Prohlášení organizátorů Dnů neklidu + fotogalerie

Fotogalerie: archiv PřF
Středa 9. září 2020, 17:45

Zaměstnanci a studenti Přírodovědecké fakulty UP se ve středu 9. září v rámci vyhlášených Dnů neklidu zúčastnili veřejného zasedání Akademického senátu UP, aby vyjádřili svou nespokojenost se způsobem řízení univerzity, jejíž vedení nerespektuje názory samosprávy přírodovědecké fakulty.

Prohlášení organizátorů Dnů neklidu

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci v průběhu přípravy vysokoškolského ústavu soustavně obchází akademickou samosprávu přírodovědecké fakulty a jedná v rozporu s její vůli. Na červencovém zasedání Akademického senátu UP zásadním způsobem porušil svůj slib a překročil všechny dosud vyjednávané dohody, když navrhl převést movitý i nemovitý majetek v pořizovací hodnotě v řádu miliard korun z přírodovědecké fakulty do nově zřízeného vysokoškolského ústavu, přičemž o tomto zamýšleném kroku fakultu neinformoval. Přestože byl Řád nakládání s majetkem pod tlakem dotčených pracovišť a také díky iniciativě děkanů ostatních fakult několikrát novelizován a nakonec stažen, rektorát s fakultou nadále nekomunikuje. Vzhledem ke zkušenostem s dosavadním průběhem jednání a ve světle posledních událostí jsme pozbyli poslední zbytky důvěry v dobré úmysly vedení univerzity a v jeho schopnost dovést jednání ke zdárnému konci.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci nekoná nestranně v záležitostech několika závažných etických pochybení pracovníků univerzity. I kvůli  jeho nečinnosti rezignoval předseda Etické komise UP prof. Indrák a celkovým důsledkem je poškození dobrého jména Univerzity Palackého jako pracoviště, které lpí na nejvyšších etických standardech vědy.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci se neuváženě spolupodílel na veřejném obviňování děkana přírodovědecké fakulty z šikany a bossingu zaměstnanců výzkumných center, ze sabotáže projektů těchto center a z porušování zákonů a norem. Vnitřní audit Univerzity Palackého nejenže dospěl k závěrům, že uvedená podezření jsou nedůvodná, ale dokládá, že závadné bylo v mnoha ohledech právě chování rektorátu. Výsledky auditu nesvědčí o dobré úrovni řízení rektorátu ani o manažerských schopnostech pana rektora, což opět výrazně poškozuje dobré jméno univerzity.

Z výše uvedených důvodů vyzýváme Jeho Magnificenci rektora Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslava Millera, aby na svoji funkci rezignoval.

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc, DSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Zpět