Katalog studijních programů na rok 2022/2023

Seznam všech programů navazujícího magisterského studia s podrobným popisem najdete v katalogu.

Stručný přehled studijních programů přírodovědecké fakulty naleznete zde.

Přihláška ke studiu a poplatek

Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky (od 1. listopadu 2021).

Termín podání přihlášky: do 11. července 2022

Termín přijímacích zkoušek: 30. května — 10. června 2022

Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky nejpozději 14 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2022). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Poplatek za přihlášku
Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 690 Kč. Poplatek je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se nevrací.

Uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami
Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (cps.upol.cz). S ohledem na náročnost zvoleného programu a budoucí uplatnění absolventa doporučujeme obrátit se na garanta programu uvedeného v katalogu programů nebo na výše uvedené Centrum podpory studentů ještě před podáním samotné přihlášky.

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní programy. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu – tzv. přímá prostupnost při absolvovaní určitého bakalářského studijního programu, nebo splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky.

O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně, a to formou zaslání vytištěné zkrácené přihlášky. Studenti Přírodovědecké fakulty UP, kteří mají přímou prostupnost, žádost nezasílají. Jako příloha se dokládají úředně ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost úředně ověřenou kopií Diploma Supplement.

Pedagogická způsobilost u sdruženého studia

Podmínkou pro přijetí ke sdruženému studiu v těchto navazujících magisterských studijních programech:

  • učitelství matematiky pro střední školy,
  • učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy,
  • učitelství informatiky pro střední školy,
  • učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy,
  • učitelství geografie pro střední školy,

je absolvování bakalářského studijního programu se zaměřením na vzdělávání.

Absolventi bakalářských studijních programů, které nebyly zaměřeny na vzdělávání, jsou povinni v rámci přijímacího řízení doložit absolvování základních pedagogických a psychologických předmětů modulu pedagogické propedeutiky, a to v rámci studia (prostřednictvím diploma supplement) či v rámci celoživotního vzdělávání (osvědčení o absolvování kursu celoživotního vzdělávání).

Absolvování základních pedagogických a psychologických předmětů modulu pedagogické propedeutiky (diploma supplement či osvědčení o absolvování kursu celoživotního vzdělávání) doloží uchazeč při zápisu ke studiu.

Uchazeči o studium, kteří absolvovali bakalářský studijní program bez zaměření na vzdělávání a nedoloží při zápisu ke studiu absolutorium základních pedagogických a psychologických předmětů modulu pedagogické propedeutiky, nemohou být ke studiu přijati.

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek do navazujících magistreských programů – přehled

Písemné přijímací zkoušky 2021

Navazující magisterské programy

Oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí:

Oblast vzdělávání Chemie:

Oblast vzdělávání Vědy o Zemi

Oblast vzdělávání Vědy o Zemi / Učitelství

Oblast vzdělávání Zdravotnické obory

Pozn.: U studijních programů, které nejsou uvedeny, se písemná zkouška v roce 2021 nekonala.

Den otevřených dveří

Informace, které byly prezentovány na Dni otevřených dveří, jsme použili na stránkách určených zájemcům o studium.

Kontakt pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Studijní oddělení
17. listopadu 1192/12
779 00 Olomouc

Pro konzultace k přihlášce je možné využít adresu studijni.prf@upol.cz nebo 585 634 010. Kontakt na studijní oddělení je možné volit i podle programu.

Dotazy k jednotlivým studijním programům směřujte na e-maily uvedené na stránce studujprf.upol.cz u vybraného studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)