Katalog studijních programů na rok 2022/2023

Seznam všech programů bakalářského studia s podrobným popisem najdete v katalogu.

Stručný přehled studijních programů přírodovědecké fakulty naleznete zde.

Doporučená úroveň znalostí studenta na začátku vysokoškolského studia přírodovědných oborů odpovídá požadavkům nepovinné státní zkoušky Matematika+.

Přihláška ke studiu a poplatek

Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky (od 1. listopadu 2021). Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se zasílá písemně pouze v případě, že se žádá o prominutí přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášky: do 11. července 2022

Termín přijímacích zkoušek: 30. května — 10. června 2022

Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky nejpozději 14 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2022). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

 • Zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu vytiskněte; na druhé straně přihlášky tak budete mít uvedené známky ze střední školy.
 • Vytištěnou přihlášku nechte potvrdit ve škole; nemusíte tak posílat jednotlivá vysvědčení, ani katalogové listy.
 • V případě, že jste již maturovali a nemůžete získat prospěch potvrzený školou, dodejte jednotlivá vysvědčení. Vysvědčení nechte úředně ověřit, např. na poště.
 • Dodejte případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek, např. kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo jiné soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek (nebo jejich slovenské verze).
 • Vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky spolu s výše uvedenými materiály je považována za žádost o prominutí přijímací zkoušky. Není tedy potřeba psát samostatný text, ve kterém budete žádat o prominutí.
 • Vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky spolu s výše uvedenými materiály odešlete na adresu:
  Studijní oddělení PřF UP
  17. listopadu 12/1192
  779 00 Olomouc
 • Možnosti prominutí přijímacích zkoušek jsou uvedené níže.

Poplatek za přihlášku

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 690 Kč. Poplatek je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu. Podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se nevrací.

Uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (cps.upol.cz). S ohledem na náročnost zvoleného programu a budoucí uplatnění absolventa doporučujeme obrátit se na garanta programu uvedeného v katalogu programů nebo na výše uvedené Centrum podpory studentů ještě před podáním samotné přihlášky.

Podmínky pro přijímací řízení

Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady programů úspěšně složit přijímací zkoušky.
U bakalářských studijních programů se přijímací zkouška koná z předmětů přijímací zkoušky, a to v rozsahu učiva pro gymnázia. Od přijímací zkoušky bude upuštěno, jestliže počet přihlášených nepřesáhne kapacitu daného programu.

Bakalářské programy bez přijímacích zkoušek, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu:

Aplikovaná chemie, Bioinformatika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání, Informační technologie (kombinovaná forma), Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, Chemie – analytik specialista, Geoinformatika a kartografie

Bakalářské programy, u nichž lze požádat o prominutí přijímací zkoušky:

Učitelské programy (vyjma kombinací uvedených výše): Matematika pro vzdělávání, Deskriptivní geometrie pro vzdělávání, Geografie pro vzdělávání, Biologie pro vzdělávání, Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání, Chemie pro vzdělávání, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Fyzika pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání
Jednooborové studijní programy: Aplikovaná matematika (specializace Data Science, Průmyslová matematika, Matematika v ekonomické praxi), Matematika, Environmentální geologie, Environmentální rizika a klimatická změna, Geografie, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Bioorganická chemie a chemická biologie, Bioanorganická chemie, Chemie, Nanomateriálová chemie, Molekulární a buněčná biologie, Biologie a ekologie, Experimentální biologie (specializace Experimentální biologie, Experimentální biologie rostlin), Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Přístrojová a počítačová fyzika, Biofyzika (specializace Obecná biofyzika a Molekulární biofyzika), Informační technologie (prezenční forma), Informatika

Bakalářské programy, kde jsou uchazeči přijímáni na základě posouzení výsledků ze střední školy:

Ekologie a ochrana životní prostředí

Bakalářské programy s přijímacími zkouškami bez možnosti prominutí:

Optometrie (s výjimkou úspěšného splnění národní srovnávací zkoušky), Petroleum Engineering

Zdravotní způsobilost ke studiu

U bakalářských programů Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Biochemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Chemie, Chemie – analytik specialista, Aplikovaná chemie, Nanomateriálová chemie, Bioanorganická chemie, Chemie pro vzdělávání a Biologie pro vzdělávání je vyžadováno potvrzení od lékaře (zdravotní způsobilost ke studiu), a to na předepsaném formuláři (ke stažení zde). Potvrzení se dokládá až při zápisu ke studiu, nezasílá se spolu s přihláškou.

U bakalářských programů Ekologie a ochrana životní prostředí a Biologie a ekologie je požadována dostatečná fyzická zdatnost ke zvládnutí terénních exkurzí (15 km pěšky), nevyžaduje se lékařské osvědčení.

Znalost českého jazyka

U studijních programů studovaných v českém jazyce uchazeči, kteří nevykonali maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, popř. bakalářskou zkoušku v českém či slovenském jazyce, a je jim prominuta přijímací zkouška, musí doložit dokument potvrzující znalost českého jazyka alespoň na úrovni B1, tj. mírně pokročilý (např. CCE, ECL) dle společného evropského referenčního rámce. Zkoušku z jazyka je případně též možné vykonat na přírodovědecké fakultě před zápisem do studia.

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek

1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

PřF UP v Olomouci přijme do všech bakalářských studijních programů (vyjma Petroleum Engineering) ty studenty, kteří v rámci NSZ úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí alespoň percentilu 90, není-li v níže uvedené tabulce stanoven percentil nižší. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov. O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat zasláním vytištěné zkrácené verze elektronické přihlášky, ke které bude doložen doklad potvrzující splnění stanovených podmínek (certifikát). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2022/2023 zapíší, bude jim formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

2. Přijetí na základě stanovených podmínek

Pokud splňujete některou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky a chcete-li o její prominutí zažádat, je nutné zaslat vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu. Vytiskněte ji oboustranně tak, aby známky ze střední školy byly na druhé straně. Vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s potvrzenými známkami se považuje za žádost.

3. Výběrová zkouška ze středoškolské matematiky Matematika+

Uchazečům, kteří se prokáží splněním výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+, bude prominuta přijímací zkouška z matematiky ve studijních programech Matematika a Informatika.

Další informace k promíjení přijímacích zkoušek

 • Známku z předmětu, který má pouze podobu semináře, je možné použít v žádosti pro prominutí přijímací zkoušky. Např., pokud jste získali ze semináře z biologie známku výborný, uveďte do materiálů, že jste získali z biologie známku 1.
 • Známky uvádějte z 2. pololetí, u maturitního ročníku z 1. pololetí.
 • Studijní průměr (průměr známek) se počítá vždy za každý ročník zvlášť, nikoliv za všechny ročníky dohromady.
 • Do průměru všech známek se nezapočítává známka z chování.
 • Jsou-li součástí promíjení přijímací zkoušky dva předměty (např. biologie, chemie), hodnotí se každý zvlášť.
 • Pro prominutí přijímacích zkoušek z předmětů přijímací zkoušky matematika, biologie, fyzika, chemie je nutné, abyste tento předmět absolvovali alespoň ve třech (u učitelské matematiky a programu Matematika ve čtyřech) ročnících.
 • V případě biologie je nutné, aby žádná posuzovaná známka nebyla klasifikována stupněm „dobrý“ nebo horším.
 • Nezapomeňte na případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek, např. kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo jiné soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek (nebo jejich slovenské verze).
 • Splnění podmínek automaticky neznamená prominutí přijímací zkoušky, žádosti jsou posuzovány v závislosti na kapacitě konkrétního programu. O vyhovění žádosti o prominutí přijímací zkoušky nejsou uchazeči zvlášť informováni a obdrží až dopis o návrhu na přijetí nebo pozvánku k přijímací zkoušce koncem dubna.
 • Při posuzování žádosti nebude brán zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy, pozdější doložení není možné s výjimkou certifikátu z NSZ a olympiád (tyto certifikáty můžete donést přímo k přijímacím zkouškám).
 • Termín pro podání žádosti je stejný jako pro podání přihlášky. U poštou doručené zásilky rozhoduje den odeslání. Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení se dokládá až u zápisu.

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek do bakalářských programů – přehled

Písemné přijímací zkoušky 2022

Stránka se upravuje...

Bakalářské studijní programy

Oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí:

 • Biologie a ekologie
  písemná část přijímací zkoušky
 • Biologie pro vzdělávání
  písemná část přijímací zkoušky
 • Molekulární a buněčná biologie
  písemný test z biologie a základů chemie

Oblast vzdělávání Fyzika:

Oblast vzdělávání Chemie:

 • Biochemie
  písemná zkouška z chemie a biologie
 • Bioorganická chemie a chemická biologie
  písemná zkouška z biologie a chemie
 • Biotechnologie a genové inženýrství
 • Chemie
  písemný test z chemie a fyziky

Oblast vzdělávání Informatika:

 • Informační technologie
  písemný test
 • Informatika
  písemný test

Oblast vzdělávání Vědy o Zemi:

 • Geografie
 • Geografie pro vzdělávání

Oblast vzdělávání Zdravotnické obory:

Navazující magisterské studijní programy

Oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí:

 • Hydrobiologie

Oblast vzdělávání Fyzika:

Oblast vzdělávání Chemie:

Oblast vzdělávání Vědy o Zemi:

 • Geografie a regionální rozvoj
 • Učitelství geografie pro střední školy

Oblast vzdělávání Zdravotnické obory:

Pozn.: U studijních programů, které nejsou uvedeny, se písemná zkouška v roce 2022 nekonala.

Den otevřených dveří

Informace, které byly prezentovány na Dni otevřených dveří, jsme použili na stránkách určených zájemcům o studium.

Kontakt pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Studijní oddělení
17. listopadu 1192/12
779 00 Olomouc

Pro konzultace k přihlášce je možné využít adresu studijni.prf@upol.cz nebo 585 634 010. Kontakt na studijní oddělení je možné volit i podle programu.

Dotazy k jednotlivým studijním programům směřujte na e-maily uvedené na stránce studujprf.upol.cz u vybraného studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)