Aktuality VaV

Výzvy

 • Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
  navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva

 • Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na léta 2020-2023. Termín pro podávání návrhů je 25. června 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021. Termín pro podávání návrhů je 25. června 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci. Termín pro podávání návrhů je 26. července 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021. Termín pro podávání návrhů je 28. května 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021. Termín pro podávání návrhů je 13. června 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové. Více informací zde.


Důležité informace

Workshop ERA-NET Cofund AquaticPollutants and & JPI Water

Technologická agentura ČR si Vás dovoluje pozvat na Workshop AquaticPollutants & JPI Water. 

Cíle workshopu jsou:

 • Představit priority ČR a JPI Water Works v oblasti výzkumu vody. 
 • Podpořit českou výzkumnou komunitu v zapojení se do mezinárodní cofundové výzvy AquaticPollutants. 
 • Zároveň představit proces podávání žádostí do těchto ERA-NET cofundových výzev, představit podmínky pro české uchazeče ve výzvě a poskytnout další informace, které by napomohly žadatelům proces podávání žádosti co nejvíce zjednodušit. 
 • Poskytnout potenciálním žadatelům možnost potkat se s koordinátorkou strategické iniciativy JPI Water a organizátory výzvy AquaticPollutants a osobně téma probrat.  

Seminář se uskuteční na Ministerstvu životního prostředí v Praze ve středu 19.6.2019. od 10.00 hod. Po skončení dopolední části Vám budeme k dispozici pro vaše dotazy a konzultace. 

Na seminář se, prosím, přihlaste prostřednictvím tohoto formuláře, nejpozději do pondělí 17.6.2019. (kapacita místnosti je omezená, registrace proto může být ukončena i dříve). Pozvánka s detailním programem bude zaslána s blížícím se datem workshopu.

V případě dotazů či podrobností k semináři prosím kontaktujte: michaela.kriklanova@tacr.cz 

Dodatky pro pokračující projekty GAČR pro rok 2019

Od letošního roku dochází ke změnám, které se týkají dodatků ke smlouvám.  Dle nových pravidel nebude posílat poskytovatel dotace GA ČR dodatky ke grantovým smlouvám u běžících projektů, pokud nedojde ke změně oproti návrhu projektu resp. smlouvě o poskytnutí dotace. (Do loňského roku byly dodatky ke grantovým smlouvám automaticky každoročně řešitelům grantů ze strany poskytovatele dotace zasílány).

Dodatek ke grantové smlouvě ze strany poskytovatele dotace  bude automaticky zaslán pouze v tom případě, kdy došlo k nějaké změně oproti původnímu návrhu projektu, či údajům uvedených ve smlouvě (např. změny popsané v dílčí zprávě, či na základě žádosti o změnu projektu).

V případě, že má tento projekt spoluřešitele, bude na základě zaslaného dodatku vytvořen individuálně ze strany právního oddělení RUP dodatek spoluřešitelské smlouvy, který reflektuje změny dané grantové smlouvy. Dodatky grantových smluv k vytvoření dodatků spoluřešitelských smluv budou na  právní oddělení předány prostřednictvím  VaV RUP.

Na PřF  je nutné kontaktovat pracovníka Oddělení pro vědu a výzkum PřF,  Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).

Pokud dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze strany GA ČR nepřijde, postupuje se dle stávající grantové smlouvy včetně rozpisu finančních prostředků uvedených ve smlouvě.

Dodatky spoluřešitelských smluv uzavřené v loňském roce pro projekty s řešením od roku 2017 a 2018 jsou vůči změnám ze strany GAČRu ošetřené. V takovém případě se dodatky spoluřešitelských smluv uzavírat nemusí.

Převod finančních prostředků zaslaných z Grantové agentury na spoluřešitele se provádí neprodleně, jakmile řešitel finanční prostředky obdrží.


Důležité informace pro řešitele GAČR

Na základě výsledků kontroly projektů si dovolujeme upozornit řešitele a spoluřešitele na skutečnost,  že školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí...

Registr smluv - vyhledávání: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani 

Praktické informace pro podávání a řešení projektů GAČR 2019 - přehled

Vkládání výsledků do OBD

Dr. Rieger upozorňuje, že je důležité vkládat průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s plným křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamu se v RIVu ukazuje jako vizitka celé univerzity.

Následují odpovědi na některé FAQ, které souvisejí s vkládáním článků do OBD:

1. Mám vložit článek do OBD, když jsem první autor? - ANO

2. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP stejné fakulty? - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor

3. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP, ale z jiné fakulty?  - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor

4. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor není z UP? - ANO  - u publikací, kde spolupracuje více VO je třeba, aby byly výsledky synchronizovány tak, aby při tvorbě tzv. "konsolidovaného výsledku" v rámci RIV výsledky jednotlivých institucí korespondovaly - je třeba se domluvit se spoluautory. Takto lze zamezit tzv. "podvodné duplicitě". 

Autoři, případně administrátoři na pracovištích, mohou využít nápovědu na stránce wiki.upol.cz/upwiki/OBD_%E2%80%93_N%C3%A1vody.

Soutěže a ceny

Česká hlava 2019

Organizační výbor Česká hlava v rámci svého projektu společně s Vládou ČR vyhlašuje 18. ročník soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000,- Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
 4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.

Příjem nominací byl právě zahájen a uzávěrka jejich příjmů je 30. června 2019. Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba a k podání nominace není nutný souhlas zaměstnavatele.

Přihlášky s příslušnou dokumentací mohou být doručeny dvěma způsoby.

 1. v papírové podobě na adresu realizátora projektu:
  Česká hlava PROJEKT z.ú.
  Konojedská 1575/20
  100 00 Praha 10
  (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).
 2. v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).

Statut celé soutěže najdete zde, kde jsou jednotlivé kategorie popsány. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.ceskahlava.cz
V případě dotazů se neváhejte obrátit na email vaclav.marek@ceskahlava.cz