Katalog studijních programů na rok 2023/2024

Seznam všech programů bakalářského studia s podrobným popisem najdete v katalogu.

Stručný přehled studijních programů přírodovědecké fakulty naleznete zde.

Doporučená úroveň znalostí studenta na začátku vysokoškolského studia přírodovědných oborů odpovídá požadavkům nepovinné státní zkoušky Matematika+.

Přihláška ke studiu a poplatek

Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky (od 1. listopadu 2022, v 2. kole přijímacího řízení od 15. dubna 2023). Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se zasílá písemně pouze v případě, že se žádá o prominutí přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášky: do 15. března 2023, 2. kolo do 11. července 2023

Termín přijímacích zkoušek: 5.— 16. června 2023 (1. kolo)

Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky (pro 1. kolo v průběhu měsíce května 2023). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

 • Zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu vytiskněte.
 • Vytištěnou přihlášku nechte potvrdit ve škole; nemusíte tak posílat jednotlivá vysvědčení, ani katalogové listy.
 • V případě, že jste již maturovali a nemůžete získat prospěch potvrzený školou, dodejte jednotlivá vysvědčení. Vysvědčení nechte úředně ověřit, např. na poště.
 • Dodejte případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek, např. kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo jiné soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek (nebo jejich slovenské verze).
 • Vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky spolu s výše uvedenými materiály je považována za žádost o prominutí přijímací zkoušky. Není tedy potřeba psát samostatný text, ve kterém budete žádat o prominutí.
 • Vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky spolu s výše uvedenými materiály odešlete na adresu:
  Studijní oddělení PřF UP
  17. listopadu 12/1192
  779 00 Olomouc
 • Možnosti prominutí přijímacích zkoušek jsou uvedené níže.

Poplatek za přihlášku

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 690 Kč. Poplatek je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu. Podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se nevrací.

Uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (cps.upol.cz). S ohledem na náročnost zvoleného programu a budoucí uplatnění absolventa doporučujeme obrátit se na garanta programu uvedeného v katalogu programů nebo na výše uvedené Centrum podpory studentů ještě před podáním samotné přihlášky.

Podmínky pro přijímací řízení

Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady programů úspěšně složit přijímací zkoušky.
U bakalářských studijních programů se přijímací zkouška koná z předmětů přijímací zkoušky, a to v rozsahu učiva pro gymnázia. Od přijímací zkoušky bude upuštěno, jestliže počet přihlášených nepřesáhne kapacitu daného programu.

Bakalářské programy bez přijímacích zkoušek, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu:

 • Aplikovaná chemie
 • Bioinformatika
 • Digitální a přístrojová optika
 • Fyzika pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání
 • Geoinformatika a kartografie
 • Chemie – analytik specialista
 • Informatika pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání
 • Informační technologie (kombinovaná forma)
 • Mezinárodní rozvojová a environmentální studia
 • Obecná fyzika a matematická fyzika
 • Optika a optoelektronika

Bakalářské programy, u nichž lze požádat o prominutí přijímací zkoušky:

Učitelské programy (vyjma kombinací uvedených výše):

 • Matematika pro vzdělávání
 • Deskriptivní geometrie pro vzdělávání
 • Geografie pro vzdělávání
 • Biologie pro vzdělávání
 • Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
 • Chemie pro vzdělávání
 • Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
 • Fyzika pro vzdělávání
 • Informatika pro vzdělávání

Samostatné studijní programy:

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná matematika (specializace Data Science / Průmyslová matematika / Matematika v ekonomické praxi)
 • Bioanorganická chemie
 • Biofyzika (specializace Obecná biofyzika / Molekulární biofyzika)
 • Biochemie
 • Biologie a ekologie
 • Bioorganická chemie a chemická biologie
 • Biotechnologie a genové inženýrství
 • Environmentální geologie
 • Environmentální rizika a klimatická změna
 • Experimentální biologie (specializace Experimentální biologie / Experimentální biologie rostlin)
 • Geografie
 • Chemie
 • Informační technologie (prezenční forma)
 • Informatika
 • Matematika
 • Molekulární a buněčná biologie
 • Nanomateriálová chemie
 • Nanotechnologie
 • Přístrojová a počítačová fyzika

Bakalářské programy, kde jsou uchazeči přijímáni na základě posouzení výsledků ze střední školy:

Ekologie a ochrana životní prostředí

Bakalářské programy s přijímacími zkouškami bez možnosti prominutí:

Optometrie (s výjimkou úspěšného splnění národní srovnávací zkoušky), Petroleum Engineering

Zdravotní způsobilost ke studiu

U bakalářských programů Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Biochemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Chemie, Chemie – analytik specialista, Aplikovaná chemie, Nanomateriálová chemie, Bioanorganická chemie, Chemie pro vzdělávání a Biologie pro vzdělávání je vyžadováno potvrzení od lékaře (zdravotní způsobilost ke studiu), a to na předepsaném formuláři (ke stažení zde). Potvrzení se dokládá až při zápisu ke studiu, nezasílá se spolu s přihláškou.

U bakalářských programů Ekologie a ochrana životní prostředí a Biologie a ekologie je požadována dostatečná fyzická zdatnost ke zvládnutí terénních exkurzí (15 km pěšky), nevyžaduje se lékařské osvědčení.

Znalost českého jazyka

U studijních programů studovaných v českém jazyce uchazeči, kteří nevykonali maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, popř. bakalářskou zkoušku v českém či slovenském jazyce, a je jim prominuta přijímací zkouška, musí doložit dokument potvrzující znalost českého jazyka alespoň na úrovni B1, tj. mírně pokročilý (např. CCE, ECL) dle společného evropského referenčního rámce. Zkoušku z jazyka je případně též možné vykonat na přírodovědecké fakultě před zápisem do studia.

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek

1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

PřF UP v Olomouci přijme do všech bakalářských studijních programů (vyjma Petroleum Engineering) ty studenty, kteří v rámci NSZ úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí alespoň percentilu 90, není-li v konkrétním studijním programu stanoven percentil nižší. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov. O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat zasláním vytištěné zkrácené verze elektronické přihlášky, ke které bude doložen doklad potvrzující splnění stanovených podmínek (certifikát). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2023/2024 zapíší, bude jim formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

2. Přijetí na základě stanovených podmínek

Pokud uchazeč splňuje některou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky a chce o její prominutí zažádat, je nutné zaslat vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu. Vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s potvrzenými známkami se považuje za žádost.

3. Výběrová zkouška ze středoškolské matematiky Matematika+

Uchazečům, kteří se prokáží splněním výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+, bude prominuta přijímací zkouška z matematiky ve studijních programech Matematika, Aplikovaná matematika (specializace Data Science, Průmyslová matematika, Matematika v ekonomické praxi), Matematika pro vzdělávání, Deskriptivní geometrie pro vzdělávání, Informatika, Informační technologie a Informatika pro vzdělávání.

4. Absolvování mezinárodní zkoušky Advanced Placement z daného předmětu na úrovni 4 nebo 5

Uchazeč doloží ověřenou kopii dokladu o výsledku zkoušky. Lze doložit i vytištění z oficiálních stránek webu, kde bude vidět identifikace uchazeče a dosažený počet bodů. Výsledek AP zkoušky se musí vztahovat k předmětu přijímací zkoušky.

Další informace k promíjení přijímacích zkoušek

 • Známku z předmětu, který má pouze podobu semináře, je možné použít v žádosti pro prominutí přijímací zkoušky. Např., pokud jste získali ze semináře z biologie známku výborný, uveďte do materiálů, že jste získali z biologie známku 1.

 • Známky uvádějte z 2. pololetí, u maturitního ročníku z 1. pololetí.

 • Studijní průměr (průměr známek) se počítá vždy za každý ročník zvlášť, nikoliv za všechny ročníky dohromady.

 • Do průměru všech známek se nezapočítává známka z chování.

 • Jsou-li součástí promíjení přijímací zkoušky dva předměty (např. biologie, chemie), hodnotí se každý zvlášť.

 • Pro prominutí přijímacích zkoušek z předmětů přijímací zkoušky matematika, biologie, fyzika, chemie je nutné, abyste tento předmět absolvovali alespoň ve třech (u učitelské matematiky a programu Matematika ve čtyřech) ročnících.

 • V případě biologie je nutné, aby žádná posuzovaná známka nebyla klasifikována stupněm „dobrý“ nebo horším.

 • Nezapomeňte na případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek, např. kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo jiné soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek (nebo jejich slovenské verze).

 • Splnění podmínek automaticky neznamená prominutí přijímací zkoušky, žádosti jsou posuzovány v závislosti na kapacitě konkrétního programu. O vyhovění žádosti o prominutí přijímací zkoušky nejsou uchazeči zvlášť informováni a obdrží až dopis o návrhu na přijetí nebo pozvánku k přijímací zkoušce koncem dubna.

 • Při posuzování žádosti nebude brán zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy, pozdější doložení není možné s výjimkou certifikátu z NSZ a olympiád (tyto certifikáty můžete donést přímo k přijímacím zkouškám).

 • Termín pro podání žádosti je stejný jako pro podání přihlášky. U poštou doručené zásilky rozhoduje den odeslání. Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení se dokládá až u zápisu. 

Přijímání uchazečů u programu Ekologie a ochrana životního prostředí

Uchazeči budou přijímání na základě průměrného prospěchu ze střední školy. Průměr se vypočítává z posledních čtyř let studia, za 1. až 3. ročník z druhého pololetí a u 4. ročníku z prvního pololetí. Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. Na základě průměrného prospěchu ze střední školy bude sestaveno pořadí s tím, že ke studiu bude přijato prvních 100 uchazečů. Nad tento rámec mohou být přijati uchazeči s prokazatelnými aktivitami v oboru biologie a ochrana životního prostředí, např. účast v celostátním nebo krajském kole biologické olympiády apod. Tyto aktivity je nutné řádně doložit příslušnými potvrzeními, nebo diplomy.
Uchazeč zadá všechny známky do elektronické přihlášky, kterou vytiskne, nechá potvrdit ve škole a zašle s případnými dalšími materiály na adresu Přírodovědecké fakulty UP.

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek do bakalářských programů – přehled

Písemné přijímací zkoušky 2022

Bakalářské studijní programy

Oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí:

Oblast vzdělávání Fyzika:

Oblast vzdělávání Chemie:

Oblast vzdělávání Informatika:

Oblast vzdělávání Zdravotnické obory:

Pozn.: U studijních programů, které nejsou uvedeny, se písemná zkouška v roce 2022 nekonala.

Formulář pro odvolání

Formulář ke stažení

Den otevřených dveří

Informace, které byly prezentovány na Dni otevřených dveří, jsme použili na stránkách určených zájemcům o studium.

Kontakt pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Studijní oddělení
17. listopadu 1192/12
779 00 Olomouc

Pro konzultace k přihlášce je možné využít adresu studijni.prf@upol.cz nebo 585 634 010. Kontakt na studijní oddělení je možné volit i podle programu.

Dotazy k jednotlivým studijním programům směřujte na e-maily uvedené na stránce studujprf.upol.cz u vybraného studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)