Habilitace a profesury

Habilitace je řízení, které se vztahuje k udělení titulu docent vysokoškolskému pedagogovi. Docenty jmenuje rektor Univerzity Palackého. Podmínkou udělení statutu docenta je úspěšná obhajoba habilitační práce před komisí, pronesení habilitační přednášky a splnění dalších požadavků, jakými jsou citace a články v odborných časopisech a vědecká a pedagogická praxe.

Profesor je nejvyšší vědeckopedagogickou hodností na univerzitě. Titul vysokoškolského profesora je udělován docentovi, který je uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru a úspěšně splní podmínky řízení ke jmenování profesorem. Návrh na jmenování profesorem posuzuje vědecká rada fakulty, následně Vědecká rada Univerzity Palackého. Profesory, na návrh rektora, jmenuje prezident republiky.

Působnost Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve věci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem upravuje §30, §71 - 75 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a vnitřní normy Univerzity Palackého v Olomouci:

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem akreditované pro přírodovědeckou fakultu jsou uvedené v následující tabulce.

Název oboruPlatnost akreditace
habilitačního řízení
Platnost akreditace řízení
ke jmenování profesorem
Algebra a geometrie1. listopadu 20231. listopadu 2023
Matematická analýza1. listopadu 20231. listopadu 2023
Biochemie1. června 20231. června 2023
Analytická chemie1. listopadu 20231. listopadu 2023
Anorganická chemie31. prosince 202331. prosince 2023
Fyzikální chemie31. prosince 201931. prosince 2019
Organická chemie30. dubna 202131. července 2020
Botanika31. prosince 201931. prosince 2019
Zoologie31. prosince 201931. prosince 2019
Molekulární a buněčná biologie31. července 202331. července 2023
Ekologie31. prosince 201931. prosince 2019
Aplikovaná fyzika1. listopadu 20231. listopadu 2023
Biofyzika31. prosince 201931. prosince 2019
Optika a optoelektronika1. listopadu 20231. listopadu 2023
Geoinformatika a kartografie31. července 202031. července 2020

Oznámení o konání habilitačních a profesorských řízení

Na zasedání Vědecké rady PřF UP v Olomouci ve středu 10. října 2018 se uskuteční:

Habilitační řízení:

9:15 -M.Sc. Stanislav Korenko, Ph.D.

11:00 - Georgios Komis, Ph.D.

Místo konání:
Zasedací místnost 6.014 děkanátu přírodovědecké fakulty v 6. podlaží, 17. listopadu 12, Olomouc

Zahájená habilitační řízení

V současné době probíhá na přírodovědecké fakultě jedno řízení ke jmenování profesorem a čtyři habilitační řízení.

 • doc. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem v oboru Molekulární a buněčná biologie
  Podklady k řízení ke jmenování profesorem (pdf
  Hodnotící komise (pdf)
  Doporučující dopis – prof. Baluška (pdf)
  Doporučující dopis – prof. Hirt (pdf)
  Doporučující dopis – prof. Lichtscheidl (pdf)
  Doporučující dopis – prof. Romero (pdf)
  Stanovisko komise (pdf)
 • RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Organická chemie
  Podklady k habilitačnímu řízení (pdf)
  Habilitační komise (pdf)
  Habilitační práce (pdf)
 • Georgios Komis, Ph.D. - habilitační řízení v oboru Molekulární a buněčná biologie
  Podklady k habilitačnímu řízení (pdf)
  Habilitační komise (pdf)
  Habilitační práce (pdf)
  Posudek - prof. Lux (pdf)
  Posudek - doc. Žárský (pdf)
  Posudek - prof. Brzobohatý (pdf)

 • M.Sc. Stanislav Korenko, Ph.D. - habilitační řízení v oboru Ekologie
  Podklady k habilitačnímu řízení (pdf)
  Habilitační komise (pdf)
  Habilitační práce (pdf)
  Posudek - prof. Stašiov (pdf)
  Posudek - doc. Krumpálová (pdf)
  Posudek - doc. Honěk (pdf)

 • Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. - habilitační řízení v oboru Analytická chemie
  Podklady k habilitačnímu řízení (pdf)
  Habilitační komise (pdf)
  Habilitační práce (pdf)
  Posudek - prof. Tesařová (pdf)
  Posudek - prof. Šebela (pdf)
  Posudek - doc. Halko (pdf)

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Hodnotící ukazatele

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Hodnotící ukazatele habilitačního řízení na UP

Základem habilitačního řízení je komplexní posouzení aktivit uchazeče ustanovenou habilitační komisí. Komise zhodnotí především:

 • v pedagogické oblasti
  • schopnost přednášet ucelenou vědní disciplínu,
  • vedení diplomových a bakalářských prací,
  • autorství a spoluautorství učebních textů.
 • ve vědecké či umělecké oblasti
  1. vědecká oblast
   • zda uchazeč pravidelně publikuje výsledky své vědecké práce ve vědeckých recenzovaných periodikách, která jsou v daném oboru uznávána v ČR i v zahraničí,
   • nakolik je uznávaným odborníkem ve své vědecké disciplíně,
   • členství a angažovanost ve vědeckých a odborných společnostech,
  2. umělecká oblast
   • zda jsou pravidelně vystavována či uváděna jeho umělecká díla v ČR a zahraničí, resp. zda-li pravidelně interpretuje díla v ČR a zahraničí, a to v obecně uznávaném oborovém kontextu,
   • zastoupení ve významných sbírkách,
   • publikace u renomovaných nakladatelů či v renomovaných vydavatelstvích vydaná média (zvukové a obrazové nosiče),
   • členství v porotách významných soutěží.
 • v organizační oblasti
  • zda uchazeč vede výzkumný či umělecký kolektiv,
  • jak se podílí na organizaci pedagogického procesu na VŠ,
  • jeho oponentní a recenzní činnost,
  • jeho zapojení do organizace odborných akcí (kongresů, konferencí, seminářů, výstav, uměleckých festivalů ...),
  • úspěšnost v grantových projektech.

Prvořadým kritériem hodnocení uchazeče je kvalita jeho pedagogické, vědecké či umělecké a organizační práce, avšak nelze zároveň pominout kvantitativní stránku hodnocení.

Doporučené kvantitativní požadavky specifikuje následující tabulka, jejich vzájemný poměr a váha je určována specifikou daného oboru.

Požadavek Doporučený počet
Počet publikací ve vědeckých periodikách 20 - 25
Počet monografií 0 - 1
Citace a ohlasy 10
Soustavná pedagogická práce na VŠ 3 roky

Tyto hodnotící ukazatele jsou určeny zejména pro habilitační komise jako podklad pro vypracování jejich stanoviska k habilitačnímu řízení uchazeče.

Hodnotící ukazatele řízení ke jmenování profesorem na UP

Základem profesorského řízení je komplexní posouzení aktivit uchazeče ustanovenou hodnotící komisí. Komise zhodnotí především:

 • v pedagogické oblasti
  • schopnost přednášet ucelenou vědní disciplínu,
  • přednášková činnost na jiných českých a zahraničních vysokých školách,
  • vedení disertačních a diplomových prací,
  • autorství a spoluautorství učebních textů.
 • ve vědecké či umělecké oblasti
  1. vědecká oblast
   • zda uchazeč pravidelně publikuje výsledky své vědecké práce ve vědeckých recenzovaných periodikách, která jsou v daném oboru uznávána v ČR i v zahraničí,
   • nakolik je uznávaným odborníkem ve své vědecké disciplíně,
   • členství a angažovanost ve vědeckých a odborných společnostech,
  2. umělecká oblast
   • zda jsou pravidelně vystavována či uváděna jeho umělecká díla v ČR a zahraničí, resp. zda-li pravidelně interpretuje díla v ČR a zahraničí, a to v obecně uznávaném oborovém kontextu,
   • zastoupení ve významných sbírkách,
   • publikace u renomovaných nakladatelů či v renomovaných vydavatelstvích vydaná média (zvukové a obrazové nosiče),
   • členství v porotách významných soutěží.
 • v organizační oblasti
  • zda uchazeč vede výzkumný či umělecký kolektiv,
  • jak se podílí na organizaci pedagogického procesu na VŠ,
  • jeho oponentní a recenzní činnost,
  • jeho zapojení do organizace odborných akcí (kongresů, konferencí, seminářů, výstav, uměleckých festivalů ...),
  • úspěšnost v grantových projektech.

Prvořadým kritériem hodnocení uchazeče je kvalita jeho pedagogické, vědecké či umělecké a organizační práce, avšak nelze zároveň pominout kvantitativní stránku hodnocení.

Doporučené kvantitativní požadavky specifikuje následující tabulka, jejich vzájemný poměr a váha je určována specifikou daného oboru.

Požadavek Doporučený počet
Počet publikací ve vědeckých periodikách 30-50
Počet monografií 1-3
Citace a ohlasy 30
Soustavná pedagogická práce na VŠ 5 let

Tyto hodnotící ukazatele jsou určeny zejména pro hodnotící komise jako podklad pro vypracování jejich stanoviska k profesorskému řízení uchazeče.

Ukončená řízení

Informace o ukončených řízeních jsou zveřejněné na úřední desce Univerzity Palackého.