Projekty a granty

Vědecké týmy Přírodovědecké fakulty UP dosahují řady významných, mezinárodně uznávaných výsledků. Svědčí o tom mimo jiné zisk prestižního grantu Evropské výzkumné rady (ERC) v hodnotě 1,8 milionu eur. Jeho řešení odstartovalo v červnu 2016, vědci pod vedením fyzikálního chemika Michala Otyepky díky němu vyvíjení superfunkční materiály odvozené od grafenu, jejichž vlastnosti upraví na míru konkrétním aplikacím v medicíně, při ochraně životního prostředí, ve vysoce účinných katalyzátorech či elektronice.

Rozvoj a udržitelnost výzkumu podporuje řada projektů Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a projekty resortních výzkumných agentur, například NAZV či IGA MZd. Významný finanční podíl na výzkumných aktivitách mají dva Národní programy udržitelnosti, které získaly vědecká centra vybudovaná v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Strategicky a kvantitativně je zásadním finančním zdrojem pro výzkum na fakultě dotační titul RVO (Rozvoj výzkumné organizace), získávaný prostřednictvím ministerstva školství.


Aktuálně vyhlášené projektové výzvy a další informace VaV najdete v zaměstnanecké sekci.

Projekty OP VVV

Projekty, ve kterých je UPOL příjemcem dotace:

Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008422
Příjemce dotace: UP Olomouc
Řešitel: Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Více informací najdete zde.

Nanotechnologie pro budoucnost
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_19/0000754
Příjemce dotace: UP Olomouc
Řešitel: Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph. D.
Více informací najdete zde.

Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827
Příjemce dotace: UP Olomouc
Řešitel: Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph. D.
Více informací najdete zde.

Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323
Příjemce dotace: UP Olomouc
Řešitel: Mgr. Lucie Plíhalová, Ph. D.
Více informací zde.

Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000416
Příjemce dotace UP Olomouc
Řešitel: Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph. D.
Více informací najdete zde.

Modernizace doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002424
Příjemce dotace UP Olomouc
Řešitel: Doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph. D.
Více informací najdete zde.

Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480
Příjemce dotace UP Olomouc
Řešitel: Doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph. D.
Více informací najdete zde.

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295
Příjemce dotace UP Olomouc
Řešitelka: Ing. Jana Zimová
Více informací najdete zde.

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Příjemce dotace UP Olomouc
Řešitel: Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph. D.
Více informací najdete zde.

RODOGEMA: Rozvoj doktorských studijních programů na UP propojením výuky a výzkumu v geovědních a matematických oborech
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002317
Příjemce dotace UP Olomouc
Řešitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Více informací najdete zde.

Celouniverzitní projekty UPOL, na nichž se podílí PřF:

Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337
Příjemce dotace UP Olomouc
Hlavní řešitelka: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Koordinátor za PřF: doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Obnova a modernizace IT infrastruktury UP
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305
Příjemce dotace UP Olomouc
Hlavní řešitel: RNDr. David Skoupil
koordinátor za PřF: Mgr. Jan Klapal

Podpora mobility na UP
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008482
Příjemce dotace: UP Olomouc
Hlavní řešitelka: Mgr. Dana Bilíková
Koordinátor za PřF: Prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
Více informací najdete zde

ROSTU - Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008523
Příjemce dotace: UP Olomouc
Hlavní řešitel: Ing. Jiří Přidal
Koordinátor za PřF: Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
Více informací najdete zde 

Projekty, ve kterých je UPOL partnerem příjemců dotace:

PŘÍRODA - PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
CZ.02.3.68/.0/0.0/16_011/669
Příjemce dotace: OSU Ostrava
Řešitel za PřF UP - Mgr. Jan Říha, Ph. D.
Více informací najdete zde.

Didaktika - Člověk a příroda A
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/000066
Příjemce dotace: ZČU Plzeň
Řešitel za PřF UP - RNDr. Renata Holubová, CSc.
Více informací najdete zde.

Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře (CTA-CZ)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001403
Příjemce dotace: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel za PřF UP: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Více informací najdete zde.

Další řešené projekty a granty

FRUP

Rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci

Zásady soutěže o rozvojové projekty upravuje směrnice rektora UP B3-13/5-SR.

5. ročník soutěže - vyhlášení
návrh projektu podat do 31.10.2017 do 17 hod.
do 15.1.2019 odevzdání závěrečné zprávy
do 31.1.2019 veřejné oponentury závěrečných zpráv

4. ročník soutěže – vyhlášení
do 15. 1. 2018 odevzdání závěrečné zprávy
do 30. 1. 2018 veřejné oponentury závěrečných zpráv

3. ročník soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu – vyhlášení, schválené projekty
do 15. 1. 2017 odevzdání závěrečné zprávy
do 30. 1. 2017 veřejné oponentury závěrečných zpráv

2. ročník soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci – vyhlášení, schválené projekty 
do 15. 1. 2016 odevzdání závěrečné zprávy
do 30. 1. 2016 veřejné oponentury závěrečných zpráv

1. ročník soutěže – řešené projekty na PřF, vyhlášení
Formulář závěrečné zprávy      

IGA

Studentská grantová soutěž na UP

Soutěž se řídí pravidly Směrnice rektora B3-13/7-SR a vyhlášením daného ročníku soutěže.

8. ročník – vyhlášení – podání do 15. 1. 2017
do 17. 3. 2018 odevzdání závěrečných zpráv (jednoleté projekty)
do 31.3.2018 veřejné oponentury závěrečných zpráv

7. ročník studentské grantové soutěže na UP – vyhlášení, schválené projekty
do 17. 3. 2017 odevzdání závěrečných zpráv (jednoleté projekty)
do 31.3.2017 veřejné oponentury závěrečných zpráv

6. ročník studentské grantové soutěže na UP – vyhlášení; projekty schválené
do 15. 3. 2016 odevzdání závěrečných zpráv (jednoleté projekty)
do 31. 3. 2016 veřejné oponentury závěrečných zpráv – časový rozpis obhajob

5. ročník studentské grantové soutěže na UP
řešené projekty v roce 2014 na PřF

Oddělení vědy a výzkumu

Mgr. Miriam Delongová
referentka pro vědu a výzkum
585 634 022
miriam.delongova@upol.cz

agenda: koordinátorka kvality, projekty GAČR, MŠMT (mimo OP VVV) a MZ, juniorské projekty UP

Mgr. Silvie Šavrňáková
referentka pro vědu a výzkum
585 634 011
silvie.savrnakova@upol.cz

agenda: CES, projekty ministerstev (mimo MŠMT a MZ), TA ČR