Výzkum

Protože je ekologie velmi rozsáhlý vědní obor, bývá dál členěna na užší podobory podle nejrůznějších hledisek, např. podle převládajícího prostředí (ekologie vodních organismů, ekologie půdních organismů, agroekologie apod.), podle organizační úrovně (ekologie jedince neboli ekofyziologie, populační ekologie, ekologie společenstev, ekologie ekosystémů a krajiny), podle organismů (ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie ptáků apod.), nebo podle studovaných znaků (behaviorální ekologie, migrační ekologie apod.). Výzkum proto odráží stejnou strukturu problémů. Všechny výzkumné skupiny působící na katedře své výsledky pravidelně zveřejňují v mezinárodních časopisech s impaktovým faktorem. Kromě toho byly získané zkušenosti využity k vydání vysoce hodnocených vysokoškolských učebnic pro výuku populační ekologie, agroekologie, pedologie, biofilmů nebo vědecké metodologie. Do svého výzkumu zapojují studenty jak bakalářských, tak magisterských a doktorských studijních oborů. Výzkumné skupiny rovněž spolupracují se zahraničními pracovišti. Nedílnou součástí je i osvěta veřejnosti ze získaných výsledků a poznatků.

Výzkumné skupiny

Populační ekologie zvířat

Skupina zabývající se populační ekologií, demografií a dynamikou savců studuje ekologické procesy v populacích mnoha významných druhů živočichů. Početnosti některých druhů se v čase příliš nemění a jejich dynamiky jsou jednoduché, u jiných se naopak mění velmi rychle a nápadně. Jiné populace vykazují zase pravidelné změny v početnosti. K takovým druhům patří např. hrabošovití hlodavci, kteří se přemnožují v pravidelných 3–5letých intervalech. K hlavním zástupcům České republice patří hraboš polní, hraboš mokřadní a norník rudý. Klíčovou teorií, která se snaží vysvětlit variabilitu v populační početnosti, je teorie regulace populací prostřednictvím negativních zpětných vazeb. U jiných druhů pozorujeme dlouhodobé časové trendy v početnosti. Jak ukázal náš současný výzkum, početnost kdysi hojného křečka polního v ČR, považovaného dříve zemědělci za nežádoucího škůdce, v posledních desetiletích alarmujícím způsobem poklesla (viz obr. dole). Početnosti jiných druhů, např. prasete divokého, vykazují opačný trend a rostou exponenciálně. Příčiny takových časových trendů jsou zřídka známy hlouběji.

Ekologie ochrany bezobratlých

Skupina studující ekologii a konzervační biologii bezobratlých se zpočátku orientovala na populační ekologii jednotlivých ohrožených druhů motýlů a ekologii společenstev půdních bezobratlých. Dnes se výzkum orientuje na modelování rizika ohrožení vybraných herbivorních hmyzích taxonů (zejména brouci a blanokřídlí) s ohledem na jejich životní znaky a fragmentaci krajiny. Stranou nezůstávají ani praktické problémy, jako je např. vliv sjezdovek na společenstva bezobratlých řešený v Jeseníkách, dopady agroenvironmentálních opatření v zemědělské krajině či vlivy lesního managementu na společenstva bezobratlých. 

Alpský a horský výzkum

Skupina pro výzkum dopadu klimatických a dalších antropogenních změn na horské ekosystémy experimentálně studuje nejen manipulativní změny v klimatických či nutričních faktorech na horská rostlinná společenstva, ale pozornost je  věnována také regenerací těchto společenstev po experimentálních disturbancích, které vznikají v souvislosti s lyžováním nebo vyšší intenzitou turismu.

Věda o půdě a agroekologie

Skupina agroekologie a ekologie půdy je zaměřena na krajinu a půdu agroekosystémů, které byly zvláště v poválečném období značně ovlivněny antropogenními vlivy. Například podíl ploch s rozptýlenou zelení, který v předválečném období činil zhruba 2,5 %, se snížil na 0,5–0,7 %. Erozí je ohroženo 45 % zemědělských půd. Tyto změny ohrožují biodiverzitu zemědělské krajiny. V ČR se vytratilo nejvíce denních motýlů z celé Evropy. Za posledních 10 let ubylo 20 % ptačích polních druhů a početnost zajíců nebo koroptví se pohybuje na necelých 10 % předválečné úrovně. Z řešených projektů, jejichž cílem bylo také navrhnout nápravná opatření, je možné zmínit projekty optimalizace zemědělské a říční krajiny se zaměřením na biodiverzitu krajiny nebo účinnost agroenvironmentálních opatření, degradaci půdy a stanovení stupně degradačních změn, nebo udržitelnost hospodaření s vodními a půdními zdroji. Byly zavedeny i nové přístupy, například studium aktivity vybraných půdních enzymů jako indikátorů změn v půdním prostředí, využití radionuklidu cesia při datování erozních procesů v krajině, nové přístupy ve studiu edafonu či modelování v krajinném prostoru s využitím geografických informačních systémů. 

Ekologie vod

Skupina mikrobiální ekologie vod se dlouhodobě věnuje výzkumu mikrobiálních biofilmů a mikrobiálních procesů zapojených v koloběhu organického uhlíku v tekoucích vodách, zejména ve dnových, tzv. hyporheických sedimentech (viz obr.). Tyto sedimenty jsou hlavním metabolickým centrem tekoucích vod, kde dochází k rozkladu a transformaci organických látek a živin. Kromě jiného zde dochází k produkci plynů, které mají výrazný radiační charakter (tzv. skleníkové plyny), jako jsou CO2, CH4 a N2O. Současný výzkum je zaměřen na studium prostorové distribuce metanogenních a metanotrofních bakterií v hyporheických sedimentech a objasnění rozdílů ve zdrojích substrátů pro metanogenezi a produkci/spotřebě metanu během roku na různých lokalitách v podélném průběhu malého nížinného toku Sitka. K detekci a identifikaci metanotrofních bakterií a metanogenních archeí jsou používány moderní molekulární metody jako FISH (fluorescenční hybridizace in situ), PCR, DGGE, klonování genů a sekvenace. Při objasnění mechanismu vzniku a koloběhu metanu v sedimentech a vodním sloupci vycházíme z analýzy stabilních izotopů 13C/12C v plynných vzorcích metanu.

Krajinná ekologie

Skupina krajinné ekologie studuje změny a procesy, které se odehrávají kolem nás ve velkém prostorovém měřítku. Abychom porozuměli, jak změny v prostředí ovlivňují distribuci a přežívání druhů, populací a společenstev, potřebujeme zkoumat změny ve struktuře a uspořádání krajiny a způsoby, jak organismy na tyto změny reagují. Při výzkumu v oblasti krajinné ekologie se snažíme o interdisciplinární přístup, který staví na zavedených ekologických teoriích a přitom uplatňuje vlastní pozorování z terénu, geografické analýzy, statistické metody a prediktivní modelování k tomu, abychom lépe pochopili prostorové interakce mezi organismy, člověkem a životním prostředím. Mezi hlavní témata výzkumů patří: identifikace změn krajiny a jejího využití, habitatové analýzy a modelování distribuce druhů, porozumění a predikce šíření invazivních druhů, vliv využívání krajiny na biodiverzitu a ekosystémové služby.

Biosystematika tropických bylin

Skupina zabývající se biodiverzitou tropických deštných lesů se zaměřuje především na studium systematiky, taxonomie, fylogeneze a biogeografie bylinných rostlin v paleotropických deštných lesích. Speciální pozornost je věnována mykoheterotrofním rostlinám rodů Thismia, Epirixanthes, Sciaphila a jiným v Malesijské fytogeografické oblasti, především na ostrově Borneo. Skupina úzce spolupracuje také s dalšími výzkumnými týmy na jiných pracovištích, které se zabývají především dynamikou stromového patra paleotropických deštných lesů.

Publikace

2024

2023

 1. Véle A, Vélová L, Plewa R, Tuf IH, Mikovcová A, Brestovanská T, Rada P, Mock A, Horák J. 2023. From the litter to crowns: Response of animal biodiversity to native and non-native oak vegetation. Forest Ecology and Management 534: 120856. * Q1 URL
   
 2. Horňák O, Šarapatka B, Machač O, Mock A, Tuf IH. 2023. Characteristics of fragments of woodland and their influence on the distribution of soil fauna in agricultural landscape. Diversity 15: 488.  * Q2 URL
   
 3. Bartkowski B, Beckmann M, Bednář M, Biffi S, Domingo-Marimon C, Mesaros M, Schussler C, Sarapatka B, Tarcak S, Vaclavik T, Ziv G, Wittstock F. 2023. Adoption and potential of agri-environmental schemes in Europe: Cross-regional evidence from interviews with farmers. People and Nature. Early Access. * Q1 URL
   
 4. Oberlack C, Pedde S, Piemontese L, Vaclavik T, Sietz D. 2023. Archetypes in support of tailoring land-use policies. Environmental Research Letters 18(6). * Q1 URL
   
 5. Kasak J, Holusa O, Mazalova M. 2023. Artificial habitat - a chance for survival of a rare montane dragonfly (Odonata): case study on an alpine emerald (Somatochlora alpestris). Journal of Insect Conservation 27(2): 315-321. *Q2 URL\\
   
 6. Bednar M, Sarapatka B, Netopil P, Zeidler M, Hanousek T, Homolova L. 2023. The Use of Spectral Indices to Recognize Waterlogged Agricultural Land in South Moravia, Czech Republic. Agriculture-Basel 13(2). *Q1 URL
   
 7. Dolezal J, Korznikov K, Altman J, Fibich P, Rehakova K, Lltonga EN, Majesky L, Dancak M. 2023. Ecological niches of epiphyllous bryophytes along Afrotropical elevation gradient. Oikos (5). Early Access. * Q2 URL
   
 8. Gebhart M, Dumbrovsky M, Sarapatka B, Drbal K,Bednar M, Kapicka J, Pavlik F, Kottova B, Zastera V, Muchova Z. 2023. Evaluation of Monitored Erosion Events in the Context of Characteristics of Source Areas in Czech Conditions. Agronomy-Basel 13(1). * Q1 URL
   
 9. Vacek Z, Cukor J, Vacek S, Vaclavik T, Kybicova K, Bartoska J, Mahlerova K, Molina SM. 2023. Effect of forest structures and tree species composition on common tick (Ixodes ricinus) abundance-Case study from Czechia. Forest Ecology and Management 529. Early Access. * Q1 URL
   
 10. Masarykova N, Tkadlec E, Chlup Z, Vrbsky J, Brysova A, Cernochova P, Izakovicova Holla L. 2023. Comparison of microleakage under orthodontic brackets bonded with five different adhesive systems: in vitro study. BMC Oral Health 23:637. * Q2 URL
   
 11. Rulik M, Weber L, Min SW, Smid R. 2023. CO2 and CH4 fluxes from inundated floodplain ponds: role of diel variability and duration of inundation. Frontiers in Environmental Science 11. * Q2 URL
   
 12. Ctvrtlikova M, Kopacek J, Nedoma J, Znachor P, Hekera P, Vrba J. 2023. Aquatic quillworts, Isoetes echinospora and I. lacustris under acidic stress-A review from a temperate refuge. Ecology and Evolution 13 (3). * Q3 URL
   
 13. Weber L, Botorová M, Rulík M. 2023. Comparing trap and bait efficiency to record the great crested newts (Triturus cristatus). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems (424). * Q2 URL
   
 14. Weber L, Růžička J, Tuf IH, Rulík M. 2023. Migration strategy of the Great crested newt (Triturus cristatus) in an artificial pond. Herpetozoa 36: 345–356. *Q3
   
 15. Bitomsky M, Kobrlová L, Hrones M, Duchoslav M. 2023. Plant functional groups and phylogenetic regularity control plant community bioelement composition through calcium and magnesium. Oikos 2023(4), e09546. *Q2 URL
   
 16. Zeidler M, Husek V, Banas M, Krahulec F. 2023. Homogenization and species compositional shifts in subalpine vegetation during the 60-year period. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 92, 171689. * Q4 URL
   
 17. Dolezal J, Korznikov K,  Altman J, Fibich P, Reháková K, Lltonga EN, Majesky L, Dancák M. 2023. Ecological niches of epiphyllous bryophytes along Afrotropical elevation gradient. Oikos 2023(5). Early Access.* Q2 URL

 

2022

 1. Machač O, Ivinskis P, Rimšaitė J, Horňák O, Tuf IH. 2022. In the shadows of cormorants: Succession of avian colony affects selected groups of ground dwelling predatory arthropods. Forests 13: 330. * Q1 URL
 2. Dyachkov YuV, Farzalieva GSh, Tuf IH. 2022. An annotated checklist of centipedes (Chilopoda) of Middle Asian Countries, part 1. Lithobiomorpha. Zootaxa 5100: 151–188. * Q3 URL
 3. Zeidler M, Šipoš J, Banaš M, Černohorsky J. 2022. Homogenization of bryophyte species after alpine grassland restoration. Journal of Environmental Management 319, Art. No. 115628. * Q1 URL
 4. Aulicky R, Tkadlec E, Suchomel J, Frankova M, Heroldova M, Stejskal V. 2022. Management of the Common Vole in the Czech Lands: Historical and Current Perspectives. Agronomy-Basel 12(7), Art. No. 1629. * Q1 URL
 5. Drbal K, Dumbrovsky M, Muchova Z, Sobotkova V, Stepankova P, Sarapatka B. 2022. Mitigation of Flood Risks with the Aid of the Critical Points Method. Agronomy-Basel 12(6), Art. No. 1300. * Q1 URL
 6. Durajkova B, Hladky R, Tuf IH. 2022. Higher temperature and substrate vibrations as stress factors for terrestrial isopods - model species matter. ZooKeys (1101): 71-85. * Q3 URL
 7. Tuf IH, Durajkova B. 2022. Antipredatory strategies of terrestrial isopods. ZooKeys (1101): 109-129. * Q3 URL
 8. Tuf IH, Weissova N. 2022. Bug cemetery: a case study of terrestrial isopod distribution on a brick wall in the Czech Republic. ZooKeys (1101): 191-201. * Q3 URL
 9. Horvath M, Bečvářova Hanáková P, Šarapatka B, Zouhar V. 2022. The impact of forest naturalness and tree species composition on soil organic carbon content in areas with unnatural occurrence of Norway spruce in the Czech Republic. Soil and Water Research 17(3): 139-148. * Q3 URL
 10. Sarapatka B, Bednar M. 2022. Rainfall Erosivity Impact on Sustainable Management of Agricultural Land in Changing Climate Conditions. Land 11(4), Art. No. 467. * Q2 URL
 11. Dolezal J, Dancak M, Kucera J, Majesky L, Altman J, Rehakova K, Capkova K, Vondrak J, Fibich P, Liancourt P. 2022. Fire, climate and biotic interactions shape diversity patterns along an Afrotropical elevation gradient. Journal of Biogeography 49(7): 1248-1259. * Q1 URL
 12. Feller B, Dancak M, Hrones M, Sochor M, Suetsugu K, Imhof S. 2022. Mycorrhizal structures in mycoheterotrophic Thismia spp. (Thismiaceae): functional and evolutionary interpretations. Mycorrhiza 32(3-4): 269-280. *Q2 URL
 13. Dominik C, Seppelt R, Horgan FG, Settele J, Vaclavik T. 2022. Landscape heterogeneity filters functional traits of rice arthropods in tropical agroecosystems. Ecological Applications 32(3), Art. No. e2560. *Q1 URL
 14. Kim OS, Vaclavik T, Park MS, Neubert M. 2022. Understanding the Intensity of Land-Use and Land-Cover Changes in the Context of Postcolonial and Socialist Transformation in Kaesong, North Korea. Land 11(3), Art. No. 357. *Q2 URL
 15. Jungandreas A, Roilo S, Strauch M, Vaclavik T, Volk M, Cord AF. 2022. Response of endangered bird species to land-use changes in an agricultural landscape in Germany. Regional Environmental Change 22(1), Art. No. 19. *Q2 URL
 16. Majesky L, Hrones M, Kitner M, Valova L, Martonfiova L, Plachno BJ, Conti F, Dancak M. 2022. Pinguicula vulgaris in central Europe: when does one species turn into another? Preslia 94(2): 275-304. *Q2 URL
 17. Hanakova-Becvarova P, Horvath M, Šarapatka B, Zouhar V. 2022. The effect of stand characteristics on soil organic carbon content in spruce and deciduous stands. Forest Systems 31 (1), Art. No. e005. *Q3 URL
 18. Tuf IH, Barjadze S, Maghradze E (2022): The first troglobiotic cryptopid centipede (Chilopoda: Scolopendromorpha) from Caucasus. Zootaxa, 5205: 436-444.  * Q3 URL
 19. Zeidler M. 2022. Litter leachate as a potential selector of woody species germination at alpine treeline. Journal of Forest Research. Sep 2022 (Early Access). * Q3 URL
 20. Roilo S, Engler JO, Vaclavik T, Cord AF. 2022. Landscape-level heterogeneity of agri-environment measures improves habitat suitability for farmland birds. Ecological Applications. Sep 2022 (Early Access). * Q1 URL
 21. Dancak M, Majesky L, Cermak V, Golos MR, Plachno BJ, Tjiasmanto W. 2022. First record of functional underground traps in a pitcher plant: Nepenthes pudica (Nepenthaceae), a new species from North Kalimantan, Borneo. PhytoKeys (201): 77-97. * Q3 URL
 22. Bitomský M, Kobrlová L, Hroneš M, Klimešová J, Duchoslav M. 2022. Stoichiometry versus ecology: the relationships between genome size and guanine–cytosine content, and tissue nitrogen and phosphorus in grassland herbs. Annals of Botany 130(2): 189–197. *Q1 URL
 23. Bitomský M, Schaefer H, Pakeman RJ, Klimešová J, Götzenberger L, Duchoslav M. 2022. Variability in mycorrhizal status of plant species is much larger within than between plots in grassland and coastal habitats. Oecologia 200: 209–219. *Q2 URL
 24. Albert Á-J, Bitomský M, Götzenberger L, Mudrák O, Klimešová J. 2022. Seed production of co-occurring species: Regenerative strategies, plant economic spectrum or architectural constraints? Basic and Applied Ecology 58: 121-129. *Q2 URL
 25. Beckmann M, Didenko G, Bullock JM, Cord AF, Paulus A, Ziv G, Václavík T. 2022. Archetypes of agri-environmental potential: a multi-scale typology for spatial stratification and upscaling in Europe. Environmental Research Letters 17(11): 115008. *Q1 URL

2021

 1. Košulič O, Procházka J, Tuf IH, Michalko R. 2021. Intensive site preparation for reforestation wastes multi-trophic biodiversity potential in commercial oak woodlands. Journal of Environmental Management, 300: 113741. * Q1 URL
 2. Yudina SV, Schelkunov MI, Nauheimer L, Crayn D, Chantanaorrapint S, Hrones M, Sochor M, Dancak M, Mar SS, Luu HT, Nuraliev MS, Logacheva MD. 2021. Comparative Analysis of Plastid Genomes in the Non-photosynthetic Genus Thismia Reveals Ongoing Gene Set Reduction. Frontiers in Plant Science 12. Article Number: 602598. * Q1 URL
 3. Netopil P, Sarapatka B, Ayalew DA, Drncova K. 2021. Multi-temporal analysis of erosional plots using aerial images and deep soil probes. Physical Gepgraphy. Early Access: FEB 2021. * Q4 URL
 4. Ayalew DA, Deumlich D, Sarapatka B. 2021. Agricultural landscape-scale C factor determination and erosion prediction for various crop rotations through a remote sensing and GIS approach. European Journal of Agronomy ‏ .123Article Number: 126203. * Q1 URL
 5. Zeidler M, Sipos J, Banas M, Cernohorsky J. 2021. The successive trend of vegetation confirms the removal of non-indigenous woody species as an insufficient restoration action. Biodiversity and Conservation 30(1): 699717. * Q1 URL
 6. Nagler M, Praeg N, Niedrist GH, Attermeyer K, Catalan N, Pilotto F, Roberts CG, Bors C, Fenoglio S, Colls M, Cauvy-Fraunie S, Doyle B, Romero F, Machalett B, Fuss T, Bednarik A, Klaus M, Gilbert P, Lamonica D, Nydahl AC, Gonzalez-Quijano CR, Bistarelli LT, Kenderov L, Piano E, Mor JR, Evtimova V, deEyto E, Freixa A, Rulik M, Pegg J, Ortega SH, Steinle L, Bodmer P. 2021. Abundance and biogeography of methanogenic and methanotrophic microorganisms across European streams. Journal of Biogeography 48(4): 947960. * Q1 URL
 7. Machač O, Tuf IH. 2021. Ornithologists’ help to spiders: Factors influencing spiders overwintering in bird nesting boxes. Insects 12(5):465. * Q1 URL
 8. Skuhrovec J, Caldara R, Gosik R, Trnka F, Stejskal R. 2021. On the Affinities and Systematic Position of Lachnaeus Schoenherr and Rhinocyllus Germar in the Tribe Lixini (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) Based on the Morphological Characters of the Immature Stages. Insects 2021, 12(6), 489. * Q1 URL
 9. Dostal M, Tkadlec E, Raab R, Horal D, Matusik H, Rymesova D, Literak I. 2021. Spatial and numerical responses of Red Kites Milvus milvus to the Common Vole Microtus arvalis population outbreak in central Europe. European Journal of Wildlife Research 67(5), Art No 84. * Q2 URL
 10. Horvath M, Becvarova PH, Sarapatka B, Vencalek O, Zouhar V. 2021. Potential relationships of selected abiotic variables, chemical elements and stand characteristics with soil organic carbon in spruce and beech stands. iForest Biogeosciences and Forestry 14: 320328. * Q3 URL
 11. Attermeyer K, Casas-Ruiz JP, Fuss T, Pastor A, Cauvy-Fraunie S, Sheath D, Nydahl AC, Doretto A, Portela AP, Doyle BC, Simov N, Roberts CG, Niedrist GH, Timoner X, Evtimova V, Barral-Fraga L, Basic T, Audet J, Deininger A, Busst G, Fenoglio S, Catalan N, de Eyto E, Pilotto F, Mor JR, Monteiro J,  Fletcher D, Noss C, Colls M, Nagler M, Liu L, Gonzalez-Quijano CR, Romero F, Pansch N, Ledesma JLJ, Pegg J, Klaus M, Freixa A, Ortega SH, Mendoza-Lera C, Bednarik A, Fonvielle JA, Gilbert PJ, Kenderov LA, Rulik M, Bodmer P. 2021. Carbon dioxide fluxes increase from day to night across European streams. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT 2(1). URL
 12. Buriankova I, Kuchta P, Molikova A, Sovova K, Vyravsky D, Rulik M, Novak D, Lochman J, Vitezova M. Antibiotic Resistance in Wastewater and Its Impact on a Receiving River: A Case Study of WWTP Brno-Modrice, Czech Republic. WATER 13(16), Art No: 2309. * Q2 URL
 13. Konvicka M, Kuras T, Liparova J, Slezak V, Horázná D, Klečka J, Kleckova​ I. 2021. Low winter precipitation, but not warm autumns and springs, threatens mountain butterflies in middle-high mountains. PEERJ 9. * Q2 URL
 14. Zeidler M, Fiserova E, Rimalova V, Bednar M, Banas M. 2021. Sex-based differences in vigor and site preferences of Juniperus communis subsp. nana. NORDIC JOURNAL OF BOTANY 38(11), Art No: e02812. * Q4 URL
 15. Václavík T, Balážová A, Baláž V, Tkadlec E, Schichor M, Zechmeisterová K, Ondruš J, Široký P. 2021. Landscape epidemiology of neglected tick‐borne pathogens in central Europe. Transboundary and Emerging Diseases 68(3): 1685-1696. * Q1
 16. Sakschewski B, von Bloh W, Drüke M, Sörensson AA, Ruscica R, Langerwisch F, Billing M, Bereswill S, Hirota M, Oliveira RS, Heinke J. 2021. Variable tree rooting strategies are key for modelling the distribution, productivity and evapotranspiration of tropical evergreen forests. Biogeosciences, 18(13): 4091-4116. Q1
 17. Maréchaux I, Langerwisch F, Huth A, Bugmann H, Morin X, Reyer CP, Seidl R, Collalti A, Dantas de Paula M, Fischer R, Gutsch M. 2021. Tackling unresolved questions in forest ecology: The past and future role of simulation models. Ecology and evolution, 11(9): 3746-3770. Q2
 18. Sarapatka B, Bednar M. 2021. Agricultural Production on Erosion-Affected Land from the Perspective of Remote Sensing. Agronomy-Basel  11 (11). *Q1 URL
 19. Horvath M, Becvarova PH, Sarapatka B, Vencalek O, Zouhar V. 2021. Potential relationships of selected abiotic variables, chemical elements and stand characteristics with soil organic carbon in spruce and beech stands. iForest-Biogeosciences and Forestry 14: 320-328. *Q3 URL
 20. Rehakova K, Capkova K, Altman J, Dančák M, Majesky L, Dolezal J. 2021. Contrasting Patterns of Soil Chemistry and Vegetation Cover Determine Diversity Changes of Soil Phototrophs Along an Afrotropical Elevation Gradient. Ecosystems. *Q1 URL
 21. Hrones M, Leong-Skornickova J, Niissalo MA, Matti A, Dančák M. 2021. Hanguana deflexa (Hanguanaceae), a new forest species from Sarawak, Borneo. Phytokeys 181: 9-19. *Q3 URL
 22. Blundo C, Carilla J, ..., Dančák M, ..., Tran HD. 2021. Taking the pulse of Earth's tropical forests using networks of highly distributed plots. Biological Conservation 260, 108849. *Q1 URL
 23. Chaudron C, Mazalova M, Kuras T, Malenovsky I, Mladek J. 2021. Introducing ecosystem engineers for grassland biodiversity conservation: A review of the effects of hemiparasitic Rhinanthus species on plant and animal communities at multiple trophic levels. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 52. *Q2 URL

2020

 1. Čejka T, Trnka M, Krusic PJ, Stobbe U, Oliach D, Václavík T, Tegel W, Büntgen U. 2020. Predicted climate change will increase the truffle cultivation potential in central Europe. Scientific Reports 10: 21281. * Q1  URL
 2. Eigenbrod F, Beckmann M, Dunnett S, Graham L, Holland RA, Meyfroidt P, Seppelt R, Song XP, Spake R, Václavík T, Verburg PH. 2020. Identifying Agricultural Frontiers for Modeling Global Cropland Expansion. One Earth 3(4): 504-514. *Q1 URL
 3. Ziv G, Beckmann M, Bullock J, Cord A, Delzeit R, Domingo C, Dreßler G, Hagemann N, Masó J, Müller B, Neteler M, Sapundzhieva A, Stoev P, Stenning J, Trajković M, Václavík T. 2020. BESTMAP: behavioural, Ecological and Socio-economic Tools for Modelling Agricultural Policy. Research Ideas and Outcomes 6: e52052. URL
 4. Sobek A, Tkadlec E, Klaskova E, Prochazka M. 2020. Cytoplasmic Transfer Improves Human Egg Fertilization and Embryo Quality: an Evaluation of Sibling Oocytes in Women with Low Oocyte Quality. Reproductive Sciences. * Q2 URL
 5. Min Saw, Rulik M. 2020. Comparison of Carbon Dioxide (CO2) Fluxes between Conventional and Conserved Irrigated Rice Paddy Fields in Myanmar. Sustainability 12(14), Article Number: 5798. * Q3 URL
 6. Shepeleva EA, Schelkunov MI, Hroneš M, Sochor M, Dančák M, Merckx VSFT, Kikuchi IABS, Chantanaorrapint S, Suetsugu K, Tsukayai H, Mar SS, Luu HT, Li HQ, Logacheva MD, Nuraliev MS. 2020. Phylogenetics of the mycoheterotrophic genus Thismia (Thismiaceae: Dioscoreales) with a focus on the Old World taxa: delineation of novel natural groups and insights into the evolution of morphological traits. Botanical Journal of the Linnean Society 193(3): 287315. * Q2 URL
 7. Kobrlova L, Dančák M, Sukmaria Sukri R, Metali F, Hroneš M. 2020. Application of glycerol-preserved nuclei protocol for genome size estimation in the field conditions of a tropical rainforest. Plant Systematics and Evolution 306(4), Article Number: 73. * Q3  URL
 8. Dančák M, Hroneš M, Sochor M. 2020. Thismia minutissima (Thismiaceae), a remarkable new mycoheterotrophic species from Sarawak, Borneo. Kew Bulletin 75(‏ 2), Article Number: 29. * Q4 URL
 9. Dančák M, Hroneš M, Sochor M. 2020. Thismia: the rarest of the rare? Ranges of some Bornean species are much larger than previously believed. Phytotaxa 455(4): 245241. * Q3 URL                     
 10. Sucha L, Schlossarek M, Duskova L, Malan N, Šarapatka B. 2020. Land tenure security and its implications for investments to urban agriculture in Soweto, South Africa. Land Use Policy 97, Article Number: 104739. * Q1 URL
 11. Suetsugu K, Dančák M, Hroneš M, Naiki A, Tagane S, Yahara T. 2020. Resurrection and emended description of Sciaphila major (Triuridaceae). Phytotaxa 459(1): 253. * Q3 URL
 12. Krpec P, Horacek M, Šarapatka BA. 2020. Comparison of the use of local legacy soil data and global datasets for hydrological modelling a small-scale watersheds: Implications for nitrate loading estimation. Geoderma 377, Article Number: 114575.  * Q1 URL
 13. Václavík T, Balážová A, Baláž V, Tkadlec E, Schichor M, Zechmeisterová K, Ondruš J, Široký P. 2020. Landscape epidemiology of neglected tick‐borne pathogens in central Europe. Transboundary and Emerging Diseases 00:1-12. DOI: 10.1111/tbed.13845 * Q1 URL
 14. Dancak M, Hrones M, Sochor M. 2020. Thismia ornata and T. coronata (Thismiaceae), two new species from Sarawak, Borneo. Willdenowia 50(1): 6576. * Q3 URL
 15. Horňák O, Mock A, Šarapatka B, Tuf IH. 2020. Character of woodland fragments affects distribution of myriapod assemblages in agricultural landscape. ZooKeys, 930: 139–151. Q2 URL
 16. Haľková B, Tuf IH, Tajovský K, Mock A. 2020. Subterranean biodiversity and depth distribution of myriapods in forested scree slopes of Central Europe. ZooKeys, 930: 117–137. * Q2 URL
 17. Golos MR, Robinson AS, Barer M, Dancak M, De Witte J, Limberg A, Sapawi NBM, Tjiasmanto W. 2020. Nepenthes fractiflexa (Nepenthaceae), a new Bornean pitcher plant exhibiting concaulescent metatopy and a high degree of axillary bud activation. Phytotaxa 432(2): 125143. * Q3 URL
 18. Gabor L, Moudry V, Lecours V, Malavasi M, Bartak V, Fogl M, Simova P, Rocchini D, Vaclavik T. 2020. The effect of positional error on fine scale species distribution models increases for specialist species. Ecography 43(2): 256269. * Q1 URL
 19. Bila P, Sarapatka B, Hornak O, Novotna J, Brtnicky M. 2020. Which quality indicators reflect the most sensitive changes in the soil properties of the surface horizons affected by the erosion processes? Soil and Water Research 15(2): 116124. * Q3 URL
 20. Jacob J, Imholt C, Caminero‑Saldaña C, Couval G, Giraudoux P, Herrero‑Cófreces S, Horváth G, Luque‑Larena JJ, Tkadlec E, Wymenga E. 2020. Europe‑wide outbreaks of common voles in 2019. Journal of Pest Science 93(2): 703709. * Q1 URL
 21. Bednář M, Šarapatka B, Mazalová M, Kuras T. 2020. Connectivity modelling with automatic determination of landscape resistance values. A new approach tested on butterflies and burnet moths. Ecological Indicators 116. * Q1 URL
 22. Ayalew DA, Deumlich D, Šarapatka B, Doktor D. 2020. Quantifying the Sensitivity of NDVI-Based C Factor Estimation and Potential Soil Erosion Prediction using Spaceborne Earth Observation Data. Remote Sensing 12(7). * Q2 URL
 23. Sullivan MJP, Lewis SL, Affum-Baffoe K, ... Dančák M, ... Phillips OL. 2020. Long-term thermal sensitivity of Earth's tropical forests. Associated Data. Science 368(6493): 869. * Q1 URL
 24. Bitomský M, Mladková P, Pakeman RJ, Duchoslav M. 2020. Clade composition of a plant community indicates its phylogenetic diversity. Ecology and Evolution 10(8): 37473757. * Q2 URL
 25. Hejduk S, Bitomský M, Pornaro C, Macolino S. 2020. Establishment of a hemiparasite Rhinanthus alectorolophus and its density-dependent suppressing effect on a grass: A case study from golf roughs. Agronomy Journal 112: 3619–3628. doi: 10.1002/agj2.20300 *Q3 URL

2019

 1. Horňák O, Machač O, Šarapatka B, Tuf IH. 2018. Size of wood fragments in rural landscape affects communities of ground dwelling invertebrates. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 69-78. URL
 2. Dolejš P, Tuf IH. 2018. Catalogue of woodlice (Isopoda: Oniscidea) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum, Prague). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 9-16. URL
 3. Šimek M, Baldrian P, Bryndová M, Devetter M, Elhottová D, Háněl L, Chroňáková A, Kopecký J, Koubová A, Kováč Ľ, Kyselková M, Lukešová A, Marečková M, Pižl V, Schlaghamerský J, Starý J, Tajovský K, Tkadlec E, Tuf IH, Tůma J. 2019. Půdní organismy. In: Šimek, M. a kol.: Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy. Academia, Praha: 29-220. ISBN 978-80-200-2976-8 URL
 4. Vašutová M, Mleczko P, López-García A, Maček I, Boros G, Ševčík J, Fujii S, Hackenberger D, Tuf IH, Hornung E, Páll-Gergely B, Kjøller R. 2019. Taxi drivers: the role of animals in transporting mycorrhizal fungi. Mycorrhiza 29: 413-434. * Q2 URL
 5. Dyachkov YuV, Tuf IH. 2019. New data on family Geophilidae Leach, 1815 (Chilopoda: Geophilomorpha) from Kazakhstan. Far Eastern Entomologist 391: 24-28. URL
 6. Chmelík V, Šarapatka B, Machač O, Mikula J, Laška V, Tuf IH. 2019. The effect of farming system and management practices on surface-dwelling soil macrofauna. Zemdirbyste-Agriculture 106: 291-296. * Q3 URL
 7. Bitomsky M, Mladkova P, Cimalova S, Mladek J. 2019. Herbaceous climbers in herbaceous systems are shade-tolerant and magnesium-demanding. Journal of Vegetation Science 30(5): 799-808. * Q1 URL
 8. Sietz D, Frey U, Roggero M, Gong YQ, Magliocca N, Tan R, Janssen P, Vaclavik T. 2019. Archetype analysis in sustainability research: methodological portfolio and analytical frontiers. Ecology and Society 24(3). Article Number: 34. * Q1 URL
 9. Mačát Z, Rindos M, Mihalca D, Jablonski D. 2019. Amplexus between two different orders of amphibians recorded in Romania. North-Western Journal of Zoology 15(1): 112-113. Article Number: e187505. * Q3 URL
 10. Weber L, Smejkal M, Barton D, Rulik M. 2019. Testing the applicability of tagging the Great crested newt (Triturus cristatus) using passive integrated transponders. PLoS ONE 14(7). Article Number: e0219069. * Q2 URL
 11. Horak D, Ferenc M, Sedlacek O, Motombi FN, Svoboda M, Altman J, Albrecht T, Nana ED, Janecek S, Dančák M, Majesky L, Lltonga EN, Dolezal J. 2019. Forest structure determines spatial changes in avian communities along an elevational gradient in tropical Africa. Journal of Biogeography. Early Access: SEP 2019. * Q1 URL
 12. Skuhrovec J, Volovnik S, Gosik R, Stejskal R, Trnka F. 2019. Cleonis pigra (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae): Morphological re-description of the immature stages, keys, tribal comparisons and biology. Insects 10, 325. * Q1 URL
 13. Šarapatka B, Alvarado-Solano DP, Cizmar D. 2019. Can glomalin content be used as an indicator for erosion damage to soil and related changes in organic matter characteristics and nutrients? Catena 181: Article Number: UNSP 104078. * Q1 URL
 14. Tkadlec E, Václavík T, Široký P. 2019. Rodent host abundance and climate variability as predictors of tickborne disease risk 1 year in advance. Emerging Infectious Diseases 25(9): 1738–1741. * Q1 URL  Dean's Award
 15. Gosal AS, Geijzendorffer IR, Václavík T, Poulin B, Ziv G. 2019. Using social media, machine learning and natural language processing to map multiple recreational beneficiaries. Ecosystem Services 38: 100958. * Q1 URL
 16. Zabel F, Delzeit R, Schneider JM, Seppelt R, Mauser W, Václavík T. 2019. Global impacts of future cropland expansion and intensification on agricultural markets and biodiversity. Nature communications 10(1): 2844. * Q1 URL
 17. Oberlack C, Sietz D, Bürgi Bonanomi E, De Bremond A, Dell'Angelo J, Eisenack K, Ellis EC, Epstein G, Giger M,  Heinimann A, Kimmich C, Kok MTJ, Manuel-Navarrete D, Messerli P, Meyfroidt P, Václavík T, Villamayor-Tomas S. 2019. Archetype analysis in sustainability research: meanings, motivations, and evidence-based policy making. Ecology and Society 24(2): 26. * Q1 URL
 18. Arce MI, Mendoza-Lera C, Almagro M, Catalan N, Romani AM, Marti E, Gomez R, Bernal S, Foulquier A, Mutz M, Marce R, Zoppini A, Gionchetta G, Weigelhofer G, del Campo R, Robinson CT, Gilmer A, Rulik M, Obrador B, Shumilova O, Zlatanovic S, Arnon S, Baldrian P, Singer G, Datry T, Skoulikidis N, Tietjen B, von Schiller D. 2019. A conceptual framework for understanding the biogeochemistry of dry riverbeds through the lens of soil science. Earth-Science Reviews 188: 441-453. * Q1 URL
 19. Kasak J, Mazalova M, Sipos J, Foit J, Hucin M, Kuras T. 2019. Habitat preferences of Ceruchus chrysomelinus, an endangered relict beetle of the natural Central European montane forests. Insect Conservation and Diversity 12(3): 206-215. * Q1 URL
 20. Hofmeister J, Hosek J, Brabec M, Hermy M, Dvorak D, Fellner R, Malicek J, Palice Z, Tencik A, Hola E, Novozamska E, Kuras T, Trnka F, Zedek M, Kasak J, Gabris R, Sedlacek O, Tajovsky K, Kadlec T. 2019. Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. Ecological Indicators 101: 904–912. * Q1 URL
 21. Danyi L, Balazs G, Tuf IH. 2019. Taxonomic status and behavioural documentation of the troglobiont Lithobius matulici (Myriapoda, Chilopoda) from the Dinaric Alps: Are there semiaquatic centipedes in caves? ZooKeys (848): 1–20. * Q2 URL
 22. Hrones M, Macurova SH, Hradilek Z, Hekera P, Duchoslav M. 2019. Female-biased sex ratio despite the absence of spatial and niche segregation between sexes in alpine populations of dioecious Salix lapponum (Salicaceae). Alpine Botany 129(1): 1–9. * Q2 URL
 23. Peterson AT, Anderson RP, Beger M, Bolliger J, Brotons L, Burridge CP, Cobos ME, Cuervo-Robayo AP, Di Minin E, Diez J, Elith J, Embling CB, Escobar LE, Essl F, Feeley KJ, Hawkes L, Jimenez-Garcia D, Jimenez L, Green DM, Knop E, Kuhn I, Lahoz-Monfort JJ, Lira-Noriega A, Lobo JM, Loyola R, Mac Nally R, Machado-Stredel F, Martinez-Meyer E, McCarthy M, Merow C, Nori J, Nunez-Penichet C, Osorio-Olvera L, Pysek P, Rejmanek M, Ricciardi A, Robertson M, Rojas Soto O, Romero-Alvarez D, Roura-Pascual N, Santini L, Schoeman DS, Schroder B, Soberon J, Strubbe D, Thuiller W, Traveset A, Treml EA, Vaclavik T, Varela S, Watson JEM, Wiersma Y, Wintle B, Yanez-Arenas C, Zurell D. 2019. Open access solutions for biodiversity journals: Do not replace one problem with another. Diversity and Distributions 25(1):5–8. * Q1 URL
 24. Rada S, Schweiger O, Harpke A, Kuhn E, Kuras T, Settele J, Musche M. 2019. Protected areas do not mitigate biodiversity declines: a case study on butterflies. Diversity and Distributions 25(2):217–224. * Q1 URL
 25. Matousu A, Rulik M, Tuser M,  Bednarik A, Simek K, Bussmann I. 2019. Methane dynamics in a large river: a case study of the Elbe River. Aquatic Sciences 81(1): Art. Number: UNSP 12. * Q2 URL

2018

 1. Tuf IH, Dúbravka L, Húska L, Kočárek P. 2018. The deepest living woodlouse in the Czech Republic. Acta Carpathica Occidentalis 8: 53-57.
 2. Orsavová J, Tuf IH. 2018. Suchozemští stejnonožci: atlas jejich rozšíření v České republice a bibliografie 1840-2018. Acta Carpathica Occidentalis, Supplement 1/2018: 1-124.
 3. Tajovsky K, Strichelova J, Tuf IH. 2018. Terrestrial isopods (Oniscidea) of the White Carpathians (Czech Republic and Slovakia). ZooKeys (801): 305-321. * URL
 4. Dyachkov YuV, Tuf IH. 2018. New data on the genus Escaryus Cook et Collins, 1891 (Chilopoda: Geophilomorpha: Schendylidae) from Kazakhstan. Arthropoda Selecta 27(4): 293-299. * URL
 5. Nefediev PS, Farzalieva GSh, Tuf IH, Nedoev KhKh, Niyazov ST. 2018. Millipede and centipede assemblages on the northern and southern slopes of the lowland Altais, southwestern Siberia, Russia (Diplopoda, Chilopoda). ZooKeys 741: 219–254. * URL
 6. Langerwisch, F., Václavík, T., von Bloh, W., Vetter, T., Thonicke, K. 2018. Combined effects of climate and land-use change on the provision of ecosystem services in rice agro-ecosystems. Environmental Research Letters 13(1): 015003. * Q1 URL
 7. Bitomský M, Mládek J, Cimalová Š. 2018. Light limitation shapes the community seed mass of annual but not of perennial weeds. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 31: 1-6. * URL
 8. Těšitel J, Mládek J, Fajmon K, Blažek P, Mudrák O. 2018. Reversing expansion of Calamagrostis epigejos in a grassland biodiversity hotspot: hemiparasitic Rhinanthus major does a better job than increased mowing intensity. Applied Vegetation Science 21: 104-112.* Q2 URL 
 9. Béres T, Dragull K, Pospíšil J, Tarkowská D, Dančák M, Bíba O, Tarkowski P, Doležal K, Strnad M. 2018. Quantitative Analysis of Ingenol in Euphorbia species via Validated Isotope Dilution Ultra‐high Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry. Phytochemical Analysis 29: 23–29. *Q3 URL
 10. Ferenc M, Sedláček O, Tropek R, Albrecht T, Altman J, Dančák M, Doležal J, Janeček Š, Maicher V, Majeský Ľ, Motombi FN, Murkwe M, Sáfián S, Svoboda M, Hořák D. 2018. Something is missing at the bottom: Importance of coastal rainforests for conservation of trees, birds and butterflies in the Mount Cameroon area. African Journal of Ecology 56(3): 679-683. *Q4 URL
 11. Mládková P, Mládek J, Hejduk S, Hejcman M, Pakeman RJ. 2018. Calcium plus magnesium indicates digestibility: the significance of the second major axis of plant chemical variation for ecological processes. Ecology Letters 21(6): 885-895. * Q1 URL
 12. Petrová I, Petriláková M, Losík J, Gouveia A, Damugi IED, Tkadlec E. 2018. Density-related pattern of variation in body growth, body size and annual productivity in the common hamster. Mammalian Biology 91: 34–40. *Q2 URL
 13. Ziv G, Hassall C, Bartkowski B, Cord AF, Kaim A, Kalamandeen M, Landaverde-González P, Melo JLB, Seppelt R, Shannon C, Václavík T, Zoderer BM, Beckmann M. 2018. A bird’s eye view over ecosystem services in Natura 2000 sites across Europe. Ecosystem Services 30: 287–298. *Q1 URL
 14. Kubin M, Rulik M, Lusk S, Závorka L. 2018. Habitat degradation and trout stocking can reinforce the impact of flash floods on headwater specialist Alpine bullhead Cottus poecilopus - A case study from the Carpathian Mountains. Journal of Applied Ichthyology 34(4): 825–833. *Q4 URL
 15. Tkadlec E, Václavík T, Kubelová M, Široký P. 2018. Negative spatial covariation in abundance of two European ticks: diverging niche preferences or biotic interaction? Ecological Entomology 43(6): 804–812. * Q1 URL
 16. Dominik C, Seppelt R, Horgan FG, Settele J, Václavík T. 2018. Landscape composition, configuration, and trophic interactions shape arthropod communities in rice agroecosystems. Journal of Applied Ecology 55(5): 2461–2472.* Q1 URL
 17. Settele J, Heong KL, Kühn I, Klotz S, Spangenberg JH, Arida G, Beaurepaire A, Beck S, Bergmeier E, Burkhard B, Brandl R, Bustamante JV, Butler A, Cabbigat J, Canh Le X, Catindig JLA, Chien Ho V, Cuong Le Q, Bac Dang K, Escalada M, Dominik C, Franzén M, Fried F, Görg C, Grescho V, Grossmann S, Gurr GM, Hadi BAR, Hai Le H, Harpke A, Hass AL, Hirneisen N, Horgan FG, Hotes S, Isoda Y, Jahn R, Kettle H, Klotzbücher A, Klotzbücher T, Langerwisch F, Loke WH, Lin YP, Lu Z, Lum KY, Magcale-Macandog DB, Marion G, Marquez L, Müller F, Manh Nguyen H, Anh Nguyen Q, Sinh Nguyen V, Ott J, Penev L, Thai Pham H, Radermacher N, Rodriguez-Labajos B, Sann C, Sattler C, Schädler M, Scheu S, Schmidt A, Schrader J, Schweiger O, Seppelt R, Soitong K, Stoev P, Stoll-Kleemann S, Tekken V, Thonicke K, Tilliger B, Tobias K, Trisyono YA, Truong Dao T, Tscharntke T, Tuan Le Q, Türke M, Václavík T, Vetterlein D, Villareal SB, Chi Vu K, Vu Q, Weisser WW, Westphal C, Zhu Z, Wiemers M. 2018. Rice ecosystem services in South-east Asia. Paddy and Water Environment 16(2): 211–224.*Q3 URL
 18. Spangenberg JH, Beaurepaire AL, Bergmeier E, Burkhard B, Chien HV, Cuongh LQ, Görg C, Grescho V, Hai LH, Heong KL, Horgan FG, Hotes S, Klotzbücher A, Klotzbücher T, Kühn I, Langerwisch F, Marion G, Moritz RFA, Nguyen QA, Ott J, Sann C, Sattler C, Schädler M, Schmidt A, Tekken V, Thanh TD, Thonicke K, Türke M, Václavík T, Vetterlein D, Westphal C, Wiemers M, Settele J. 2018. The LEGATO cross-disciplinary integrated ecosystem service research framework: an example of integrating research results from the analysis of global change impacts and the social, cultural and economic system dynamics of irrigated rice production. Paddy and Water Environment 16(2): 287–319.*Q3 URL
 19. Bednář M, Šarapatka B. 2018. Relationships between physical-geographical factors and soil degradation on agricultural land. Environmental Research 164: 660-668. * Q1 Cena děkana URL
 20. Dančák M, Hrones M, Sochor M, Sochorová Z. 2018. Thismia kelabitiana (Thismiaceae), a new unique Fairy Lantern from Borneo potentially threatened by commercial logging. PLoS ONE 13 (10): art. no. e0203443. *Q2 URL
 21. Sullivan MJP, Lewis SL, Hubau W, Qie L, Baker TR, Banin LF, Chave J, Cuni-Sanchez A, Feldpausch TR, Lopez-Gonzalez G, Arets E, Ashton P, Bastin JF, Berry NJ, Bogaert J, Boot R, Brearley FQ, Brienen R, Burslem DFRP, de Canniere C, Chudomelova M, Dančák M, Ewango C, Hedl R, Lloyd J, Makana JR, Malhi Y, Marimon BS, Marimon BH, Metali F, Moore S, Nagy L, Vargas PN, Pendry CA, Ramirez-Angulo H, Reitsma J, Rutishauser E, Abu Salim K, Sonke B, Sukri RS, Sunderland T, Svatek M, Umunay PM, Martinez RV, Vernimmen RRE, Ronald RE, Torre EV, Vleminckx J, Vos V, Phillips OL. 2018. Field methods for sampling tree height for tropical forest biomass estimation. Associated Data. Methods in Ecology and Evolution 9(5): 1179-1189.* Q1 URL
 22. Sochor M, Hroneš M, Dančák M. 2018. New insights into variation, evolution and taxonomy of fairy lanterns (Thismia, Thismiaceae) with four new species from Borneo. Plant Systematics and Evolution 304(5): 699-721. *Q4 URL
 23. Hroneš M, Rejzek M, Sochor M, Svatek M, Kvasnica J, Egertová Z, Pereira JT, Nilus R, Dančák M. 2018. Two new species of Thismia subsect. Odoardoa (Thismiaceae) from Borneo. Plant Ecology and Evolution 151(1): 110-118.*Q3 URL
 24. Sochor M, Egertova Z, Hrones M, Dančák M. 2018. Rediscovery of Thismia neptunis (Thismiaceae) after 151 years. Phytotaxa 340(1): 71-78. *Q4 URL
 25. Qie L, Lewis SL, Sullivan MJP, Lopez-Gonzalez G, Pickavance GC, Sunderland T. Ashton P, Hubau W, Abu Salim K, Aiba SI, Banin LF, Berry N, Brearley FQ, Burslem DFRP, Dančák M, Davies SJ, Fredriksson G, Hamer KC, Hedl R, Kho LK, Kitayama K, Krisnawati H, Lhota S, Malhi Y, Maycock C, Metali F, Mirmanto E, Nagy L, Nilus R, Ong R, Pendry CA, Poulsen AD, Primack RB, Rutishauser E, Samsoedin I, Saragih B, Sist P, Slik JWF, Sukri RS, Svatek M, Tan S, Tjoa A, van Nieuwstadt M, Vernimmen RRE, Yassir I, Kidd PS, Fitriadi M, Ideris NKH, Serudin RM, Lim LSA, Saparudin MS, Phillips OL. 2018. Long-term carbon sink in Borneo's forests halted by drought and vulnerable to edges (vol 8, 2017). Nature Communications 9: art. no. 342.* Q1 URL
 26. Bravo AG, Kothawala DN, Attermeyer K, Tessier E, Bodmer P, Ledesma JU, Audet J, Casas-Ruiz JP, Catalan N, Cauvy-Fraunie S, Colls M, Deininger A, Evtimova VV, Fonvielle JA, Fuss T, Gilbert P, Ortega SH, Liu L, Mendoza-Lera C, Monteiro J, Mor JR, Nagler M, Niedrist GH, Nydahl AC, Pastor A, Pegg J, Roberts CG, Pilotto F, Portela AP, Gonzalez-Quijano CR, Romero F, Rulik M, Amouroux D. 2018. The interplay between total mercury, methylmercury and dissolved organic matter in fluvial systems: A latitudinal study across Europe. Water Research 144: 172-182. * Q1 URL
 27. Seppelt R, Verburg PH, Norstrom A, Cramer W, Václavík T. 2018. Focus on cross-scale feedbacks in global sustainable land management. Environmental Research Letters 13(9): art. no. 090402. * Q1 URL
 28. Seppelt R, Beckmann M, Václavík T, Volk M. 2018. The Art of Scientific Performance. Trends in Ecology & Evolution 33(11): 805-809.  * Q1 URL
 29. Tuf IH, Mock A, Dvorak L. 2018. An exotic species spreads through Europe: Tygarrup javanicus (Chilopoda: Geophilomorpha: Mecistocephalidae) is reported from the Slovakia and the Czech Republic. Journal of Asia-Pacific Entomology 21(2): 560-562. *Q3 URL
 30. Šarapatka B, Čáp L, Bilá P. 2018. The varying effect of water erosion on chemical and biochemical soil properties in different parts of Chernozem slopes. Geoderma 314: 20-26. * Q1 URL
 31. Zeidler M, Hertlova B, Banas M, Zahradnik D. 2018. Vegetation shift after a clear-cut of non-native dwarf pine (Pinus mugo). Biologia 73(2): 113-119.  *Q3 URL
 32. Šarapatka B, Bednář M, Netopil P. 2018. Multilevel Soil Degradation Analysis Focusing on Soil Erosion as a Basis for Agrarian Landscape Optimization. Soil and Water Research 13(3): 119-128. *Q4 URL
 33. Bečvářová P, Horvath M, Sarapatka B, Zouhar V.2018. Dynamics of soil organic carbon (SOC) content in stands of Norway spruce (Picea abies) in central Europe. IFOREST-BIOGEOSCIENCES AND FORESTRY 11: 734-742. *Q3 URL
 34. Zborilova B, Oborna I, Tkadlec E, Prochazka M, Brezinova J, Sobek A, Sobek A. 2018. Does EmbryoGlue transfer medium affect embryo transfer success rate? Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology 83(3):177-181. *Q4 URL
 35. Zbořilová B, Březinová J, Tkadlec E, Procházka J, Oborná I, Sobek A jr, Sobek A. 2018. Hladina hCG po embryotransferu jako prognostický ukazatel fyziologického těhotenství. Česká gynekologie-Czech Gynaecology 83(5):329-336.*Q4 URL

2017

 1. Gabriš R, Trnka F, Wahab RA, Kundrata, R. 2017. Taxonomic revision of the endemic Bornean genera Anexodus Pascoe and Pantilema Aurivillius (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). ZooKeys (669): 29-51. * URL
 2. Skuhrovec J, Stejskal R, Trnka F, di Giulio A. 2017. Velcro-Like System Used to Fix a Protective Faecal Shield on Weevil Larvae. PLoS ONE 12(1): Article Number: e0170800. * URL
 3. Tuf IH, Kopecky O, Mikula J. 2017. Can montane and cave centipedes inhabit soil? Turkish Journal of Zoology 41(2): 375-378. * URL
 4. Bilošová H, Šarapatka B, Stybnarová M, Micová P, Svozilová M. 2017. Nitrogen leaching from grassland ecosystems managed with organic fertilizers at different stocking rates. Archives of Agronomy and Soil Science 63(11): 1535-1545. * URL
 5. Kaplan Z, Danihelka J, Koutecký P, Šumberová K, Ekrt L, Grulich V, Řepka R, Hroudová Z, Štěpánková J, Dvořák V, Dančák M, Dřevojan P, Wild J. 2017. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. Preslia 89(2): 115-201. * pdf
 6. Zahradník D, Banaš M, Kubinová M, Zeidler M. 2017. Visitor monitoring in the protected areas of the Czech Republic in years 2015 and 2016. In: Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand? Brno, Czech Republic; May 01-03, 2017. Univ Mendeliana Brunensis. 497-503 pp.
 7. Sochor M, Sukri RS, Metali F, Dančák M. 2017. Thismia inconspicua (Thismiaceae), a new mycoheterotrophic species from Borneo. Phytotaxa 295(3): 263-270. * URL
 8. Bednařík A, Blaser M, Matoušů A, Hekera P, Rulík M. 2017. Effect of weir impoundments on methane dynamics in a river. Science of the Total Environment 584-585: 164-174. *URL
 9. Rada S, Spitzer L, Šipoš J, Kuras T. 2017. Habitat preferences of the grasshopper Psophus stridulus, a charismatic species of submontane pastures. Insect Conservation and Diversity 10(4): 310–320. *URL
 10. Šipoš J, Hodeček J, Kuras T, Dolný A. 2017. Principal determinants of species and functional diversity of carabid beetle assemblages during succession at post-industrial sites. Bulletin of Entomological Research 107(4): 466-477. * URL
 11. Sarhanova P, Sharbel TF, Sochor M, Vašut RJ, Dančák M, Trávníček B. 2017. Hybridization drives evolution of apomicts in Rubus subgenus Rubus: evidence from microsatellite markers. Annals of Botany 120(2), Special Issue: 317-328. * URL 
 12. Chaudhary PP, Rulik M, Blaser M. 2017. Is the methanogenic community reflecting the methane emissions of river sediments? Comparison of two study sites. MicrobiologyOpen 6(4): Article Number: e454. * URL
 13. Těšitel J, Mládek J, Horník J, Těšitelová T, Adamec V, Tichý L. 2017. Suppressing competitive dominants and community restoration with native parasitic plants using the hemiparasitic Rhinanthus alectorolophus and the dominant grass Calamagrostis epigejos. Journal of Applied Ecology 54(5): 1487-1495. * URL
 14. Elfeki M, Elbestawy E, Tkadlec E. 2017. Bioconversion of Egypt's Agricultural Wastes into Biogas and Compost. Polish Journal of Environmental Studies 26(6): 24452453. * URL
 15. Farzalieva GSh, Nefediev PS, Tuf IH. 2017. Revision of Disphaerobius Attems, 1926 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae: Pterygoterginae), a centipede genus with remarkable sexual dimorphism. Zootaxa, 4258: 121-137. * URL
 16. Tuf IH, Kopecký O, Mikula J. 2017. Can montane and cave centipedes inhabit soil? Turkish Journal of Zoology, 41: 375-378. pdf *
 17. Nefediev PS, Tuf IH, Farzalieva GSh. 2017. Centipedes from urban areas in southwestern Siberia, Russia (Chilopoda). Part 2. Geophilomorpha. Arthropoda Selecta, 26 (1): 8-14. pdf *
 18. Mačát Z, H. Ahmad Sah, and T. Ulmar Grafe. 2017. Rhacophorus pardalis (Harlequin Tree Frog). Defensive Behavior. Herpetological Review 46 (3): 418.
 19. Václavík T, Beckmann M, Cord AF, Bindewald AM. 2017. Effects of UV-B radiation on leaf hair traits of invasive plants—Combining historical herbarium records with novel remote sensing data. PLoS ONE 12(4): e0175671. URL * Q1
 20. Delzeit R, Zabel F, Meyer C, Václavík T. 2017. Addressing future trade-offs between biodiversity and cropland expansion to improve food security. Regional Environmental Change 17(5): 1429–1441. URL *
 21. Dominik C, Seppelt R, Horgan FG, Marquez L, Settele J, Václavík T. 2017. Regional-scale effects override the influence of fine-scale landscape heterogeneity on rice arthropod communities. Agriculture, Ecosystems & Environment 246: 269–278. URL * Q1
 22. Nefediev PS, Knyazev SYu, Farzalieva GSh, Tuf IH. 2017. A contribution to the myriapod fauna of the Omsk Area, Siberia, Russia (Myriapoda: Diplopoda, Chilopoda). Arthropoda Selecta, 26: 113118. pdf
 23. Seppelt R, Beckmann M, Václavík T. 2017. Searching for win–win archetypes in the food–biodiversity challenge: A response to Fischer et al. Trends in Ecology & Evolution 32(9): 630–632. URL * Q1
 24. Farzalieva GSh, Nefediev PS, Tuf IH. 2017. Lithobius (Chinobius) yuchernovi sp. nov., a new lithobiid species (Chilopoda,: Lithobiomorpha) from northeastern Siberia and the Kamchatka Peninsula, Russia. ZooKeys, 693: 95–108. * URL
 25. Gerstner K, Levers C, Kuemmerle T, Václavík T, Pereira HM, Seppelt R. 2017. Assessing land‐use effects on European plant diversity using a biome‐specific countryside species–area model. Diversity and Distributions 23(10): 1193–1203. URL * Q1
 26. Nefediev PS, Farzalieva GSh, Tuf IH. 2017. A preliminary review of the centipede fauna of the Altai State Nature Biosphere Reserve, southwestern Siberia, Russia (Chilopoda: Lithobiomorpha, Geophilomorpha). Arthropoda Selecta 26(3): 217224. URL
 27. Tajovský K, Tuf IH. 2017. Chilopoda (stonožky). [Chilopoda (centipedes).] In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: BezobratlíPříroda, 36: 108110. (in both Czech and English) URL
 28. Tajovský K, Tuf IH. 2017. Oniscidea (suchozemští stejnonožci). [Oniscidea (terrestrial isopods).] In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: BezobratlíPříroda, 36: 105107. (in both Czech and English) URL
 29. Dányi L, Tuf IH. 2017. On the identity of Photophilus Folkmanová, 1928: A new generic synonymy (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae). Zootaxa, 4347: 361370. *
 30. Cord AF, Bartkowski B, Beckmann M, Dittrich A, Hermans-Neumann K, Kaim A, Lienhoop N, Locher-Krause K, Priess J, Schroter-Schlaack C, Schwarz N, Seppelt R, Strauch M, Vaclavik T, Volk M. 2017. Towards systematic analyses of ecosystem service trade-offs and synergies: Main concepts, methods and the road ahead. Ecosystem Services 28(SI):264272.* URL
 31. Dittrich A, Seppelt R, Vaclavik T, Vaclavik T, Cord AF. 2017. Integrating ecosystem service bundles and socio-environmental conditions - A national scale analysis from Germany. Ecosystem Service 28(SI):273282. * URL

2016

 1. Stašiov, S., Tuf, I.H. 2016. Nový nález sekáče obroubeného (Opiliones: Sclerosomatidae: Leiobuninae: Leiobunum limbatum) na Slovensku. Acta Carpathica Occidentalis, 7: 56-57. pdf
 2. Václavík, T., Langerwisch, F., Cotter, M., Fick, J., Häuser, I., Hotes, S., Kamp, J., Settele, J., Spangenberg, J., Seppelt, R. 2016. Investigating potential transferability of place-based research in land system science. Environmental Research Letters 11(9): 095002. * Q1 URL
 3. Sah HHA, Mačát Z. 2016. Boiga nigriceps (Dark-headed Cat Snake). Diet. Herpetological Review 47 (1): 141–142.
 4. Mačát Z, Jablonski D. 2016. Good invasion ability is not enough: Predation on the pond slider (Trachemys scripta) by the wels catfish (Silurus glanis) in the Czech Republic. The Herpetological Bulletin (135): 38--39.
 5. Mačát Z, Sah HHA, Grafe TU. 2016. Attempted predation of Ptychozoon horsfeldii (Squamata: Gekkonidae) by Chrysopelea paradisi (Serpentes: Colubridae) in Borneo. Phyllomedusa 15(1): 65--67. *
 6. Sedlářová M, Pospíchalová R, Drábková Trojanová Z, Bartůšek T, Slobodianová L, Lebeda A. 2016. First Report of Plasmopara halstedii New Races 705 and 715 on Sunflower from the Czech Republic – Short Communication. Plant Protection Science 52(3): 182--187. *
 7. Konvička M, Beneš J, Čížek O, Kuras T, Klečková I. 2016. Has the currently warming climate affected populations of the mountain ringlet butterfly, Erebia epiphron (Lepidoptera: Nymphalidae), in low-elevation mountains? European Journal of Entomology 113: 295–301. *
 8. Bílá P, Šarapatka B, Čáp L. 2016. The Influence of type, composition and dosage of exogenous organic matter on selected biochemical soil properties. Soil & Water Research 11(4): 220–227. *
 9. Čáp L, Šarapatka B, Bílá P. 2016. Vliv množství a kvality aplikované exogenní organické hmoty na vybrané půdně biochemické charakteristiky [The influence of quantity and quality of applied exogenous organic matter on chosen biochemical soil properties]. Úroda 2016(12): 95-101. URL
 10. Zahradnik D, Banas M. 2016. Practical use of visitor monitoring data in the management of protected areas. In: Fialova J, Pernicova D, editors. Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand. MAY 01-03, 2016; Krtiny, CZECH REPUBLIC. Brno: Mendel Univ Brno, Fac Forestry & Wood Technol, Dept Landscape Management; Czech Soc Landscape Engineers; Unib Mendeliana Brunensis; Fac Silviculturae & Technol Ligni. Book Series: Public Recreation and Landscape Protection. p. 155-161.
 11. Svajda J, Backor P, Zahradnik D, Banas M. 2016. Number of tourists as factor influencing trails' condition. In: Fialova J, Pernicova D, editors. Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand. MAY 01-03, 2016; Krtiny, CZECH REPUBLIC. Brno: Mendel Univ Brno, Fac Forestry & Wood Technol, Dept Landscape Management; Czech Soc Landscape Engineers; Unib Mendeliana Brunensis; Fac Silviculturae & Technol Ligni. Book Series: Public Recreation and Landscape Protection. p. 169-174.
 12. Popelka O, Hertlova B, Zeidler M, Banas M, Zahradnik D. 2016. Mountain vegetation responses to tourism activities - case study from PLA Jeseniky and KRNAP. In: Fialova J, Pernicova D, editors. Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand Location. MAY 01-03, 2016; Krtiny, CZECH REPUBLIC. Brno: Mendel Univ Brno, Fac Forestry & Wood Technol, Dept Landscape Management; Czech Soc Landscape Engineers; Unib Mendeliana Brunensis; Fac Silviculturae & Technol Ligni. Book Series: Public Recreation and Landscape Protection. p. 124–131.
 13. Dytrtová K, Šarapatka B, Opršal Z. 2016. Does organic farming influence landscape composition? Two cases from the Czech Republic. Agroecology and Sustainable Food Systems 40(7): 714–735. *
 14. Mačát Z, Hegner D, Jablonski D. 2016. Erythrism in the smooth snake, Coronella austriaca (Laurent, 1768), recorded from Georgia. Russian Journal of Herpetology 23(1): 73–76. *
 15. Gabriš R, Kundrata R, Trnka F. 2016. Review of Dolichostyrax aurivillius (Cerambycidae, Lamiinae) in Borneo, with descriptions of three new genera and the first case of (ovo) viviparity in the long-horned beetles. ZooKeys (587): 49–75. * URL
 16. Trnka F, Stejskal R, Skuhrovec J. 2016. The morphology of the immature stages of two rare Lixus species (Coleoptera, Curculionidae, Lixinae) and notes on their biology. ZooKeys (604): 87–116. * URL
 17. Chamagne J, Paine CET, Schoolmaster DR, Donald R, Jr, Stejskal R, Volarik D, Sebesta J, Trnka F, Koutecky T, Svarc P, Svatek M, Hector A, Matula R. 2016. Do the rich get richer? Varying effects of tree species identity and diversity on the richness of understory taxa. Ecology 97(9): 2364–2373.
 18. Karlin M, Vaclavik T, Chadwick J, Meentemeyer R. 2016. Habitat use by adult red wolves, Canis rufus, in an agricultural landscape, North Carolina, USA. Mammal Study 41(2): 87–95. *
 19. Mach V, Bednarik A, Cap L, Sipos J, Rulik M. 2016. Seasonal Measurement of Greenhouse Gas Concentrations and Emissions Along the Longitudinal Profile of a Small Stream. Polish Journal of Environmental Studies 25(5): 2047–2056. *
 20. Bílá K, Šipoš J, Kindlmann P, Kuras T. 2016. Consequences for selected high-elevation butterflies and moths from the spread of Pinus mugo into the alpine zone in the High Sudetes Mountains. PeerJ 4. Article Number: e2094. *
 21. Hodeček J, Kuras T, Šipoš J, Dolný A. 2016. Role of reclamation in the formation of functional structure of beetle communities: A different approach to restoration. Ecological Engineering 94: 537–544. *
 22. Zeidler M, Duchoslav M, Banas M. 2016. How alpine heathlands response to the snow cover change on the ski slope? Long-lasting ski slope impact case study from the Hruby Jesenik Mts (Central Europe). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85(2). Article Number: UNSP 3504.
 23. Nefediev PS, Tuf IH, Farzalieva GSh. 2016. Centipedes from urban areas in southwestern Siberia, Russia (Chilopoda). Part 1. Lithobiomorpha. Arthropoda Selecta, 25: 257–266 * URL
 24. Tuf IH, Tajovský K. 2016. An annotated checklist of the centipedes (Chilopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 80: 45–50. * URL
 25. Tajovský K, Tuf IH. 2016. An annotated checklist of the millipedes (Diplopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 80: 33–37. * URL
 26. Tuf IH, Tajovský K. 2016. 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, July 20–25, 2014. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 80: 5. * URL
 27. Tajovský K, Tuf IH, Skuhravá M. (eds.) 2016. Proceedings of the 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Czech Republic 20–25 July 2014. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 80: 1-99. * URL
 28. Khisametdinova DD, Nefediev PS, Tuf IH. 2016. New records of woodlice in the southwestern Siberia, Russia (Isopoda: Oniscidea). Invertebrate Zoology, 13: 51–55. * URL
 29. Svojanovská H, Nguyen P, Hiřman M, Tuf IH, Wahabe RA, Haddad CD, Šťáhlavský F. 2016. Karyotype evolution in harvestmen of the suborder Cyphophthalmi (Opiliones). Cytogenetic and Genome Research, 148: 227–236. * URL
 30. Nefediev PS, Tuf IH, Dyachkov YuV. 2016. First record of Cryptops (Cryptops) hortensis (Donovan, 1810) in southwestern Siberia, Russia (Chilopoda: Scolopendromorpha: Cryptopidae). Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 60 (2): 107–109. * URL
 31. Tuf IH. 2016. Macrofauna – Myriapoda. In: Orgiazzi A, Bardgett RD, Barrios E, Behan-Pelletier V, Briones MJI, Chotte J-L, De Deyn GB, Eggleton P, Fierer N, Fraser T, Hedlund K, Jeffery S, Johnson NC, Jones A, Kandeler E, Kaneko N, Lavelle P, Lemanceau P, Miko L, Montanarella L, Moreira FMS, Ramirez KS, Scheu S, Singh BK, Six J, van der Putten WH, Wall DH (Eds). Global Soil Biodiversity Atlas. European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg: 57. URL
 32. Korobushkin DI, Semenyuk II, Tuf IH. 2016. An annotated checklist of the Chilopoda and Diplopoda (Myriapoda) of the Abrau Peninsula, northwestern Caucasus, Russia. Biodiversity Data Journal, 4: e7308. doi: 10.3897/BDJ.4.e7308 URL
 33. Nefediev PS, Tuf IH, Dyachkov YuV, Efimov DA. 2016. First record of Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) in the South of Western Siberia, Russia (Chilopoda: Scutigeromorpha: Scutigeridae). Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (1): 428–432. * URL
 34. Machač O, Tuf IH. 2016. Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods. Arachnologische Mitteilungen, 51: 67–72. * [URL]
 35. Dányi L, Tuf IH. 2016. Out of Africa: The first introduced African geophilomorph centipede record from a European greenhouse (Chilopoda: Geophilidae). Zootaxa 4067: 585–588. * [URL]
 36. Gouveia AR, Bjørnstad ON, Tkadlec E. 2016. Dissecting geographic variation in population synchrony using the common vole in central Europe as a test bed. Ecology and Evolution 6(1): 212–218. * [URL]
 37. Tuf IH, Čmielová L, Šipoš J. 2016. Conglobation as defensive behaviour of pill millipede. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 80: 39–44. URL

2015

 1. Tuf I.H., Chmelík V., Machač O., Šarapatka B. , Čáp L. 2015. Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 79 (3): 261-266. pdf
 2. Tuf I.H., Kupka J. 2015. The first record of Strigamia pusilla from the Czech Republic (Chilopoda: Geophilomorpha). Acta Carpathica Occidentalis, 6: 108-110. pdf
 3. Rada S, Štěpánová L, Losík J, Šipoš J, Holuša J, Kuras T. 2015. How does Oedipoda germanica (Orthoptera: Acrididae) cope on the northern edge of its distribution? A demographical study of a completely isolated population. European Journal of Entomology 112(3): 486-492. * [URL]
 4. Mačát Z, Jeřábková L, Reiter A, Rulík M, Jablonski D. 2015. Malformations and body injuries in a hybrid zone of crested newts (Caudata: Salamandridae: Triturus cristatus superspecies). Acta Herpetologica 10(2): 135-141. *[URL]
 5. Mazalová M, Šipoš J, Rada S, Kašák J, Šarapatka B, Kuras T. 2015. Responses of grassland arthropods to various biodiversity-friendly management practices: Is there a compromise? European Journal of Entomology 112 (4): 734-746. * [URL]
 6. Pavluvčík P, Machar I, Poprach K, Gouveia A, Losík J, Tkadlec E. 2015. Barn owl productivity response to variability of vole populations. PLoS One 10(12): e0145851. * Q1 [URL]
 7. Tuf IH, Dányi L. 2015. True identity of Folkmanovius paralellus Dobroruka (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae). Zootaxa 4058: 444-450. * [URL]
 8. Kaplan Z, Danihelka J, Štěpánková J, Bureš P, Zázvorka J, Hroudová Z, Ducháček M, Grulich V, Řepka R, Dančák M, Prančl J, Šumberová K, Wild J, Trávníček B. 2015. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. Preslia 87(4): 417-500. * [URL]
 9. Hroneš M, Kobrlová L, Taraška V, Popelka O, Hédl R, Sukri RS, Metali F, Dančák M. 2015. Thismia brunneomitra, another new species of Thismia (Thismiaceae) from Ulu Temburong, Brunei Darussalam. Phytotaxa 234(2): 172-178. * [URL]
 10. Šarapatka B. 2015. The contribution of Czech Soil Science at the turn of the 19th and 20th centuries to knowledge of soils: in memory of Professor Josef Kopecký. Soil & Water Research 10(4): 207-209. * [URL]
 11. Hodeček J, Kuras T, Šipoš J, Dolny A. 2015. Post-industrial areas as successional habitats: Long-term changes of functional diversity in beetle communities. Basic and Applied Ecology 16(7): 629-640. * Q1 [URL]
 12. Nana ED, Sedláček O, Doležal J, Dančák M, Altman J, Svoboda M, Majesky L, Horák D. 2015. Relationship between Survival Rate of Avian Artificial Nests and Forest Vegetation Structure along a Tropical Altitudinal Gradient on Mount Cameroon. Biotropica 47(6): 758-764. * [URL]
 13. Haláš M, Klapka P, Tonev P, Bednar M. 2015. An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation. Environment and Planning A 47(5): 1175-1191. * [URL]
 14. Bartlová J, Badalíková B, Pospišilová L, Pokorný E, Šarapatka B. 2015. Water Stability of Soil Aggregates in Different Systems of Tillage. Soil & Water Research 10(3): 147-154. * [URL]
 15. Dumbrovský M, Sobotková V, Šarapatka B, Váchalová R, Pavelková-Chmelova R, Váchal J.2015. Long-Term Improvement in Surface Water Quality after Land Consolidation in a Drinking Water Reservoir Catchment. Soil & Water Research 10(1): 49-55. * [URL]
 16. Tuf IH, Ivinskis P, Rimšaitė J. 2015. A check-list of the centipedes (Chilopoda) of Lithuania. Zootaxa 4052(3): 394-400. * [URL]
 17. Tuf IH. 2015. Different collecting methods reveal different ecological groups of centipedes. Zoologia (Curitiba) 32(5): 345-350. * [URL]
 18. Tkadlec E, ed. 2015. Programme and Abstract Book from the 22nd Annual Meeting of International Hamster Workgroup: What We Have Accomplished and What Is to Be Done Next. Nov 13-15, 2015; Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University Olomouc.
 19. Trnka F, Rada S. 2015. Grasshoppers, crickets (Orthoptera) and earwigs (Dermaptera) of Tovačov gravel pit (central Moravia, Czech Republic): New locality for several thermophilous species in anthropogenic secondary habitat. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64: 199-205. [URL]
 20. Kasak J, Mazalova M, Sipos J, Kuras T. 2015. Dwarf pine: invasive plant threatens biodiversity of alpine beetles.Biodiversity and Conservation 24(10): 2399-2415. * [URL]
 21. Förster J, Barkmann J, Fricke R, Hotes S, Kleyer M, Kobbe S, Kübler D, Rumbaur C, Siegmund-Schultze M, Seppelt R, Settele J, Spangenberg J, Tekken V, Václavík T, Wittmer H. 2015. Assessing ecosystem services for informing land use decisions: a problem-oriented approach. Ecology and Society 20(3): 31.* [URL]
 22. Kehoe L, Kuemmerle T, Meyer C, Levers C, Václavík T, Kreft H. 2015. Global patterns of agricultural land-use intensity and vertebrate diversity. Diversity and Distributions 21(11): 1308-1318.* [URL]
 23. Trnka F, Stejskal R, Skuhrovec J. 2015. Biology and morphology of immature stages of Adosomus roridus (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Zootaxa 4021(3):433-446. * [URL]
 24. Sebek P, Bece R, Bartos M, Benes J, Chlumska Z, Dolezal J, Dvorsky M, Kovar J, Machac O, Mikatova B, Perlik M, Platek M, Polakova S, Skorpik M, Stejskal R, Svoboda M, Trnka F, Vlasin M, Zapletal M, Cizek L. 2015. Does a minimal intervention approach threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in temperate oak-dominated forests. Forest Ecology and Management 358: 80-89. * [URL]
 25. Chytrý M, Dražil T, Hájek M, Kalníková V, Preislerová Z, Šibík J, Ujházy K, Axmanová I, Bernátová D, Blanár D, Dančák M, Dřevojan P, Fajmon K, Galvánek D, Hájková P, Herben T, Hrivnák R, Janeček Š, Janišová M, Jiráská Š, Kliment J, Kochjarová J, Lepš J, Leskovjanská A, Merunková K, Mládek J, Slezák M, Šeffer J, Šefferová V, Škodová I, Uhlířová J, Ujházyová M, Vymazalová M. 2015. The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records). Preslia 87: 217-278. * [URL]
 26. Gouveia A, Bejček V, Flousek J, Sedláček F, Šťastný K, Zima J, Yoccoz NG, Stenseth NChr, Tkadlec E. 2015. Long-term pattern of population dynamics in the field vole from central Europe: cyclic pattern with amplitude dampening. Population Ecology 57(4): 581-589. * [URL]
 27. Tuf IH, Drábková L, Šipoš J. 2015. Personality affects defensive behaviour of Porcellio scaber (Isopoda, Oniscidea). ZooKeys 515: 159-171. * [URL]
 28. Tuf IH, Tajovský K, eds. 2015. Proceedings of the 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Czech Republic. ZooKeys 510, Special Issue: 1-278. [URL]
 29. Tuf IH, Chmelík V, Dobroruka I, Hábová L, Hudcová P, Šipoš J, Stašiov S. 2015. Hay-bait traps are a useful tool for sampling of soil dwelling millipedes and centipedes. ZooKeys 510: 197-207. * [URL]
 30. Tajovský K, Tuf IH. 2015. Introduction for Proceedings volume of 16th International Congress of Myriapodology. ZooKeys 510: 1-4. *[URL]
 31. Bieganowski A, Malý S, Frąc M, Tuf IH, Váňa M, Brzezińska M, Siebielec G, Lipiec J, Šarapatka B. 2015. Laboratory manual. Brno: Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture.122 pp. (ISBN: 978-80-7401-110-8)
 32. Tuf IH, Horňák O. 2015. Reakcja fauny glebowej na stosowanie egzogennej materii organicznej do nawożenia gleb. [Soil fauna and its relationship to exogenous organic matter applications.] In: Malý, S., Siebielec, G. (eds.): Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno: 105-114. (ISBN: 978-80-7401-112-2) (in Polish)
 33. Tuf IH, Horňák O. 2015.Půdní fauna a její vztah k aplikované exogenní organické hmotě. In: Malý, S., Siebielec, G. (eds.): Testování exogenní organické hmoty pro bezpečnou aplikaci na půdu. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno: 97-107. (ISBN: 978-80-7401-111-5)
 34. Mládková P, Mládek J,Hejduk S, Hejcman M, Cruz P, Jouany C, Pakeman RJ. 2015. High-nature-value grasslands have the capacity to cope with nutrient impoverishment induced by mowing and livestock grazing. Journal of Applied Ecology 52: 1073-1081. * [URL]
 35. Mach V, Blaser MB, Claus P, Chaudhary PP, Rulík M. 2015. Methane production potentials, pathways, and communities of methanogens in vertical sediment profiles of river Sitka. Frontiers in Microbiology 6, Art. 506: 1-12. * [URL]
 36. Bednařík A, Čáp L, Maier V, Rulik M. 2015. Contribution of Methane Benthic and Atmospheric Fluxes of an Experimental Area (Sitka Stream). CLEAN - Soil, Air, Water 43(8): 1136-1142. * [URL]
 37. Baran R, Kubecka J, Kubin M, Lojkasek B, Mrkvicka T, Ricard D, Rulik M. 2015. Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O2 saturation, food density and Salmo trutta in three tributaries of the Roznovska Becva River, Czech Republic. Journal of Fish Biology 86(2): 805-811. * [URL]
 38. Mačát Z, Bednařík A, Rulík M. 2015. The three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) infection with Schistocephalus solidus in Hel marina (Puck Bay, Baltic Sea, Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 44(1): 11-17. * [URL]
 39. Elfeki M, Tkadlec E. 2015. Treatment of municipal organic solid waste in Egypt. Journal of Materials and Environmental Science 6(3): 756-764. * [URL]
 40. Šarapatka B, Bednář M. 2015. Assessment of potential soil degradation on agricultural land in the Czech Republic. Journal of Environmental Quality 44(1): 154-161. * [URL]
 41. Sobek A, Zbořilová B, Procházka M, Šilhánová E, Koutná O, Klásková E, Tkadlec E, Sobek A. 2015. High incidence of monozygotic twinning after assisted reproduction is related to genetic information, but not to assisted reproduction technology itself. Fertility and Sterility 103(3): 756-760. * Q1 [URL]
 42. Šálek M, Drahníková L, Tkadlec E. 2015. Changes in home range sizes and population densities of carnivore species along the natural to urban habitat gradient. Mammal Review 45(1): 1-14. * Q1 [URL]
 43. Brablcová L, Buriánková I, Budurová P, Chaudhary PP, Rulík M. 2015. Methanogenic archaea diversity in hyporheic sediments of a small lowland stream. Anaerobe 32: 24-31. * [URL]

2014

 1. Rulik M, Chaudhary PP. 2014. Molecular identification of the occurrence of magnetotactic bacteria in fresh water sediments (Czech Republic). Brazilian Journal of Microbiology 45(4): 1255-1261. * [URL]
 2. Žihlavníková R, Mentel A, Tuf IH. 2014. Som pred zrkadlom lepší? Pro-Fil, doplňkové číslo (2014): 82-88. [URL]
 3. Tuf IH, Ivinskis P, Rimšaite J. 2014. Four terrestrial isopod species (Isopoda: Oniscidea) new for Lithuanian fauna and data on distribution of another seven species. New and Rare for Lithuania Insect Species, 26: 86-89.
 4. Mačát Z, Starcová M, Červenka J, Jablonski D, Šandera M. 2014. A molecular assessment and first record of Tarentola mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) on Corfu, Greece. Salamandra 50(3): 172-176. *[URL]
 5. Stejskal R, Trnka F, Skuhrovec J. 2014. Biology and morphology of immature stages of Coniocleonus nigrosuturatus (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 54: 337-354. *[URL]
 6. Chaudhary PP, Wright A-DG, Brablcova L, Buriankova I, Bednarik A, Rulik M. 2014. Dominance of Methanosarcinales Phylotypes and Depth-Wise Distribution of Methanogenic Community in Fresh Water Sediments of Sitka Stream from Czech Republic. Current Microbiology 69(6): 809--816. *[URL]
 7. Schlaghamerský J, Devetter M, Háněl L, Tajovský K, Starý J, Tuf IH, Pižl V. 2014. Soil fauna across Central European sandstone ravines with temperature inversion: from cool and shady to dry and hot places. Applied Soil Ecology 83: 30-38. * [URL]
 8. Zeidler M, Duchoslav M, Banas M. 2014. Effect of altered snow conditions on decomposition in three subalpine plant communities. Central European Journal of Biology 9(8): 811-822. * [URL]
 9. Dumbrovsky M, Sobotkova V, Šarapatka B, Chlubna L, Vachalova R. 2014. Cost-effectiveness evaluation of model design variants of broad-base terrace in soil erosion control. Ecological Engineering 68: 260-269. * [URL]
 10. Mikula J, Šarapatka B, Kopecký O, Tuf IH. 2014. Assemblages of millipedes and centipedes formed by the type of pasture management: preliminary results from the Czech Republic. La Terre et la Vie-Revue d´Ecologie 69(2): 167-172. * [URL]
 11. Šarapatka B, Čížková S. 2014. The influence of different types of grassland on soil quality in upland areas of Czech Republic. Journal of Environmental Biology 35(3): 453-459. * [URL]
 12. Rada S, Mazalova M, Sipos J, Kuras T. 2014. Impacts of mowing, grazing and edge effect on orthoptera of submontanne grasslands: perspectives for biodiversity protection. Polish Journal of Ecology 62(1): 123-138. * [URL]
 13. Hohl A, Vaclavik T, Meentemeyer RK. 2014. Go with the flow: Geospatial analytics to quantify hydrologic landscape connectivity for passively dispersed microorganisms. International Journal of Geographical Information Science, Special Issue in Spatial Ecology 28(8): 1626-1641. * [URL]
 14. Beckmann M, Vaclavik T, Manceur AM, Sprtova L, von Wehrden H, Welk E, Cord AF. 2014. glUV: a global UV-B radiation data set for macroecological studies. Methods in Ecology and Evolution 5(4]: 372-383. * [URL]
 15. Gerstner K, Dormann CF, Vaclavik T, Kreft H, Seppelt R. 2014. Accounting for geographical variation in species-area relationships improves the prediction of plant species richness at the global scale. Journal of Biogeography 41(2): 261-273. * [URL]
 16. Šálek M, Červinka J, Pavluvčík P, Poláková S, Tkadlec E. 2014. Forest-edge utilization by carnivores in relation to local and landscape habitat characteristics in central European farmland. Mammalian Biology 79(3): 176-182. * [URL]

2013

 1. Gabriš R. 2013. Recent occurrence of Phaleria cadaverina (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Tenebrionidae) on the Baltic coast of Poland. Baltic Journal of Coleopterology 13: 121-124. [URL]
 2. Tuf IH, Hora P, Mačát Z, Machač O, Rendoš M, Trnka F, Vokálová A. 2013: Suitability of nail polish for marking the common rough woodlouse, Porcellio scaber (Oniscidea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 159-163. [URL]
 3. Vaclavik T, Lautenbach S, Kuemmerle T, Seppelt R. 2013. Mapping global land system archetypes. Global Environmental Change 23(6): 1637-1647. * [URL]
 4. Kašák J, Mazalová M, Šipoš J, Kuras T. 2013. The effect of alpine ski-slopes on epigeic beetles: does even a nature-friendly management make a change? Journal of Insect Conservation 17(5): 975-988. * [URL]
 5. Buriankova I, Brablcova L, Mach V, Dvorak P, Chaudhary PP, Rulik M. 2013. Identification of Methanogenic archaea in the Hyporheic Sediment of Sitka Stream. PLOS ONE 8(11), e80804. DOI: 10.1371/journal.pone.0080804.* [URL]
 6. Kopecký O, Tuf IH. 2013. Podzemní populace pavouka plachetnatky čtyřzubé (Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)). Západočeské entomologické listy 4: 89-92. [URL]
 7. Klimes L, Hajek M, Mudrak O, Dancak M, Preislerova Z, Hajkova P, Jongepierova I, Klimesova J. 2013. Effects of changes in management on resistance and resilience in three grassland communities. Applied Vegetation Science 16(4): 640-649.* [URL]
 8. Klimesova J, Mudrak O, Dolezal J, Hajek M, Dancak M, Klimes L. 2013. Functional Traits in a Species-Rich Grassland and a Short-Term Change in Management: Is There a Competition-Colonization Trade-Off? Folia Geobotanica 48(3): 373-391.* [URL]
 9. Dancak M, Hrones M, Sochor M, Kobrlova L, Hedl R, Hrazsky Z, Vildomcova A, Sukri RS, Metali F. 2013. A new species of Thismia (Thismiaceae) from Brunei Darussalam, Borneo. Phytotaxa 125(1): 33-39. * [URL]
 10. Krumpálová Z, Tuf IH. 2013. Circadian rhythms of ground living spiders: Mechanisms of coexistence strategy based on the body size. Polish Journal of Ecology 61: 575-586. * [URL]
 11. Šipos J, Drozdova M, Drozd P. 2013. Assessment of trends in predation pressure on insects across temperate forest microhabitats. Agricultural and Forest Entomology 15(3): 255-261.* [URL]
 12. Šipoš J, Kindlmann P. 2013. Effect of the canopy complexity of trees on the rate of predation of insects. Journal of Applied Entomology 137(6): 445-451.* [URL]
 13. Chaudhary PP, Brablcová L, Buriánková I, Rulík R. 2013. Molecular diversity and tools for deciphering the methanogen community structure and diversity in freshwater sediments. Applied Microbiology and Biotechnology 97:7553-7562. * [URL]
 14. Cord AF, Meentenmayer RK, Leitäo PJ, Václavík T. 2013. Modelling species distributions with remote sensing data: bridging disciplinary perspectives. Journal of Biogeography 40(12): 2226-2227. * [URL]
 15. Purchart L, Tuf IH, Hula V, Suchomel J. 2013. Arthropod assemblages in Norway spruce monoculture during a forest cycle - A multi-taxa approach. Forest Ecology and Management 306: 42-51.* [URL]
 16. Tkadlec E. 2013. Nosná kapacita české populace prasete divokého zatím v nedohlednu. Svět myslivosti 14(9): 10-11 (invited paper).pdf
 17. Cornulier T, Yoccoz NG, Bretagnolle V, Brommer JE, Butet A, Ecke F, Elston DA, Framstad E, Henttonen H, Hörnfeldt B, Huitu O, Imholt C, Ims RA, Jacob J, Jedrzejewska B, Millon A, Petty SJ, Pietiäinen H, Tkadlec E, Zub K, Lambin X. 2013. Europe-Wide Dampening of Population Cycles in Keystone Herbivores. Science 360(6128): 63-66.* [URL]
 18. Hušek J, Adamík P, Albrecht T, Cepák J, Kania W, Mikolášková E, Tkadlec E, Stenseth NC. 2013. Dynamics of the resource pulse shapes consumer reproduction: the study on common vole (Microtus arvalis) and its predator the white stork (Ciconia ciconia). Population Ecology 55(2): 363-375.* [URL]
 19. Tkadlec E, Losík J. 2013. Základní metody populační ekologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 89 s.
 20. Hekera P. 2013. Monitoring životního prostředí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 80 s.
 21. Kostkan V, Mazalová M a Merta L. 2013. Ochrana a praktický management živočichů v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 140 s.
 22. Kuras T. 2013. Ekologie společenstev a ekosystémů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 139 s.
 23. Rulík M, Baudišová D, Růžička J, Šimek K. 2013. Mikrobiální ekologie vod. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 292 s.
 24. Šarapatka B. 2013. Vybrané kapitoly z pedologie a ochrany půdy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 91 s.
 25. Tuf IH. 2013. Praktika z půdní zoologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 91 s.
 26. Zeidler M, Banaš M. 2013. Vybrané kapitoly z ekologie horských ekosystémů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 88 s.
 27. Tkadlec E. 2013. Populační ekologie: struktura, růst a dynamika populací. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 414 s. [URL]
 28. Božanić B, Hradílek Z, Machač O, Pižl V, Šťáhlavský F, Tufová J, Véle A , Tuf IH. 2013. Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta zoologica bulgarica 65: 197-206.* [URL]
 29. Filipova L, Hedl R, Dancak M. 2013. Magellanic Wetlands: More than Moor. Folia Geobotanica 48(2): 163-188.* [URL]
 30. Brablcova L, Buriankova I, Badurova P, Rulik M. 2013. The phylogenetic structure of microbial biofilms and free-living bacteria in a small stream. Folia Microbiologica 58(3): 235-243.* [URL]
 31. Mikhaljova EV, Burkitbaeva UD, Tuf IH, Ulykpan K. 2013. The millipede order Chordeumatida (Diplopoda) in Kazakhstan, with descriptions of three new species. Zootaxa 3635(5): 533-544. * [URL]
 32. Bila K, Kuras T, Sipos J, Kindlmann P. 2013. Lepidopteran species richness of alpine sites in the High Sudetes Mts.: effect of area and isolation. Journal of Insect Conservation 17(2): 257-267.* [URL]
 33. Mudrak O, Dolezal J, Hajek M, Dancak M, Klimes L, Klimesova J. 2013. Plant seedlings in a species-rich meadow: effect of management, vegetation type and functional traits. Applied Vegetation Science 16(2): 286-295.* [URL]
 34. Oprsal Z, Sarapatka B, Kladivo P. 2013. Land-use changes and their relationships to selected landscape parameters in three cadastral areas in Moravia (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 21(1): 41-50.* [URL]

2012

 1. Zeidler M, Duchoslav M, Banas M, Leskova M. 2012. Impacts of introduced dwarf pine (Pinus mugo) on the diversity and composition of alpine vegetation. Community Ecology 13(2): 213-220.* [URL]
 2. Krist M, Stříteský J, Tkadlec E. 2012. Zimní početnost dravců v polní krajině v závislosti na podmínkách prostředí: dvacetiletá studie (Density of raptors in field habitats in winter according to environmental conditions: a twenty−year study). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 303: 3-12.
 3. Suchomel J, Purchart L, Heroldová M, Homolka M, Kamler J, Tkadlec E. 2012. Vole damage to planted tree regeneration conditioned by some environmental factors. Austrian Journal of Forest Science. 129(1): 56-65.* [URL]
 4. Tkadlec E, Heroldová M, Víšková V, Bednář M, Zejda J. 2012. Distribution of the common hamster in the Czech Republic after 2000: retreating to optimum lowland habitats. Folia Zoologica. 61(3-4): 246-253.* [URL]
 5. Sarhanova P, Vasut RJ, Dancak M, Bures P, Travnicek B. 2012. New insights into the variability of reproduction modes in European populations of Rubus subgen. Rubus: how sexual are polyploid brambles? Sexual Plant Reproduction 25(4): 319-335.* [URL]
 6. Buriankova I, Brablcova L, Mach V, Hyblova A, Badurova P, Cupalova J, Cap L, Rulik M. 2012. Methanogens and methanotrophs distribution in the hyporheic sediments of a small lowland stream. Fundamental and Applied Limnology 181(2): 87-102.* [URL]
 7. Dancak M, Duchoslav M, Travnicek B. 2012. Taxonomy and cytogeography of the Molinia caerulea complex in central Europe. Preslia 84(2): 351-374.* [URL]
 8. Danyi L, Tuf IH. 2012. Lithobius (Monotarsobius) franciscorum sp nov., a new lithobiid species from the Altai, with a key to the Central Asian species of the subgenus (Chilopoda: Lithobiomorpha). Zootaxa (3182): 16-28.* [URL]
 9. Holecová M, Christophoryová J, Mrva M, Roháčová M, Stašiov S, Štrichelová J, Šustek Z, Tirjaková E, Tuf IH, Vďačný P, Zlinská J. 2012. Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava. Comenius University in Bratislava, Bratislava, 156 pp.
 10. Holecová M, Christophoryová J, Mrva M, Roháčová M, Stašiov S, Štrichelová J, Šustek Z, Tirjaková E, Tuf IH, Vďačný P, Zlinská J. 2012. Faunal richness of selected invertebrate groups in epigeon of oak-hornbeam forests on the territory of Bratislava. In: Holecová M, Christophoryová J, Mrva M, Roháčová M, Stašiov S, Štrichelová J, Šustek Z, Tirjaková E, Tuf IH, Vďačný P, Zlinská J. (eds.): Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava. Comenius University in Bratislava, Bratislava: 129-137.
 11. Letz DR, Dancak M, Danihelka J, Sarhanova P. 2012. Taxonomy and distribution of Cerastium pumilum and C. glutinosum in Central Europe. Preslia 84(1): 33-69.* [URL]
 12. Mandak M, Suhaj J, Kuras T. 2012. Documented occurrences of the Swan Mussel Anodonta cygnea (Bivalvia, Unionoida) in the Poodri Protected Landscape Area. In: Rohacova M, ed. Acta Musei Beskidensis, Vol. 4. s. 173-174.*
 13. Bussinow M, Sarapatka B, Dlapa P. 2012. Chemical Degradation of Forest Soil as a Result of Polymetallic Ore Mining Activities. Polish Journal of Environmental Studies 21(6): 1551-1561.* [URL]
 14. Meentemeyer RK, Haas SE, Vaclavik T. 2012. Landscape Epidemiology of Emerging Infectious Diseases in Natural and Human-Altered Ecosystems. VanAlfen NK, Leach JE, Lindow S, book series eds. Annual Review of Phytopathology 50: 379-402. * [URL]
 15. Hedl R, Houska J, Banas M, Zeidler M. 2012. Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an alpine environment. Polish Journal of Ecology 60(3): 491-501.* [URL]
 16. Drahokoupilova T, Tuf IH. 2012. The effect of external marking on the behaviour of the common pill woodlouse Armadillidium vulgare. Zookeys (176), special issue SI: 145-154. * [URL]
 17. Štrichelová J, Tuf IH. 2012. Terrestrial isopods (Crustacea: Isopoda, Oniscidea). In: Holecová, M., Christophoryová, J., Mrva, M., Roháčová, M., Stašiov, S., Štrichelová, J., Šustek, Z., Tirjaková, E., Tuf, I.H., Vďačný, P., Zlinská, J.: Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava. Comenius University in Bratislava, Bratislava: 43-48.
 18. Tuf IH, Dedek P, Vesely M. 2012. Does the diurnal activity pattern of carabid beetles depend on season, ground temperature and habitat? Archives of Biological Sciences 64(2): 721-732.* [URL]
 19. Tuf IH. 2012. Půdní bezobratlí. In: Machar, I., Drobilová, L. a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice, vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc: 613-625.
 20. Vaclavik T, Meentemeyer RK. 2012. Equilibrium or not? Modelling potential distribution of invasive species in different stages of invasion. Diversity and Distributions 18(1): 73-83. * [URL]
 21. Vaclavik T, Kupfer JA, Meentemeyer RK. 2012. Accounting for multi-scale spatial autocorrelation improves performance of invasive species distribution modelling (iSDM). Journal of Biogeography 39(1): 42-55. * [URL]

2011

 1. Drahokoupilová T, Tuf IH. 2011. Behaviour of pill millipedes can be affected by external marking. International Journal of Myriapodology 6: 51-60. [URL]
 2. Kula E, Lazorík M, Tuf IH. 2011. Contribution to the knowledge of centipedes and terrestrial isopods of the Moravian-Silesian Beskids. Acta Musei Beskidensis 3: 55-63.
 3. Tkadlec E. 2011. Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách: filozofické názory a komunikační dovednosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 195 s. [URL]
 4. Gajdosova S, Spichal L, Kaminek M, Hoyerova K, Novak O, Dobrev PI, Galuszka P, Klima P, Gaudinova A, Zizkova E, Hanus J, Dancak M, Travnicek B, Pesek B, Krupicka M, Vankova R, Strnad M, Motyka V. 2011. Distribution, biological activities, metabolism, and the conceivable function of cis-zeatin-type cytokinins in plants. Journal of Experimental Botany 62(8): 2827-2840. *
 5. Vaclavikova M, Vaclavik T, Kostkan V. 2011. Otters vs. fishermen: Stakeholders' perceptions of otter predation and damage compensation in the Czech Republic. Journal for Nature Conservation 19(2): 95-102. *
 6. Tkadlec E, Lisická-Lachnitová L, Losík J, Heroldová M. 2011. Systematic error is of minor importance to feedback structure estimates derived from time series of nonlinear population indices. Population Ecology 53(4): 495-500. * pdf
 7. Široký P, Kubelová M, Bednář M, Modrý D, Hubálek Z, Tkadlec E. 2011. The distribution and spreading pattern of Dermacentor reticulatus over its threshold area in the Czech Republic-How much is range of this vector expanding? Veterinary Parasitology 183: 130-135. * pdf
 8. Kubelová M, Tkadlec E, Bednář M, Roubalová E, Široký P. 2011. West-to-east difference of Babesia canis canis prevalence in Dermacentor reticulatus ticks in Slovakia. Veterinary Parasitology 180: 191- 196. * pdf
 9. Heroldová M, Tkadlec E. 2011. Harvesting behaviour of three central European rodents: identifying the rodent pests in cereals. Crop Protection 30(1): 82-84.* pdf
 10. Ruzicka V, Laska V, Mikula J, Tuf IH. 2011. Morphological adaptations of Porrhomma spiders (Araneae: Linyphiidae) inhabiting soil. Journal of Arachnology 39(2): 355-357.*
 11. Laska V, Kopecky O, Ruzicka V, Mikula J, Vele A, Sarapatka B, Tuf IH. 2011. Vertical distribution of spiders in soil. Journal of Arachnology 39(3): 393-398.*
 12. Travnicek B, Dancak M. 2011. Iinteresting plants of sugar factory settling fields in Hana region (central Moravia, Czech Republic). Listy cukrovarnické a řepařské 127(1): 21-25.

2010

 1. Banaš M, Zeidler M, Duchoslav M, Hošek J. 2010. Growth of alpine lady-fern (Athyrium distentifolium) and plant species composition on a ski piste in the Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic. Ann Bot Fenn. 47: 280-292. *
 2. Klebanová L, Kouřil M, Kostkan V. 2010. Předpoklady osídlení NP Podyjí - Thaytal bobrem evropským. Příroda, Praha. 27: 169-179.
 3. Kostkan V, John F. 2010. Distribution and ecological functions of European Beaver in the catchment area of the Morava River, management measures for the species in the area of study. In: Machar I, ed. Biodiversity and Target Management of Floodplain Forests in the Morava River Basin (Czech Republic). p. 131-145. Olomouc: UP Olomouc (Recenzovaný sborník).
 4. Kostkan V, Laciná J, Mazalová M, Hekera P, Voženílek V, Heisig J. 2010. Poměrné složení směsného komunálního odpadu v olomoucké aglomeraci a jeho sezónní dynamika za roky 2008 - 2010. Sborník LOGI 20010, Pardubice, 2010. V tisku. (Recenzovaný sborník).
 5. Heroldová M, Pejčoch M, Bryja J, Jánová E, Suchomel J, Tkadlec E. 2010. Tula virus in populations of small terrestrial mammals in a rural landscape. Vector-Borne and Zoonotic Diseases (Vector-Borne Zoonotic Dis.) 10(6): 599-603. *
 6. Heroldova M, Cizmar D, Tkadlec E. 2010. Predicting rodent impact in crop fields by near-infrared reflectance spectroscopy analysis of their diet preference. Crop Protection 29(7): 773-776. *
 7. Holuša J, Kuras T. 2010. Diurnal behaviour of Cephalcia lariciphila (Hymenoptera: Pamphiliidae): relation to climatic factors and significance for monitoring. Eur J Forest Res. 129: 243-248. *
 8. Jacob J, Tkadlec E. 2010. Rodent outbreaks in Europe: dynamics and damage. In: Singleton G, Belmain S, Brown P, Hardy B, editors. Rodent outbreaks: Ecology and impacts. Los Banos (Philippines): International Rice Research Institute. p. 207-223.
 9. John F, Baker S, Kostkan V. 2010. Habitat selection of an expanding beaver (Castor fiber) population in central and upper Morava River basin. Eur J Wildl Res. 56(4): 663-671. *
 10. Kuras T, Mazalová M. 2010. Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Suchá Dora a jejího okolí (Oderské vrchy). Acta Mus Beskid. 2: 117-137.
 11. Kuras T, Sitek J, Dandová J. 2010. Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Svinec a návrh managementu území. Acta Mus Beskid. 2: 139-156.
 12. Martínková N, Bačkor P, Bartonička T, Blažková P, Červený J, Falteisek L, Gaisler J, Hanzal V, Horáček D, Hubálek Z, Kabelková H, Kolařík M, Korytár L, Kubátová A, Lhotská B, Lhotský R, Lučan RK, Májek O, Matějů J, Řehák Z, Šafář J, Tájek P, Tkadlec E, Uhrin U, Wagner J, Weinfurtová D, Zima J, Zukal J, Horáček I. 2010. Increasing Incidence of Geomyces destructans Fungus in Bats from the Czech Republic and Slovakia. Plos One. 5(11): e13853. Published 05 Nov 2010. *
 13. Mazalová M, Hekera P, Javůrek P, Laciná J, Kostkan V, Heisig J, Voženílek V. 2010. Ověření efektivity kompostovacího procesu v domácích kompostérech. Waste Forum 2010(3): 112-116.
 14. Mazalová M, Smetana V, Kuras T. 2010. Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus spp.) podhorských luk a pastvin v okolí Nových Losin (Hrubý Jeseník). Čas Slez Muz Opava (A). 59: 203-208.
 15. Mikula J, Laška V, Šarapatka B, Tufová J, Tuf IH. 2010. Soil invertebrates in conventionally and organically farmed fields of winter wheat and winter oilseed rape in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 74: 85-89.
 16. Slezák V, Hora P, Tuf IH. 2010. Effect of pitfall-trapping on the abundance of epigeic macrofauna - preliminary results. Acta Soc. Zool. Bohem. 74: 129-133.
 17. Smolová J, Zeidler M, Gerža M. 2010. Výskyt invazních druhů rostlin a jejich ekologické nároky v povodí Říčky (CHKO Orlické hory). Příroda, Praha. 27: 193-204.
 18. Sobek A Jr, Tkadlec E, Hladíková B, Sobek A. 2010. Is there a declining trend in ovarian function among infertility clinic patients? Human Reproduction 25(1):127-132.*
 19. Spitzer L, Konvička O, Tropek R, Roháčová M, Tuf IH, Nedvěd O. 2010. Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 59: 217-232.
 20. Šarapatka B, Tuf IH. 2010. Půda jako oživený subsystém. In: Šarapatka, B. a kol.: Agroekologie, východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. Bioinstitut, o.p.s., Olomouc: 161-178.
 21. Tkadlec E, Zejda J, Heroldová M, Obdržálková D, Zapletal M. 2010. Monitoring a předpovídání populační početnosti hraboše polního [Monitoring and forecast of population density in the common vole]. Rostlinolékař. (5): 15-17.
 22. Tropek R, Kadlec T, Karešová P, Spitzer L, Kočárek P, Malenovský P, Baňař P, Tuf IH, Hejda M, Konvička M. 2010. Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. J Appl Ecol. 47: 139-147. *
 23. Tuf IH, Kostkan V. (eds.) 2010. Využití výzkumu a monitoringu pro ochranářský management, Sborník abstraktů z II. konference ochrany přírody ČR uspořádané 14.-17. září 2010 v Olomouci. Tribun EU, Brno, 92 pp.
 24. Tuf IH, Kostkan V. (eds.) 2010. Výzkum v ochraně přírody, Sborník z I. konference ochrany přírody v ČR. Příroda, 27: 1-204.
 25. Tyralík F, Kuras T. 2010. Noční motýli (Lepidoptera) severovýchodní části Hostýnských vrchů. Acta Carp Occ. 1: 38-50.
 26. Zeidler M, Banaš M, Duchoslav M, Lešková M. 2010. Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. Příroda, Praha. 27: 39-52.
 27. Zeidler M, Banaš M. 2010. Jalovec obecný nízký, současný stav a perspektivy v Hrubém Jeseníku. Ochrana přírody 65(4): 14-17.

Projekty

BESTMAP - Behavioural, Ecological and Socio-economic Tools for Modelling Agricultural Policy

Zemědělská půda zaujímá téměř 50 % území Evropské unie (EU). Neudržitelná intenzifikace zemědělství, úbytek obdělávaných ploch i pokračující klimatické změny ohrožují nejen půdu, ale i životní podmínky 10 miliónů zemědělců na ní hospodařících. Politické nástroje, a to i včetně Společné zemědělské politiky EU, v řešení stále se zhoršujícího životního prostředí selhávají. Na tuto problematiku se zaměří projekt BESTMAP financovaný z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020. Cílem projektu je vytvořit sadu nástrojů pro podporu rozhodování, které budou brát v úvahu potřeby zemědělců a účinně monitorovat dopady zemědělské politiky na přírodní, sociální a kulturní hodnoty v oblastech venkova.

O projektu

Doba trvání projektu

září 2019 – srpen 2023

Konsorcium

12 partnerů ze 7 evropských zemí (Velká Británie, Německo, Česká republika, Španělsko, Belgie, Srbsko, Bulharsko)

Projektový tým na Katedře ekologie a ŽP

RNDr. Tomáš Václavík, PhD.,  tomas.vaclavik@upol.cz, +420 585 634 555

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., borivoj.sarapatka@upol.cz, +420 585 634 560

Ing. Marek Bednář, Ph.D., marek.bednar@upol.cz

Dr. Fanny Langerwisch, fanny.langerwisch@upol.cz


Projekt BESTMAP bude rozvíjet a uplatňovat nové přístupy, které zohledňují složitost rozhodování zemědělských subjektů. Vytvořené počítačové modely pomohou vybudovat rámcovou metodiku pro využití těchto přístupů v praxi. Hlavním výstupem bude vytvoření snadno použitelného webového nástroje, který pomůže tvůrcům politik analyzovat zavedení nových agro-environmentálních programů a modelovat dopad zemědělských programů na regionální a národní úrovni.

Projekt BESTMAP

 • Vypracuje nový metodický rámec v oblasti behaviorálního modelování, který zohlední složitost rozhodování zemědělců.
 • Navrhne a představí sadu otevřených, flexibilních a přizpůsobitelných počítačových modelů ve spojení s existujícími daty (např. LPIS/IACS) a výstupy z dálkového průzkumu země (např. Sentinel-2).
 • Propojí ekonomické a multiagentní nástroje pro podporu rozhodování s hodnocením ekosystémových služeb, biodiverzity a socioekonomických charakteristik zemědělských systémů.
 • Vytvoří uživatelsky přívětivý online nástroj pro porovnání různých scénářů zemědělských politik za účelem transformace stávajícího systému Společné zemědělské politiky
 • Zlepší účinnost koncepce, monitorování a implementace budoucích politik rozvoje venkova EU.

Případové studie

Metodika modelování zemědělských systémů bude implementována napříč Evropou v pěti regionech (Velká Británie, Německo, Španělsko, Srbsko a Česko) s různým zemědělským, sociálně-ekonomickým a politickým prostředím. Jedním z testovaných regionů bude i oblast Jižní Moravy. Součástí bude analýza aplikovatelnosti vytvořených přístupu na území celé EU.

 

Website: bestmap.eu

Twitter: @Bestmap_EU

Facebook: @BestmapEU

Klíšťata

Projekt sleduje pomocí studia distribuce, abundance a prevalence třech skupin relativně přehlížených, klíšťaty přenosných patogenů, (a sice zástupců rodů Rickettsia, Anaplasma a Babesia) dva hlavní cíle. Prvním z nich je prostřednictvím modelování v prostředí GIS vytvořit české mapy rizik pro výše zmíněné skupiny patogenních agens. Druhým cílem je tvorba veřejně přístupné aplikace pro možnost následných analýz rozšíření a početnosti různých studovaných patogenů. K dosažení těchto cílů projekt využívá komplexní přístup, včetně studia evolučních vztahů jednotlivých získaných izolátů a jejich taxonomie. Nezbytnou součástí projektu je příprava rychlé, specifické, citlivé a spolehlivé kvantitativní diagnostické metodiky. V projektu bude objasněna také biodiverzita studovaných skupin ve vztahu k ČR. Získané výsledky poslouží jako platforma pro další studium klíšťaty přenosných patogenů, včetně dosud opomíjených skupin. Metodicky projekt využívá výhod komplementárních dovedností dvou spolupracujících týmů.

O projektu

Cíle projektu: Zavést a ověřit diagnostiku pomíjených, klíšťaty přenosných agens – rickettsií, anaplasem a babesií.

Období: 2016–2020

Řešitelský tým
VFU Brno Pavel Široký
Vojtech Baláž
Markéta Rybářová
Matej Kautman
PřF UP Olomouc Emil Tkadlec
Tomáš Václavík

Abundance klíšťat

Abundance klíšťat byla měřena jako počet jedinců na 1 h vlajkování. Vyšší početnost klíšťat indikuje vyšší riziko nakažení.

Obr. 1. Abundance klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Byla použita metoda vlajkování. Index abundance udává počet jedinců získaný za 1 h vlajkováním porostu.

 

Obr. 2. Abundance pijáka lužního (Dermacentor reticulatus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Byla použita metoda vlajkování. Index abundance udává počet jedinců získaný za 1 h vlajkováním porostu.

Obr. 3. Abundance Haemaphysalis concinna ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Byla použita metoda vlajkování. Index abundance udává počet jedinců získaný za 1 h vlajkováním porostu.

 

Prevalence patogenů

Prevalence jednotlivých patogenů v klíšťatech získaných vlajkováním. Přítomnost patogena byla zjišťována molekulárními metodami ve vzorcích po 5 klíšťatech. Prevalence je vyjádřena jako minimum infection rate (MRI), který předokládá u pozitivního vzorku 5 jedinců jedno pozitivní klíště.

 

Obr. 1. Prevalence (MIR) zástupců rodu Anaplasma v klíšťatech Ixodes ricinus na území ČR v letech 2017-2018.

 

Obr. 2. Prevalence (MIR) zástupců rodu Anaplasma v dospělcích klíštěte Ixodes ricinus na území ČR v letech 2017-2018.

 

Obr. 3. Prevalence (MIR) zástupců rodu Anaplasma v dospělých samcích klíštěte Ixodes ricinus na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 4. Prevalence (MIR) zástupců rodu Anaplasma v nymfách klíštěte Ixodes ricinus na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 5. Prevalence (MIR) Babesia venatorum v klíšťatech Ixodes ricinus na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 6. Prevalence (MIR) Neoehrlichia mikurensis v dospělých klíšťatech Ixodes ricinus na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 7. Prevalence (MIR) Neoehrlichia mikurensis v nymfách klíštěte Ixodes ricinus na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 8. Prevalence (MIR) zástupců Rickettsia v klíšťatech Ixodes ricinus na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 9. Prevalence (MIR) zástupců Rickettsia v dospělcích klíštěte Ixodes ricinus na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 10. Prevalence (MIR) zástupců Rickettsia v dospělcích klíštěte Ixodes ricinus na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 11. Prevalence (MIR) zástupců Rickettsia v samicích klíštěte Ixodes ricinus na území ČR v letech 2017-2018.

Mapy rizik

Mapy rizik ukazují interpolované prevalence patogenů na území ČR v letech 2017-2018 získané metodou krigování.

Obr. 1. Riziko infekce zástupcem Anaplasma po přisátí klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Mapa znázorňuje interpolované prevalence (MIR) metou krigování na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 2. Riziko infekce bakterií Anaplasma po přisátí klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Mapa znázorňuje interpolované prevalence (MIR) metou krigování na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 3. Riziko infekce bakterií Anaplasma po přisátí nymf klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Mapa znázorňuje interpolované prevalence (MIR) metou krigování na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 4. Riziko infekce bakterií Anaplasma po přisátí samic klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Mapa znázorňuje interpolované prevalence (MIR) metou krigování na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 5. Riziko infekce bakterií Babesia venatorum po přisátí dospělců klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Mapa znázorňuje interpolované prevalence (MIR) metou krigování na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 6. Riziko infekce bakterií Babesia venatorum po přisátí dospělců klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Mapa znázorňuje interpolované prevalence (MIR) metou krigování na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 7. Riziko infekce bakterií Candidatus Neoehrlichia mikurensis po přisátí nymf klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Mapa znázorňuje interpolované prevalence (MIR) metou krigování na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 8. Riziko infekce zástupci Rickettsia po přisátí klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Mapa znázorňuje interpolované prevalence (MIR) metou krigování na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 9. Riziko infekce zástupci Rickettsia po přisátí dospělců klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Mapa znázorňuje interpolované prevalence (MIR) metou krigování na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 10. Riziko infekce zástupci Rickettsia po přisátí nymf klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Mapa znázorňuje interpolované prevalence (MIR) metou krigování na území ČR v letech 2017-2018.

Obr. 11. Riziko infekce zástupci Rickettsia po přisátí samic klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ve městech České republiky v období duben–květen roku 2017. Mapa znázorňuje interpolované prevalence (MIR) metou krigování na území ČR v letech 2017-2018.

Publikace

Ondruš J, Balážová A, Baláž V, echmeisterová K, Novobilský A, Široký P. 2020. Candidatus Neoehrlichia mikurensis is widespread in questing Ixodes ricinus ticks in the Czech Republic. Ticks and Tick-Borne Diseases, 2020, doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101371

Hrazdilová K, Rybářová M, Široký P, Votýpka J, Zintl A, Burgess H, Steinbauer V, Žákovčík V, Modrý D. 2020. Diversity of Babesia spp. in cervid ungulates based on the 18S rDNA and cytochrome c oxidase subunit I phylogenies. Infection, Genetics and Evolution 77(104060).

Tkadlec E, Václavík T, Široký P. 2019. Rodent host abundance and climate variability as predictors of tickborne disease risk 1 year in advance. Emerging Infectious Diseases 25(9): 1738–1741.

Tkadlec E, Václavík T, Kubelová M, Široký P. 2018. Negative spatial covariation in abundance of two European ticks: diverging niche preferences or biotic interaction? Ecological Entomology 43(6): 804–812.

Balážová A., Baláž V., Široký P. 2018. Development of new method for detecting rare tick-borne diseases. In: Sborník příspěvků ze XX. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno, 2018, 1. vydání, s. 64-66.

Bilbija B., Papoušek I., Široký P. 2018. Development of methods for Dermacentor reticulatus population structure analysis. In: Sborník příspěvků ze XX. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno, 2018, s. 67-70.

Ondruš J., Rymešová D. 2018. Prevalence Candidatus Neoehrlichia mikurensis v klíšťatech České republiky. In: Sborník příspěvků konference Interní grantové agentury Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 2018, s. 128-131.

Rybářová M, Široký1 P. 2017. Occurrence of Anaplasma phagocytophilum in three sympatric tick species in the South Moravia, Czech Republic. Biologia 72(4): 365–369. doi: 10.1515/biolog-2017-0051

Rybářová M, Honsová M, Papoušek I, Široký P. 2017. Variability of species of Babesia Starcovici, 1893 in three sympatric ticks (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis concinna) at the edge of Pannonia in the Czech Republic and Slovakia. Folia Parasitologica 64: 028. doi: 10.14411/fp.2017.028

 

Výstupy do medií

https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/vedci-panuje-zvysene-riziko-klistovych-infekci-mohou-za-to-premnozeni-hrabosi.shtml

https://www.novinky.cz/veda-skoly/508828-vyssi-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenymi-hrabosi-prokazali-cesti-vedci.html

m.olomouckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/13973-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu-zni-z-olomoucke-univerzity.html

ct24.ceskatelevize.cz/veda/2853245-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu-zjistili-vedci-z-olomouce

ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu

sciencemag.cz/klistove-infekce-souvisi-s-premnozenymi-hrabosi/

twnews.cz/cz-news/vedci-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu

http://www.enviweb.cz/rss/201577

https://czech.shafaqna.com/CZ/AL/967132

21stoleti.cz/2019/06/26/vedci-z-olomouce-se-zamerili-na-klistata/

https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/161608/boreliozu-zpusobuji-premnozeni-hrabosi.html

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019062610222796-premnozeni-tohoto-hlodavce-je-nebezpecne-zvysenym-rizikem-klistovych-infekci-po-cele-evrope/

http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=226211

https://www.zurnal.upol.cz/nc/en/news/clanek/riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenymi-hrabosi/

www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/611186/kde-v-cesku-hrozi-nejvice-infekcnich-nemoci-od-klistat-vedci-prisli-s-prekvapujicim-zjistenim-co-o-tom-rozhoduje.html

https://www.stalose.com/item-126295-p%C5%99emno%C5%BEen%C3%AD-tohoto-hlodavce-je-nebezpe%C4%8Dn%C3%A9

https://www.hlavnespravy.sk/premnozenie-tohto-hlodavca-nebezpecne-zvysenym-rizikom-kliestovych-infekcii-celej-europe/1801313

https://zoommagazin.iprima.cz/priroda/riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu

https://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/kraj/premnozeni-hrabosi-kvuli-nim-vyssi-riziko-nakazeni-klistaty

http://www.24zpravy.com/relax/riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu-shoduji-se-vedci/336426-zpravy

theworldnews.net/cz-news/hrabosi-likviduji-pole-v-nekterych-regionech-poskodili-80-procent-porostu

https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/na-hane-se-premnozili-hrabosi-hlodavec-nici-urodu-na-polich-i-v-zahradkach-20190618.html

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pole-hrabosi-poskozeni-jizni-morava-hana-pocasi.A190613_111752_domaci_mah

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/219411010110701-studio-6-ii/

https://tn.nova.cz/clanek/pole-jsou-zaplnena-hrabosi-hrozi-rust-pripadu-klistove-encefalitidy.html

https://www.tyden.cz/rubriky/veda/riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu_525803.html

https://www.pharmnews.cz/vedci-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu/

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=32216541

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=36124474

https://www.expres.cz/zpravy/cesko-klistata-vyskyt-hrabos-polni.A190701_121612_dx-zpravy_vlt

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=59952795

https://www.lidovky.cz/relax/veda/riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu-shoduji-se-vedci.A190626_115808_ln_veda_ape

https://www.zemedelec.cz/vedci-riziko-klistovych-infekci-souvisi-s-premnozenim-hrabosu/

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyRec?h=69487683

 

Projekt: QK1810233 - Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu půd a výnosy pěstovaných plodin s návrhem pěstebních technologií šetrných k životnímu prostředí

V rámci tohoto výzkumného projektu Ministerstva zemědělství jsou na základě detailního vyhodnocení vlivu erozních procesů na půdu kvantifikovány produkční ztráty a negativní environmentální změny (zhoršení půdních vlastností, zrychlený odtok vody z krajiny, ztráta organické hmoty, snížení kvality prostředí). V jednotlivých etapách výzkumu je prověřováno ovlivnění výnosů erozí a půdní poměry. V podmínkách konkrétních podniků bude v projektu navržena optimalizace silně i mírně erozně ohrožených ploch, a to i vzhledem k systému dotací podmíněných tímto vymezením a bude navržen systém protierozní ochrany respektující jak produkční pohled, tak ochranu přírodních zdrojů. Pomocí následné ekonomické analýzy budou doporučeny výhodné agrotechnologie, vhodné pro vybrané významné půdní typy ČR.

Pásové střídání plodin jako protierozní a adaptační opatření v pozemkových úpravách: certifikovaná metodika, první v České republice, poskytuje uživatelům informace o pásovém střídání plodin a předkládá návody pro navrhování tohoto zemědělského systému s cílem ochrany půdy a zadržování vody v krajině. Zabývá se návrhem trajektorií a pásů, střídáním plodin na nich i neprodukčními prvky souvisejícími s tímto systémem. Metodika je zpracovaná jako praktický návod navrhování pásového střídání plodin pro projektanty pozemkových úprav, pro pracovníky Státního pozemkového úřadu, orgány státní správy a pro uživatele zemědělské půdy.

Již na základě prvních výsledků jsme dále z konkrétního území na půdě UPOL zpracovali certifikovanou mapu řešící optimalizaci pásového střídání plodin, jako významné součásti protierozní ochrany půdy.

Řešitelé za UPOL: Prof. Bořivoj Šarapatka, Dr. Marek Bednář, Dr. Patrik Netopil, Ing. Jan Černohorský

Mapa erozních a akumulačních ploch v kombinaci s výnosovými charakteristikami řešeného území s návrhem alternativních protierozních opatření – pásového střídání plodin

Mapa ukazuje alternativní způsob zemědělského hospodaření formou pásového střídání plodin ve svažitém území, které je dle současného nastavení Dobrého zemědělského a environmetálního stavu půdy (DZES) hodnoceno jako silně erozně ohrožené. Zhoršená kvalita půdy se podílí na snížení výnosů plodin, což prokazuje analýza dat precizního zemědělství v kombinaci s odpovídajícími erozními a erozně-akumulačními modely. Mapa byla vytvořena na základě specificky upraveného výpočtu LS faktoru pro potřeby střídání plodin, které klasická metodika USLE/RUSLE nezohledňuje. Pro výpočet LS faktoru je použita metoda Mitášové et al. (1998), kde je však výpočet soustředěného povrchového odtoku upraven tak, aby zohledňoval nehomogenitu pěstovaných plodin (podobně jako např. v práci Liu et al. 2007). Hodnota LS faktoru podle standardního výpočtu výše uvedené metodiky je dána příspěvkovou plochou k danému pixelu povodí. Nová metoda zohledňuje vliv ochranného pásu v pásovém střídání plodin, kdy při průchodu tímto pásem je tok a tím i příspěvková plocha redukována. Míra ovlivnění je nastavena tak, aby odpovídala poměru C faktorů ochranné plodiny a erozně nebezpečné plodiny. V případě homogenní plochy tedy odpovídá standardnímu výpočtu.  Výsledky této metody rovněž umožňují ověřit stávající hodnotu P faktoru pro pásové střídání plodin, která byla arbitrárně stanovena podle příručky ochrany proti erozi (Novotný et al, 2017) na hodnotu 0,25. Nový způsob výpočtu tuto hodnotu víceméně potvrzuje.

Pro výpočet směru odtoku byl použit nástroj TAUDEM vyvinutý na Utah State University s variantou výpočtu D Infinity, která lépe odráží reálný stav odtoku než běžně používané nástroje FlowDirection (Flow Accumulation) v GIS software ArcGIS 10.2.x (SFD), resp. r.terraflow v GRASS GIS (MFD) (Rampi et al., 2014).

Specializovaná mapa je dále šířena zemědělským podnikem odběratele - Rostěnice, a.s., dalších spolupracujících subjektů  a certifikujícím orgánem - Státním pozemkovým úřadem. Další využití se plánuje v akademické a výzkumné sféře, která se zabývá danou problematikou, a stejně tak v příslušných orgánech státní správy. Autoři mapy počítají s využitím mapy a navrhovaných postupů i v rámci dalších plánovaných výstupech projektu, např. workshopu zaměřeného na danou problematiku, ale i v budoucnosti při diskutování nových návrhů MZe ČR Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a při dalších tematicky příbuzných odborných akcích.

Návrh a hodnocení protierozních opatření (pásové střídání plodin) přinese nové poznatky zejména do hospodaření cílového zemědělského podniku a zároveň umožní další diskuzi a zkoumání/ověřování kombinace organizačních protierozních opatření formou pásového střídání plodin a vhodně volených protierozních krajinných prvků i pro příslušné orgány státní správy (SPÚ). Mimo konkrétní návrhy dále přináší metodické hodnocení efektivity navrhovaných protierozních opatření, zejména výpočet ovlivnění erozního smyvu aplikací hospodaření formou pásového střídání plodin, což může být přínosem při návrhu funkčního a prostorového uspořádání prvků krajinných struktur např. v procesu komplexních pozemkových úprav. Zmiňovaná opatření by do budoucna mohla být součástí adaptačních a mitigačních opatření  v souvislosti s globální klimatickou změnou, která na naši lokální republikovou úroveň přináší kromě zvyšování průměrné teploty i zvýšené střídání hydrometeorologických extrémů, které negativně ovlivňují erozní procesy v krajině. Zároveň však předkládaný přístup bere v úvahu potřeby zemědělců jak po stránce praktické/provozní (efektivní využití svažitých pozemků při zachování pestrosti osevního postupu, efektivní a šetrné využití techniky), tak i ekonomické (udržitelnost výnosů ekonomicky atraktivních plodin, úspora pohonných hmot, opotřebení strojů a úspora pracovního času).

Seznam odborných podkladů k mapě

Janeček, M. et al. Ochrana zemědělské půdy před erozí: metodika. 1. vyd. Praha:

            Powerprint, 2012. 113 s. ISBN 978-80-87415-42-9.

Novotný, I., Papaj V., Podhrázská, J., et al. Příručka ochrany proti erozi zemědělské

            půdy. 3. aktualizované vydání. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany

            půdy, 2017. ISBN 978-80-87361-67-2.

Liu, J., Liu, S., Tieszen, L., Chen, M. Estimating soil erosion using the USPED model

            and consecutive remotely sensed land cover observations. Proceedings of the

            2007 Summer Simulation Conference, SCSC 2007, San Diego, California,

            USA, July 16-19, 2007.

Rampi, L.P., Knight, J.F., Lenhart, C.F. Comparison of flow direction algorithms in the

            application of the CTI for mapping wetlands in Minnesota. Wetlands 2014, 34,

            513–525.

Bližší podrobnosti k mapě je možné získat u zpracovatelů: borivoj.sarapatka@seznam.cz, marek.bednar@upol.cz nebo patrik.netopil@upol.cz.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)