Bioaktivní heterocyklické deriváty

 • doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.
  • prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.
  • Mgr. Magdaléna Bryksová, Ph.D.
  • Mgr. Dardan Klos
  • Mgr. Beáta Kubaláková      
  • Bc. Anna Malíšková

Skupina vedená L. Plíhalovou se věnuje designu, přípravě a výzkumu nových malých heterocyklických, zejména purinových molekul, nejčastěji odvozených od rostlinných regulátorů. Tyto látky mají v miniaturních koncentracích nebývalou biologickou aktivitu v rostlinách, kterou lze lépe zmapovat za pomocí využití jejich derivátů opatřených fluorescenční nebo isotopovou značkou. Řízenou derivatizací nebo mírnou úpravou těchto rostlinných molekul lze také efektivně modulovat biologické účinky na rostlinné buňky a pletiva a tím připravit například moderní látky k ošetření rostlin bez výrazné zátěže životního prostředí. Díky inspiraci rostlinnými látkami jsou také připravovány a zkoumány nové heterocyklické bioaktivní látky s efektem na lidské buňky a tkáně, s potenciálním využitím v kosmetice nebo v hygieně. Zpětná vazba získaná studiem mezi strukturou a aktivitou připravených látek vede ke konkrétnějšímu zacílení  nově připravovaných derivátů. Mnoho získaných patentů a užitných vzorů na tyto sloučeniny umožňuje přenos nových technologií a poznatků do praxe.

Syntéza přírodních látek

 • doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  • Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Mgr. Daniel Chrenko
  • Mgr. Markéta Fuksová
  • Anna Hanzlíková
  • Karolína Pánková
    

Výzkumné projekty v rámci Pospisil2ab jsou zaměřené na (semi)syntetickou přípravu přírodních látek a na vývoj nových environmentálně šetrných syntetických postupů vhodných k přípravě těchto látek. V oblasti přírodních látek se zaměřujeme zejména na (1) rostlinné metabolity fenyl propanoidového typu – lignany a neolignany, a dále pak na (2) rostlinné růstové regulátory – gibereliny. Tento typ látek je připravován pomocí (3) nových syntetických postupů založených na nových syntetických metodách a (pluripotentních) reagentů navržených a vyvinutých v rámci skupiny. Cílem je pak vytvoření nových strukturně a stereodivergentně zaměřených chemických knihoven (potenciálně) biologicky aktivních látek, které jsou následně využity při studiu (bio)chemických přeměn. Cílem je najít nové molekulární cíle u studovaných biologických cílů. Zaměřujeme se zejména na studium látek s leishmaniocidními a anthelmitickými účinky. (více info na www.pospisilab.com)

Organická syntéza a čtvrtprovozní laboratoř

 • RNDr. Marek Zatloukal, Ph.D.
  • Mgr. Jan Walla
  • Ing. Jana Kočířová
  • Bc. Jana Mastná
  • Kamila Kosinová
    

Skupina vedená Markem Zatloukalem se věnuje převážně chemii heterocyklických sloučenin, syntéze a studiu biologické aktivity nukleobází zejména purinů a jeho bioizosterů. Nově připravené „malé“ molekuly jsou podrobeny široké škále biologických testů (např. na cytokininovou, protinádorovou, antisenescenční, antioxidační a další aktivitu). Na vybraných derivátech ve spolupráci s Katedrou experimentální biologie UP probíhá studium neuroprotektivní aktivity se zaměřením na antiparkinsonické účinky. Skupina se také zabývá syntézou vybraných izotopicky značených bioaktivních molekul, které slouží jako standardy pro hmotnostní spektrometrii. Další důležitou oblastí aktivity skupiny je syntéza vybraných biologicky aktivních kandidátů ve větším měřítku a řešení následného přenosu technologiií z laboratorního do čtvrtprovozního, resp. poloprovozního měřítka. Velmi důležitá je i spolupráce s komerční sférou, zvláště ve vývoji nových technologií. Výsledkem práce skupiny je mimo jiné celá řada udělených mezinárodních patentů.

Regulace rostlinného stresu

 • Mgr. Jan Humplík, Ph.D.
  • Mgr. Martin Hönig, Ph.D.
  • Tomáš Jirsa

Výzkumná skupina je zaměřena na vývoj, optimalizaci a využití vysokokapacitních metod pro hodnocení fyziologického stavu rostlin s důrazem na studium stresových reakcí a identifikaci protektivních látek. Předmětem našeho výzkumu jsou přírodní látky a jejich deriváty, které aktivují zejména chemickou rezistenci rostlin. Vliv studovaných látek na rostliny, je hodnocen pomocí obrazové analýzy a moderních molekulárně biologických metod. Široké spektrum našeho zájmu zahrnuje hodnocení abiotického stresu, s důrazem na oxidativní, světelný a fotoperiodický stres. Aktivně se však věnujeme i biotickému stresu u rostlin, včetně modelové rostliny Arabidopsis thaliana, ale také aplikovanému výzkumu obilovin a polních plodin. S využitím moderních digitálních technologií provádíme komplexní hodnocení míry napadení nadzemní části rostlin a kořenového systému vybranými patogeny, např. Pseudomonas syringae, Botrytis cinerea a Heterodera schachtii.

 

Syntéza a analýza cytokininů

 • Dr. Karel Doležal
  • Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.
  • Mgr. Hana Vylíčilová, Ph.D.
  • Mgr. Jakub Hrdlička, Ph.D.
  • Mgr. Ivan Filipovský
  • Jarmila Balonová

Skupina vedená Karlem Doležalem se zaměřuje na přípravu různých skupin di- a trisubstituovaných purinů metodami klasické organické syntézy, stejně jako využitím moderních metod jako např. mikrovlnná syntéza. Struktura a čistota nových látek je potvrzována souborem fyzikálně-chemických metod (např. elementární analýza, bod tání, NMR v kapalném i pevném skupenství, hmotnostní spektrometrie při vysokém rozlišení). Biologická aktivita a specifické metabolické vlastnosti připravených látek jsou následně hodnoceny v různých biotestech, receptorových testech, v polních experimentech na různých plodinách (obiloviny, kukuřice, řepka, mák…) a také v různých in-vitro systémech na široké škále rostlinných druhů včetně okrasných, léčivých či ohrožených (ve spolupráci s celou řadou domácích i zahraničních laboratoří). Jejich interakce s endogenními rostlinnými hormony (cytokininy, auxiny, jasmonáty, salicyláty, kys. abscisová) je stanovována v extraktech pomocí UHPLC-MS/MS a také in situ s využitím hmotnostně spektrometrického zobrazování.

Aplikovaná organická syntéza

 • Dr. Asta Žukauskaite
  • Mgr. Kristýna Bieleszová, Ph.D.
  • Mgr. Radim Simerský, Ph.D.
  • Hana Drbohlavová
    

Výzkumná skupina Asty Žukauskaitė se zabývá syntézou a aplikačním potenciálem indolů a jejich bioisosterů. V rámci syntézy se zaměřují na přirozeně se vyskytující, domnělé a přírodou inspirované indolové sloučeniny. Optimalizace, či rozvoj syntetických metodik pro přípravu izotopově značených interních standardů přirozeně se vyskytujících indolů (tj. auxinů, metabolitů tryptofanu atd.) umožňuje jejich identifikaci a kvantifikaci v rostlinných a/nebo zvířecích tkáních, což je nezbytné pro fyziologické studie zkoumající jejich mechanismus působení. Vyvíjeny a připravovány jsou také fluorescenčně značené auxiny, které slouží pro vizualizaci transportu auxinů, stejně jako pro tkáňově specifickou a subcelulární lokalizaci v rostlinách bez použití markerů nebo reportérových linií. Další výzkumné projekty se věnují syntéze biologicky relevantních látek s antihelmintickou (antiparazitní), či protirakovinnou aktivitou a také vývoji derivátů regulujícich růst a vývoj rostlin. Studium všech těchto látek je součástí místní i zahraniční spolupráce. 

Polní pokusnictví

 • Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.
  • Mgr. Zdeněk Špíšek, Ph.D.
  • Ing. Jakub Zatloukal
    

Skupina Radoslava Koprny se zabývá testováním biologické účinnosti fytohormonálních derivátů, růstových regulátorů, stimulátorů a hnojiv v polních podmínkách, vývojem přípravků na bázi růstových regulátorů a kombinovaných hnojiv obsahujících růstové regulátory. Mezi další aktivity patří šlechtění, přihlašování a udržovací šlechtění vybraných polních plodin, výzkum a ověřování účinnosti přípravků na ochranu rostlin včetně rozšiřování registrací na tzv. „minoritní indikace“, vývoj pěstitelských technologií, fenotypování nadzemní a podzemní biomasy za pomocí pokročilých metod měření. Doménou skupiny je spolupráce s komerčními subjekty na vývoji přípravků a kombinovaných hnojiv, stabilitní studie a studie účinnosti přípravků. Skupina provádí v rámci doplňkové činnosti také smluvní výzkum se zaměřením na výše uvedenou problematiku.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)