Věda a výzkum

Výzvy

Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 připravila pražská kancelář sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a současní stipendisté, kterých je možné se ptát na zkušenosti z pobytu a přijímacího řízení. Prostor bude vyhrazen i pro dotazy k programu, přihláškám a pobytu v USA.

Informace o stipendiích Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky, přednášející a studenty pro pobyty v USA na akademický rok 2022/2023 najdete zde.

Webináře budou probíhat formou on-line zoom setkání. Pro přihlášení je potřeba odeslat registrační formulář nejpozději tři dny před konáním akce.

22.dubna 16:30 hod.
Stipendium pro vědce a přednášející: pro držitele PhD, pro profesionály

27.dubna 15:00 hod.
Stipendium pro studium a výzkum v USA: pro studenty magisterského a vyššího stupně studia

3.května 14:00 hod.
Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor

5.května 16:30 hod.
Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a studenty doktorského studia

3.června 15:00 hod.
Hostování amerických stipendistů v České republice

 

Kontakty: Fulbrightova komise, www.fulbright.cz, fulbright@fulbright.cz, tel. 222 718 452

TA ČR vyhlásil dne 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+.

Bližší informace k veřejné soutěži naleznete zde.

Čestné prohlášení za UPOL bude na TAČR odesláno.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním.  

V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

TA ČR zveřejnil na svých webových stránkách informace k programu ÉTA: Nejčastější důvody k nedoporučení návrhů projektů k podpoře v 5. veřejné soutěži.

Bližší informace naleznete zde.

V souvislosti s končícím funkčním obdobím členů předsednictva Technologické agentury České republiky ke dni 12. října 2021, vyhlašuje předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Andrej Babiš, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 3 členky / členy předsednictva TA ČR.

Předpokládané zahájení výkonu funkce je říjen 2021.

Více informací zde.

V případě zájmu prosíme o zaslání jména uchazeče s vědomím vedoucího katedry či pracoviště do 28. 4. 2021 na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Vyplněný a kandidátem podepsaný formulář (včetně všech požadovaných příloh) je možné dodat i po 28. 4., nikoliv však později než do 28. 5. 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023. Více informací naleznete na stránkách poskytovatele. Čestné prohlášení bude pro zájemce připraveno.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Fakultní uzávěrka: 25. 6. 2021

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19. Více informací na stránkách poskytovatele.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Fakultní uzávěrka: 26. 4. 2021

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2022. Více informací najdete na stránkách vyhlašovatele.

Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě, prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR („ISTA“).

Fakultní uzávěrka 26. 4. 2021.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním.  

V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Ministerstvo vnitra vyhlašuje veřejnou soutěž bezpečnostního výzkumu:

Program SECTECH - tematicky omezen především na technologické obory jako je robotika, kyberbezpečnost, umělá inteligence, nanotechnologie nebo fotonika.  Podniky nebo výzkumné organizace se mohou hlásit pouze ve spolupráci s podnikovým partnerem. Maximální výše celkové podpory na jeden projekt nesmí přesáhnout 40 milionů korun a délka realizace musí být maximálně 24 měsíců. S ohledem na mimořádnou situaci je možné do veřejné soutěže podávat i projekty reagující na aktuální pandemickou situaci, pokud budou splňovat podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Výsledky budou zveřejněny 31. října 2021.

Čestné prohlášení se podává ke každému návrhu samostatně, včetně podpisu rektora.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu.  

V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Ministerstvo vnitra vyhlašuje veřejnou soutěž bezpečnostního výzkumu:

Program IMPAKT - tematicky zaměřen na umělou inteligenci jako prostředek zvyšování schopností bezpečnostních sborů k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů.

Výsledky budou zveřejněny 31. října 2021.

Čestné prohlášení se podává ke každému návrhu samostatně, včetně podpisu rektora.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu.  

V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023. Podrobné informace najdete na stránkách poskytovatele. Čestné prohlášení bude pro zájemce připraveno.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Fakultní uzávěrka: 25. 6. 2021

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023. Podrobné informace najdete na stránkách poskytovatele. Čestné prohlášení bude pro zájemce připraveno.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Fakultní uzávěrka: 26. 4. 2021

TA ČR vyhlásil výzvu k předkládání projektů do programu M-ERA.NET 3 Call 2021: https://www.tacr.cz/m-era-net-3-call-2021-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-materialoveho-vyzkumu-a-inovaci-je-otevrena/

Čestné prohlášení bude zajištěno.

Fakultní uzávěrka 10. 6. 2021.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu.  

V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

TA ČR vyhlásil výzvu k předkládání projektů do programu QuantERA: https://www.tacr.cz/quantera-ii-call-2021-nova-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-kvantovych-technologii-je-otevrena/

Čestné prohlášení bude zajištěno.

Fakultní uzávěrka 7. 5. 2021.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu.  

V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

TA ČR vyhlásil výzvu k předkládání projektů do programu TREND: https://www.tacr.cz/program-trend-vyhlaseni-4-verejne-souteze-podprogram-2/

Čestné prohlášení bude odesláno.

Fakultní uzávěrka 23. 4. 2021.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu.  

V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

 

Termín pro odevzdání anotace projektu, rozpisu řešitelského týmu, rozpočtu a případného dofinancování spolu s podepsanou zelenou košilkou pro navrhovatele i spolunavrhovatele je 12. dubna 2021 do 12:00 k rukám Miriam Delongové.

Termín pro odevzdání finalizovaného návrhu projektu je 15. dubna do 12:00 na email miriam.delongova@upol.cz.

 

GAČR vyhlásil výzvu k podávání návrhů projektů na principu Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GAČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci iniciativy Weave. Spolupráce je možná s Rakouskem, Německem a Švýcarskem.

V případě, kdy je GAČR partnerskou organizací, je deadline určený zahraničními agenturami. Pravidlem je, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od oficiálního deadlinu partnerské agentury. V případě, že agentury mají celoroční výzvu, platí, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od podání k partnerské agentuře.

Čestné prohlášení bude připraveno. Podání návrhu projektu je podmíněno souhlasem vedení fakulty. Zájemci nechť kontaktují pracovnici odd. VaV Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz) s dostatečným časovým předstihem (ideálně 7 dní před termínem podání projektu).

Více informací naleznete na stránkách poskytovatele.

GAČR vyhlásil výzvu k podávání návrhů projektů na principu Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. GAČR vystupuje v roli Lead Agency v rámci iniciativy Weave. Spolupráce je možná s těmito zeměmi: Rakousko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švýcarsko a Lucembursko. Čestné prohlášení bude pro připraveno. Podání návrhu projektu je podmíněno souhlasem vedení fakulty, zájemci nechť kontaktují pracovnici odd. VaV Miriam Delongovou nejpozději do 15. 4. 2021.

Více informací naleznete na stránkách poskytovatele.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Fakultní uzávěrka: 15. 4. 2021

TA ČR vyhlásil 4. veřejnou soutěž v programu THÉTA:

https://www.tacr.cz/vyhlaseni-4-verejne-souteze-programu-theta/

Hlavním cílem tohoto programu je podpořit projekty v oblasti energetiky zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Fakultní uzávěrka 7. 5. 2021.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu.  

V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

GA ČR zařadil novou soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, soutěž EXPRO se v roce 2021 nebude vyhlašovat, více zde.

 

TA ČR letos nevyhlásí soutěž v programu ÉTA, více zde.

 

MŠMT vyhlásilo 6. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ. Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

Více informací najdete na stránkách poskytovatele.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Fakultní uzávěrka: 22. 2. 2021

Hlavním tématem výzvy je “digitalisation for green energy transition” a záměrem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které se zaměřují na digitální řešení energetických systémů a sítí, a to nejen z čistě technického pohledu, ale také z pohledu obchodních modelů a interakce se společností.

Více informací o této výzvě zde.

Stručné návrhy projektů (tzv. registration of interest) je možné podávat do 17. února 2021, 14:00 SEČ prostřednictvím mezinárodního přihlašovacího portálu s názvem The NordForsk Application Portal. Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) THÉTA, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace i soukromé podniky. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 000 000 €. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu.  

V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci se slovinskou agenturou ARRS v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete zde.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu.  

V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Připomínáme příjemcům a řešitelům projektů, že dle zadávací dokumentace je možné žádat o změny rozpočtu nejpozději 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku, tedy do 31. října. Je možné žádat o změnu struktury nebo výše uznaných nákladů nebo změnu výše účelové podpory. Tento termín se týká i žádostí v souvislosti s opatřeními přijatými GA ČR s ohledem na COVID-19.

Přehled opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19, mezi kterými je například možnost čerpat nespotřebované prostředky v dalších letech, možnosti přesunů v rozpočtu nebo rozšíření způsobilých výdajů, naleznete ZDE.

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu. Z důvodu vyloučení střetu zájmů při hodnocení projektů, je GA ČR nucen upřednostňovat kandidáty s menším počtem afiliací.  Délka členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každý zvolený člen panelu může tuto činnost vykonávat nejvýše po dvě funkční období. Grantová agentura přivítá vyšší zastoupení žen, podobně jako cizojazyčných pracovníků působících na našich institucích, v podaných nominacích na členy hodnoticích panelů.

Podrobné informace najdete ZDE.

Návrhy prosím posílejte elektronicky na mailovou adresu Ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 23. 11. 2020

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci s polskou agenturou NCN v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency. Podrobné informace na odkaze ZDE a v pravidlech ZDE. Českou část návrhu projektu včetně příloh prosím zaslat na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 18. 12. 2020.

Technologická agentura ČR (TAČR) informuje příjemce, že s účinností ode dne 24. 8. 2020 došlo k revizi směrnice Technologické agentury ČR č. 7 - Změnová řízení projektů.

 

Revize směrnice přináší např. tyto podstatné změny:

 

 • Změna výše položky rozpočtu v rámci kalendářního roku pro všechny verze všeobecných podmínek se nyní oznamuje pouze v Průběžné/Závěrečné zprávě.
 • Příjemce je povinen ohlásit změnu názvu organizace, sídla organizace a statutárního orgánu.
 • Původní termín (60 dnů před koncem příslušného kalendářního roku) nejpozdějšího podání u některých změn se změnil na 31. 10. příslušného kalendářního roku.
 • Povinnost ohlašovat změny termínu dosažení výsledku nyní platí pouze pro všeobecné podmínky verze 1 – 4.
 • Došlo k revizi přílohy F-233 Typologie změn a seznam povinných příloh, v rámci které byly některé změny přesunuty do jiných skupin změn a některé skupiny změn byly odstraněny.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na referenta Oddělení realizace projektů TAČR. Kontakt na referenta Vašeho projektu naleznete v systému ISTA v kartě projektu.

Kompletní dokumentace ke směrnici

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace, schválilo předsednictvo Grantové agentury ČR přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů.

Aktuální přehled změn je součástí přiloženého dokumentu.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou na ivana.saitzova@upol.cz

 • Výzva pro zájemce – externí hodnotitele, odborníky v oblasti životního prostředí a zemědělství. 

  (zveřejňujeme na základě žádosti Oddělení správy expertů TA ČR)

  Stát podporuje prostřednictvím Technologické agentury ČR projekty aplikovaného výzkumu, které reagují na současné výzvy a potřeby společnosti.  V rámci námi podpořených projektů dochází k propojení výzkumných organizací s inovačními aktivitami ve firmách. Snažíme se přispět ke zvyšování kvality života a růstu konkurenceschopnosti České republiky.

  Koho přesně hledáme?
  - odborníky na výzkum a inovace z akademického nebo aplikačního prostředí, ideálně s vysokoškolským vzděláním a praxí v oboru
  - uvítáme zkušenosti s podáváním či hodnocením projektů v oblasti výzkumu a inovací

  Co nabízíme?
  - kontakt s aktuálními trendy ve výzkumu a inovacích v oblasti lékařství 
  - finanční odměnu za každé realizované hodnocení 

  Jak spolupráce probíhá? 
  - veškeré hodnocení je realizováno on-line v informačním systému
  - návrhy projektů k hodnocení jsou přiřazovány na základě jejich tematického zaměření, které odpovídá oblastem zájmu jednotlivých programů (jejich plný výčet najdete ZDE)

  Co dělat v případě zájmu?
  - navštivte sekci Informace pro hodnotitele, kde získáte více informací
  - rovnou se zaregistrujte v informačním systému ista.tacr.cz (nejprve jako uživatel a poté jako hodnotitel)
  - obraťte se s dotazem na
  hodnotitele@tacr.cz  

 • Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
  navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva

Podmínky pro podávání návrhů projektů

Podmínky pro podávání projektů jednotlivých poskytovatelů.

Důležité informace k projektům

Možnost sledování stavu čerpání, informace k projektovým smlouvám, CES atd.

Možnost sledování stavu čerpání projektů

Každý řešitel projektu, jemuž je přidělen SPP prvek, má možnost sledovat čerpání rozpočtu na projektu, a to prostřednictvím Portálu UP. Po přihlášení na portal.upol.cz se vpravo, v jedné z nabídek, objeví „SAP“. Po rozkliknutí této nabídky se řešitel dostane na stránku, kde vlevo vybere možnost „Čerpání SPP prvků“. Tam by měly být k dispozici ty SPP prvky projektů, které má řešitel přiděleny na svoje jméno (hlavní řešitel projektu). Následně zadá období, za které požaduje stav čerpání zjistit. Sjetina ze SAP obsahuje položky naúčtované na daný SPP prvek.
V případě nejasností kontaktujte Oddělení VaV PřF.

Dodatky pro pokračující projekty GAČR

Od roku 2019 dochází ke změnám, které se týkají dodatků ke smlouvám. Dle nových pravidel nebude posílat poskytovatel dotace GA ČR dodatky ke grantovým smlouvám u běžících projektů, pokud nedojde ke změně oproti návrhu projektu resp. smlouvě o poskytnutí dotace. (Do roku 2018 byly dodatky ke grantovým smlouvám každoročně automaticky zasílány řešitelům grantů ze strany poskytovatele dotace).

Dodatek ke grantové smlouvě ze strany poskytovatele dotace bude automaticky zaslán pouze v tom případě, kdy došlo k nějaké změně oproti původnímu návrhu projektu, či údajům uvedených ve smlouvě (např. změny popsané v dílčí zprávě, či na základě žádosti o změnu projektu).

V případě, že má tento projekt spoluřešitele, bude na základě zaslaného dodatku vytvořen individuálně ze strany právního oddělení RUP dodatek spoluřešitelské smlouvy, který reflektuje změny dané grantové smlouvy. Dodatky grantových smluv k vytvoření dodatků spoluřešitelských smluv budou na právní oddělení předány prostřednictvím VaV RUP.

Na PřF je nutné kontaktovat pracovníka Oddělení pro vědu a výzkum PřF, Mgr. Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz).

Pokud dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze strany GA ČR nepřijde, postupuje se dle stávající grantové smlouvy včetně rozpisu finančních prostředků uvedených ve smlouvě.

Dodatky spoluřešitelských smluv uzavřené v roce 2018 pro projekty s řešením od roku 2017 a 2018 jsou vůči změnám ze strany GAČRu ošetřené. V takovém případě se dodatky spoluřešitelských smluv uzavírat nemusí.

Převod finančních prostředků zaslaných z Grantové agentury na spoluřešitele se provádí neprodleně, jakmile řešitel finanční prostředky obdrží.

Důležité informace pro řešitele GAČR

Na základě výsledků kontroly projektů si dovolujeme upozornit řešitele a spoluřešitele na skutečnost, že školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí...

Registr smluv - vyhledávání: smlouvy.gov.cz/vyhledavani

Administrace projektů oddělení Vědy a výzkumu (VaV) PřF UP

Oddělení VaV PřF je podporou při podávání projektů na PřF. Poskytuje konzultace a zajišťuje administrativu spojenou s projektem v rámci evidence na UP. V případě dotazů a pochybností se neváhejte vždy obrátit na pracovníky, kteří s agendou ochotně pomohou. Nově platí podání zelené košilky před podánáním projektové žádosti na oddělení VaV. Pro projekty obecně platí následují postup.

Projekty v krocích:

I. Administrace podání projektu

Pokud je navrhovatel projektu z PřF, je třeba jeho podání poskytovateli (GA ČR, TA ČR, ministerstva apod.) tak učinit přes oddělení VaV PřF. V případě, že je pracovník PřF UP spolunavrhovatelem a projekt podává jiná organizace (instituce, firma), je nezbytné o této skutečnosti informovat oddělení VaV PřF.

II. Kroky po získání projektu

 1. Oddělení VaV PřF je třeba informovat o tom, že projekt byl podpořen.
 2. Veškeré projektové smlouvy (poskytovatelské/grantové, spoluřešitelské, konsorciální smlouvy, dodatky a další) musí před podpisem rektora či prorektora projít přes oddělení VaV PřF, které tyto podpisy zajistí. Před podpisem smlouvy je třeba, aby smlouvu připomínkovalo Právní oddělení RUP, což zajistí přes sekretariát děkana oddělení VaV. K tomuto účelu předkladatel doloží příslušnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.).
 3. K podpisu projektové smlouvy je nutno doložit žlutou (Formulář žádosti o podpis smlouvy) i růžovou (Interní formulář k žádosti o podpis smlouvy/objednávky rektorem/děkanem) košilku. Vyplněné formuláře parafuje vedoucí pracoviště i předkladatel, a předá na oddělení VaV.
 4. Finální verze smlouvy (tj. smlouva podepsaná všemi účastníky) musí být neprodleně předána na oddělení VaV PřF, které zajistí vložení smlouvy či dodatku do CES – centrální evidence smluv UP, a zpětně informuje předkladatele smlouvy (PřF) o vložení do CES. Po vložení smlouvy do CES (dle znění růžové košilky) je smlouva uveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky (RS), odkud je předkladatel smlouvy uvědomen automaticky vygenerovaným e-mailem o termínu uveřejnění v tomto registru. Totéž platí pro dodatky smluv.
 5. Oddělení VaV PřF upozorňuje, že smlouvy nabývají účinnosti datem zveřejnění v RS.
 6. Za zaevidování smlouvy (smlouvy a dodatky k projektům) do CES je odpovědný zaměstnanec PřF, klíčový uživatel – Mgr. Silvie Šavrňáková, v případě dotazů či pochybností kontaktujte e-mailem silvie.savrnakova@upol.cz nebo telefonicky 585 634 011.
 7. Obecná pravidla a závazný postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na UP upravuje směrnice rektora UP B3-17/5-SR.
 8. Originály smluv a dodatků zasílá oddělení VaV PřF k archivaci na Právní oddělení RUP.
 9. Lhůta k odeslání smlouvy do RS činí podle zákona o registru smluv maximálně 30 dní od uzavření smlouvy, tj. od pozdějšího data uvedeného u podpisu ve smlouvě. Dále platí, že v případě, že smlouva či dodatek není uveřejněn v RS nejpozději do tří měsíců od data posledního podpisu, pozbývá smlouva či dodatek platnost. Důsledkem mohou být i sankce ze strany poskytovatele.

III. Dílčí zprávy, závěrečné zprávy, zprávy o činnosti, zprávy o realizaci projektu

           Dle konkrétních podmínek jednotlivých poskytovatelů dotace – viz informace na webových stránkách VaV PřF.

Projektový tým VaV

Proděkan pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
585 634 415
karel.lemr@upol.cz

 • příprava zasedání Vědecké rady fakulty
 • habilitační a profesorská řízení
 • jmenování členů komisí a oponentů pro rigorózní řízení
 • institucionální granty FRUP a IGA
 • podpora účasti pracovišť fakulty v grantových soutěžích

Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., (*1963) je absolventem oboru Analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Docentem byl jmenován v roce 1998, profesorem v roce 2003.

Po ukončení studia působil ve firmě Farmak Olomouc na oddělení kvality, poté jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii, experimentální poloprovoz Olomouc. V prosinci roku 1992 se vrátil na katedru analytické chemie, kde se věnuje výzkumu v oblasti hmotnostní spektrometrie a separačních metod. Výzkum zahrnuje studium základních procesů ovlivňujících chemickou analýzu těmito metodami, vývoj původního iontového zdroje pro analýzu povrchů a řadu aplikací například z oblasti toxikologické analýzy. Spolupodílel se na vzniku více než 125 odborných publikací, které byly citovány více než 1300 krát. Je držitele Hanušovy medaile udělované Českou společností chemickou.

Jako řešitel nebo spoluřešitel se podílel na řadě výzkumných projektů. Jeho pedagogická činnost zahrnuje přednášky a semináře zaměřené na základy analytické chemie, separační metody a hmotnostní spektrometrii. Pod jeho vedením bylo obhájeno osm bakalářských, 27 diplomových a sedm disertačních prací.

Profesor Lemr je členem Stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.), panelu a oborové komise GAČR, Oborové rady doktorského studijního programu Chemie a technologie potravin na VŠCHT Praha a předsedou Oborové komise doktorského studia analytické chemie na Přírodovědecké fakultě UP. Byl členem Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Rady Ústavu analytické chemie Akademie věd ČR Brno nebo Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP. Je členem českých i zahraničních odborných společností.

Je ženatý, má čtyři děti a dvě vnoučata, jeho syn rovněž působí na přírodovědecké fakultě. Ve volném čase si rád zahraje hokej, tenis nebo přečte literaturu faktu či dobrou detektivku.

Mgr. Miriam Delongová
referentka pro vědu a výzkum
585 634 022
miriam.delongova@upol.cz

agenda: koordinátorka kvality, projekty GAČR, MŠMT (mimo OP VVV) a MZ, juniorské projekty UP

Bc. Barbora Krudencová
referentka pro vědu a výzkum
585 634 155
barbora.krudencova@upol.cz

agenda: Vědecká rada, habilitační a profesorská řízení, projekty IGA, Cena děkana, Čestné uznání rektora, ediční činnost, archiv

Mgr. Silvie Šavrňáková
referentka pro vědu a výzkum
585 634 011
silvie.savrnakova@upol.cz

agenda: CES, projekty ministerstev (mimo MŠMT a MZ), TA ČR

Informace VaV

Vkládání výsledků do OBD

Dr. Rieger (fakultní správce OBD) upozorňuje, že je důležité vkládat výsledky do OBD průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s plným křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamu se v RIVu ukazuje jako vizitka celé univerzity.

Odpovědi na některé FAQ, které souvisejí s vkládáním článků do OBD:

 1. Mám vložit článek do OBD, když jsem první autor? - ANO
 2. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP stejné fakulty? - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor
 3. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP, ale z jiné fakulty?  - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor
 4. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor není z UP? - ANO  - u publikací, kde spolupracuje více VO je třeba, aby byly výsledky synchronizovány tak, aby při tvorbě tzv. "konsolidovaného výsledku" v rámci RIV výsledky jednotlivých institucí korespondovaly - je třeba se domluvit se spoluautory. Takto lze zamezit tzv. "podvodné duplicitě".

Autoři, případně administrátoři na pracovištích, mohou využít nápovědu na stránce wiki.upol.cz.

 

Zpráva EASAC: „Towards a sustainable future: transformative change and post-COVID-19 priorities“

Byla vydána nová zpráva Expertní rady evropských akademií (EASAC) s názvem „Towards a sustainable future: transformative change and post-COVID-19 priorities. Uvedenou zprávu vytvořili experti panelu EASAC pro životní prostředí, jehož členem je také doc. Pavel Cudlín z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Informace k nové zprávě (v češtině) naleznete na tomto odkazu: Tisková zpráva EASAC.

Kompletní zprávu v angličtině pak naleznete zde: EASAC Report