální podmínky pro růst světlomilných bylin s pestrobarevnými květy produkujícími nektar. To jsou třeba šalvěje, mateřídoušky, chrpy, omany, jitrocele, vičence, mochny a řada dalších. Nízké rozvolněné porosty bylin jsou pak opravdovým rájem hlavně pro motýly, včely nebo čmeláky, tedy opylovače, které potřebujeme i my pro zajištění úrody v ovocných sadech, na vinicích nebo i v zeleninových zahradách. Jinými slovy dopravní infrastruktura nemusí být jenom šedá, hlučná, smradlavá, ale při vhodném ozelenění okolí a dobré údržbě může představovat zelenou páteř krajiny pro přežívání i šíření mnoha užitečných druhů hmyzu. Přilehlé svahy dálnic mohou tvořit prostředí nejen pro opylovače, ale také pro přirozené nepřátele řady škůdců zemědělských plodin. 

Projektový tým


Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Jan Mládek, Ph.D. - hlavní řešitel projektu (jan.mladek@upol.cz)
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.(tomas.kuras@upol.cz)
RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (jakub.tesitel@centrum.cz)

DLF Seeds, s.r.o

Ing. Vladimír Černoch (vc@dlf.cz)
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (hejduk@mendelu.cz)
Ing. Libor Jalůvka, Ph.D. (lj@dlf.cz)

HBH projekt spol, s.r.o

Mgr. Tomáš Šikula (t.sikula@hbh.cz)
Ing. Jitka Suchomelová (j.suchomelova@hbh.cz)
Ing. Adéla Lepková (a.lepkova@hbh.cz)

Mendelova univerzita v Brně


Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (hula@mendelu.cz)
Ing. Jana Niedobová, Ph.D.  (Naaudia@seznam.cz)
Ing. Lucie Havlová (havlova424@seznam.cz)
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (lubos.purchart@mendelu.cz)

Ekolos

Výuka studijních oborů zaměřených na obecnou ekologii, ochranu přírody a ochranu životního prostředí již v současné době zahrnuje velkou škálu různých kurzů i probíraných témat. Ne všem však byla až dosud věnována dostatečná pozornost a s řadou zajímavých a důležitých témat se posluchači neseznámili vůbec. Řada témat byla také roztříštěna do dílčích kurzů, čímž studenti přicházeli o ucelený pohled na danou problematiku. Díky proběhlému projektu byly zavedeny nové výukové kurzy, řada stávajících kurzů byla inovována dle aktuálních poznatků a potřeb, v rámci meziuniverzitní spolupráce byly některé stávající kurzy komplementárně převáděny a zpřístupněny studentům partnerských pracovišť. Velkým přínosem pro studenty bylo také zavedení pěti nových, atraktivních zahraničních exkurzí, které byly součástí sdílené výuky obou univerzit. Finanční podpora projektu umožňila studentům i akademickým pracovníkům realizovat stáže jak v tuzemských tak i v zahraničních vědeckých pracovištích a zúčastnit se odborných konferencí. Rovněž bylo modernizováno technické zázemí pracovišť, byly pořízeno nové vybavení nezbytné pro moderní výuku i výzkum v laboratoři i v terénu. Fakticky bylo do projektu zapojeno 350 studentů (200 UPOL, 150 OSU), 19 lektorů Univerzity Palackého a 11 lektorů Ostravské univerzity.

O projektu

Realizační tým

PřF UP OlomoucHlavní řešitel projektu – RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., tomas.kuras@upol.cz, tel.: 58563 4568
Věcný manažer (Ol.) – Mgr. Monika Mazalová, mazalka.m@seznam.cz, tel.: 58563 4581
Finanční manažer (Ol.) – Mgr. Tereza Vacková, tereza.vackova@upol.cz, tel.: 58563 1440
Koordinátor (Ol.) – Petra Zachovalová, petra.zachovalova@upol.cz, tel.: 58563 4551
PřF OSU Ostrava

Věcný manažer (Os.) – RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., petr.kocarek@osu.cz, tel.: 55346 2317
Koordinátor (Os.) – Petra Greplová, petra.greplova@osu.cz, tel.: 55346 2312

Klíčové aktivity

Po dobu tří let trvání projektu byly naplánovány tyto klíčové aktivity:

K1: Zavedení nových kurzů, jež budou přednášeny na obou partnerských univerzitách: Cykly živin v terestrických ekosystémech, Ekologie zdrojů, Funkční přístup ke studiu vegetace, Fytogeografie tropů, Chráněná území Slezska a Moravy, Tropické ekosystémy a ekologické koncepty a Zpracování biologických dat v software R.

K2: Rozšíření výuky na PřF UP v Olomouci formou zavedení nových přednáškových kurzů zajišťovaných pracovníky KBE OU v Ostravě: Bioindikace, Biologická kresba a Ekologie mořských ekosystémů.

K3: Rozšíření výuky na PřF OU v Ostravě formou zavedení nových přednáškových kurzů zajišťovaných pracovníky KEŽP, KB UP v Olomouci a externími odborníky: Biotopy ČR, Ekologie horských ekosystémů, Ekologie obnovy, Makroekologie a diverzita, Ochrana biodiverzity, Populační ekologie rostlin, Struktura a vývoj ekosystémů, Terestrické ekosystémy, Vodní ekosystémy, Životní historie.

K4: Inovace stávajících přednáškových kurzů na PřF OU v Ostravě a PřF UP v Olomouci formou prolnutí výuky tematicky příbuzných kurzů obou univerzit: Digitální fotografie pro biology (UP) + Moderní zobrazovací metody v biologii (OU), Ekologie 2 (OU) + Ekologie populací (UP), Kvantitativní ekologie (UP) + Moderní analýza biologických dat (OU), Ochrana přírody (UP) + Ochrana přírody (OU), Toxikologie (UP) + Toxikologie a genotoxikologie (OU).

K5: Studijní texty (skripta o rozsahu 60-160 stran) k šesti kurzům přednášeným na PřF OU v Ostravě, jež budou zpřístupněna oběma univerzitám: Moderní zobrazovací metody v biologii, Biologie chráněných druhů rostlin a živočichů, Ekologie 1, Ochrana přírody, Toxikologie a genotoxikologie, Moderní analýza biologických dat.

K6: Exkurze, které budou po praktické stránce doplňovat jak navržené inovované a komplementárně vyučované kurzy, tak stávající výukové schéma obou univerzitních pracovišť. V rámci projektu je realizováno celkem 9 exkurzí a terénních cvičení, z nichž 5 představují exkurze zahraniční. A) Společné domácí exkurze a cvičení: Cvičení z ekologie v terénu, Exkurze k ochraně životního prostředí, Terénní cvičení z biologie 2, Velkoplošná chráněná území. B) Společné zahraniční exkurze a cvičení: Základní kurz mořské biologie (Hel, Polsko), Kurz zimní ekologie (Vysoké Tatry, Slovensko), Terénní cvičení z biologie 3 (Runina, Slovensko), Exkurze tropické ekosystémy a ekologické koncepty (Kuala Belalong, Brunei), Cvičení z ekologie horských ekosystémů (Vysoké Tatry, Slovensko)

K7: Stáže studentů na zahraničních pracovištích jsou mj. nezbytným předpokladem úspěšného dokončení akreditovaného Ph.D. studia na PřF UP. V rámci projektu byla zahrnuta níže uvedená partnerská pracoviště UP a OU, resp. pracoviště, která se zabývají tématy blízkými s projekty řešenými v rámci Ph.D. prací studentů, s nimiž byly stážové pobyty předjednány a navazují na stávající spolupráci řešitelů: INRA, Agrosystemes et développement territorial, Castanet Tolosan (France), Lammi Biological Station, University of Helsinki (Finland), The Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben (Germany), University of Wiena (Austria), Uppsala University (Sweeden), Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen (Slovensko), University of Wroclaw (Poland), Biological Research Center, Curculio Institute La Gomera, Hermigua (Spain)

K8: Stáže lektorů a pobyty na zahraničních univerzitách a vědeckovýzkumných pracovištích jsou zařazeny v rámci podpory vzdělávání přednášejících lektorů. Místa studijních stáží jsou volena cíleně s ohledem na vybrané výukové kurzy a odborné zaměření lektorů. Nové poznatky získané při studijních pobytech lektorů v zahraničí jsou implementovány do výukových kurzů. V rámci projektu jsou plánovány níže uvedené lektorské stáže: Lomonosova Moskevská státní univerzita (MSU), Severcovův Ústav ekologie a evoluce - Ruská akademie věd (RAV), Širšovův Oceánologický ústav – RAV, Bělomořská biologická stanice MSU (Russia); New Guinea Binatang Research Center (New Guinea); Alfred Wegener Institute, Bremerhaven (Germany); INRA, Agrosystemes et développement territorial, Castanet Tolosan (France).

K9: Konference s plánovanou účastí lektorů a studentů, zahrnuté v rámci podpory pregraduálního i postgraduálního studia a zlepšení vzdělanosti lektorů. Konferenční účast probíhá především formou aktivní účasti (viz referáty, postery). Význam této klíčové aktivity tkví jednak v profesním růstu účastníků (studenti, lektoři), souvisí však také s povinnou náplní Ph.D. studentů formou aktivní účasti na mezinárodních odborných setkáních (viz konference, kongresy, semináře, kolokvia apod.). V rámci projektu plánujeme tyto konferenční aktivity: 10th Colloquium Crustacea Decapoda Mediterranea, Atény, June 3-7, 2012 (Greece); European grassland federation (EGF), 24th General Meeting on "Grasslands - a European Resource?", Lublin, June 3-7, 2012 (Poland); EUROTOX, Stockholm, June 17-20, 2012 (Sweden); XXIV International Congress of Entomology, Daegu, August 19-25, 2012 (South Korea); 8th WDA International Congress of Odonatology 2013; Congress of International Association of Bryologists, Vancouver, 2013 (Canada); 8th International Crustacean Congress, Frankfurt n.M., 2014 (Germany). 

Klíšťata

Projekt sleduje pomocí studia distribuce, abundance a prevalence třech skupin relativně přehlížených, klíšťaty přenosných patogenů, (a sice zástupců rodů Rickettsia, Anaplasma a Babesia) dva hlavní cíle. Prvním z nich je prostřednictvím modelování v prostředí GIS vytvořit české mapy rizik pro výše zmíněné skupiny patogenních agens. Druhým cílem je tvorba veřejně přístupné aplikace pro možnost následných analýz rozšíření a početnosti různých studovaných patogenů. K dosažení těchto cílů projekt využívá komplexní přístup, včetně studia evolučních vztahů jednotlivých získaných izolátů a jejich taxonomie. Nezbytnou součástí projektu je příprava rychlé, specifické, citlivé a spolehlivé kvantitativní diagnostické metodiky. V projektu bude objasněna také biodiverzita studovaných skupin ve vztahu k ČR. Získané výsledky poslouží jako platforma pro další studium klíšťaty přenosných patogenů, včetně dosud opomíjených skupin. Metodicky projekt využívá výhod komplementárních dovedností dvou spolupracujících týmů.

O projektu

Cíle projektu: Zavést a ověřit diagnostiku pomíjených, klíšťaty přenosných agens – rickettsií, anaplasem a babesií.

Období: 2016–2020

Řešitelský tým
VFU BrnoPavel Široký
Vojtech Baláž
Markéta Rybářová
Matej Kautman
PřF UP OlomoucEmil Tkadlec
Tomáš Václavík

Analýzy a mapy

Obr. 1. Abundance klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Byla použita metoda vlajkování. Index abundance udává počet jedinců získaný za 1 h vlajkováním porostu.

Obr. 2. Abundance pijáka lužního (Dermacentor reticulatus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Byla použita metoda vlajkování. Index abundance udává počet jedinců získaný za 1 h vlajkováním porostu.

Obr. 3. Abundance Haemaphysalis concinna ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Byla použita metoda vlajkování. Index abundance udává počet jedinců získaný za 1 h vlajkováním porostu.

Obr. 4. Celková abundance klíšťat ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Byla použita metoda vlajkování. Index abundance udává počet jedinců získaný za 1 h vlajkováním porostu.

Obr. 5. Abundance klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v roce 2018. Byla použita metoda vlajkování. Index abundance udává počet jedinců získaný za 1 h vlajkováním porostu.

 

Obr. 6. Abundance pijáka lužního (Dermacentor reticulatus) ve městech České republiky v roce 2018. Byla použita metoda vlajkování. Index abundance udává počet jedinců získaný za 1 h vlajkováním porostu.

Obr. 7. Abundance Haemaphysalis concinna ve městech České republiky v roce 2018. Byla použita metoda vlajkování. Index abundance udává počet jedinců získaný za 1 h vlajkováním porostu.

Obr. 8. Celková abundance klíšťat ve městech České republiky v roce 2018. Byla použita metoda vlajkování. Index abundance udává počet jedinců získaný za 1 h vlajkováním porostu.

 

 

Publikace

Rybářová M, Honsová M, Papoušek I, Široký P. 2017. Variability of species of Babesia Starcovici, 1893 in three sympatric ticks (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis concinna) at the edge of Pannonia in the Czech Republic and Slovakia. Folia Parasitologica 64: 028. doi: 10.14411/fp.2017.028

Rybářová M, Široký1 P. 2017. Occurrence of Anaplasma phagocytophilum in three sympatric tick species in the South Moravia, Czech Republic. Biologia 72(4): 365–369. doi: 10.1515/biolog-2017-0051

Tkadlec E, Václavík T, Kubelová M, Široký P. 2018. Diverging niche preferences in two European ticks, Dermacentor reticulatus and Ixodes ricinus. Ecological Entomology 43: 804-812.

Balážová A., Baláž V., Široký P. 2018. Development of new method for detecting rare tick-borne diseases. In: Sborník příspěvků ze XX. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno, 2018, 1. vydání, s. 64-66.

Bilbija B., Papoušek I., Široký P. 2018. Development of methods for Dermacentor reticulatus population structure analysis. In: Sborník příspěvků ze XX. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno, 2018, s. 67-70.

Ondruš J., Rymešová D. 2018. Prevalence Candidatus Neoehrlichia mikurensis v klíšťatech České republiky. In: Sborník příspěvků konference Interní grantové agentury Veterinární a
farmaceutické univerzity Brno, 2018, s. 128-131.

Výstupy do medií

https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/vedci-panuje-zvysene-riziko-klistovych-infekci-mohou-za-to-premnozeni-hrabosi.shtml

https://www.novinky.cz/veda-skoly/508828-vyssi-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenymi-hrabosi-prokazali-cesti-vedci.html

m.olomouckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/13973-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu-zni-z-olomoucke-univerzity.html

ct24.ceskatelevize.cz/veda/2853245-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu-zjistili-vedci-z-olomouce

ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu

sciencemag.cz/klistove-infekce-souvisi-s-premnozenymi-hrabosi/

twnews.cz/cz-news/vedci-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu

http://www.enviweb.cz/rss/201577

https://czech.shafaqna.com/CZ/AL/967132

21stoleti.cz/2019/06/26/vedci-z-olomouce-se-zamerili-na-klistata/

https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/161608/boreliozu-zpusobuji-premnozeni-hrabosi.html

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019062610222796-premnozeni-tohoto-hlodavce-je-nebezpecne-zvysenym-rizikem-klistovych-infekci-po-cele-evrope/

http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=226211

https://www.zurnal.upol.cz/nc/en/news/clanek/riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenymi-hrabosi/

www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/611186/kde-v-cesku-hrozi-nejvice-infekcnich-nemoci-od-klistat-vedci-prisli-s-prekvapujicim-zjistenim-co-o-tom-rozhoduje.html

https://www.stalose.com/item-126295-p%C5%99emno%C5%BEen%C3%AD-tohoto-hlodavce-je-nebezpe%C4%8Dn%C3%A9

https://www.hlavnespravy.sk/premnozenie-tohto-hlodavca-nebezpecne-zvysenym-rizikom-kliestovych-infekcii-celej-europe/1801313

https://zoommagazin.iprima.cz/priroda/riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu

https://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/kraj/premnozeni-hrabosi-kvuli-nim-vyssi-riziko-nakazeni-klistaty

http://www.24zpravy.com/relax/riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu-shoduji-se-vedci/336426-zpravy

theworldnews.net/cz-news/hrabosi-likviduji-pole-v-nekterych-regionech-poskodili-80-procent-porostu

https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/na-hane-se-premnozili-hrabosi-hlodavec-nici-urodu-na-polich-i-v-zahradkach-20190618.html

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pole-hrabosi-poskozeni-jizni-morava-hana-pocasi.A190613_111752_domaci_mah

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/219411010110701-studio-6-ii/

https://tn.nova.cz/clanek/pole-jsou-zaplnena-hrabosi-hrozi-rust-pripadu-klistove-encefalitidy.html

https://www.tyden.cz/rubriky/veda/riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu_525803.html

https://www.pharmnews.cz/vedci-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu/

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=32216541

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=36124474

https://www.expres.cz/zpravy/cesko-klistata-vyskyt-hrabos-polni.A190701_121612_dx-zpravy_vlt

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=59952795

https://www.lidovky.cz/relax/veda/riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu-shoduji-se-vedci.A190626_115808_ln_veda_ape

https://www.zemedelec.cz/vedci-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu/

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyRec?h=69487683