Úřední deska

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Harmonogram akademického roku

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
PřF-A-16/03-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu PřF UP I. úplné znění 16. 5. 2018
4 Jednací řád Vědecké rady PřF UP 1. 3. 2006
5 Statut Přírodovědecké fakulty UP (úplné znění účinné dnem 24. 2. 2017) 22. 9. 2004

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
PřF-B-18/11-ÚZ01 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF UP (první úplné znění) 11. 1. 2019
PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF 1. 12. 2018
PřF-B-18/10 Provozní řád podzemních garáží PřF UP v Olomouci 26. 11. 2018
PřF-B-18/09 Provozní řád autoprovozu PřF UP 20. 11. 2018
PřF-B-18/04-ÚZ01 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP 6. 9. 2018
A-15/6-ÚZ01 Metodický pokyn děkana PřF UP k poskytování cestovních náhrad na PřF UP ze dne 11.11.2015, 1. úplné znění účinné dnem 1.9.2018 1. 9. 2018
A-14/8-N03 Novela č. 3 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 1. 9. 2018
PřF-B-18/03 Opatření děkana PřF UP o přiřazení počtů kreditů vyučovacím předmětům 26. 6. 2018
PřF-B-18/02 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 15. 6. 2018
PřF-B-18/06 Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2018 11. 4. 2018
A-17/2-MPD-N01 Novela č. 1 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů 19. 3. 2018
PřF-B-17/02 Hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců PřF UP 21. 12. 2017
A-17/11-RD Dodatek č. 2 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 9. 2017
A-17/8-SD Dodatek č. 1 k Hospodářské směrnici pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 28. 4. 2017
A-17/6-SD Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 30. 3. 2017
A-17/2-MPD Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 20. 3. 2017
A-17/1/PD Stanovení termínu pro vložení rozhodujících údajů pro dělení příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na pracoviště PřF UP pro rok 2017 do databáze OBD 17. 1. 2017
A-16/6/RD Změna hodnoty stravovacích poukázek na PřF UP 1. 1. 2017
A-15/7/SD Směrnice děkana PřF UP, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1. 1. 2016
A-15/9/RD Dodatek č. 1 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 12. 2015
A-14/10/OD Opatření děkana, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP 1. 9. 2014
A-14/8/RD Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 9. 2014
A-17/4-SD Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1. 9. 2014
A-14/9/OD Opatření děkana k udělování ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací a vynikajícím pedagogům PřF UP 18. 6. 2014
1/2014 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13. 1. 2014
1/2011 Opatření děkana upřesňující harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů 14. 6. 2011
1/2010 Opatření děkana PřF UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP a Rigorózního řádu UP 1. 1. 2010
4/2008 Výnos o registraci a proplácení dokladů za knihy 16. 12. 2008

Rozhodnutí

Číslo normyNázevÚčinnost od
Rozhodnutí o zrušení části normy PrF-B-18/11 Rozhodnutí rektora o zrušení části normy PřF UP č. PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků na PřF UP 11. 1. 2019

Anglické verze inzerce — English version

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Jan ŠPLÍCHAL, osobní číslo R17876, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou č.j. UPOL-147810/3907-2018, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. Listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 27. listopadu 2018, oznámení bude sňato 28. prosince 2018.

Obhajoby dizertačních prací

doktorandstudijní programstudijní obordatum konánípozvánka
Mgr. Zdeněk ŠpíšekP1527 BiologieBotanika24.1.2019 v 9:30pdf
Mgr. Josef KašlíkP1703 FyzikaAplikovaná fyzika5.2.2019 v 11:00pdf
Ketaki Phadke, M.Sc.P1703 FyzikaBiofyzika22.1.2019 v 10:00pdf

Akademický senát

Mimořádné zasedání Akademického senátu PřF UP v Olomouci ve věci nového vysokoškolského ústavu CIST se uskuteční 17. října 2018 od 13:00.

Příští řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 24. října 2018 od 13:00 v zasedací místnosti 6.014 děkanátu PřF UP v Olomouci.

(podrobnější informace viz Akademický senát PřF)

Vědecká rada

Zasedání vědecké rady se uskuteční 10. října 2018 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty.

(podrobnější informace viz Vědecká rada PřF)