Zájemci o studium

Proč studovat na PřF UP

 • Připravili jsme pestrou nabídku oborů v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie i věd o Zemi, které absolventů zajistí dobrou pozici na trhu práce. Již během studia fakulta zprostředkovává spolupráci se zaměstnavateli, studenti v nich mohou absolvovat odborné praxe a stáže, brigády či trainee programy.
 • Od roku 2009 sídlí většina fakultních pracovišť v nově postavené budově na ulici 17. listopadu nedaleko městského centra. Dynamicky se rozvíjí i areál v místní části Holice. Díky tomu mají studenti k dispozici moderní učebny, knihovny i špičkově vybavené laboratoře. Samozřejmostí je vstřícný přístup vyučujícího ke studentům.
 • Zkušenosti a znalosti studenti přejímají od špičkových odborníků, z nichž mnozí  dosahují excelentních vědeckých výsledků. Přírodovědecká fakulta tak má velký podíl na úspěších Univerzity Palackého v mezinárodních žebříčcích vysokých škol.
 •  V areálu v Holici se vedle biologických kateder nacházejí i dvě nedávno vybudovaná výzkumná centra – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Do výzkumných týmů jsou začleněni i studenti, kteří dosahují na významná tuzemská i zahraniční ocenění (Cena ministra školství pro vynikající studenty, Cena Josepha Fouriera atd.).
 • Přírodovědecká nabízí studentům řadu různých stipendií – od prospěchového, přes ubytovací až po stipendium na podporu střednědobých a dlouhodobých mobilit.

 • Fakulta klade velký důraz na internacionalizaci. Studenti mají možnost vyjíždět pravidelně na zahraniční stáže, studijní pobyty a letní školy. Fakulta nabízí kurzy v angličtině i studentům ze zahraničí, takže se v jejích prostorách potkávají mladí lidé z různých koutů světa. Fakulta spolupracuje s univerzitami a vědeckými pracovišti z celého světa.

Studenti mohou využívat kvalitního univerzitního zázemí. V blízkosti hlavní budovy fakulty se nachází vysokoškolské koleje i menza, jejich provoz zajišťuje Správa kolejí a menz. Výdejna jídel se nachází i v areálu v místní části Holice.

 • Olomouc poskytuje zázemí skutečného univerzitního města – ke 100 000 obyvatel během akademického roku přibude přes 20 000 univerzitních studentů a to už je opravdu znát! Město uspokojí potřeby sportovního, kulturního i společenského vyžití.

Nabídka studia

Bakalářské a magisterské studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci rozvíjí vzdělávací, studijní a vědeckou činnost v matematice a informatice, fyzice, chemii, biologii a ekologii, v geografii a geologii, jim příbuzných oborech a pedagogických kombinacích obsahujících tyto obory. Akreditované studijní programy jsou realizovány v prezenční a kombinované formě studia.

Maturanti jsou přijímáni ke studiu bakalářských studijních programů, po jejichž absolvování pak mají možnost pokračovat v navazujících magisterských studijních programech (a pak v doktorských studijních programech). Bakalářské studijní programy jsou tříleté a jejich absolventi získají titul „bakalář“. Navazující magisterské studijní programy jsou dvouleté a jejich absolventi získají titul „magistr“. Oba typy studijních programů jsou ukončeny obhajobou písemné bakalářské, resp. diplomové práce a státní zkouškou.

 • Absolventi bakalářských studijních programů jiných vysokých škol, kteří mají zájem pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, mohou být u většiny studijních oborů k tomuto studiu přijati buď bez přijímací zkoušky (při splnění stanovených podmínek, viz promíjení přijímacích zkoušek), nebo na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky, kterou vykonají v rozsahu naší bakalářské státní zkoušky příslušného oboru.
 • Nejlepší absolventi magisterských studijních programů mají u většiny oborů možnost pokračovat v doktorském studijním programu na naší fakultě i na jiných vysokých školách v ČR i v zahraničí.
 • Absolventi neučitelských studijních oborů nalézají uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách, v průmyslové praxi, u soukromých firem a dalších organizací a institucí.
 • Absolventi učitelského magisterského studia, které je koncipováno jako kombinace dvou studijních oborů, získají kvalifikaci středoškolského učitele.
 • Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Doktorské studium

Doktorský studijní program se ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“). Doktorské studijní programy jsou na PřF UP akreditovány v prezenční nebo kombinované formě s dobou studia čtyři roky. Studenti prezenční formy dostávají základní stipendium s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

 • Prezenční studium – studenti dostávají základní stipendium ve výši 12 200 Kč (od 1.1.2019 13 350) měsíčně s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
 • Kombinované studium – studenti výše uvedené výhody nemají.

Katalog studijních oborů

Seznam všech oborů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia najdete v katalogu.

Doporučená úroveň znalostí studenta na začátku vysokoškolského studia přírodovědných oborů odpovídá požadavkům nepovinné státní zkoušky Matematika+.

Bakalářské studijní programy pro akademický rok 2019/2020

Informace o studiu, podrobný katalog studijních oborů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020. 

Bakalářské studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020.

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří na UP se uskuteční 7. prosince 2018 a 19. ledna 2019.

Program Dne otevřených dveří 7. prosince 2018.

Přijímací řízení

Bakalářské studium – přihláška

Administrativní poplatek: 690 Kč

Termín podání přihlášky: do 28. února 2019. Termíny přijímacích zkoušek přijímacího řízení budou upřesněny. Uchazeči o studium obdrží pozvánky přibližně měsíc před termínem konání přijímacích zkoušek.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. Vytištěnou zkrácenou verzi příhlášky zasílejte písemně pouze v případě, že žádáte o prominutí přijímací zkoušky.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

 • Vytiskněte zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu a spolu s vyžadovanými materiály tyto dokumenty zašlete na adresu: Studijní oddělení PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Tyto dokumenty jsou považovány za Žádost o prominutí přijímací zkoušky (není tedy potřeba psát samostatný text, ve kterém budete žádat o prominutí). Termín pro podání žádosti je stejný jako pro podání přihlášky. U poštou doručené zásilky rozhoduje den odeslání.
 • Přihláška musí být vytištěna oboustranně tak, aby byl prospěch ze střední školy na druhé straně, a to potvrzený školou (neposílejte jednotlivá vysvědčení ani katalogové listy). Pouze v případě, že jste již odmaturovali a není možné získat potvrzený prospěch, dodejte jednotlivá vysvědčení úředně ověřená.
 • Dodejte případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek, např. kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo jiné soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek (nebo jejich slovenské verze). Jejich pozdější doložení není možné, výjimkou je certifikát z NSZ a olympiád.

Možnosti prominutí příjímacích zkoušek

 • Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
 • Přijetí na základě stanovených podmínek
 • Výběrová zkouška ze středoškolské matematiky Matematika+

O podrobnostech k prominutí přijímacích zkoušek se informujte na studujprf.upol.cz.

Splnění podmínek automaticky neznamená prominutí přijímací zkoušky.

Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2019). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (cps.upol.cz). S ohledem na náročnost zvoleného oboru/programu a budoucí uplatnění absolventa doporučujeme obrátit se na garanta oboru/programu uvedeného v katalogu oborů nebo na výše uvedené Centrum podpory studentů ještě před podáním samotné přihlášky.

Administrativní poplatek

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se nevrací. Při podání více přihlášek může také dojít ke kolizi termínů přijímacích zkoušek, ani v tomto případě se poplatek nevrací a náhradní termíny nejsou vypisovány.

Podmínky pro přijímací řízení

Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Bakalářské studijní programy

Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady oborů úspěšně složit přijímací zkoušky. Od přijímací zkoušky bude upuštěno u vybraných oborů v případě, kdy počet přihlášených nepřesáhne kapacitu oboru.

Bakalářské obory bez přijímacích zkoušek, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti oboru:

Matematika a její aplikace, Aplikovaná statistika, Bioinformatika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika - Geografie, Informatika pro vzdělávání - Geografie, Aplikovaná informatika (kombinovaná forma), Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Bakalářské obory, u nichž lze požádat o prominutí přijímací zkoušky:

Diskrétní matematika, Matematika - Biologie, Matematika - Deskriptivní geometrie (prezenční a kombinovaná forma), Matematika - Geografie (prezenční a kombinovaná forma), Matematika - Informatika pro vzdělávání, Matematika - Anglická filologie*, Matematika - Francouzská filologie*, Matematika - Ruská filologie*, Matematika - Historie*, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Environmentální geologie, Geoinformatika a geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, Geografie - Biologie a environmentální výchova, Geografie - Anglická filologie*, Geografie - Ruská filologie*, Geografie - Francouzská filologie*, Geografie - Historie*, Geografie -Sociologie*, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Aplikovaná chemie, Bioanorganická chemie, Chemie, Nanomateriálová chemie, Chemie pro víceoborové studium - Biologie a environmentální výchova, Chemie pro víceoborové studium - Biologie, Chemie pro víceoborové studium - Fyzika, Chemie pro víceoborové studium - Geografie, Chemie pro víceoborové studium - Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Chemie pro víceoborové studium - Matematika, Molekulární a buněčná biologie, Biologie a ekologie, Experimentální biologie, Biologie - Geografie, Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Ekologie a ochrana životního prostředí, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Přístrojová fyzika, Počítačová fyzika, Biofyzika, Molekulární biofyzika, Fyzika - Informatika pro vzdělávání, Fyzika - Matematika, Fyzika - Biologie, Aplikovaná informatika (prezenční forma), Informatika, Deskriptivní geometrie - Geografie (kombinovaná forma)

* možnost prominutí se vztahuje pouze na obor garantovaný na Přírodovědecké fakultě UP

Bakalářské obory s přijímacími zkouškami bez možnosti prominutí (s výjimkou NSZ):

Bioorganická chemie a chemická biologie, Optometrie

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek

1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

PřF UP v Olomouci přijme do všech bakalářských studijních programů ty studenty, kteří v rámci NSZ úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí minimálního percentilu 90, není-li v níže uvedené tabulce stanoven percentil nižší. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat zasláním vytištěné zkrácené přihlášky, ke které bude doložen doklad potvrzující splnění stanovených podmínek (certifikát). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2018/2019 zapíší, bude jim formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

2. Přijetí na základě stanovených podmínek

Pokud splňujete některou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky a chcete-li o její prominutí zažádat, je nutné zaslat vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu. Vytiskněte ji oboustranně, aby známky ze střední školy byly na druhé straně. Vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s potvrzenými známkami se považuje za žádost. Další informace v části „přihláška ke studiu“.

3. Výběrová zkouška ze středoškolské matematiky Matematika+

Uchazečům, kteří se prokáží splněním výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+, bude prominuta přijímací zkouška z matematiky v studijních programech B1101 Matematika, B1103 Aplikovaná matematika a B1801 Informatika.

Konkrétní informace o promíjení přijímacích zkoušek u jednotlivých bakalářských programů najdete v přehledné tabulce (pdf)

Bližší podrobnosti při promíjení přijímacích zkoušek:

 • máte-li předmět pouze jako seminář (např. seminář z biologie), uveďte jej jako známku z biologie
 • uvádí se známky vždy za 2. pololetí, u maturitního ročníku za 1. pololetí
 • průměry známek se hodnotí vždy za každý ročník zvlášť, ne za všechny dohromady
 • do průměru ze střední školy se nezapočítává známka z chování
 • jsou-li součástí promíjení přijímací zkoušky dva předměty (např. biologie, chemie), hodnotí se každý zvlášť
 • pro prominutí přijímacích zkoušek z předmětů přijímací zkoušky chemie, matematika, biologie, fyzika je nutné, abyste tento předmět měli alespoň ve třech (u učitelské matematiky a oboru Diskrétní matematika ve čtyřech) ročnících
 • v případě biologie je nutné, aby žádná posuzovaná známka nebyla klasifikována stupněm „dobrý“ nebo horším
 • nezapomeňte na případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek nebo výsledek slovenské verze testu).

Splnění podmínek automaticky neznamená prominutí přijímací zkoušky, žádosti jsou posuzovány v závislosti na kapacitách konkrétního oboru. O vyhovění žádosti o prominutí přijímací zkoušky nejsou uchazeči zvlášť informováni a obdrží až dopis o návrhu na přijetí nebo pozvánku k přijímací zkoušce koncem dubna, u druhého kola přijímacího řízení do konce července.
Při posuzování žádosti nebude brán zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy, pozdější doložení není možné s výjimkou certifikátu z NSZ a olympiád. Můžete je donést přímo k přijímacím zkouškám. Termín pro podání žádosti je stejný jako pro podání přihlášky. Pro poštou doručené zásilky rozhoduje den odeslání. Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení se dokládá až u zápisu.

Promíjení přijímacích zkoušek – navazující magisterské programy

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní obory. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) – tzv. přímá prostupnost při absolvovaní určitého bakalářského studijního programu (oboru), nebo splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky.

O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně, a to formou zaslání vytištěné zkrácené přihlášky. Studenti Přírodovědecké fakulty UP, kteří mají přímou prostupnost, žádost nezasílají. Jako přílohu doložte úředně ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost úředně ověřenou kopií Diploma Supplement.

Přehledné zpracování podmínek pro navazující magisterské studijní programy (pdf)

Písemné přijímací zkoušky (testy) z roku 2018

Písemné přijímací zkoušky z loňského přijímacího řízení.

Bakalářské studium

Studijní program Aplikovaná matematika, studijní obor:

Studijní program Geografie, studijní obory:

Studijní program Biochemie, studijní obory:

Studijní program Chemie, studijní obory:

Studijní program Ekologie, studijní obory:

         Ekologie a ochrana životního prostředí
         písemný test


Studijní program Biologie, studijní obory:

Studijní program Informatika, studijní obory:

Studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor:

Učitelské kombinace studijních oborů:

Navazující magisterské studium

Studijní program Geografie, studijní obor:

Studijní program Biochemie, studijní obor:

Studijní program Geologie, studijní obor:

         Enviromentální geologie
         Písemný test

Studijní program Chemie, studijní obor:

Studijní program Biologie, studijní obor:

Studijní program Fyzika, studijní obor:

          Biofyzika, Molekulární biofyzika
          písemný test

Studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor:

Doktorské studium – přihláška

Termín pro podání přihlášky: do 30. dubna 2019

Administrativní poplatek: 690 Kč.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce.

Studenti mohou být přijati na základě přijímací zkoušky, která je obvykle ústní a koná se většinou ve druhé polovině června.

Přihláška ke studiu

Před podáním přihlášky je nutné si domluvit téma disertační práce – přehled témat pro akademický rok 2018/2019 je zveřejněn níže.

Přihlášku je možné podat formou elektronické přihlášky. Je třeba vytisknout zkrácenou verzi přihlášky a potvrdit ji podpisem.

K přihlášce je třeba přiložit:

 • ověřený opis diplomu, pokud již uchazeč o studium úspěšné ukončil magisterské studium (ověření není třeba u diplomů vydaných na PřF UP)
 • životopis
 • přehled publikační činnosti
 • tématické zaměření doktorské práce (v elektronické přihlášce lze vybrat ze seznamu aktuálních témat)

Adresa pro podání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, studijní oddělení, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.

Rámcová témata disertačních prací

Témata budou průběžně doplňována.

Aplikovaná matematika

studijní obor Aplikovaná matematika

Logpodílový přístup k symbolické analýze dat
Logratio approach to symbolic data analysis
Školitel: doc. RNDr. Karel Hron Ph.D.
Analýza symbolických data představuje v kompozičním kontextu statistické vyhodnocení datových souborů reprezentujících několik kompozic současně. Cílem dizertační práce bude navrhnout symbolické rozšíření základní statistických metod pro analýzu kompozičních dat užitím logpodílové metodiky včetně vhodných aplikací.

Regresní modely se složitou strukturou
Regression models with complex structure
Školitel: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.

Biochemie

studijní obor Biochemie

MALDI hmotnostní spektrometrie mikroorganismů
MALDI mass spectrometry of microorganisms
Školitel: prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.

Signální dráhy a obranné odpovědi složek vrozené imunity na mikrobiální patogeny
Signalling pathways and defence responses of innate immunity components
Školitel: doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.

Molekulární postupy pro velkoformátovou produkci rekombinantních proteinů v obilce ječmene
Molecular approaches for the large-scale production of recombinant proteins in the barley endosperm
Školitel: RNDr. Ondřej Plíhal, Ph.D.

Biologie

studijní obor Botanika

Molekulárně biologické aspekty zygotické embryogeneze in vitro a protoplastových kultur
Molecular biological aspects of zygotic embryogenesis in vitro and protoplast cultures
Školitel:  doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
Explantátové kultury rostlin představují modelové systémy pro studium diferenciace rostlinných buněk a pletiv a samotné rostlinné embryogeneze. Nové poznatky získané pomocí molekulárně-biologických analýz mohou přispět k většímu pochopení diferenciačních a regeneračních procesů probíhajících ve tkáňových kulturách in vitro a mohou rozšířit aplikovatelnost těchto metod. Výzkum v rámci tohoto tématu je zaměřen na dva modelové systémy vycházející z tkáňových kultur – zygotickou embryogenezi a protoplastové kultury. Cílem je studovat morfologické změny, změny na buněčné úrovni, na úrovni epigenetické a v aktivitě genů vyvolanými podmínkami in vitro kultivace a abiotickými stresovými faktory. Téma zapadá do výzkumného rámce katedry botaniky PřF UP  v oblasti explantátových kultur.

Variabilita genomu v evoluci mikroorganismů
Genomic landscapes of microbial evolution
Školitel: Petr Dvořák, Ph.D. ; konzultant: Prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
Divergence druhů zanechává stopy v genomu. Na základě „genického“ pohledu na speciaci můžeme predikovat, že divergence v rámci genomu se nezvyšuje konzistentně, ale naopak pozorujeme zvýšenou divergenci jen v určitých částech genomu. Tyto regiony, nazývané „ostrůvky divergence“, byly nalezeny v mnoha makroorganismech. Nicméně tato otázka byla jen vzácně studovaná u mikroorganismů jak eukaryotních tak prokaryotních. Tento projekt bude zaměřen na analýzu speciace s použitím moderních sekvenačních technik kultivovatelných i nekultivovatelných druhů (s použitím „single-cell genomics“). Budou použity dva modelové systémy – jeden eukaryotní (chrysofytní řasa Synura) a jeden prokaryotní (vybraná sinice, například Microcystis). Data budou zpracována pomocí nástrojů populační genomiky, fylogeneze a biogeografie. Práce na disertaci bude probíhat na Katedře botaniky Přf UP v laboratoři Prof. Aloisie Poulíčkové. Tato laboratoř má dlouholeté zkušenosti s výzkumem řas a sinic a kooperuje s celou řadou zahraničních pracovišť v Evropě i USA. Zde se může uskutečnit povinná zahraniční stáž  (University of North Florida, USA; Uppsala University, Švédsko atd.).

Genetická variabilita fytopatogenních oomycet
Genetic variability of phytopathogenic oomycetes
Školitel: RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D. ; konzultant: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
Oomycetes form a diverse group of fungus-like eukaryotic microorganisms, also known as water molds, that include both saprophytes and pathogens of plants, insects, crustaceans, fish, vertebrate animals, and various microorganisms. Plant-pathogenic oomycetes cause devastating diseases in numerous crop, ornamental, and native plants. With recent efforts in genomics and functional genomics and the resulting resources, genetic research on oomycetes has entered an exciting phase. This project is focused on development of molecular markers which might be applied in individual and population genetic studies of downy mildews species devastating important crop species (e.g. Bremia lactucae, Pseudoperonospora cubensis, P. humuli, Plasmopara halstedii) and represent well established research programme in Department of Botany of Faculty of Science, Palacký University in Olomouc.

 

 

studijní obor Experimentální biologie

Úloha fotoreceptorů modrého světla v citlivosti rostlin k abiotickým stresům
Role of blue light photoreceptors in plant sensitivity to abiotic stress
Školitel: Doc. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

Nízkomolekulární inhibitory signálních a regulačních drah
Small-molecule inhibitors of signalling and regulatory pathways
Školitel: Doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

Příprava a biologická aktivita nových cytokininových konjugátů
Preparation and biological activity of new cytokinin conjugates
Školitel: Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc

Nové metody isolace a kvantifikace fytohormonů
New methods for isolation and quantification of phytohormones
Školitel: Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc

Studium vlivu fytohormonů na stres a stárnutí
Study of phytohormones effect on stress and aging
Školitel: Prof. Ing. Miroslav Strnad CSC., DSc.

Studium molekulárních mechanismů účinku rostlinných hormonů cytokininů
Analysis of molecular mechanism underlying the biological activity of the plant hormone cytokinin
Školitel: Prof. Ing. Miroslav Strnad CSC., DSc.

Machine learning metody zpracovaní dat z biologických experimentů
Machine learning methods for processing of data from biological experiments
Školitel: Prof. Ing. Miroslav Strnad CSC., DSc.

studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Studium B chromozomu u kukuřice a příbuzných druhů
Školitel: Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.

Funkční analýza genů ovlivňujících kvetení u obilovin
Školitel: RNDr. Jan Šafář, Ph.D.

Identifikace genů podílejících se na opravách toxických DNA-proteinových vazeb u huseníčku rolního
Školitel: priv.doz. RNDr. Aleš Pečinka, Ph.D.

Úloha metabolitů střevní mikroflory v regulaci xenoprotektivních signálních drah
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.

Modulace signálních drah metabolismu xenobiotik deriváty indolu
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.

studijní obor Zoologie

Sezonalita v hnízdění pěvců
Školitel: doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr.

Evoluce rodičovských strategií u ptáků
The evolution of parental strategies in birds
Školitel: Doc. Mgr. Vladimír Remeš Ph.D.

Diverzifikace, koexistence druhů a evoluce znaků
Diversification, species coexistence and trait evolution
Školitel: Doc. Mgr. Vladimír Remeš Ph.D.

Ekologie a ochrana prostředí

studijní obor Ekologie

Biologie a ochrana křečka polního
Školitel: Prof. MVDr. Emil Tkadlec CSc.

Odpověď motáka lužního ke změnám v početnosti hraboše polního
Školitel: Prof. MVDr. Emil Tkadlec CSc.

Indikátory kvality půdy v agroekosystémech
Školitel: Prof. Dr.Ing. Bořivoj Šarapatka CSc.

Výzkum vybraných půdně biologických a biochemických charakteristik v agroekosystémech
Školitel: Prof. Dr.Ing. Bořivoj Šarapatka CSc.

Ekologická stabilita zemědělské krajiny v různých typech agroekosystémů
Školitel: Prof. Dr.Ing. Bořivoj Šarapatka CSc.

Fyzika

studijní obor Aplikovaná fyzika

Analýza akustických vln pro zkoumání fyzikálních vlastností povrchů
Acoustic wave analysis for exploring the physical properties of surfaces
Školitel: Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.
V průběhu mechanických testů na pomezí nano a mikro oblasti jsou v materiálech emitovány akustické vlny, které jsou bohatým zdrojem informací o jejich deformační odezvě. Analýza těchto akustických vln umožní hlubší pochopení a přesnější interpretaci výsledků nanoindentační zkoušky nebo scratch testu. Téma v sobě zahrnuje problematiku experimentálního testování lokálních mechanických a tribologických vlastností povrchů a teoretickou a experimentální analýzu signálů akustických emisí. Zejména potom adaptaci přístupů klasické makroskopické akustické emise do mikro oblasti pro studium vzniku mikrotrhlin, delaminace nebo fázových transformací tenkých vrstev, povlaků, a mikro objektů.

Analýza událostí kosmického záření o nejvyšších energiích
Analysis of cosmic ray events at the highest energy
Školitel: prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Asistent školitele: RNDr. Petr Trávníček, Ph.D., Ing. Jakub Vícha
Observatoř Pierra Augera je nejrozlehlejší experimentální zařízení v oboru astorčásticové fyziky na světě. Na ploše 3000 kilometrů čtverečních se v argentinské pampě zaznamenávají částice o energiích, které možná nikdy nebude člověk na zemi schopen vyrobit. Přilétají k nám z neznámých zdrojů ve vesmíru. Úkolem Observatoře je proměřit jejich energetické spektrum, stanovit směry, ze kterých přilétají a také odpovědět na otázku jejich chemického složení.
Práce se bude zabývat rozvíjením nejnovějších metod fyzikální analýzy na observatoři a možnostmi nových detekčních technik v budoucnosti.

Analýza vlastností parametrické sestupné konverze
Analysis of characteristics of parametric down-conversion
Školitel: doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Asistent školitele: doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Modelování a experiment procesu spontánní parametrické sestupné konverze, měření korelací technikami čítání fotonů i na klasické úrovni.

Aplikace Mössbauerovy spektroskopie v metalurgii
Applications of Mössbauer spectroscopy in metallurgy
Školitel: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň CSc.

Fotopulzní statistiky v nelineárních optických procesech a jejich měření
Photocount statistics and its measurement in nonlinear optical processes
Školitel: doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Budou studovány teoretické modely fotopulzních statistik v různých nelineárních optických procesech. Důraz bude kladen na optické parametrické procesy. Vlastnosti polí budou diskutovány s ohledem na experiment.

Generace fotonových párů v metalodielektrických fotonických strukturách
Photon-pair generation in metal-dielectric photonic structure
Školitel: doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Budou studovány vlastnosti fotonových párů v metalodielektrických tenkých vrstvách, zejména spektrální a časové charakteristiky a kvantové korelace fotonů v páru. Zvláštní pozornost bude věnována intenzivní generaci párů v kovových vrstvách.

Charakterizace parametrických procesů v nelineárních periodicky pólovaných prostředích
Characteristics of parametric processes in nonlinear periodically-poled media
Školitel: doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Prostorové vlastnosti svazků. Studium účinnosti různých procesů. Optimalizace generace sestupné frekvenční konverze.

Kvantová informatika s korelovanými páry fotonů
Quantum information processing with correlated photon pairs
Školitel: doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Příprava, zpracování a detekce speciálních stavů světla na jednofotonové úrovni. V experimentech se využívá interference druhého a čtvrtého řádu.

Kvantové a klasické strojové učení pro kvantově informační protokoly
Quantum and classical machine learning for quantum information protocols
Školitel: doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
V rámci tohoto tématu se bude student věnovat moderní disciplíně, která kombinuje algoritmy pro strojové učení s kvantovými metodami pro zpracování informace. Téma lze řešit jak ryze teoreticky, tak experimentálně a v závislosti na této volbě budou vybrány konkrétní studované problémy.

Moderní metody hodnocení optických prvků
Modern methods of evaluation of optical elements
Školitel: prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Téma je zaměřeno na vývoj a aplikaci vybraných optických topografických metod, případně jejich kombinací, na nestandardní velkorozměrné plochy jako kontrolní metody pro posouzení kvality těchto ploch a pro výzkum korelace mezi technologickým postupem a kvalitativními a kvantitativními parametry produktu. Dále je předpokládáno, že závěry výzkumu budou aplikovány přímo na dostupné optické výrobní technologie, zejména technologie nové generace. Téma je zvoleno široce s tím, že případnému zájemci bude téma konkretizováno podle aktuální potřeby řešení této problematiky ve SLO UP a FZÚ AV ČR, případně ve spolupráci se zahraničními partnery a podle individuálního zaměření a schopností studenta.

Návrh a konstrukce zařízení pro kvantové zpracování informace
Design and construction of devices for quantum information processing
Školitel: doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Student se bude věnovat problematice kvantového zpracování informace na platformě lineární optiky. Jeho úkolem bude navrhovat schémata zařízení implementujících vybrané kvantově informační protokoly. Následně pak tato schémata experimentálně sestaví.

Optické detekční systémy kosmického záření – vybrané problémy
Optical detecting systems for cosmic radiation – selected questions
Školitel: prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Studium moderních materiálů pomocí optických spektroskopických metod
Testing modern materials using optical spectroscopic methods
Školitel: doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Měření absorpčních, fluorescenčních a časově-rozlišených fluorescenčních spekter uhlíkových, kovových a oxidokovových nanostruktur. Vývoj příslušných metod.

Vláknová hradla pro kvantovou informatiku
Fibre-optic gates for quantum information processing
Školitel: Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Návrh a experimentální zprovoznění optických sestav, které slouží pro zpracování stavů světla na jednofotonové úrovni. Zařízení postavená na vláknové optice mají snazší aplikační implementaci, než sestavy s objemovou optikou.

Vliv depozičních podmínek na fyzikální vlastnosti tenkých vrstev pro optické prvky
Influence of deposition conditions on the physical properties of thin layers on optical elements
Školitel: Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
Obsahem tématu je studium vlastností tenkých ochranných vrstev SiO2, TiO2 a HfO2 nanášených na optické prvky pro různá nastavení depozičního procesu. Mezi zkoumané vlastnosti patří především struktura nanášených vrstev, stupeň krystalizace, tvrdost a odolnost vůči opotřebení, propustnost v UV/VIS oblasti apod. Dalším cílem výzkumu je vliv žíhání v ochranné atmosféře na kvalitu vrstev.

Zkoumání produkce a vlastností těžkých částic v experimentu ATLAS
Study of Heavy Particles Production and Properties with the ATLAS Experiment
Školitel: Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Experiment ATLAS v laboratoři CERN je víceúčelovým detektorem ve fyzice vysokých energií a nabízí možnost zkoumat produkci a vlastnosti exotických částic, jejichž vlastnosti určují narušení symetrií v mikrosvětě a dávají odpověď na otázky vývoje Vesmíru. Měřením spekter těchto částic lze omezit platnost stávajících teorií či nalézt stopy fyziky za standardním modelem. Zvláště nadějnou částicí je nejtěžší známý kvark, top kvark, jehož velká hmota může značit jeho speciální úlohu v narušení elektroslabé interakce a v interakci s nedávno objeveným Higgsovým bosonem. Analýzou objektů a stavů, kdy v detektoru pozorujeme událostí konzistentní s produkcí párů top kvarků, a měřením jejich spekter plně opravených o detektorovou úroveň, jsou vědecké komunitě poskytovány unikátní informace o fyzice na hranici současně dosažitelných energií a jsou důležitým vstupem pro budování nových teorií a urychlovačů. Cílem práce je aktivně se zapojit do skupiny zkoumající těžké částice v proton-protonových či těžkoiontových srážkách, popř. zkoumat spršky kosmického záření v experimentu ATLAS v laboratoři CERN.

Moderní aspekty metrologie elektrických veličin
Modern aspects of metrology of electrical quantities
Školitel: Doc. Ing. Luděk Bartoněk Ph.D.

Počítačová simulace proudění
Computer simulation of convection
Školitel: Doc. Ing. Luděk Bartoněk Ph.D.

Plazmatické depozice tenkých vrstev a vícevrstvých systémů pro optické a fotonické aplikace
Plasmatic deposition of thin layers and multilayer systems for optical and photonic applications
Školitel: prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Konzultant: Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.
Studium bude zaměřeno na plazmatické depozice tenkých vrstev a vícevrstvých systémů pro optické a fotonické aplikace. Jedná se převážně o depozice pomocí reaktivního pulzního magnetronového naprašování z různých typů terčů v definovaných reaktivních plynech, kdy naprašovací systém bude doplněn o další zdroje nízkoteplotního plazmatu jako je RF plasma, ECWR plazma atd. Jedním z cílů bude diagnostika plazmatu prováděná přímo při depozičním procesu pomocí sondových metod a vysokofrekvenčních metod. Cílem bude kontrolovaná depozice tenké vrstvy s definovanou stechiometrií, optickými vlastnostmi, vysokou adhezí a nízkou drsností povrchu.

studijní obor Biofyzika

Studium kinetiky membránových enzymů
Školitel: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Cílem práce bude studium kinetiky membránových enzymů na různých časových škálách, včetně měření velmi rychlých kinetik metodou stopped-flow. Kromě analýzy jednotlivých reakčních kroků v přirozeném fungování enzymu bude studován i vliv xenobiotických látek, které mohou fungování enzymu ovlivnit.

Interakce polyfenolických látek s biomolekulami
Školitel: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Cílem práce bude spektroskopická charakterizace vybraných polyfenolických molekul z rostlin používaných v tradiční medicíně a analýza jejich interakcí s vybranými molekulami, na které mohou efektivně působit v organismu.

Mechanismy kombinovaného účinku cytostatik na bázi přechodných kovů a jiných protinádorově působících léčiv
Školitel: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Cílem studia bude vyvinout nové kombinace protinádorově účinných látek schopných synergického cytostatického působení a porozumět tomu, jak tyto kombinace protinádorově působících agens ovlivňují vlastnosti biomakromolekul s využitím moderních metod molekulární a buněčné biofyziky a farmakologie.

Ovlivnění mechanismu protinádorového účinku vybraných metalofarmak ionizujícím zářením
Školitel: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Budou studovány nové kombinace vybraných protinádorově působících metalofarmak a ionizujícího záření, a to zejména kombinace schopné duálního ovlivňování mechanismů rezistence nádorových buněk a současně vlastností genetického materiálu; provedeny budou detailní studie mechanismů cytotoxicity, poškození DNA, účinnosti ovlivňovat opravu DNA, buněčné odpovědi a signální dráhy. K dosažení těchto cílů budou využity moderní metody biochemie, molekulární biofyziky a onkologie a buněčné farmakologie. Budou tedy studovány nové přístupy vedoucí ke zdokonalení účinnosti metalofarmak usmrcovat nádorové buňky.

Bimetalické a trimetalické nanoklastry: syntézy, fyzikálně chemické a biologické vlastnosti
Školitel: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Kompozitní nanomateriály obsahující biokompatibilní organickou složku a funkční anorganickou složku jsou hojně zkoumané a v mnohých případech již používané v běžné praxi, např. v katalýze či zobrazování. Nanoklastry obsahující desítky až několik desítek atomů vzácných kovů jsou jistým velikostním mezistupněm mezi atomy a nanočásticemi, svým chováním bývají přirovnávány k molekulám. Cílem této disertační práce je laboratorní příprava nových bimetalických a trimetalických nanoklastrů, jejich charakterizace a testy jejich interakcí s buňkami.

Role singletního kyslíku v signálních drahách rostlin
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Singletní kyslík tvořený přenosem excitační energie z tripletního chlorofylu na molekulární kyslík hraje významnou roli v signálních drahách rostlin během aklimace a programované smrti buněk. Role singletního kyslíku v regulaci tvorby rostlinných hormonů spojenou s expresí obranných genů bude studována během působení fotooxidačního stresu u Arabidopsis thaliana.

Antioxidační vlastnosti prenylipidů u Arabidopsis thaliana
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Prenyllipidy (karotenoidy a prenylchinony) jsou antioxidanty singletního kyslíku tvořeného ve fotosystému II vyšších rostlin během fotooxidativního stresu. Bude studován molekulární mechanismus antioxidační funkce karotenoidů, tokoferolů a plastochinonů během působení fotooxidačního stresu u Arabidopsis thaliana.

Tvorba volných kyslíkových radikálů v lidských nádorových buňkách
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Přenos elektronu v mitochondriální membráně je spojen s tvorbou volných kyslíkových radikálů. Cílem této práce bude studovat tvorbu superoxidového aniontového radikálu v komplexu I a III v mitochondriích lidských nádorových buněk.

Biomechanika a akustika tvorby lidského hlasu
Školitel: RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Tvorba lidského hlasu zahrnuje komplexní biomechanické procesy, které způsobují kmitání hlasivek, a akustické děje, které mají za výsledek konečný zvuk lidského hlasu. Cílem tohoto Ph.D. projektu je studium základních mechanismů podílejících se na kmitání hlasivek a tvorbě hlasu. Experimenty s preparáty hrtanů budou využity pro určení rezonančních vlastností hlasivek a jejich vztah k základní frekvenci jejich samobuzených kmitů. Kmity budou zaznamenány vysokorychlostní kamerou and analyzovány pro získání detailních informací o charakteristických vlastnostech kmitů.  Tyto vlastnosti budou porovnány s chováním fyzických a matematických modelů hlasivek spojených s vokálním traktem. Změny kmitání vlivem změn materiálových vlastností tkání hlasivek způsobených fyziologickými a patologickými procesy budou studovány s cílem pomoci lékařům diagnostikovat podrobněji specifické problémy hlasu.
Téma podléhá schválení vědeckou radou

Signálne dráhy mäsožravých rastlín
Školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Mäsožravé rastliny si v priebehu evolúcie vytvorili schopnosť vábiť a tráviť živočíšnu korisť. Pretože syntéza tráviacich enzýmov je pomerne energeticky náročná, mäsožravé rastliny si vytvorili schopnosť ako ich syntézu regulovať. Dôležitú úlohu v tomto procese zohrávajú elektrické signály a fytohormóny zo skupiny jasmonátov, čím sa táto signálna dráha nápadne podobá obranným reakciám rastlín. Cieľom dizertačnej práce bude sledovať, aké stimuli dokážu túto signálnu dráhu aktivovať a ako je táto signalizačná dráha rozšírená u rôznych fylogeneticky nepríbuzných vývojových líniach masožravých rastlín.

Studium struktury, funkce a molekulárních interakcí membránových ATPáz
Školitel: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Membránové ATPázy zajišťují transport látek přes buněčnou membránu a hrají tedy zásadní roli v buněčném metabolismu. Cílem práce bude studium struktury a funkce vybraných enzymů a také analýza interakcí s molekulami, které mohou fungování enzymu ovlivnit. Přitom budou využity techniky molekulární biologie, biochemie a spektroskopické metody.

Ochranný elektronový transport v tylakoidních membránách
Školitel: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Fotosyntetický přenos elektronů v tylakoidních membránách chloroplastů směřuje obvykle k asimilaci CO2. Za podmínek, kdy Calvinův cyklus není schopen elektrony využít k asimilaci CO2 (zavřené průduchy rostlin, neaktivované enzymy Calvinova cyklu, ...), jsou tyto "fotosyntetické" elektrony nadbytečné a také pro tylakoidní membrány nebezpečné. Evolučně nižší (nekvetoucí) rostliny se jich zbavují například formou enzymatické reakce s kyslíkem. Práce bude zaměřena na studium různých forem ochranného (alternativního) elektronového transportu spojených s redukcí molekulárního kyslíku při náhlé změně světelných podmínek.

Strukturní změny fotosyntetického aparátu při optimalizaci konverze světelné energie u rostlin a řas
Školitel: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Jak suchozemské rostliny, tak i vodní řasy, mají schopnost optimalizovat fotosyntetickou aktivitu při různých okolních podmínkách. Na úrovni tylakoidní membrány je tato optimalizace doprovázena specifickými strukturními změnami fotosyntetického aparátu. Charakterizace těchto strukturních změn pomocí elektronové mikroskopie a obrazové analýzy pomůže lépe porozumět mechanismu aklimace fotosyntetických organizmů na měnící se vnější podmínky.

Strukturní charakterizace proteinů buněčného jádra rostlin pomocí elektronové mikroskopie
Structural characterization of plant nuclear proteins using electron microscopy
Školitel: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Jaderné proteiny hrají důležitou roli v uspořádání DNA v buněčném jádře, kde se dále podílí na celé řadě procesů jako např. replikace a reparace DNA nebo regulace genové exprese. U rostlin je problematika funkce jaderných proteinů stále značně neprobádána. Biochemická charakterizace a strukturní analýza vybraných proteinových komplexů/superkomplexů pomocí elektronové mikroskopie pomůže lépe porozumět jejich funkci v biochemických a genetických procesech uvnitř buněčných jader rostlin.

studijní obor Didaktika fyziky

Science centrum jako součást vzdělávacího systému v ČR
Science center as a part of education system in Czech Republic
Školitel: Doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Začlenění kapitol moderní fyziky do výuky na střední škole
Incorporation of modern physics to the lessons in secondary school
Školitel: Doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Planetárium jako vzdělávací prostředek pro výuku astronomie
Školitel: Doc. RNDr. Roman Kubínek CSc.
Asistent školitele: RNDr. Renata Holubová CSc.

studijní obor Optika a optoelektronika

Experimentální kvantová optika a optické kvantové zpracování informace
Experimental quantum optics and optical quantum information processing
Školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Charakterizace a využití prostorových stupňů volnosti světla
Characterization and utilization of the spatial degrees of freedom of light
Školitel: prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D

Kvantová komunikace a opticky spojené kvantové operace
Quantum communication and optically connected quantum operations
Školitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

Kvantová metrologie a informatika s atomárními systémy
Quantum metrology and information processing with atomic systems
Školitel: tomas.opatrny@upol.czprof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

Kvantové nelinearní interakce s atomy a mechanickými oscilátory
Quantum nonlinear interactions with atoms and mechanical oscillators
Školitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

Kvantové operace se supravodivými elektrickými obvody
Quantum operations with superconducting electric circuits
Školitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

Kvantové zpracování informace s lineární optikou
Linear optics quantum information processing
Školitel: doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Míry kvantových korelací založené na monogamii
Monogamy based measures of quantum correlations
Školitel: doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.

Pokročilé metody kvantové detekce a estimace v optické metrologii
Advanced quantum detection and estimation methods in optical metrology
Školitel: prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D

Stochastická a kvantová termodynamika nanomechanických objektů
Stochastic and quantum thermodynamics of nanomechanical objects
Školitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

Tomografie pro kvantové a klasické zpracování informace
Tomography for quantum and classical information processing
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.

Geografie

studijní obor Geoinformatika a kartografie

Analytické metody umělé inteligence pro data mining prostorových databází
Analysis methods of artificial intelligence in spatial data mining
Školitel: Doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Analýza konceptů, obsahů a užívání školních atlasů z pohledu Bloomovy taxonomie
Analysis of concepts, contents and use of school atlases in terms of Bloom's taxonomy
Školitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Dynamické modely sekvestrace uhlíku v krajině
Dynamic models of carbon sequestration in the landscape
Školitel: Doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Geoinformatické alternativy pro monitorování a modelování  vodo-retenční funkce krajiny
Geoinformatic alternatives for monitoring and modelling of water-retention function of the landscape
Školitel: Doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Kognitivní výzkum ve vizuální analýze
Cognitive research in visual analytics
Školitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Prostorové modely odezvy krajiny pod vlivem klimatické změny
Spatial models of landscape response under the influence of climate change
Školitel: Doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Vizuální programování pro zpracování prostorových dat
Visual programming for spatial data processing
Školitel: Doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

studijní obor Mezinárodní rozvojová studia

Klimatické změny a vliv na rozvoj vybraných regionů a států
Školitel: doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Kvalita života a problematika jejího měření v rozvojových zemích
Školitel: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Geologie

studijní obor Geologické vědy

Materiálová bilance a antropogenní kontaminace sedimentů přehradních nádrží ve vybraném povodí
Sedimentary budget and anthorpogenic contamination of dam reservoirs in selected river catchment
Školitel: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Sedimentary infill of dammed reservoirs represents an important environmental and economic issue due to the costs related to dredging and risks of anthropogenic contamination of reservoir sediments. Simple prediction infill models are difficult to achieve due to a high number of factors that influence the sediment accumulation rates. Site-specific data such as erosion rates in the river catchment, grain size characteristics of the sediment load and the bottom morphology are usually needed in such an effort while, in general, little is known about the depositional architecture of reservoir lakes sediments. Chains of dam reservoirs along river courses such as the Váh River dam cascade, offer a unique case to study the effects of damming on river sediment transport and silting of dam reservoirs. This project will focus on stratigraphic and petrologic analysis of sedimentary depositional record several dams of the Váh River cascade. The project aim will be modelling of dam reservoir filling and evaluating the role of internal controls (bottom topography, size, pelagic production) and external, mainly anthropogenic controls (upstream damming, river regulation) on dam sedimentation.
The project will be based on bathymetric mapping of reservoir bottom, geophysical imaging of sediment architecture using ground penetrating radar (GPR), analysis of sediment grain size and geochemistry based on sediment cores and analysis of sediment accumulation rates using 137Cs dating. Results will be published in peer-reviewed journals (WoS).
Suitable candidates typically have a MSc. degree in geology / physical geography with excellent results and previous experience with work in the field (Bc., MSc. thesis in sedimentary geology or geomorphology). Good written and spoken English is required. Previous experience with scientific publishing is advantage.

Původ a geneze fluid v Hranickém krasu
The origin and genesis of fluids in the karst at Hranice na Moravě
Školitel: prof. Ing. Ondřej Šráček Ph.D., M.Sc.
The karst in Hranice na Moravě is an exceptional structure in the Devonian carbonates. There is a deepest flooded abyss in Czech Republic and Teplické Caves with emanations of CO2. However, the information about the origin and genesis of fluids in the karstic area is only limited and suggests that at least a part of gases might be of a mantle origin.
The project aims to integrate the geological and tectonic data in the area with analyses of water chemistry and stable isotopes 2H, 18O, 13C, 34S and radioactive 14C. The output of the project should be a model of the genesis of fluids and determination of their recharge area. This should contribute to the better protection of thermal waters exploited in the Teplice nad Bečvou Spa.
Candidates should have a MSc. degree in geology / physical geography with previous experience in hydrogeochemistry, isotopic chemistry and geochemical modeling. Good level of written and spoken English is required.

Chemie

studijní obor Analytická chemie

Využití analytických metod pro studium a aplikaci supramolekulárních struktur
Analytical techniques for investigation and applications of supramolecular structures
Školitel: doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.

Metabolomická diagnostika infekčních chorob
The diagnostics of infectious diseases by metabolomics approaches
Školitel: prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.
Spolupráce s IKEM v Praze a dalšími českými klinikami. V zahraničí pak University College London, Centre for Clinical Microbiology (Emmanuel Wey), s Lékařskou fakultou ve Vídni (Goran Mitulovic) a s lékařskou fakultou v Innsbrucku (Michaela Lackner). Vývoj neinvazívní lékařské diagnostiky pro Pseudomonas aeruginosa, viz literatura níže a další patogeny BSL-2 třídy nebezpečnosti, vše na potkaním modelu. Dále analytika lidských vzorků, zvláště moče, séra a tkání.
Literatura: Luptakova D, Pluhacek T, Petrik M, Novak J, Palyzova A, Sokolova L, Skriba A, Sediva B, Lemr K, Havlicek V. 2017. Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry. Scientific Reports 7:16523.

Intraoperativní hmotnostní spektrometrie v chirurgické léčbě popálenin
Intraoperative mass spectrometry in burn surgery
Školitel: prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.
Spolupráce s FN Královské Vinohrady, viz https://www.fnkv.cz/klinika-popaleninove-mediciny-o-klinice.php (MUDr. Robert Zajíček a MUDr. Šuca) a Dr Julia Balog, Computational and Systems Medicine, Department of Surgery and Cancer Imperial College London, 5th floor lab block, room 5L16/17, Charing Cross Hospital, London W6 8RD. Konstrukce, vývoj a aplikace tangenciálního nože (REIMS) pro online charakterizaci lidských tkání se zřetelem na schopnost regenerace po termálním inzultu, viz literatura níže. Kombinace se zobrazovacími technikami, zvláště MSI a optickou mikroskopií. Práce na FTICR-MSI a nano-HPLC-IM-QTof nezbytnou podmínkou.
Literatura: Luptakova D, Pluhacek T, Palyzova A, Prichystal J, Balog J, Lemr K, Juranek I, Havlicek V. 2017. Meet interesting abbreviations in clinical mass spectrometry: from compound classification by REIMS to multimodal and mass spectrometry imaging (MSI). Acta Virologica 61:353-360.

Analýza opticky aktívnych látok kapilárnou elektroforézou
Chiral separation by capillary electrophoresis
Školitel: prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.

Mikroanalýza rostlinného materiálu s využitím hmotnostní spektrometrie
Microanalysis of plant material using mass spektrometry
Školitel: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.

Využití hmotnostní spektrometrie v archeologii
Utilization of mass spectrometry in archaeology
Školitel: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.

Hledání nových diagnostických markerů v oblasti dědičných metabolických poruch metodami hmotnostní spektrometrie
New diagnostic biomarkers of inborn errors of metabolism by mass spektrometry
Školitel: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

Charakterizace derivátů kyseliny hyaluronové
Characterization of derivatives of hyaluronic acid
Školitel: prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

Rychlé separace v kontrole potravin
Fast separation in food control
Školitel: prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

Analýza produktů degradace v nástěnných malbách
Analysis of degradation product of wall painting
Školitel: prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

Hmotnostní spektrometrie v analýze uměleckých děl
Mass spectrometry in the analysis of artworks
Školitel: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.

studijní obor Anorganická chemie

Experimentální a teoretické studium magnetické výměnné interakce a anizotropie v polyjaderných koordinačních sloučeninách přechodných kovů
Školitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Komplexy makrocyklických ligandů a vybraných přechodných kovů se zajímavými magnetickými vlastnostmi
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
Asistent školitele: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Komplexy vybraných přechodných kovů jako chemoterapeutika s multicentrickým účinkem
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Vliv koordinace protinádorových léčiv a jejich prekurzorů v komplexech přechodných kovů na biologickou aktivitu produktu
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Příprava polosendvičových komplexů prvků V.B. skupiny a studium jejich biologické a katalytické aktivity
Školitel: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Přírodní polyfenoly a alkaloidy jako vzory ligandů pro přípravu protinádorově aktivních komplexních sloučenin
Školitel: doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

studijní obor Didaktika chemie

Role informačních technologií při tvorbě virtuálních modelů moderních chemických výrob pro výuku na základních a středních školách v ČR
Školitel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Vybrané pokročilé experimentální metody využitelné ve středoškolském vzdělávání
Školitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

studijní obor Fyzikální chemie

Grafen a jeho deriváty
Školitel: prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Grafen je bezesporu revolučním materiálem s mimořádnými vlastnostmi. Avšak některé jeho vlastnosti např. hydrofobicita, nulový zakázaný pás či nízká chemická reaktivita, limitují uplatnění grafenu pro určité aplikace např. v elektronice či biologickém senzingu. Proto hledáme cesty pro úpravy grafenu, tak abychom dosáhli cílené modifikace jeho vlastností. Grafen lze modifikovat, jak cestou kovalentní, tak i nekovalentní chemie (Chem. Rev., 112(11), 6156-6214, 2012). Rámcové téma se zaměřuje na hledání alternativních cest pro přípravu grafenových derivátů, dále na pochopení mechanismů chemických reakcí v uhlíkových 2D materiálech a v neposlední řadě pochopení fyzikálně-chemických vlastností grafenových derivátů. K řešení rámcového tématu lze přistupovat experimentálními technikami (syntéza, charakterizace např. technikami HR-TEM, SEM, AFM, XPS atp., a aplikace v oblasti senzingu, elektrokatalýzy, heterogenní katalýzy atp.) stejně jako technikami počítačové chemie (na úrovni DFT, pokročilých DFT technik a post-HF) a simulací (molekulárně dynamické simulace na úrovni všech atomů až po hrubozrnné modely). Konkrétní témata mohou být zaměřená na návrh, syntézu a charakterizaci nových grafenových derivátů s požadovanými vlastnostmi (např. magnetismem, elektronickými vlastnostmi, disperzibilitou v polárních/nepolárních médiích atp.), pochopení povahy nekovalentních interakcí ke grafenu a jeho derivátům apod. Téma je podporováno ERC grantem.

Úloha biologických membrán a membránových proteinů pro transport a biotransformace léčiv
Školitel: prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Biologické membrány ohraničují buňky je jednotlivé buněčné kompartmenty. Membrány jsou tvořeny lipidickou vrstvou, do níž jsou vnořeny četné proteiny. Řada léčiv interaguje se svými molekulárními cíli uvnitř buňky a musí tak projít přes membránu buď pasivním nebo aktivním transportem. Následně mohou být léčiva biotransformována enzymy, které jsou ukotveny k biologické membráně. Biologické membrány jsou tak dějištěm významných biologických procesů. Řada aspektů aktivního a pasivního transportu, biotransformace léčiv či lékových interakcí zůstává zahalena tajemstvím. Cílem projektu je teoretické studium mechanismů aktivního transportu léčiv, posouzení vlivu polymorfismu transportérů na účinnost transportního procesu či detailní analýza mechanismu biotransformací membránově kotvenými enzymy z rodiny cytochromu P450. Při řešení projektu budou využívány postupy atomistických počítačových simulací. Projekt bude řešen v úzké spolupráci s kolegy z Farmaceutické fakulty v Limoges.

Povrchové vlastnosti API látek a jejich vliv na fyzikální vlastnosti materiálu
Školitel: prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Cílem projektu je pochopení povrchových vlastností mikrokrystalických API látek a nalezení vztahů mezi povrchovými a mechanickými vlastnosti práškových API látek. Povrchové vlastnosti budou studovány kombinací různých technich, např. analýzou povrchov energie (SEA), mikroskopickými technikami (SEM, AFM, TEM), práškovou rheologií a BET. Cílem je modifikovat krystalizační procesy tak, aby byly získány API látky s požadovanými povrchovými a mechanickými vlastnostmi. Projekt bude řešen ve spolupráci s průmyslovým partnerem firmou TEVA Czech Industries, s.r.o., Opava.

Hybridní nanostruktury pro fotoelektrochemické štěpení vody
Školitel: Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Slunečním zářením iniciované štěpení vody reprezentuje vysoce perspektivní technologii pro výrobu vodíku (H2), jakožto ekonomicky ideálního zdroje energie z obnovitelných zdrojů. Reakce rozkladu vody (2H2O→2H2+O2) je endotermická (E=1.23 V vs RHE) a sestává se ze dvou dílčích reakcí: 2H+ + 2e- → H2 (HER, E°red = 0.0 V) a 2H2O + 4h<sup+< sup=""> → O2 + 4H+ (OER, E°ox = 1.23 V). Vhodné polovodiče sloužící jako katalyzátory těchto reakcí, by měly absorbovat fotony s energií vyšší než 1.23 eV a mít hranu vodivostního pásu pod E°red a valenčního pásu nad E°ox. I přes splnění těchto podmínek, nevyhnutelné kinetické ztráty a ztráty vlivem přepětí způsobí, že skutečná energie nutná k uskutečnění štěpení vody je v intervalu 1.6-2.4 eV. Tato závažná termodynamická a kinetická omezení jsou příčinou, že ještě nebyl nalezen polovodič schopný účinně zprostředkovat tuto reakci. Oxidy přechodných kovů jako např. TiO2, α-Fe2O3, WO3, ZnO, BiVO4 představují vysoce stabilní materiály odolné proti chemické a (foto)korozi a jsou stále vnímány jako nejpřijatelnější volba pro fotoelektrochemické (PEC) aplikace. I přes jejich vhodné vlastnosti, je stále nutné vyřešit řadu klíčových nedostatků. Existuje několik základních přístupů, jak efektivně zvýšit PEC aktivitu zmíněných polovodičů: (i) příprava materiálů v 1D formě (nanotyče, nanotuby, nanovlákna, atd.) k překonání krátké difuzní délky fotogenerovaných nosičů náboje a snížení míry jejich zpětné rekombinace, (ii) inženýrství multikomponentních hybridních nanostruktur pro zvýšení dynamiky fotogenerovaných nosičů náboje a (iii) užitím ko-katalyzátorů a/nebo optických sensitizátorů ke zvýšení strukturní stability a rozšíření spektrální oblasti pro absorpci dopadajícího světla.Rámcové téma tohoto PhD výzkumného projektu je vývoj nové třídy multikomponentních hybridních systémů složených z centrálního polovodiče (CS), zejména TiO2, α-Fe2O3, WO3, ZnO, BiVO4 s řízeným tvarem a dimenzionalitou (1D-nanotrubky, 2D-tenké filmy). Klíčový přínos je vnímám v simultánní a synergické kombinaci několika strategií (nanostrukturování, depozice ko-katalyzátoru, povrchová sensitizace), obvykle vyvíjených samostatně. Nanostrukturní CS bude kombinován s hetero-partnerem se specifickou funkcionalitou (rozšířená absorpce světla, významná účinnost v přenosu náboje, zvýšená mobilita nosičů). Efektivní interakce jednotlivých komponent povede ke zvýšení PEC účinnosti kompozitního systému.

Počítačový návrh nových léků založený na kvantově-mechanických výpočtech
Školitel: prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
Počítačový návrh léků představuje atraktivní vědní obor na pomezí fyzikální chemie, biochemie a farmacie. Počítačový screening databází potenciálních léků dovoluje omezit časově i finančně namáhavou syntézu a testování nových sloučenin, výpočty také umožňují navrhovat chemické úpravy léků a předpovědět jejich účinnost. V naší laboratoři jsme vyvinuli nový postup výpočtu volné energie interakce léků s proteiny založený na kvantově chemických metodách, který svou přesností překonává dříve používané metody, a úspěšně ho aplikovali na několik systémů. Tématem práce budou výpočty dalších enzymů a jejich inhibitorů, návrh a výpočty nových léků a případně další zlepšování metodiky.

Vývoj rychlých a přesných kvantově-mechanických metod pro studium biomolekul
Školitel: prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
Aplikace výpočetní chemie v řešení biochemických problémů, jako je například stadium interakce léků s enzymy, vyžaduje metody, které jsou přesné a zároveň dostatečně rychlé. Tyto protichůdné požadavky splňují aproximativní kvantově-mechanické metody parametrizované pro daný problém, v tomto případě popis nekovalentních interakcí v biomolekulách. V nedávné době jsme vyvinuli korekce pro semiempirické metody, které umožňují dosáhnout požadované přesnosti i pro systémy s tisíci atomů, jako například celé proteiny. Tyto metody byly poté úspěšně aplikovány v počítačovém vývoji léků. Cílem této práce bude pokračovat ve vývoji korekcí pro kvantově-mechanické metody s cílem zpřesnit popis nekovalentních interakcí a struktury biomolekul. Tento projekt vyžaduje základní znalost programování.

Referenční kvantově-chemické výpočty nekovalentních interakcí
Školitel: prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
Výsledky přesných kvantově mechanických výpočtů se často používají jako refernční data pro vývoj jednodušších metod a pro ověřování jejich přesnosti. Naše skupina má dlouhou tradici v přípravě a publikování databází přesných výpočtů nekovalentních interakcí a naše databáze se staly de facto standartem v oboru. Cílem této práce bude rozšířit stávající databáze referenčních dat o nové molekulární komplexy tak, aby bylo dosaženo co nejširšího pokrytí různých typů nekovalentních interakcí organických molekul a biomolekul. Součástí práce bude i zhodnocení stávajících výpočetních metod na nových systémech, případně jejich parametrizace na nová data.

Struktura a dynamika RNA
Školitel: prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
Předmětem disertace bude studium vybraných molekul RNA (ribosomální motivy, protein-RNA komplexy, ribozymy, riboswitche, vybraných z aktuálních systémů studovaných v naší laboratoři i na spolupracujících pracovištích) pomocí počítačových simulací, bioinformatiky, a kvantové chemie. RNA patří v současné době k nejintenzivněji studovaným biomolekulám. Funkční molekuly RNA formují fascinující 3D architektury a počítačové simulace patří k základním nástrojům studia vlivu molekulových interakcí na strukturu a funkci RNA, jak lze dokumentovat i našimi předchozími výsledky (viz. např. publikace uvedené ve WOS databázi). Počítačovými simulacemi lze získat nové informace například o úloze nekanonických interakcí bází nukleových kyselin, hydrataci a dalších vlastnostech, a podstatným způsobem doplnit informace zjištěné rentgenovou krystalografií, NMR, bioinformatikou, a dalšími metodami. Dizertace může zahrnovat jak studium specifických biochemicky zajímavých systémů, tak práce orientované více na testování a vývoj metodiky. Úzce spolupracujeme se zahraničními laboratořemi, například F.H.T. Allain, G. Bussi, N.B. Leontis, N.G. Walter, M. Nowotny a další.

Teorie původu života - studium prebiotických reakcí
Školitel: prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
Předmětem disertace bude práce v oblasti "origin of life theory", což je dnes obsáhlá oblast výzkumu, sahající od evoluce planetárních systémů přes prebiotickou syntézu základních stavebních komponent živé hmoty až po jednoduché buněčné modely. Teoretické kvantově-chemické metody mohou být velmi efektivně aplikovány na studium prebiotických chemických procesů. Velkou výhodou těchto metod je jejich schopnost popsat procesy, jež v řadě případů nelze uspokojivě či úplně studovat experimentálně. V současné době pracujeme na řadě projektů týkajících se například tzv. formamidové cesty vzniku života, netemplátové syntézy prvních molekul RNA z cyklických nukleotidů, role fotochemických reakcí v prebiotické chemii, kvantově-dynamických simulací, high-energy impact chemii, a některých dalších problémech. Disertace je vhodná zejména pro studenty, kteří mají zájem o použití moderních kvantově-chemických přístupů a mají cit pro chemické reakce. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročné téma, konkrétní náplň práce může být stanovena až na základě posouzení schopnosti uchazeče. Úzce spolupracujeme s experimentálními i teoretickými laboratořemi, například E. Di Mauro, R. Salladino, M. Ferus, M. Saitta, J.D. Sutherland and některými dalšími.

Nanomateriály pro biologické aplikace
Školitel: doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Nanostrukturní materiály jsou unikátní díky specifickým fyzikálně chemickým vlastnostem, které se odráží i ve specifické interakci s živými organismy, díky čemuž nanomateriály vykazují ojedinělé biologické vlastnosti. Užitné vlastnosti nanomateriálů s biologickými vlastnostmi jsou široké a lze je využít např. v medicíně k léčbě či diagnostice onemocnění, biologicky aktivní nanomateriály mohou být uplatněny v průmyslových odvětvích či v environmentálních aplikacích pro odstranění nežádoucích biologických, především mikrobiálních, kontaminací. Typickým příkladem jsou nanočástice stříbra, které vykazují vysokou antimikrobiální aktivitu, které lze využít v léčbě mikrobiálních infekcí včetně těch, které jsou způsobeny vysoce rezistentními bakteriálními kmeny, u nichž selhává léčba pomocí klasických antibiotik. Na druhou stranu je potřeba brát zřetel na případné nežádoucí biologické účinky nanomateriálů při interakci s biologickými systémy, které se mohou vyskytovat právě díky jejich unikátním a neobvyklým biologickým vlastnostem. Studium mechanismu interakce nanomateriálů s biologickými systémy na různé buněčné úrovni a jejich využití pro biologické a medicínské aplikace tak představuje velice zajímavou a pestrou vědecko-výzkumnou oblast.

Nanomateriály pro katalytické aplikace
Školitel: doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Nanočástice ušlechtilých kovů vykazují díky svým specifickým fyzikálně chemickým vlastnostem vysokou chemickou aktivitu, konkrétně vysokou katalytickou aktivitu. Katalytické účinky jsou dány jednak samotnou chemickou povahu uvedených kovů, a navíc mohou být zvýšeny nanorozměry a morfologií částic těchto kovů, které vedou k obrovskému nárůstu plochy povrchu daného kovu nutnému pro efektivní průběh heterogenní katalýzy. Nanočástice kovů skupiny I. B vykazují vysokou katalytickou aktivitu zejména v redox reakcích, kovy skupiny platiny a kovy příbuzné jsou pak vysoce efektivní v reakcích za účasti vodíku, což se týká zejména syntézy jednoduchých uhlovodíků a jejich derivátů (např. Fischer-Tropschova syntéza). V oblasti katalytických aplikací lze výzkum a vývoj zaměřit zejména na syntézu a vývoj vysoce katalyticky efektivních nanomateriálů na bázi kovů a jejich sloučenin aplikovatelných např. pro environmentální technologie (např. redox reakce a likvidace polutantů ve vodách), anebo v oblasti průmyslové chemie v řadě chemických procesů (výroba etylenoxidu, Fisher-Tropschova syntéza) či v oblasti technologií pro energetiku (reformace CO2 na methanol, vysoce aktivní elektrody pro palivové články). Praktické aplikace nanomateriálů jsou však často doprovázeny agregátní nestabilitou nanočástic kovů či omezenou možností separace po provedení reakce v reálných aplikačních systémech. Jednou z možností, jak předcházet těmto nežádoucím jevům, je ukotvení nanočástic kovů na zvolené inertní substráty. Jako příklad lze uvést přírodní hlinitokřemičitanové materiály, oxidy kovů či magnetické materiály, jako jsou oxidy železa, které dále usnadňují magnetickou separaci katalyzátoru po provedení reakce.

Příprava nanočástic a nanokompozitů pro katalytické nebo spektroskopické aplikace
Školitel: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Současný vývoj v oblasti nanotechnologií směřuje od přípravy a využití izolovaných nanočástic k systémům, kdy jsou pevně zachyceny na vhodném podkladu (koloidní částice, mikročástice či makrosystémy). Takovéto kompozity vykazují jedinečné fyzikálně chemické vlastnosti, odlišné od samotných nanočástic. Mimo zvýšené agregátní stability nanočástic dochází často k synergickému efektu zlepšení fyzikálně chemických vlastností zmíněných materiálů (např. katalytická aktivita, optické vlastnosti, separace, agregátní stabilita, atd.).Cílem této práce bude výzkum a vývoj v oblasti přípravy, charakterizace a aplikace nanočástic ušlechtilých kovů (měď, stříbro, zlato, platina, paladium, atd.) případně jejich sloučenin. Oblast přípravy bude výzkum zacílen na vývoj a optimalizaci metod přípravy nanočástic a nanokompozitů na bázi uvedených kovů a případně jejich sloučenin (ve formě vodných disperzí, samoorganizovaných vrstev či imobilizovaných částic na nosičích typu: SiO2, Al2O3, ZrO2, FexOy, sklo, křemen, aj.) včetně jejich charakterizace (velikost, morfologie, stabilita, atd.). Zmíněné materiály budou následně studovány a testovány z hlediska jejich efektivity pro účely heterogenní katalýzy či spektroskopických aplikací (povrchem zesílená Ramanova spektroskopie).V oblasti katalýzy jsou mikro či nanočástice, případně nanokompozity používány ve velmi velkém měřítku v oblasti organické syntézy (Ullmannova syntéza, Fischer-Tropsch syntéza, příprava amoniaku (Haber-Bosch reakce), hydrogenační či dehydrogenační reakce, Suzukiho reakce, atd.), dále v oblasti velmi intenzivně se rozvíjejících oblastech jakými jsou palivové články, fotovoltaika, fotokatalýza, fotochemické štěpení vody, katalyzátory v automobilech pro oxidaci nespálených uhlovodíků, oxidu uhelnatého a redukci oxidů dusíku. Další významnou aplikací zmíněných materiálů je jejich použití v pokročilých oxidačních procesech využívaných pro sanační technologie používaných pro čištění odpadních vod a starých ekologických zátěží. Společným a často se vyskytujícím požadavkem podmiňujícím průmyslovou aplikaci je jejich schopnost odbourávat toxické a často také perzistentní organické polutanty, které vzdorují nebo přímo deaktivují tradičně používaný biologický stupeň, tvořící nedílnou součást většiny čističek odpadních vod.Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie se řadí mezi moderní analytické techniky umožňující detekovat velmi nízké koncentrace látek. Neustálý vývoj Ramanovských spektrometrů má za následek, že tyto instrumenty se stávají cenově dostupnější a díky tomu se stále více rozšiřuje počet těchto přístrojů nejen na vědeckých pracovištích, ale zejména se tyto přístroje stávají běžnou součástí komerčních laboratoří. Velmi důležitou oblastí, kde lze tyto přístroje nalézt, ať již ve formě klasických či zejména mobilních verzích, jsou vybrané složky policie, hasičského záchranného sboru či armády, kde jsou tyto instrumenty využívány pro identifikaci hořlavin, drog, výbušnin, apod. Jelikož má povrchem zesílená Ramanova spektroskopie velmi značný potenciál, který ji předurčuje k budoucímu rozšíření do mnoha oblastí lidské činnosti (rychlá a citlivá detekce výbušnin, drog, či detekce markerů pro stanovení chorob, toxikologie, forenzní analýza atd.), tak cílem dané problematiky bude reprodukovatelná příprava efektivních, spolehlivých, a jednoduše použitelných substrátů založených na bázi stříbra a zlata.

Studium tvorby nanočástic a jejich souborů organizovaných na povrchu či v objemu tuhé fáze
Školitel: doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Současný vývoj v oblasti nanotechnologií směřuje od přípravy a využití izolovaných nanočástic k sofistikovanějším systémům organizovaných souborů nanočástic, které jsou pevně zakotveny na pevných površích ať už makroskopického tak i mikroskopického (zakřivení povrchu řádu jednotek až desítek mikrometrů) charakteru. Takové systémy vykazují unikátní fyzikálně chemické vlastnosti, nepozorovatelné u izolovaných nanočástic. Mimo zvýšené agregátní stability i chemické odolnosti nanočástic dochází v takových případech mnohdy k synergickému efektu součtu pozitivních vlastností kom binovaných systémů. Nanočástice zakotvené na povrchu tuhé fáze ovlivňují typicky její fyzikálně chemické vlastnosti (povrchová energie a s ní spojená smáčivost, korozivzdornost, biokompatibilita, odolnost proti kolonizaci mikroorganismy apod.) a naopak nanočástice samotné jsou výrazně ovlivněny přítomností tuhé fáze, na jejímž povrchu jsou zakotveny (stabilita agregátní i chemická, katalytická aktivita, optické vlastnosti apod.). V základním principu lze rozdělit metody přípravy takových souborů na dva hlavní směry, podle velikostního měřítka tuhé fáze, s níž jsou nanočástice kombinovány. V případě makroskopických objektů v měřítku 10-3 m a větších se v principu jedná o tvorbu povrchových filmů s obsahem nanočástic resp. o zapracování nanočástic přímo do objemu tuhé fáze. Pro tvorbu povrchových filmů je využívána řada fyzikálně chemických technik, v tomto případě se jedná zejména o metody typu dip-coating, spin-coating a metodu Langmuir-Blodgettové filmů. Pro zapracování nanočástic do objemu tuhé fáze lze pak využít buď přímo metodu syntézy tuhé fáze v systému obsahujícím příslušné nanočástice nebo lze nanočástice mechanicky zamíchat (kompaundace) do objemu již existující tuhé fáze (typicky se jedná o polymerní látky). V případě mikroskopických rozměrů tuhé fáze (typicky jednotky až stovky mikrometrů) se nejčastěji používají metody založené na adsorpci nanočástic na povrchu tuhé fáze ať již přímo, tak i prostřednictvím vhodných modifikátorů (polymery, povrchově aktivní látky, nízkomolekulární látky s vhodnými funkčními skupinami). Nanočástice se do systému s mikročásticemi tuhé fáze mohou přidat až po předchozí přípravě v jiném systému nebo (a to mnohdy efektivněji) přímo syntetizovat v přítomnosti mikročástic tuhé fáze.Připravené kompozitní materiály mají, jak již bylo zmíněno, mnohdy výrazně odlišné fyzikálně chemické vlastnosti oproti výchozím systémům. Typicky dochází ke změnám povrchové energie, bioaktivity povrchů, katalytické aktivity zúčastněných systémů či ke změně optických vlastností. Tyto nové vlastnosti lze využít v řadě aplikací, jako jsou velmi špatně smáčivé či naopak velmi dobře smáčivé povrchy (průmysl nátěrových hmot včetně technologie jejich nanášení, samočistící povrchy, nezamlžující se povrchy), dále se mění interakce povrchu s živými systémy (biokompatibilní povrchy či antibakteriální povrchy pro aplikace v medicíně i běžné praxi) a rovněž dochází ke změnám katalytické aktivity původních systémů (elektrochemické aplikace, katalýza v kapalné i plynné fázi, optické senzory na bázi povrchem zesíleného Ramanova rozptylu).

Fázové přechody a možnost jejich ovlivnění za pomoci nanotechnologií
Školitel: doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Fázové přechody mezi skupenskými stavy u čistých látek (fázové přechody 1. řádu) jsou jednoznačně určeny teplotou a tlakem okolí, s nímž je studovaný systém v rovnováze. Slovo rovnováha zde ovšem hraje velmi důležitou roli, protože pokud je studovaný systém mimo rovnováhu (vyvolanou například velmi rychlým ochlazováním), nedochází k fázovému přechodu za podmínek určených pro rovnovážný stav a soustava může po určitou dobu existovat v jiném skupenství, než by tomu bylo za rovnovážných podmínek (metastabilní stavy, např. voda podchlazená pod 0°C). Podobné situace lze ovšem dosáhnout i tak, že původní čistou látku smícháme s jinou látkou a vzniklá směs se pak chová z hlediska skupenského stavu odlišně od původní čisté látky (např. přídavek ethanolu do vody snižuje teplotu tuhnutí vzniklé směsi oproti čisté vodě, jak popisuje Raoultův zákon v podobě kryoskopické rovnice). Přechody mezi skupenskými stavy se ale v reálném světě řídí velmi složitými zákony, souvisejícími s problematikou tvorby nové fáze. Vznik nové fáze v objemu fáze původní vyžaduje vynaložení určité práce nutné na vytvoření fázového rozhraní - homogenní nukleace. Tato práce souvisí s již výše zmíněným vychýlením soustavy z rovnovážného stavu (u kapalin je to typicky podchlazení). Přítomností heterogenních příměsí (typicky nečistoty) v původní fázi lze ale tuto práci na vytvoření nového fázového rozhraní výrazně snížit za situace, kdy nově vznikající fáze smáčí povrch heterogenní příměsi (např. krystalizační centra). Mnohé oblasti běžné lidské praxe ovšem narážejí na limity dané ať už potřebou dodání velkého množství práce pro uskutečnění fázového přechodu (např. výroba umělého sněhu pomocí sněhových děl) nebo naopak související s příliš rychlým průběhem fázového přechodu díky přítomnosti vhodného povrchu pro vznik nové fáze (např. rosení skel v chladném počasí). Ovlivnění fázových přechodů oběma směry tak představuje důležitou oblast fyzikálně chemického výzkumu, kde mohou nalézt své uplatnění i nanotechnologie. Nanočástice díky vysokému poměru počtu povrchových atomů vůči počtu atomů v objemu částice oplývají přebytkem povrchové energie a jsou tak ideálním nástrojem pro modifikaci průběhu fázových přechodů čistých látek. I velmi malé množství hmoty rozptýlené do nanorozměrů může zásadně ovlivnit nejen technologické procesy, ale i procesy probíhající přirozeně v přírodě. Lidé už dlouho využívají rozprašování velmi malých částic AgI do atmosféry pro vyvolání deště, protože na těchto malých částicích dochází ke kondenzaci vodních par za vzniku mraků a tedy deště. Rovněž výroba umělého sněhu pomocí sněhových děl probíhá snadněji po přídavku disperze velmi malých částic do rozstřikované vody, protože na nich dochází snadněji ke tvorbě krystalků ledu oproti situaci, kdy by krystalky ledu musely vznikat homogenní nukleací. Ale existují i nepříznivé situace vyvolané člověkem v přírodě (i když neúmyslně), které zhoršují poměry v životním prostředí. Aerosoly produkované lidskou činností (doprava, průmyslové exhalace i exhalace z domácností) způsobují kondenzaci vodních par v hustě obydlených aglomeracích za tvorby velmi nízké oblačnosti, která omezuje další proudění škodlivin v ovzduší do větších vzdáleností a jejich zvýšené koncentrace se tak projevují jako zdraví škodlivý smog, což je směs mikrokapiček vody, tuhách částeček a řady toxických plynných látek produkovaných jak člověkem tak i účinkem slunečního záření na tento chemický kotel dusící zejména v zimním období mnohá světová velkoměsta.

Magnetismus 2D systémů
Školitel: doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.
Dlouhodobou výzvou vědecké komunity je vyvinout nekovové magnetické systémy založené na uhlíku. Nicméně doposud nebyl magnetismus samoudržitelný při vyšších teplotách (až při pokojové teplotě) experimentálně pozorován pro jakýkoliv materiál na bázi prvků pouze s s a p orbitaly včetně všech uhlíkových alotropů. Mezi uhlíkovými nanoalotropy byl grafén identifikován jako nejperspektivnější kandidát, který by mohl vykazovat zajímavé samoudržitelné magnetické vlastnosti v případě, že jsou generovány defekty. Defekty zahrnují odchylky od lokální topologie/topografie, vakance, dopace atomy neuhlíkové podstaty v mřížce grafénu, tzv. adatomy (tj. atomy adsorbované na povrch listu grafénu), smíšenou sp2/sp3 hybridizaci (tj. vhodný poměr sp2/sp3) a hrany typu cikcak (tj. defekty vyvolané prostorovým omezením). Vtisknutí magnetismu grafénu či jeho derivátům samoudržitelného při pokojové teplotě grafen je tudíž široce vnímáno jako klíčová výzva pro další rozvoj 2D materiálů na bázi uhlíku s obrovským potenciálem v spintronických zařízeních, medicíně, environmentálních technologiích atd. Hlavní cíl tohoto PhD rámcového tématu bude tudíž spočívat v nalezení, jak experimentálně tak teoreticky, optimální kombinace poruch různé povahy a vhodné sp3 funkcionalizaci k vytváření magnetických center, podnícení jejich komunikace a zároveň zachování role vodivostních elektronů. Vtistění magnetického uspořádání bude rovněž teoreticky a experimentálně studováno pro systémy analogické 2D grafenu, například, MoS2, WS2, apod.

Samoorganizované biopolymerní vrstvy a povlaky s minerálními plnivy pro speciální aplikace
Školitel: prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Cílem práce je detailní pochopení a kvantifikace procesů samo organizace gelových polymerních vrstev plněných nano/mikročásticemi anorganických plniv se specifickými vlastnostmi vhodnými pro aplikaci v absorpci mikrovlnné energie. Práce bude zaměřena na vlastní přípravu těchto systémů, mechanismus jejich solidifikace vzhledem k jejich konečné funkční aplikaci, stadium možnosti jejich přípravy a zpracování v technické praxi. Bude provedena charakterizace jejich mikrostruktury a makro strukturního uspořádání, vliv technologie zpracování, povrchové úpravy na výsledné fyzikálně-chemické a materiálové vlastnosti. V teoretické oblasti získání poznatků mezi nano/mikro strukturou a 3D hierarchií vrstev vzhledem k jejich vybraným funkčním vlastnostem. V praktické oblasti - prohloubení zkušeností pracovníků ústavu a studentů s procesy ovlivňujícími tvorbu a uspořádání vícedimenzionálních struktur. Kvantifikace zmíněných dějů a jevů na konkrétní typ povrchu částice plniva a matrice.

Teoretické studium přenosu náboje v nanostrukturách
Školitel: Doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Možnost aktivně kontrolovat přenos náboje na atomární úrovni v nanostrutktur otvírá nové možnosti v oblasti nanoelektroniky. Hlubší pochopení procesů spojených s přenosem náboje na atomární úrovni vyžaduje nové postupy v oblasti teoretických simulací. Cílem práce je osvojení si teorie funkcionálu hustoty a její aplikaci na vybrané problémy přenosu náboje v nanostrukturách. Teoretické výpočty budou prováděny v úzké spolupráci s experimentálními měřeními. V rámci doktorského studia je předpokládán další vývoj počítačových simulací.

Chemické a fyzikální vlastnosti molekulárních nanostruktur na površích studované pomocí rastrovacích mikroskopů
Školitel: Doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Současný rozvoj rastrovacích mikroskopů pracujících v ultra-vysokém vakuu umožňuje provádět měření s vysokým rozlišením atomárních sil a tunelovacích proudů na jednotlivých atomech či molekulách na povrchu pevné látky. Možnost současného měření atomárních sil a tunelovacího proudu otvírá zcela nové možnosti pro charakterizaci jednotlivých molekul nebo molekulárních nanostruktur na povrchu pevné látky. Cílem této práce je osvojení si práce s mikroskopem atomárních sil a rastrovacím tunelovacím mikroskopem pracujícím ve vysokém vakuu. V rámci studia bude provádět měření atomární a elektronové struktury vybraných molekulárních komplexů na povrchu pevných látek s vysokým rozlišení. Hlavním cílem práce je studium vybraných chemických a fyzikálních vlastností molekulárních systémů.

Biologické interakce uhlíkových nanomateriálů
Školitel: Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Ab initio výpočty 2D materiálů a jejich 3D superstruktur
Školitel: Mgr. Petr Lazar, Ph.D.

studijní obor Organická chemie

Drug-delivery systems with releasing visualization
Školitel: prof. RNDr. Jan Hlaváč Ph.D.

Project description:
Drug-delivery systems play important role in modern chemotherapy approaches. One of the strategies in treatment of various diseases is based on specific releasing of a drug from a carrier in transformed cell. Visualization of this process is important factor of chemotherapy efficiency evaluation.
The project is focused on development of novel systems for delivery of a drug to cancer cells or bacteria with an ability to track the system and visualize the drug releasing. The systems will be based on drug-fluorescent dye conjugate including a linker specifically cleavable inside a cancer cell or bacteria.

Developing skills:
organic synthesis including solid-phase synthesis
fluorescent spectroscopy
molecular biology
work managing, data processing, reporting, presentation

Requirements:
experience in organic synthesis
basic knowledge of structure elucidation
basic knowledge in molecular biology
experience with Scifinder and other sources for literature search
self-motivation and responsibility for pushing project ahead

Literature:
https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/drug-delivery-systems-getting-drugs-their-targets-controlled-manner
Dewhirst, M.W.; Secomb, T.W. Nature Reviews Cancer 2017 doi:10.1038/nrc.2017.93
Yuan, Y.; Liu, B.; Chem. Sci 2017 8(4), 2537-2546. doi: 10.1039/c6sc05421h.

Dusíkaté heterocyklické sloučeniny: syntéza, vývoj nových metod, studium fyzikálně-chemických vlastností a reaktivity
Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds: Synthesis, Method Development, Study of Physical-Chemical Properties and Reactivity
Školitel: doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
Téma disertační práce bude zaměřeno na syntézu dusíkatých heterocyklických sloučenin s potencionální biologickou relevancí, případně vývoji nových syntetických metod. U připravených sloučenin budou studovány fyzikálně-chemické vlastnosti, reaktivita a potencionální biologická aktivita.

Molecular system for multiple detection of enzymes inside the cells
Školitel: prof. RNDr. Jan Hlaváč Ph.D.

Project description:
Regulation of biochemical processes inside a cell is intensively studied area of chemical biology with aim to elucidate relationship between (de)activation of various proteins and cells transformation or apoptosis. The elucidation of this relationship belongs to crucial knowledge in mosaic of factors causing a start of various diseases, mechanism of drugs action, resistance to therapy or e.g. self-regulation processes of cells to prevent a disease development.
The project is focused on development of molecular systems for simultaneous/sequential detection of relevant enzymes inside the cells.
The system will be constructed from peptide linkers for specific interaction with the enzymes and several fluorescent dyes/quenchers. Interaction of appropriate enzyme with specific linker should cause a change of fluorescence characteristic for its presence. Combination of various changes should be characteristic for presence of more enzymes.

Developing skills:
organic synthesis, mainly solid-phase synthesis
fluorescent spectroscopy
enzymology

Requirements:
experience in organic synthesis
basic knowledge in analytical chemistry
basic knowledge in biochemistry
experience with Scifinder and other sources for literature search
self-motivation and responsibility for pushing project ahead

Literature:
He, L. et al. Cytometry Part A 2006, 69A:477-486.
Sakamaki, K. et al. PlosOne 2012, 7(11), e50218.
Zhang, X.Z. et al. Chem. Commun. 2015, 51, 14520-14523.
Zhang, X.Z. et al. Anal. Chem. 2017, 89, 4349−4354.
Okorochenkova, Y.; Hlavac, J. Dyes Pigments 2017, 143, 232-238.

Příprava heterocyklů s využitím syntézy na pevné fázi
Preparation of heterocycles using solid-phase synthesis
Školitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. 
Cílem práce je vývoj syntetických metod využitelných k přípravě nových derivátů heterocyklických sloučenin. Použitím snadno dostupných výchozích látek budou nejdříve připraveny multireaktivní imobilizované intermediáty, jejichž transformací různými reagenty (reagent-based diversity oriented synthesis) bude dosaženo skeletálně odlišných produktů. Důraz bude kladen na stereoselektivní reakce umožnující přípravu heterocyklických sloučenin s řízenou konfigurací. Vyvinuté metodiky budou využitelné pro jednoduchou paralelní/kombinatoriální syntézu cílových látek.

Příprava nových semisyntetických triterpenů a studium jejich biologických vlastností
Preparation of new semisynthetic triterpenes and study of their biological properties
Školitel: doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. 
V rámci práce budou připravovány nové deriváty přírodních látek – triterpenů za účelem zlepšení jejich protinádorové aktivity a farmakologických vlastností. Triterpenický skelet lupanu, oleananu, ursanu nebo friedelinu bude modifikován zejména zavedením heterocyklů, dále budou připravovány sekoderiváty, výše oxidované deriváty a konjugáty s dalšími molekulami. Aktivní molekuly budou dále využity pro studium mechanizmu účinku a budou hledány prodrugs, které by měly zlepšit jejich rozpustnost a biodostupnost.

Design a syntéza nových heterocyklických sloučenin s potenciální antimikrobiální aktivitou
Školitel: RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
Cílem této disertační práce bude design a syntéza nových heterocyklických sloučenin s potenciální biologickou aktivitou, zejména pak antimikrobiální. Pomocí klasické roztokové syntézy či syntézy na pevné fázi budou připravovány série nových derivátů a následně testovány na řadu jak gram-pozitivních tak gram-negativních bakterií. Dle výsledků biologického testování budou struktury dále upravovány, případně hledán zcela nový farmakofor.

Design a syntéza nových heterocyklických sloučenin s potenciální anti-TB aktivitou
Školitel: RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
Cílem této disertační práce bude design a syntéza nových heterocyklických sloučenin s potenciální anti-TB aktivitou. Tuberkulóza představuje vážné infekční onemocnění, které podle statistik WHO zůstává v první desítce nemocí způsobující celosvětově nejvíce úmrtí. Velkého významu nabývá problém spojený se stále častěji vznikající rezistencí na současné možnosti terapie. Proto je třeba vyvíjet nová léčiva a hledat nové možnosti terapie. Práce bude zaměřena na hledání nových anti-TB aktivních farmakoforů. Budou syntetizovány knihovny látek pomocí klasické roztokové syntézy či solid-phase syntézy. Dle výsledků biologického testování budou struktury dále upravovány, případně hledán zcela nový farmakofor.

 

Informatika

studijní obor Informatika

Analýza relačních dat
Relational data analysis
Školitel: Prof. RNDr. Radim Bělohlávek Ph.D.,DSc.

Kognitivní psychologie a relační data
Cognitive psychology nad relational data
Školitel: Prof. RNDr. Radim Bělohlávek Ph.D.,DSc.

Vybrané verifikační problémy: algoritmy a složitost

Selected verification problems: algorithms and complexity
Školitel: Prof. RNDr. Petr Jančar CSc.

Zjednodušování axiomatických systémů
Simplifying axiomatic systems
Školitel: Doc. RNDr. Miroslav Kolařík Ph.D.

Formální konceptuální analýza
Formal concept analysis
Školitel: Doc. RNDr. Michal Krupka Ph.D.

Topologie v computer science
Topology in Computer Science
Školitel: Doc. RNDr. Michal Krupka Ph.D.

Struktura minimálních teorií ve fragmentech obecných logik
Structure of minimal theories in fragments of general logics
Školitel: Doc. RNDr. Vilém Vychodil Ph.D.

Matematika

studijní obor Algebra a geometrie

Agregační operátory na svazech a posetech
Aggregation operators on lattices and posets
Školitel: Prof. Mgr. Radomír Halaš Dr.

Speciální diffeomorfizmy diferencovatelných variet
Special diffeomorphisms of differentiable manifolds
Školitel: Prof. RNDr. Josef Mikeš DrSc.

studijní obor Didaktika matematiky


Diagnostika prostorové představivosti užitím Eye trackingu
Diagnostics of  Space  Imagination by the Eye Tracking
Školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár CSc.

Problem posing a problem solving ve výuce matematiky
Problem posing and problem solving in education in mathematics
Školitel: Doc. RNDr. Petr Emanovský Ph.D.

Diofantovské rovnice v matematických soutěžích
Diophantine equations in math competitions
Školitel: prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
Konzultant: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

studijní obor Matematická analýza

Mnohoznačné okrajové úlohy
Multivalued boundary value problems
Školitel: Prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.

Skoro periodické posloupnosti
Almost-periodic sequences
Školitel: Prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.

Singulární diferenciální rovnice na polopřímce
Singular differential equations on the half-line
Školitel: Doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.

Diferenciální rovnice s impulzy závislými na řešení
Differential equations with state-dependent impulses
Školitel: Doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.

Další vzdělávání

Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkoušku lze konat v oboru, ve kterém přírodovědecká fakulta uskutečňuje magisterský program a má v rámci jeho akreditace oprávnění přiznávat akademický titul "RNDr.".

Rigorózní řízení – přihláška

Uchazeč si podává přihlášku se všemi náležitostmi:

 • úředně ověřenou kopii magisterského vysokoškolského diplomu
 • kopii dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • strukturovaný životopis
 • seznam publikací

Přihláška musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat určení oboru státní rigorózní zkoušky, téma a název rigorózní práce.

Podepsanou přihlášku doručí uchazeč osobně nebo jako poštovní zásilku na adresu: Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Současně s přihláškou uchazeč zasílá podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soubory ke stažení:

Za náklady spojené s rigorózním řízením se vybírá poplatek. Pro akademický rok 2017/2018 je poplatek stanoven ve výši 6996 Kč.

Rigorózní řízení – obory

Studijní program Matematika:

 • Diskrétní matematika
 • Matematika a její aplikace / Applied Matematics
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
 • Učitelství matematiky pro střední školy

Studijní program Aplikovaná matematika:

 • Aplikace matematiky v ekonomii

Studijní program Geologie:

 • Environmentální geologie
 • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Studijní program Geografie:

 • Geoinformatika
 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Učitelství geografie pro střední školy

Studijní program Biochemie:

 • Biochemie / Biochemistry
 • Bioinformatika

Studijní program Chemie:

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Bioorganická chemie a chemická biologie
 • Fyzikální chemie
 • Materiálová chemie / Material Chemistry
 • Organická chemie
 • Učitelství chemie pro střední školy

Studijní program Biologie:

 • Botanika
 • Molekulární a buněčná biologie
 • Zoologie
 • Hydrobiologie
 • Experimentální biologie
 • Experimentální biologie rostlin
 • Učitelství biologie pro střední školy

Studijní program Ekologie a ochrana prostředí:

 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Ochrana a tvorba krajiny

Studijní program Fyzika:

 • Aplikovaná fyzika
 • Biofyzika
 • Digitální a přístrojová optika
 • Molekulární biofyzika
 • Obecná fyzika a matematická fyzika
 • Optika a optoelektronika
 • Učitelství fyziky pro střední školy

Studijní program Informatika:

 • Informatika

Celoživotní vzdělávání

Přírodovědecká fakulta nabízí v rámci Programu celoživotního vzdělávání:

 • doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na středních školách – je určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů
 • souběžné doplňující studium pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na středních školách – pro stávající studenty přírodovědecké fakulty

Přihlašování do programu celoživotního vzdělávání probíhá prostřednictvím portálu czv.upol.cz. Přihlášky do kurzů v akademickém roce 2018/19 lze podávat od 1. července do 10. září 2018.

Doplňkové pedagogické studium

Forma: kombinované studium
Standardní délka studia: 2 roky
Poplatek: 11 000 Kč ročně (5 500 Kč za semestr)
Garant studia: Centrum pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci

Studium je realizováno v rámci kurzů CŽV a je určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů (matematika, informatika, fyzika, geografie, biologie) a oborů příbuzných, kteří mají zájem doplnit si vystudovaný obor o způsobilost k vyučování na středních školách ve všeobecně vzdělávacích předmětech Biologie, Fyzika, Matematika, Technické kreslení, Výpočetní technika, Základy přírodních věd,  Zeměpis a ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech jim příbuzných.

Absolvováním kurzu programu CŽV získává jeho absolvent Osvědčení o znalostech a dovednostech v oblasti pedagogických věd podle § 9 odst. 1 bodu C zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Při malých počtech zájemců (méně než 5 účastníků) probíhá výuka dle individuálních studijních plánů, při větším počtu je organizována kontaktní výuka v termínech dohodnutých s účastníky (obvykle v pátek). Zkoušky z jednotlivých předmětů jsou hodnoceny podle Studijního a zkušebního řádu UP a Opatření děkana PřF k SZŘ UP. Detailně jsou o organizaci studia účastníci informováni při zápisu ke studiu. Uchazeči jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky, doložení absolutoria magisterského nebo inženýrského studia daného oboru a strukturovaného životopisu. Dekret o přijetí ke studiu obdrží uchazeč u zápisu po předložení potvrzení o zaplacení poplatku.

Bližší informace podá referentka studijního oddělení PřF UP Mgr. Martina Karásková, e-mail martina.karaskova@upol.cz, tel. 585 634 026.

Obsah studia:

Povinné předměty
Společný základ
KPS/SPSYU Úvod do psychologie
KEF/VP Výukový proces
KPS/SPSP Pedagogická a sociální psychologie
KEF/OSDID Obecná a školní didaktika
KEF/PPPR Průběžná pedagogická praxe pro DS

Oborové disciplíny
KAG/SPPR Souvislá pedagogická praxe pro DS
KXY/DID Oborová didaktika 1 a 2

Povinně volitelné předměty
(Účastník CŽV si zapisuje nejméně dva z uvedených předmětů dle vlastního uvážení a požadavků oboru.)

KPS/VKPSU Vybrané kapitoly z psychologie a patopsychologie
KFC/PPPU Právní předpisy pro učitele
KEF/KTS Kurikulární tvorba ve škole
KEF/KVS Kvalita ve škole
Další oborové předměty dle uvážení garanta oboru.

Závěrečná zkouška
KEF/SZZPP Pedagogika a psychologie (Součástí je obhajoba portfolia prací.)
KXY/SZZDO Didaktika oboru

Souběžné doplňující studium

Souběžné doplňující studium pro stávající studenty navazujících magisterských oborů přírodovědecké fakulty je nabízeno v oborech: učitelství biologie, učitelství chemie, učitelství fyziky, učitelství geografie, učitelství matematiky a učitelství environmentální výchovy.

Vstupní poplatek na výdaje spojené s realizací tohoto typu studia činí 5 000 Kč.

Studijní plány pro jednotlivé obory celoživotního vzdělávání si můžete prohlédnout v IS/STAG .

Kontakt pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Studijní oddělení
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc

e-mail: studijni.prf@upol.cz

tel.: 585 634 010

Kontakt na studijní oddělení je možné volit i podle oboru.