Pro školy


Spolupráce se školami je pro naši fakultu významnou oblastí. Připravujeme zajímavé programy zejména pro středoškoláky či jejich pedagogy, ale také pro školy základní.

Akce pro školy

Nabízíme tematické přednášky z oblasti matematiky, informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi, které se mohou uskutečnit přímo na školách, nebo v našich učebnách či laboratořích.

Skupiny i jednotlivce uvítáme na Dnech otevřených dveří, Přírodovědném jarmarku či Noci vědců, Olomoucké muzejní noci, Dnech evropského dědictví nebo Týdnu vědy a techniky. Školní kolektivy si mohou zasoutěžit v řešení Fermiho úloh. Olomoucký fyzikální kaleidoskop se věnuje přednáškám a exkurzím v oblasti fyziky. Pro studenty máme připravenou bohatou nabídku programu Badatel, jehož součástí je letní škola, podzimní seminář a Konference mladých přírodovědců. Program Newton umožní středoškolákům zařadit se po dobu jednoho semestru mezi naše studenty.

Exkurze na našich pracovištích se maximálně přizpůsobují požadavkům škol (kontakt).

Termíny plánovaných akcí v roce 2022

Fakultní školy

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci úzce spolupracuje s vybranými školami, se kterými uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci. Školám byl propůjčen titul "Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci". V současné době se jedná o 49 fakultních škol v pěti krajích České republiky. Ve školách se o udržování spolupráce starají koordinátoři, na straně fakulty je to oddělení vnějších a vnitřních vztahů (kontakt).

Seznam fakultních škol

Logo fakultní školy

Mapa fakultních škol

Spolupráce s fakultními školami se rozvíjí zejména v těchto oblastech:

 • příprava budoucích učitelů, fakultní školy umožňují realizaci pedagogických praxí studentů učitelských oborů fakulty;
 • didaktické výzkumy a tvorba výukových materiálů;
 • podpora zájmu středoškolských studentů o studium na Přírodovědecké fakultě UP;
 • spolupráce na propagaci tradičních popularizačních akcí fakulty jako jsou Den otevřených dveří; Přírodovědný jarmark, Noc vědců, Olomoucká muzejní noc, Dny evropského dědictví, Týden vědy a techniky a dalších akcí pořádaných jednotlivými pracovišti přírodovědecké fakulty, ke kterým patří Fyzikální kaleidoskop, Letní škola Badatele či Badatelský víkendový seminář, Matematický klokan atd.;
 • realizace odborných exkurzí, přednášek či pokusů;
 • práce s talentovanými studenty - vedení zájmových kroužků, SOČ, spolupráce na programu Badatel, Konferenci mladých přírodovědců, organizace olympiád, odborných soutěží pro děti a mládež;
 • podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů - nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty, pořádání seminářů pro učitele přírodovědných oborů;
 • společné grantové projekty - spolupráce při vyhledávání, přípravě a realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu;
 • fakultní školám exkluzivně nabízíme program Roadshow Přírody. Jedná se o šňůru atraktivních přednášek realizovaných přímo na fakultních školách.
 • studentům fakultních škol nabízíme zajímavý program Týden vysokoškolákem na Přírodě, který během pěti pobytových dnů seznámí účastníky s výukou, učiteli, prostředím fakuty i zázemím města, poskytne možnost ubytování na kolejích a také využití menzy.

Setkání ředitelů fakultních škol

Setkání ředitelů fakutních škol se uskutečnilo 1. října 2021. Prezentace z této akce:

Rok 2021 na Přírodě (prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.)
Projekt Badatel 2021 a program Newton (Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.)
Aktivity oddělení didaktiky fyziky (RNDr. Renata Holubová, CSc.)
Kabinet pedagogické přípravy (RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.)
Exkurze na katedře botaniky (Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.)

Další setkání je plánováno na 22. září 2022.

Pro koordinátory fakultních škol

Týden vysokoškolákem na Přírodě

Tento atraktivní program poskytovaný exkluzivně fakultním školám umožňuje středoškolákům vyzkoušet si v rámci pěti dnů, jaké to je studovat na vysoké škole, co je čeká, pokud nastoupí na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zúčastní se vybrané výuky společně se studenty fakulty, seznámí se s pracovištěm a jeho vybavením, potkají se s učiteli daného zaměření. Pobyt je nutné z organizačních důvodů směřovat pouze do jedné z pěti nabízených oblastí, kterou musí zájemce předem zvolit už při přihlášení na akci, a to podle svého vážného zájmu: matematika a informatika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, vědy o Zemi. V rámci pobytu se účastníci seznámí také s podmínkami studia, menzou a dalším zázemím univerzity i města. Ty ze vzdálenějších míst se složitější dostupností ubytujeme na kolejích. Konkrétní pobytový program pak pro účastníky vytvoříme na míru i s ohledem na počet přihlášených do tohoto programu.

Termín konání: 4.-8. října 2021

Místo konání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Stravování: V rámci akce jsou zajištěny obědy v menze.

Poplatky:

Bez účastnického poplatku, akce je organizována zdarma.
Obědy zdarma.
Ubytování zdarma pro účastníky ze vzdálenějších či špatně dostupných míst.

Maximální limit akce byl stanoven na 30 osob. Podmínkou účasti je souhlas ředitele střední školy s uvolněním ze školy a u nezletilých také soouhlas zákonného zástupce. Při akceptaci účasti bude brán zřetel na pořadí přihlášených, studenti 3. a 4. ročníků budou vzhledem k úrovni výuky a srozumitelnosti jejího výkladu upřednostňováni.

Na program Týden vysokoškolákem na Přírodě se mohou studenti fakultních škol Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přihlašovat zde.

Upozornění: Organizace akce se může měnit s ohledem na aktuální situaci s pandemií covid-19.

Program Newton

Program Newton umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech (tj. předmětech) vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PřF UP). Newton je zařazen jako akreditovaný studijní program v rámci Celoživotního vzdělávání na UP. Tento program je poskytován zdarma.

Student má na PřF UP k dispozici kontaktní osobu, která po dohodě se studentem a odborníkem daného oboru doporučí k absolvování vhodné kurzy. Stejně tak je studentovi k dispozici po celou dobu jeho studia v kurzu i k případným dodatečným konzultacím po ukončení oficiální účasti.

O zařazení uchazeče do programu rozhoduje v souladu s podmínkami o zařazení a kapacitou programu děkan. Uchazeč se stává účastníkem vzdělávání nabytím účinnosti Smlouvy o účasti v programu. V případě nezletilých smlouvu podepisuje současně jeho zákonný zástupce. Počet přijímaných studentů je limitován, a to max. počtem 30 studentů za semestr; dolní hranice nebyla stanovena.

Student pak navštěvuje vybranou výuku na PřF UP společně s vysokoškolskými studenty a skládá zápočty a zkoušky s perspektivnou, že po nástupu do řádného studia na PřF UP může požádat o uznání kreditů za již úspěšně absolvovaný předmět v rámci programu Newton, a to do 2 let od jeho úspěšného absolvování (u předmětů zakončených zkouškou musí být současně splněna podmínka výsledku zkoušky A nebo B nebo C).

Účast na programu Newton je doporučována zejména studentům 3. a 4. ročníků středních škol, a to z důvodu limitu garance časové platnosti uznání kreditů za úspěšně absolvovaný předmět při nástupu do standardního studia na PřF UP (viz info výše).

Podmínky přijetí

 • jednoznačný zájem studenta o daný obor
 • souhlas garanta vybraného předmětu s účastí studenta na jeho výuce
 • doporučení ředitele střední školy, kterou student navštěvuje, a pokud je to v návaznosti na rozvrh třeba, tak i souhlas ředitele s uvolněním ze studijních povinností (použijte prosím tento vzor formuláře)

Přihlášky

Přihlášení na program Newton je možné přes portál czv.upol.cz, a to na zimní semestr do 15. 9. 2021 a na letní semestr do 5. 2. 2022.

Na základě registrace obdržíte prostřednictvím e-mailu společně s dalšími pokyny také smlouvu o účasti v programu, kterou podepisuje účastník (a v případě nezletilých i jeho zákonný zástupce) a děkan přírodovědecké fakulty. Smlouva obsahuje tři přílohy: příloha č. 2 a příloha č. 3 jsou uloženy pouze zde na webu a podpisem smlouvy dojde současně k vaší akceptaci obou těchto příloh.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Radová
jana.radova@upol.cz

Garant programu Newton:
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
tomas.furst@upol.cz

V případě dotazů se podívejte níže na „Často kladené dotazy“, popř. napište zprávu prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě.

Často kladené dotazy k projektu Newton

Proč se program jmenuje Newton?

Isaac Newton se na univerzitní studium připravoval od svých 15 let, v 18 letech nastoupil na Trinity College v Cambridgi a již o čtyři roky později začal rozpracovávat svou teorii gravitace. Také náš program má za cíl podpořit rozvoj nadaných studentů při přechodu ze střední na vysokou školu a podnítit je již v mladém věku k přírodovědnému bádání.

Kdo se může do programu Newton zapojit?

Studenti středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. U studentů předpokládáme hluboký zájem o přírodní vědy, který jde za rámec standardní středoškolské výuky, a také jejich aktivní přístup.

Platí se nějaké kurzovné?

Ne, účast v programu je bezplatná.

Jaké typy předmětů mohu navštěvovat?

Obecně takové, které jsou vyučované na PřF UP a kde je odsouhlasena vaše účast garantem vybraného předmětu. Může se jednat o přednášky, cvičení, semináře a praktická cvičení. Návštěva přednášek je většinou bez problémů, u některých cvičení a seminářů může být menší kapacita (přednost budou mít řádní VŠ studenti). V některých kurzech běží paralelně přednášky a cvičení a získání zápočtu ze cvičení může být podmínkou pro to, aby student mohl skládat zkoušku, u některých předmětů může být tzv. prerekvizita, což znamená povinnost absolvovat jiný předmět před zápisem vybraného předmětu, můžete narazit i na další kličky, ale tyto detaily budete konzultovat s kontaktní osobou, příp. následně garantem vybraného předmětu. Studijní plány pro jednotlivé obory jsou dostupné na www.prf.upol.cz, podrobnější popis každého předmětu (sylabus) je potom k dohledání na portal.upol.cz.

K čemu jsou složené zkoušky a zápočty?

Složení zkoušky nebo získání zápočtu je dokladem o úspěšném absolvování kurzu a prokázání znalostí v požadovaném rozsahu, přičemž na studenty v programu Newton budou kladeny stejné nároky jako na studenty v řádných studijních programech na VŠ. Program Newton má z právního hlediska oficiální formu celoživotního vzdělávání a po jeho úspěšném ukončení získáte certifikát. Pokud se student při nástupu na VŠ zapíše na PřF UP, může požádat o uznání absolvovaných předmětů za podmínek uvedených ve smlouvě o účasti v programu Newton. Absolvování programu Newton nehraje žádnou roli při přijímacích zkouškách na PřF UP. Na jiných vysokých školách pravděpodobně účast v programu Newton nebude možné nijak uplatnit.

Jaká je role kontaktní osoby?

Je pro vás první osobou, která by vám měla pomoci zorientovat se v systému výuky na PřF UP a se kterou byste měli konzultovat výběr vhodných předmětů z hlediska zaměření a obtížnosti, případně může volbu konzultovat s vyučujícím daného předmětu nebo jiným kolegou vybraného oboru. V žádném případě se ale nedá očekávat, že vám bude pomáhat s vypracováním seminární práce nebo vyjednávat nějaké úlevy u zkoušek, může vám ale např. pomoci v orientaci mezi pravidly na naší školy a vysvětlení základních pojmů ke studiu.

Co když dostanu vyrozumění, že jsem do programu Newton nebyl přijat?

Toto se může stát pouze v případě, že nesplníte podmínky přijetí nebo je naplněna kapacita. Můžete však podat přihlášku znovu v dalším termínu za půl roku, tj. při otevření programu Newton na další semestr.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)