Státní rigorózní zkoušku lze konat v oboru, ve kterém přírodovědecká fakulta uskutečňuje magisterský program a má v rámci jeho akreditace oprávnění přiznávat akademický titul "RNDr.".

Přihláška

Uchazeč si podává přihlášku se všemi náležitostmi:

 • úředně ověřenou kopii magisterského vysokoškolského diplomu
 • kopii dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
 • strukturovaný životopis
 • seznam publikací

Přihláška musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat určení oboru státní rigorózní zkoušky, téma a název rigorózní práce.

Podepsanou přihlášku doručí uchazeč osobně nebo jako poštovní zásilku na adresu: Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc.

Soubor ke stažení:

Obory

Biologie, ekologie a životní prostředí

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie
 • Botanika
 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Experimentální biologie rostlin
 • Hydrobiologie
 • Molekulární a buněčná biologie
 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Učitelství biologie pro střední školy
 • Zoologie

Fyzika

 • Aplikovaná fyzika
 • Biofyzika
 • Molekulární biofyzika
 • Nanotechnologie / Nanotechnology
 • Optika a optoelektronika
 • Učitelství fyziky pro střední školy

Chemie

 • Analytická chemie
 • Anorganická a bioanorganická chemie
 • Biochemie
 • Bioinformatika
 • Bioorganická chemie a chemická biologie
 • Fyzikální chemie
 • Nanomateriálová chemie / Nanomaterial Chemistry
 • Organická chemie
 • Učitelství chemie pro střední školy

Informatika

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika

Matematika

 • Aplikovaná matematika
 • Diskrétní matematika
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
 • Učitelství matematiky pro střední školy

Vědy o Zemi

 • Environmentální geologie
 • Environmentální rizika a klimatická změna
 • Geografie a regionální rozvoj
 • Geoinformatika a kartografie / Geoinformatics and Cartography
 • Mezinárodní rozvojová a environmentální studia
 • Učitelství geografie pro střední školy
 • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Kontakt

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Studijní oddělení
17. listopadu 1192/12
779 00 Olomouc

studijni.prf@upol.cz

585 634 010

Průběh rigorózního řízení

Rigorózní řízení probíhá podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a Řádu rigorózního řízení UP v Olomouci)

Po podání přihlášky následuje:
1. Zahájení rigorózního řízení
Studijní oddělení PřF UP (vyřizují referentky J. Hanzlíková a Mgr. A. Hausknotzová) do 60 dnů od obdržení přihlášky sdělí uchazeči rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do rigorózního řízení. V případě přijetí je uchazeč zaregistrován na studijním oddělení a po konzultaci s předsedou komise je mu přidělen konzultant rigorózní práce. 
Poplatek za náklady spojené s rigorózním řízením je pro akademický rok 2023/2024 stanoven ve výši 9314 Kč. Uchazeč je povinen uhradit poplatek do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zahájení rigorózního řízení a následně doklad o provedené platbě (ústřižek poštovní poukázky nebo výpis z bankovního účtu) doručí na studijní oddělení PřF UP.

2. Zpracování rigorózní práce
Uchazeč zpracovává rigorózní práci samostatně, v případě potřeby využívá konzultanta. Formálně se řídí pokyny pro zpracování diplomových prací na PřF UP. Rigorózní práce se odevzdává ve trojím vyhotovení v pevné vazbě a v elektronické podobě se vkládá do Stagu.
Práce nesmí být totožná s bakalářskou, diplomovou, disertační prací či habilitační prací obhájenou podle zákona.
Jako změněná může být předložena pouze práce dopracovaná, obsahově shodná s původní prací v maximálním rozsahu 50 %. Uchazeč je v takovém případě povinen předložit i původní práci.

3. Složení státní rigorózní zkoušky
Státní rigorózní zkouška se skládá se z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Koná se před zkušební komisí jmenovanou děkanem a schválenou Vědeckou radou PřF UP. Předseda komise ustanoví požadavky k ústní zkoušce a dva oponenty, kteří vypracují posudek na rigorózní práci.
Státní rigorózní zkoušku lze konat nejpozději do tří let od zahájení rigorózního řízení.

4. Přiznání titulu
Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky je absolventovi vydán diplom s uvedením titulu "RNDr.".

Komise pro rigorózní řízení

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)