Habilitace a profesury


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci upravuje § 30, § 71 - § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a vnitřní normy UP:

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem akreditované pro přírodovědeckou fakultu jsou uvedené v následující tabulce.

Název oboru Platnost akreditace
habilitačního řízení
Platnost akreditace řízení
ke jmenování profesorem
Algebra a geometrie 3. října 2033 3. října 2033
Aplikovaná matematika 14. listopadu 2033 14. listopadu 2033
Matematická analýza 14. listopadu 2028 14. listopadu 2028
Biochemie 20. prosince 2032 20. prosince 2032
Analytická chemie 18. října 2033 18. října 2033
Anorganická chemie 18. října 2033 18. října 2028
Fyzikální chemie 17. září 2029 17. září 2029
Organická chemie 17. července 2030 17. července 2030
Botanika 17. září 2029 17. září 2029
Zoologie 17. září 2029 17. září 2029
Experimentální biologie 14. června 2034 14. června 2034
Molekulární a buněčná biologie 18. července 2033 18. července 2033
Ekologie 17. září 2029 17. září 2029
Aplikovaná fyzika 3. října 2033 3. října 2033
Biofyzika 17. září 2029 17. září 2029
Optika a optoelektronika 3. října 2033 3. října 2033
Geografie 2. srpna 2033 2. srpna 2033
Geoinformatika a kartografie 15. května 2031 15. května 2031

Formuláře a informace pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Co je třeba dodat k podání žádosti k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

 1. Vyplněná, podepsaná žádost s aktuálním datem a kontakty.
 2. Podklady je nutné dodat dle seznamu:

Podklady k zahájení habilitačního řízení

Podklady k zahájení řízení ke jmenování profesorem

s aktuálním datem, podpisem a v počtu, který je uveden v seznamu podkladů. Jednotlivé kapitoly musí být číslovány dle seznamu. Každá nová kapitola začíná na samostatném listu. Kapitoly se dodávají nesvázané v tištěné i elektronické podobě (doc. a pdf.). Habilitační práce v tištěné svázané podobě a v pdf.

 1. Univerzita Palackého v Olomouci stanovila pro uchazeče (interní i externí) v habilitačním řízení/ řízení ke jmenování profesorem poplatek za úkony s tímto spojené, a to ve výši 6.000 Kč/ 9.000 Kč (B3-17/4-RR-ÚZ01). Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný. Potvrzení o provedené platbě je třeba předat obratem na oddělení VaV.
 2. Habilitační komise jmenuje ve smyslu § 72 odst. 7 zákona tři oponenty habilitační práce. Oponentem habilitační práce nemůže být spoluautor díla nebo v případě souboru uveřejněných prací spoluautor části díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce. Oponent vypracuje posudek do šesti týdnů od obdržení žádosti, a to ve dvou podepsaných vyhotoveních i v elektronické podobě (doc.) a odešle na oddělení VaV. Pokud oponent není zaměstnancem UP, uzavírá se s ním smlouva o dílo.
 3. Stanovisko komise včetně podpisů všech členů komise dodá předseda komise ve dvou vyhotoveních na oddělení VaV (alespoň dva týdny před konáním vědecké rady). Stanovisko komise (bez podpisů) je třeba dodat i v elektronické podobě (doc.). Pokud projednávání stanoviska proběhne on line formou a následující hlasování se uskuteční formou tajné on line ankety, je možné, aby stanovisko komise podepsal pouze předseda komise - s tím, že ke stanovisku je připojen doklad o výsledcích tajného hlasování.
 4. Součástí habilitačního řízení/ řízení ke jmenování profesorem je přednáška před odbornou veřejností a habilitační přednáška/přednáška ke jmenování profesorem na zasedání vědecké rady. Uchazeč o habilitační řízení navrhne v žádosti o zahájení habilitačního řízení celkem tři témata. Předseda habilitační komise vybere jedno z nich pro přednášku před odbornou veřejností, druhé pro jednání vědecké rady. Uchazeč o profesorské řízení uvádí do své žádosti pouze téma přednášky ke jmenovaní profesorem na VR, téma přednášky před odbornou veřejností řeší s předsedou komise v průběhu řízení.
 5. V případě dotazů kontaktujte Bc. Barboru Krudencovou z oddělení VaV (barbora.krudencova@upol.cz, tel.: 585634155, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc).

 

Přednáška před odbornou veřejností (habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem)

 1. Komise určí jedno ze tří uchazečem navržených témat jako téma přednášky před odbornou veřejností. Téma pokrývá ucelenou oblast odborného zájmu uchazeče a je třeba jej zpracovat tak, aby s ním mohla být seznámena širší odborná veřejnost. Pojetí přednášky má zajistit, aby byla srozumitelná nejen odborným pracovníkům, ale i studentům oboru, ve kterém probíhá řízení. Po úvodu do problematiky a seznámení posluchačů s tématem je doplněna částí, ve které uchazeč využije své vědecké výsledky v kontextu zpracovávaného tématu (příklady demonstrující určitý jev apod.). Na samotnou přednášku v trvání 35 až 45 minut navazuje odborná diskuze a odpovědi na dotazy přítomných. Přednáška má dokládat pedagogické schopnosti uchazeče a účastní se jí alespoň dva členové VR PřF UP. 
 2. Předseda komise (či jím pověřený člen) společně s uchazečem a domovskou katedrou zorganizují přednášku před odbornou veřejností. O přednášce je možné informovat hromadným mailem. Předseda komise dodá informace k přednášce (datum, místo konání, název přednášky, klíčová slova a anotaci) referentce VaV, která mail vytvoří a odešle ke hromadné rozesílce v rámci PřF UP.
 3. Uchazeč zpracuje téma do prezentace.
 4. Přednáška s prezentací by měla trvat 35-45 minut, následně je ponechán prostor pro dotazy.
 5. Přednášky se musí účastnit alespoň 2 členové fakultní vědecké rady.
 6. Předseda komise vypracuje zápis z přednášky a podepsaný zápis včetně podpisů přítomných členů vědecké rady odevzdá společně s prezenční listinou na oddělení VaV, alespoň 1 den před zasedáním vědecké rady.

 

Přednáška na zasedání Vědecké rady PřF UP (habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem)

 1. Děkan zařadí habilitační přednášku a obhajobu habilitační práce resp. řízení ke jmenování profesorem na zasedání vědecké rady fakulty.
 2. Komise určí jedno ze tří uchazečem navržených témat (Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, str. 3) jako téma přednášky před vědeckou radou. Téma se liší od tématu přednášky před odbornou veřejností. Uchazeč zpracuje téma do krátké výstižné prezentace s důrazem na shrnutí svých významných vědeckých výsledků (u habilitačního řízení (habilitační přednášky) především výsledků uváděných v habilitační práci). Součástí přednášky je krátké představení mezinárodní spolupráce a výzkumných projektů uchazeče, jeho pedagogické činnosti a jejího provázání s výzkumem. Dále je třeba zmínit vize uchazeče do budoucna, základní koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru. V případě habilitačního řízení navazuje čtení oponentských posudků a vypořádání dotazů oponentů. U obou řízení následuje veřejná rozprava. Přednáška má být přístupná všem členům VR, tedy i odborníkům mimo obor řízení. Trvání přednášky je stanoveno na 15 až 20 min. Po překročení časového limitu může být předsedajícím ukončena. 
 3. Po přednášce s prezentací o délce max. 20 minut, následují odpovědi na otázky oponentů (nezapočítává se do 20 minut, oponentská část platí pouze pro habilitační řízení) a je ponechán prostor i pro dotazy členů vědecké rady a hostů.
 4. Přednáška se realizuje dle předem stanoveného programu zasedání vědecké rady. Uchazeč si donese prezentaci nahranou na vlastním USB flash disku.
 5. Na přednášku je vhodné vzít s sebou nejvýznamnější publikace/ monografie, které jsou členům vědecké rady k nahlédnutí během zasedání.
 6. Následně členové vědecké rady hlasují tajným hlasováním o návrhu na jmenování uchazeče docentem/ profesorem v příslušném oboru. Po úspěšném jednání před vědeckou radou je předán návrh na jmenování docentem/ profesorem na RUP.

Zahájená habilitační řízení

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.
Pracoviště: Katedra anorganické chemie PřF UP
Obor řízení: Anorganická chemie
Datum zahájení řízení: 6.12. 2023
Habilitační práce: From Crystallography to Quantum Crystallography of Magnetically Bistable Materials (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Gyepes (pdf)
Posudek - prof. Dominiak (pdf)
Posudek - prof. Podgajny (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru:
Habilitační přednáška:

RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.
Pracoviště: Katedra analytické chemie PřF UP
Obor řízení: Analytická chemie
Datum zahájení řízení: 15. 5. 2024
Habilitační práce: Využití analytické chemie pro studium hmotného kulturního dědictví (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Matějka (pdf)
Posudek - (pdf)
Posudek - (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru:
Habilitační přednáška:

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Obor řízení: Aplikovaná fyzika
Datum zahájení řízení: 21. 2. 2024
Složení hodnotící komise (pdf)
Doporučující dopis – prof. Kuzmann (pdf)
Doporučující dopis – prof. Miglierini (pdf)
Doporučující dopis – prof. Luňáček (pdf)
Stanovisko komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru:
Přednáška VR PřF UP:
Přednáška VR UP:

 

doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Obor řízení: Organická chemie
Datum zahájení řízení: 15. 5. 2024
Složení hodnotící komise (pdf)
Doporučující dopis – prof. Kuchta (pdf)
Doporučující dopis –  prof. Scuk (pdf)
Doporučující dopis – prof. Dehaen (pdf)
Stanovisko komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru:
Přednáška VR PřF UP:
Přednáška VR UP:

Ukončená habilitační řízení

Jmenovaní docenti 2024

RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Pracoviště: Katedra analytické chemie PřF UP
Obor řízení: Analytická chemie
Datum zahájení řízení: 6.12. 2023
Habilitační práce: Využití elektroanalytických metod a jejich kombinace s chromatografií a hmotnostní spektrometrií ke studiu oxidačně-redukčních přeměn xenobiotik (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Labuda (pdf)
Posudek - prof. Zíma (pdf)
Posudek - prof. Novotný (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Habilitační přednáška: 15. 5. 2024
Jmenována od: 1. 6. 2024

Jagar Ali, M.Sc., Ph.D.
Pracoviště:  Katedra geologie PřF UP
Obor řízení: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 4.10. 2023
Habilitační práce: Application of green nanocomposites in enhanced oil recovery (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek -  doc. Lederer (pdf)
Posudek - prof. Lapčík (pdf)
Posudek - RNDr. Franců (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Habilitační přednáška: 21. 2. 2024
Jmenován od: 1. 3. 2024

Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Pracoviště:  Fyzikální ústav AV ČR.
Obor řízení: Aplikovaná fyzika
Datum zahájení řízení: 24. 5. 2023
Habilitační práce: Kvantové kopírování (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Cejnar (pdf)
Posudek - prof. Lazar (pdf)
Posudek - doc. Machala (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Habilitační přednáška: 6. 12. 2023
Jmenován od: 1. 1. 2024

Jmenovaní docenti 2023

RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
Pracoviště: Katedra organické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor řízení: Organická chemie
Datum zahájení řízení: 20. 4. 2022
Habilitační práce: Vývoj nových antituberkulotik (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Rádl (pdf)
Posudek - doc. Roh (pdf)
Posudek - prof. Petřivalský (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Habilitační přednáška: 24. 5. 2023
Jmenována od: 1. 6. 2023

Jmenovaní docenti 2022

Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.
Pracoviště:  Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Olomouc, Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie
Datum zahájení řízení: 25. 1. 2022
Habilitační práce: Epigenetická kontrola organizace chromatinu a její vliv na regulaci genové exprese rostlin (pdf) a (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Fojtová (pdf)
Posudek - prof. Opatrný (pdf)
Posudek - RNDr. Hobza (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Habilitační přednáška: 23. 11. 2022
Jmenován od: 1. 12. 2022

RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
Pracoviště: katedra zoologie, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Zoologie
Datum zahájení řízení: 28. 4. 2021
Habilitační práce: Vybrané aspekty funkční morfologie, fylogeografie a systematiky obojživelníků a plazů (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Frynta (pdf)
Posudek -  RNDr. Rehák (pdf)
Posudek -  doc. Vojar (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Habilitační přednáška: 4. 5. 2022
Jmenován od: 1. 6. 2022

RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.
Pracoviště: Společná laboratoř SLO, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Optika a optoelektronika
Datum zahájení řízení: 26. 2. 2021
Habilitační práce: Measurement uncertainty of optical 3D sensors on optically smooth and rough surface (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Mikš (pdf)
Posudek - doc. Ciprian (pdf)
Posudek - prof. Lazar (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Habilitační přednáška: 9. 3. 2022
Jmenován od: 1. 4. 2022

Mgr. Martin Černý, Ph.D.
Pracoviště: Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Obor řízení: Biochemie
Datum zahájení řízení: 13. 4. 2021
Habilitační práce: Plant proteomics as a tool for elucidating the molecular mechanisms underlying signaling and plant interactions with the environment (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Takáč (pdf)
Posudek -  doc. Petrák (pdf)
Posudek -  doc. Lochman (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Habilitační přednáška: 9. 3. 2022
Jmenován od: 1. 4. 2022

RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie
Datum zahájení řízení: 25. 2. 2021
Habilitační práce: Ubiquitin system in human pathologies (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Rösel (pdf)
Posudek - prof. Bryja (pdf)
Posudek - prof. Slabý (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Habilitační přednáška: 8. 12. 2021
Jmenován od: 1. 1. 2022

Jmenovaní docenti 2021

RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.
Pracoviště: Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
Obor řízení: Biochemie
Datum zahájení řízení: 12. 10. 2020
Habilitační práce: Enzymy v cílené modifikaci a diagnostice biologicky aktivních látek (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Skládal (pdf)
Posudek - doc. Ryšlavá (pdf)
Posudek - doc. Petřivalský (pdf)
Stanovisko habilitační komise (pdf)
Habilitační přednáška: 3. 11. 2021
Jmenována od: 1. 12. 2021

Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Pracoviště: Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Botanika
Datum zahájení řízení: 15. 12. 2020
Habilitační práce:  Mykoheterotrofní rostliny v tropických deštných lesích Bornea (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Mártonfi (pdf)
Posudek - doc. Plášek (pdf)
Posudek - prof. Havel (pdf)
Stanovisko habilitační komise (pdf)
Habilitační přednáška: 3. 11. 2021
Jmenován od: 1. 12. 2021

Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Zoologie
Datum zahájení řízení: 16. 9. 2020
Habilitační práce: Dlouhodobý výzkum hnízdní biologie dutinových pěvců (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Reif (pdf)
Posudek -  doc. Vinkler (pdf)
Posudek -  doc. Bartonička (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Habilitační přednáška: 12. 5. 2021
Jmenován od: 1. 6. 2021

RNDr. František Pluháček, Ph.D.
Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Optika a optoelektronika
Datum zahájení řízení: 10. 3. 2020
Habilitační práce: Vybraná témata psychofyziky vidění a fyziologie oka (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Novák (pdf)
Posudek - prof. Ďudiš (pdf)
Posudek - prof. Oláh (pdf)
Stanovisko habilitační komise (pdf)
Habilitační přednáška: 9. 12. 2020
Jmenován od: 1. 1. 2021

RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
Pracoviště: Katedra anorganické chemie, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Anorganická chemie
Datum zahájení řízení: 5. 11. 2019
Habilitační práce (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Wagner (pdf)
Posudek - prof. Segl´a (pdf)
Posudek - doc. Titiš (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Habilitační přednáška: 18. 11. 2020
Jmenován od: 1. 1. 2021

RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
Pracoviště: Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Ekologie
Datum zahájení řízení: 12. 9. 2019
Habilitační práce: Krajinná ekologie v antropocénu. Prostorové aspekty vlivu člověka na životní prostředí. (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Eigenbrod (pdf)
Posudek - prof. Storch (pdf)
Posudek - doc. Šímová (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Habilitační přednáška: 18. 11. 2020
Jmenován od: 1. 1. 2021

Jmenovaní docenti 2020

RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Organická chemie
Pracoviště: Laboratoř růstových regulátorů, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Organická chemie
Datum zahájení řízení: 11.9.2017
Podklady k habilitačnímu řízení (pdf)
Habilitační práce (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - dr. Jahn (pdf)
Posudek - prof. Gagosz (pdf)
Posudek - prof. Šindelář (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 27.5.2019 v 10:00 katedra organické chemie
Habilitační přednáška: 11.03.2020

RNDr. Václav Ranc, Ph.D.
Pracoviště: RCPTM, oddělení Nanomateriály v biomedicíně, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 10. 5. 2019
Habilitační práce: Role of Surface Enhanced Raman Spectroscopy in the Analysis of Biomarkers (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Anzenbacher (pdf)
Posudek - prof. Merkoci (pdf)
Posudek - Ing. Foret, DSc. (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 10.03.2020 v 15:30 v Holici, Bio-Med
Habilitační přednáška: 11.03.2020

Jmenovaní docenti 2019

Mgr. Piotr Błoński, Ph.D.
Pracoviště: RCPTM, oddělení Magnetické nanostruktury, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 17. 4. 2019
Habilitační práce: Atomové klastre a grafen: mnoho tváří nanomagnetismu (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Bučko (pdf)
Posudek - doc. Pitoňák (pdf)
Posudek - Prof. Franchini (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 8.10.2019 ve 13:30 - RCPTM, seminární místnost 314
Habilitační přednáška: 9. 10. 2019

Ing. Helena Gbelcová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie
Datum zahájení řízení: 14. 2. 2019
Habilitační práce: Alternativní možnosti využití statinů v medicíně (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Beneš (pdf)
Posudek - doc. Brábek (pdf)
Posudek - prof. Šerý (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 17. 9. 2019
Habilitační přednáška: 9. 10. 2019

RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zoologie PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Zoologie
Datum zahájení řízení: 1.3.2019
Habilitační práce: Fylogeneze, klasifikace a diverzita Elateriformia (Insecta: Coleoptera) se zaměřením na čeleď Elateridae a tribus Drilini (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Bezděk (pdf)
Posudek - doc. Ševčík (pdf)
Posudek - doc. Tuf (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 17.6.2019 ve 14:00, katedra zoologie
Habilitační přednáška: 9.10.2019

Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Katedra experimentální fyziky PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Aplikovaná fyzika
Datum zahájení řízení: 3.9.2018
Habilitační práce: In-situ experimenty jaderného dopředného rozptylu (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Sitek (pdf)
Posudek - Ing. Schneeweiss, DrSc. (pdf)
Posudek - prof. Čížek (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 13.5.2019 ve 14:00
Habilitační přednáška: 22.5.2019

RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Pracoviště: Katedra biofyziky PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Biofyzika
Datum zahájení řízení: 29.1.2019
Habilitační práce: Základní a aplikovaný výzkum tvorby lidského hlasu (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Šidlof (pdf)
Posudek - prof. Chrobok (pdf)
Posudek - prof. Sigmund (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 14.5.2019 ve 14:00
Habilitační přednáška: 22.5.2019

Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
Pracoviště: Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
Obor: Analytická chemie
Datum zahájení řízení: 27.4.2018
Datum schválení komise na VR PřF UP: 6.6.2018
Habilitační práce: Využití chromatografie a hmotnostní spektrometrie v lipidomické analýze
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 12.12.2018
Jmenován docentem: 1.1.2019

Jmenovaní docenti 2018

Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.
Pracoviště: Katedra agroekologie a biometrie, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze
Obor: Ekologie
Datum zahájení řízení: 4.10.2017
Datum schválení komise na VR PřF UP: 18.4.2018
Habilitační práce: Ecology of spider parasitoids: koinobiont ectoparasitoids  from Polysphincta genus group (Ichneumonidae, Ephialtini)
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 10.10.2018
Jmenován docentem: 1.11.2018

Georgios Komis, Ph.D.
Pracoviště: CRH - Oddělení buněčné biologie, PřF UP v Olomouci
Obor: Molekulární a buněčná biologie
Datum zahájení řízení: 23.3.2018
Datum schválení komise na VR PřF UP: 18.4.2018
Habilitační práce: Conditional and developmental remodeling of the plant cytoskeleton
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 10.10.2018
Jmenován docentem: 1.11.2018

Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.
Pracoviště: CRH - Oddělení buněčné biologie, PřF UP v Olomouci
Obor: Biochemie
Datum zahájení řízení: 22.11.2017
Datum schválení komise na VR PřF UP: 6.12.2017
Habilitační práce: Proteomic insights into antioxidant defense, mitogen activated protein kinase signalling and cytoskeleton
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 6.6.2018
Jmenován docentem: 1.7.2018

Mgr. Petr Marek, Ph.D.
Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
Obor: Optika a optoelektronika
Datum zahájení řízení: 7.9.2017
Datum schválení komise na VR PřF UP: 11.10.2017
Habilitační práce:Quantum nonlinearity constructed from individual photons
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 18.4.2018
Jmenován docentem: 1.5.2018

RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
Pracoviště: Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP v Olomouci
Obor: Ekologie
Datum zahájení řízení: 14.9.2017
Datum schválení komise na VR PřF UP: 11.10.2017
Habilitační práce: Půdní fauna
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 18.4.2018
Jmenován docentem: 1.5.2018

Jmenovaní docenti 2017

Manoj Bhanudas Gawande
Pracoviště: RCPTM, PřF UP v Olomouci
Obor: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 10.11.2016
Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.12.2016
Habilitační práce: Synthesis of Advanced Nanomaterials: Catalytic and Sustainable Applications
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.10.2017
Jmenován docentem: 1.11.2017

Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Praha, RCPTM, PřF UP v Olomouci
Obor: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 27.2.2017
Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.12.2016
Habilitační práce: Synthesis of Advanced Nanomaterials: Catalytic and Sustainable Applications
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.10.2017
Jmenován docentem: 1.6.2017

RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Pracoviště: Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc; Laboratoř dědičných metabolických poruch, Dětská klinika LF UP, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP
Obor: Analytická chemie
Datum zahájení řízení: 20.7.2016
Datum schválení komise na VR PřF UP: 12.10.2016
Habilitační práce: Hmotnostní spektrometrie pro monitorování a studium chronické myeloidní leukémie
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.3.2017
Jmenován docentem: 1.4.2017

Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
Pracoviště: Katedra botaniky PřF UP v Olomouci
Obor: Botanika
Datum zahájení řízení: 12.9.2016
Datum schválení komise na VR PřF UP: 12.10.2016
Habilitační práce: Genetic diversity of genus Pisum, its exploitation and pea domestication
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.3.2017
Jmenován docentem: 1.4.2017

Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.
Pracoviště: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
Obor: Ekologie
Datum zahájení řízení: 18.4.2016
Datum schválení komise na VR PřF UP: 4.5.2016
Habilitační práce: Funkční ekologie ektotermních obratlovců
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 7.12.2016
Jmenován docentem: 1.1.2017

Jmenovaní docenti 2016

Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Pracoviště: Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci a Společná laboratoř optiky UP a Fyzikálního ústavu AVČR
Obor: Optika a optoelektronika
Datum zahájení řízení: 25.4.2016
Datum schválení komise na VR PřF UP: 4.5.2016
Habilitační práce: Kvantové zpracování informace s laditelným hradlem pro kontrolovanou změnu fáze
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 12.10.2016
Jmenován docentem: 1.11.2016

Ing. David Milde, Ph.D.
Pracoviště: Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci
Obor: Analytická chemie
Datum zahájení řízení: 10.11.2015
Datum schválení komise na VR PřF UP: 9.12.2015
Habilitační práce: Aplikace statistických prostupů ve spektrometii
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 4.5.2016
Jmenován docentem: 1.6.2016

RNDr. Milan Urban, Ph.D.
Pracoviště: Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci, LF UP v Olomouci
Obor: Organická chemie
Datum zahájení řízení: 5.9.2015
Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.10.2015
Habilitační práce: Příprava analogů přírodních sloučenin a jejich využití pro studium biologických procesů
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 16.3.2016
Jmenován docentem: 1.4.2016

RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Pracoviště: Katedra fyzikální chemie a RCPTM, PřF UP v Olomouci
Obor: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 17.9.2015
Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.10.2015
Habilitační práce: Interakce nízkomolekulárních látek s membránami
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 16.3.2016
Jmenován docentem: 1.4.2016

RNDr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Pracoviště: Katedra optiky PřF UP v Olomouci
Obor: Optika a optoelektronika
Datum zahájení řízení: 15.7.2015
Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.10.2015
Habilitační práce: Měření s minimální poruchou a částečná provázanost v kvantové teorii informace
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 9.12.2015
Jmenován docentem: 1.1.2016

Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Pracoviště: Katedra anorganické chemie a RCPTM, PřF UP v Olomouci
Obor: Anorganická chemie
Datum zahájení řízení: 25.3.2015
Datum schválení komise na VR PřF UP: 8.4.2015
Habilitační práce: Syntéza, charakterizace a biologická aktivita komplexů přechodných kovů s různými N-donorovými ligandy
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 9.12.2015
Jmenován docentem: 1.1.2016

Jmenovaní docenti 2015

RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity a Institut environmentálních technologií v Ostravě
Obor: Ekologie
Datum zahájení řízení: 20.3.2015
Datum schválení komise na VR PřF UP: 8.4.2015
Habilitační práce: Biologie, ekologie a fylogeneze rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) a škvorů (Dermaptera)
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 7.10.2015
Jmenován docentem: 1.11.2015

RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
Pracoviště: Katedra matematické analýzy a aplikované matematiky PřF UP v Olomouci
Obor: Matematická analýza
Datum zahájení řízení: 10.11.2014
Datum schválení komise na VR PřF UP: 3.12.2014
Habilitační práce: Boundary value problems for impulsive ODEs on compact interval
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 8.4.2015
Jmenován docentem: 1.5.2015

Jmenovaní docenti 2014

RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
Pracoviště: Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci
Obor: Organická chemie
Datum zahájení řízení: 18.3.2014
Datum schválení komise na VR PřF UP: 23.4.2014
Habilitační práce: Syntéza a studium reaktivity a biologické aktivity substituovaných aminopyrazolů
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.10.2014
Jmenován docentem: 1.11.2014

RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Pracoviště: Katedra fyzikální chemie PřF UP v Olomouci
Obor: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 22.11.2013
Datum schválení komise na VR PřF UP: 11.12.2013
Habilitační práce: Funkční modifikace povrchů částic
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.10.2014
Jmenován docentem: 1.11.2014

RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Pracoviště: Katedra fyzikální chemie PřF UP v Olomouci a RCPTM PřF UP v Olomouci
Obor: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 27.9.2013
Datum schválení komise na VR PřF UP: 9.10.2013
Habilitační práce: Příprava a studium biologických vlastností nanočástic stříbra
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 21.5.2014
Jmenován docentem: 1.6.2014

RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Pracoviště: Katedra fyzikální chemie PřF UP v Olomouci a RCPTM PřF UP v Olomouci
Obor: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 14.5.2013
Datum schválení komise na VR PřF UP: 15.5.2013
Habilitační práce: Příprava a aplikace nanočástic vybraných kovů či jejich oxidů v spektroskopických, katalytických a environmentálních aplikacích
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 23.4.2014
Jmenován docentem: 1.5.2014

Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Pracoviště: Institut fyziky VŠB-TU v Ostravě
Obor: Aplikovaná fyzika
Datum zahájení řízení: 3.10.2012
Datum schválení komise na VR PřF UP: 10.10.2012
Habilitační práce: Studium povrchových magnetických vlastností amorfních a nanokrystalických pásků pomocí magnetooptických metod
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.12.2013
Jmenován docentem: 1.1.2014

RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
Pracoviště: Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci
Obor: Analytická chemie
Datum zahájení řízení: 2.3.2012
Habilitační práce: Aplikace hmotnostní spektrometrie ve výzkumu biologicky relevantních látek a jejich interakcí
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.12.2013
Jmenován docentem: 1.1.2014

Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
Pracoviště: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., v Ostravě
Obor: Biofyzika
Datum zahájení řízení: 18.9.2012
Datum schválení komise na VR PřF UP: 10.10.2012
Habilitační práce: Heterogenita světla a ekofyziologie fotosyntézy rostlin
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.12.2013
Jmenován docentem: 1.1.2014

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Jemnovaní profesoři 2024

doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Obor řízení: Optika a optoelektronika
Datum zahájení řízení: 15. 11. 2022
Téma přednášky: Využití symetrie při popisu fyzikálních jevů
Přednáška VR PřF UP: 4. 10. 2023
Přednáška VR UP: 4. 12. 2023
Jmenován od: 27. 5. 2024

Jmenovaní profesoři 2023

doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Obor řízení: Biofyzika
Datum zahájení řízení: 2. 2. 2022
Téma přednášky: Biofyzika lidského hlasu
Přednáška VR PřF UP: 8. 3. 2023
Přednáška VR UP: 29. 5. 2023
Jmenován od: 29. 11. 2023

prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
pracoviště: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Obor řízení: Biofyzika
Datum zahájení řízení: 7. 4. 2022
Téma přednáška: Biofyzika a bioinženýrství; koncepce vědecké práce a výuky
Přednáška VR PřF UP: 8. 3. 2023
Přednáška VR UP: 29. 5. 2023
Jmenován od: 29. 11. 2023

doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.
pracoviště: Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Obor řízení:  Aplikovaná fyzika
Datum zahájení řízení: 29. 8. 2022
Téma přednášky: Plasma surface engineering
Přednáška VR PřF UP: 24. 5. 2023
Přednáška VR UP: 2. 10. 2023
Jmenován od: 29. 11. 2023

doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Obor řízení: Biofyzika
Datum zahájení řízení: 30. 9. 2021
Téma přednášky: Volné kyslíkové radikály ve fotosystému II.
Obhájeno na VR PřF UP: 5. 10. 2022
Obhájeno na VR UP: 20. 2. 2023
Jmenován od: 18. 5. 2023

doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Obor řízení: Zoologie
Datum zahájení řízení: 14. 10. 2021
Téma přednášky: Evoluční ekologie životních strategií ptáků.
Obhájeno na VR PřF UP: 5. 10. 2022
Obhájeno na VR UP: 20. 2. 2023
Jmenován od 18. 5. 2023

doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Obor řízení: Analytická chemie
Datum zahájení řízení: 22. 11. 2021
Téma přednášky: Úprava vzorku pro plynovou chromatografii.
Obhájeno na VR PřF UP: 23. 11. 2022
Obhájeno na VR UP: 20. 2. 2023
Jmenován od: 18. 5. 2023

Jmenovaní profesoři 2022

doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Obor řízení: Geoinformatika a kartografie
Datum zahájení řízení: 17. 9. 2021
Téma přednášky: Prostorový dynamický model pro stanovení retence krajiny
Obhájeno na VR Přf UP: 4. 5. 2022
Obhájeno na VR UP: 3. 10. 2022
Jmenován profesorem: 29. 11. 2022

doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Obor řízení: Botanika
Datum zahájení řízení: 8. 2. 2021
Téma přednášky:  Domestikační syndrom bobovitých rostlin
Obhájeno na VR PřF UP: 8. 12. 2021
Obhájeno na VR UP: 14. 2. 2022
Jmenován profesorem: 7. 6. 2022

Jmenovaní profesoři 2021

doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP v Olomouci a Fyzikální ústav AV ČR
Obor řízení: Aplikovaná fyzika
Datum zahájení řízení: 15. 9. 2020
Téma přednášky: Kvantové korelace v polích fotonových párů
Obhájeno na VR PřF UP: 10. 3. 2021
Obhájeno na VR UP: 4. 10. 2021
Jmenován profesorem: 15. 12. 2021

doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
Pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF MU
Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie
Datum zahájení řízení: 31. 8. 2020
Téma přednášky: Nádorové mikroprostředí, jeho význam v patogenezi vybraných solidní tumorů a potenciální nové terapeutické strategie
Obhájeno na VR PřF UP: 12. 5. 2021
Obhájeno na VR UP: 4. 10. 2021
Jmenován profesorem: 15. 12. 2021

doc. RNDr. Mgr. Dušan Lazár, Ph.D.
Pracoviště: Katedra biofyziky PřF UP v Olomouci, Oddělení biofyziky, CRH, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Biofyzika
Datum zahájení řízení: 17. 2. 2020
Téma přednášky: Použití indukce fluorescence chlorofylu ke studiu fotosyntézy
Obhájeno na VR PřF UP: 9. 12. 2020
Obhájeno na VR UP: 15. 3. 2021
Jmenován profesorem: 8. 5. 2021

doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
Pracoviště: Katedra Algebry a geometrie PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Algebra a geometrie
Datum zahájení řízení: 18. 10. 2019
Téma přednášky: Některé třídy reziduovaných struktur
Obhájeno na VR PřF UP: 18. 11. 2020
Obhájeno na VR UP: 15. 3. 2021
Jmenován profesorem: 8. 5. 2021

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Pracoviště: Katedra Fyzikální chemie PřF UP v Olomouci a RCPTM PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 3. 5. 2019
Téma přednášky: Nanočástice mincovních kovů aneb Může být stříbro nad zlato?
Obhájeno na VR PřF UP: 20. 5. 2020
Obhájeno na VR UP: 30. 11. 2020
Jmenován profesorem: 8. 5. 2021

Jmenovaní profesoři 2019

doc. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.
Pracoviště: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, PřF UP v Olomouci
Datum zahájení řízení: 22.11.2017
Obor: Molekulární a buněčná biologie
Téma přednášky: Molekulární a buněčná biologie a její uplatnění při studiu vývojových procesů u rostlin
Obhájeno na VR PřF UP: 6.6.2018
Obhájeno na VR UP: 22.10.2018
Jmenován profesorem: 20.6.2019

Jmenovaní profesoři 2018

doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
Datum zahájení řízení: 3.3.2017
Obor: Optika a optoelektronika
Téma přednášky: Kvantová komunikace se spojitými kvantovými proměnnými
Obhájeno na VR PřF UP: 3.5.2017
Obhájeno na VR UP: 23.10.2017
Jmenován profesorem: 14.6.2018

Jmenovaní profesoři 2017

doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
Datum zahájení řízení: 7.3.2016
Obor: Optika a optoelektronika
Téma přednášky: Měření a informace v moderní optice
Obhájeno na VR PřF UP: 12.10.2016
Obhájeno na VR UP: 13.3.2017
Jmenován profesorem: 19.6.2017

Jmenovaní profesoři 2016

doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
Datum zahájení řízení: 23.5.2015
Obor: Optika a optoelektronika
Téma přednášky: Měření a informace v moderní optice
Obhájeno na VR PřF UP: 4.5.2016
Obhájeno na VR UP: 23.5.2016
Jmenován profesorem: 2.12.2016

Jmenovaní profesoři 2015

doc. RNDr. Karel Petrzik, CSc.
Pracoviště: Katedra genetiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ÚMBR AV ČR
Datum zahájení řízení: 12.5.2014
Obor: Botanika
Téma přednášky: bez názvu
Obhájeno na VR PřF UP: 3.12.2014
Obhájeno na VR UP: 27.4.2015
Jmenován profesorem: 1.11.2015

doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
Pracoviště: Katedra chémie Fakulty prírodných vied UCM, Trnava, Slovenská republika
Datum zahájení řízení: 19.12.2013
Obor: Analytická chemie
Téma přednášky: bez názvu
Obhájeno na VR PřF UP: 3.12.2014
Obhájeno na VR UP: 27.4.2015
Jmenován profesorem: 1.11.2015

doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.
Pracoviště: Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenská republika
Datum zahájení řízení: 23.9.2013
Obor: Zoologie
Téma přednášky: Vertebrata alpínského vegetačního stupňa - recipienty olovnatých kontaminácií
Obhájeno na VR PřF UP: 23.4.2014
Obhájeno na VR UP: 15.12.2014
Jmenován profesorem: 1.5.2015

doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zoologie a ornitologická laboratoř PřF UP v Olomouci
Datum zahájení řízení: 3.4.2013
Obor: Zoologie
Téma přednášky: Koevoluce mezi hnízdními parazity a jejich hostiteli
Obhájeno na VR PřF UP: 23.4.2014
Obhájeno na VR UP: 13.10.2014
Jmenován profesorem: 1.5.2015

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)