Pro školy


Spolupráce se školami je pro naši fakultu významnou oblastí. Připravujeme zajímavé programy zejména pro středoškoláky či jejich pedagogy, ale také pro školy základní.

AKCE PRO ŠKOLY

Nabízíme tematické přednášky z oblasti matematiky, informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi, které se mohou uskutečnit přímo na školách, nebo v našich učebnách či laboratořích.

Skupiny i jednotlivce uvítáme na Dnech otevřených dveří, Přírodovědném jarmarku či Noci vědců, Olomoucké muzejní noci, Dnech evropského dědictví nebo Týdnu vědy a techniky. Školní kolektivy mohou soutěžit v řešení Fermiho úloh. Olomoucký fyzikální kaleidoskop se věnuje přednáškám a exkurzím v oblasti fyziky. Pro studenty máme připravenou bohatou nabídku programu Badatel, jehož součástí je Letní škola Badatele, Badatelský víkendový seminář a Konference mladých přírodovědců. Program Newton umožní středoškolákům zařadit se po dobu jednoho semestru mezi naše studenty a navštěvovat vybraný předmět společně s nimi.

Exkurze na našich pracovištích se maximálně přizpůsobují požadavkům škol (kontakt).

Termíny plánovaných akcí v roce 2023/2024

Program Badatel

Program Badatel dává šanci talentovaným a motivovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením vědeckých pracovníků, kteří se stanou jejich školiteli. Stáže, při kterých mohou samostatně řešit výzkumné úkoly, jim dávají jedinečnou příležitost nejen zakusit radost z poznávání a objevování, ale i otestovat si vlastní schopnosti kreativního a analytického myšlení, improvizace i trpělivé metodické práce. Vypsány jsou řady témat z oblastí matematiky, informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi, do kterých se mohou středoškoláci zapojit. Student také může navrhnout téma své, ke kterému se pokusíme najít vhodného školitele. Do programu lze vstoupit a řešit téma v průběhu celého roku.

Součástí programu Badatel je Konference mladých přírodovědců, Letní škola Badatele a Badatelský víkendový seminář.

Více informací k programu Badatel
Vypsaná badatelská témata k řešení

Konference mladých přírodovědců

Konference mladých přírodovědců je otevřena nejen studentům zapojených na projektu Badatel, ale také dalším nadaným středoškolákům, kteří mají zájem svoji práci v oblasti přírodních věd prezentovat na oficiální konferenci. Komunikačním jazykem je čeština (příp. slovenština) nebo angličtina. Výstupem je každoročně také sborník příspěvků. Akce má dlouholetou tradici.

Více informací ke Konferenci mladých přírodovědců

Letní škola Badatele a Badatelský víkendový seminář

Součástí programu Badatel jsou dvě pobytové akce: Letní škola Badatele a Badatelský víkendový seminář. Tato setkání umožňují mládeži nad 15 let získat nové znalosti a zajímavé zkušenosti z oblasti přírodních věd a také poznat nové přátele se stejnými zájmy. Témata vedou zkušení odborníci z oblasti fyziky, matematiky, biologie a ekologie, chemie a věd o Zemi. Akce je určena zájemcům, kteří se chtějí dozvědět atraktivní formou nové informace nad rámec středoškolského učiva. Součástí oficiálního programu jsou přednášky, semináře i naučné vycházky, doprovodný program každoročně nabízí např. týmové hry s přírodovědnou tématikou nebo práci na projektu.

Více informací k Letní škole Badatele
Více informací k Badatelskému víkendovému semináři

Program Newton

Program Newton umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech (tj. předmětech) vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PřF UP). Newton je zařazen jako akreditovaný studijní program v rámci Celoživotního vzdělávání na UP. Tento program je poskytován zdarma. Novým zájemcům se otevírá vždy před zimním a letním semestrem.

Více informací k programu Newton

Fermiho úlohy

Soutěž pro jednotlivce i týmy se zájmem o fyziku a svět kolem nás. Úlohy jsou pojmenované po italském fyzikovi Enrico Fermim, který byl známý pro svou neobvyklou schopnost jednoduchým a rychlým způsobem řádově odhadnout fyzikální veličiny. Soutěž se neomezuje jen na fyzikální tématiku, ale hledá souvislosti s jinými předměty. Odděleně jsou hodnoceni jednotlivci a soutěžící kolektivy v kategoriích pro základní školy a střední školy. Soutěž se otevírá vždy v říjnu.

Více informací k soutěži Fermiho úlohy

Olomoucký fyzikální kaleidoskop

Popularizační akce je zaměřena především na studenty středních škol. Zahrnuje přednášky na zajímavá témata z fyziky a exkurze do fyzikálních laboratoří. Koná se v lednu.

Více informací k Olomouckému fyzikálnímu kaleidoskopu

Přírodovědný jarmark

Přírodovědecká fakulta se zasadila o založení největší celouniverzitní akce zaměřené na popularizaci vědy a výzkumu a každoročně se na ní výrazným způsobem podílí. Přírodovědný jarmark (dříve Veletrh vědy a výzkumu) se koná obvykle v červnu. Jeho cílem je přiblížit návštěvníkům vědu poutavým způsobem. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet řadu experimentů nebo se pustit do řešení matematických kvízů. S dobrodružstvím vědy se mohou všechny věkové skupiny seznámit v hlavní budově přírodovědecké fakulty.

Jarmark se uskuteční 21. června 2024. Program je v přípravě.

FAKULTNÍ ŠKOLY

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci úzce spolupracuje s vybranými školami, se kterými uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci. Školám byl propůjčen titul "Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci". V současné době se jedná o 49 fakultních škol v pěti krajích České republiky. Ve školách se o udržování spolupráce starají koordinátoři, na straně fakulty je to oddělení vnějších a vnitřních vztahů (kontakt).

Seznam fakultních škol

Logo fakultní školy


Spolupráce s fakultními školami se rozvíjí zejména v těchto oblastech:

  • příprava budoucích učitelů, fakultní školy umožňují realizaci pedagogických praxí studentů učitelských oborů fakulty;
  • didaktické výzkumy a tvorba výukových materiálů;
  • podpora zájmu středoškolských studentů o studium na Přírodovědecké fakultě UP;
  • spolupráce na propagaci tradičních popularizačních akcí fakulty jako jsou Den otevřených dveří; Přírodovědný jarmark, Noc vědců, Olomoucká muzejní noc, Dny evropského dědictví, Týden vědy a techniky a dalších akcí pořádaných jednotlivými pracovišti přírodovědecké fakulty, ke kterým patří Fyzikální kaleidoskop, Letní škola Badatele či Badatelský víkendový seminář, Matematický klokan atd.;
  • realizace odborných exkurzí, přednášek či pokusů;
  • práce s talentovanými studenty - vedení zájmových kroužků, SOČ, spolupráce na programu Badatel, Konferenci mladých přírodovědců, organizace olympiád, odborných soutěží pro děti a mládež;
  • podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů - nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty, pořádání seminářů pro učitele přírodovědných oborů;
  • společné grantové projekty - spolupráce při vyhledávání, přípravě a realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu;
  • fakultní školám exkluzivně nabízíme program Roadshow Přírody. Jedná se o šňůru atraktivních přednášek realizovaných přímo na fakultních školách.
  • studentům fakultních škol nabízíme zajímavý program Týden vysokoškolákem na Přírodě, který během pěti pobytových dnů seznámí účastníky s výukou, učiteli, prostředím fakuty i zázemím města, poskytne možnost ubytování na kolejích a také využití menzy.

Týden vysokoškolákem na Přírodě

Tento atraktivní program poskytovaný exkluzivně fakultním školám umožňuje středoškolákům vyzkoušet si v rámci pěti dnů, jaké to je studovat na vysoké škole, co je čeká, pokud nastoupí na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zúčastní se vybrané výuky společně se studenty fakulty, seznámí se s pracovištěm a jeho vybavením, potkají se s učiteli daného zaměření. Akce se obvykle koná ve druhém týdnu zimního semestru.

Více informací k programu Týden vysokoškolákem na Přírodě

Roadshow Přírody

Odborníci z řad zaměstnanců a Ph.D. studentů přírodovědecké fakulty připravili exkluzivně pro fakultní školy nabídku zajímavých tematických přednášek pod názvem Roadshow Přírody, ve kterých mnohdy netradičně představí vybrané zajímavosti z oblastí matematiky, informatiky, fyziky, biologie a ekologie, chemie či věd o Zemi. Přednášky jsou realizovány přímo na školách během celého školního roku.

Vypsaná témata přednášek Roadshow Přírody
Akci zajišťuje Oddělení vnějších a vnitřních vztahů - kontakt

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)