Aktuality VaV

Výzvy

 • Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
  navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva
 • Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 17. října 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Termín pro odevzdání návrhů je 23. 11. 2018, více informací zde.
 • Evropská komise vyhlásila nové kolo výzvy Twinning v rámci Horizon 2020 (Identifikátor výzvy WIDESPREAD-03-2018). Podrobnější informace o výzvě naleznete zde, portál účastníků zde.
  Návrhy lze podávat do 15. listopadu 2018. Je to velmi zajímavá příležitost, jak se zapojit do projektů Horizon 2020 a získat prostředky na podporu mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními vědeckými pracovišti.
  Na webových stránkách TC AV ČR budou v nejbližší době zveřejněny prezentace ze semináře k výzvě, v případě zájmu je možné zajistit ve spolupráci s pracovníky Technologického centra AV ČR individuální konzultace k této výzvě.https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr-2/
 • Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR
  Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Podrobnou výzvu k nominacím, formulář návrhového listu kandidáta a popis náplně jednotlivých hodnoticích panelů naleznete zde. Vyplněný formulář s návrhem do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2019 je třeba poslat nejpozději  do 24. listopadu 2018 Ing. Saitzové, která zajistí podpis pana rektora a včasné podání návrhu.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů řešených ve spolupráci s SÚJV s předpokládaným zahájením řešení v roce 2019 - Projekty 3 + 3 2019. Anglicky psané návrhy prosím odevzdávejte na oddělení VaV do 28. 11. 2018. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo dne 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). Termín pro podání návrhů je 18. 12. 2018; více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo dne 1. listopadu 2018 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Termín pro podání návrhů je 12. 12. 2018; více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo dne 1. listopadu 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní bilaterální česko-izraelské spolupráce ve výzkumu a vývoji. Termín podání návrhů je 28. 1. 2019; více informací zde

 • Vyhlášení 10. ročníku studentské grantové soutěže na UP
  Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 10. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA); vyhlášení zde. Cílem soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu, financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Termín podání přihlášek je do 15. 1. 2019 do 17:00 hod. Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP. Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. SRB3-13-7 (plné znění zde).

Důležité informace

Upozornění pro řešitele a spoluřešitele projektů GAČR

Na základě výsledků kontroly projektů si dovolujeme upozornit řešitele a spoluřešitele na skutečnost,  že školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

Dílčí a závěrečné zprávy Grantové agentury České republiky

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly od 5. 12. 2018 zpřístupněny formuláře pro podání dílčích a závěrečných zpráv.
Dílčí a závěrečné zprávy vyplněné prostřednictvím webové aplikace GRIS podávejte elektronicky na oddělení vědy a výzkumu Ing. Ivaně Saitzové, email: ivana.saitzova@upol.cz

 • dílčí zprávy: do 11. ledna
 • závěrečné zprávy: do 26. ledna

Název souboru, který byl vygenerován při konverzi do formátu PDF, je nutné zachovat. Podrobné informace k podání naleznete na webových stránkách poskytovatele https://gacr.cz

 

Získané projekty GA ČR pro rok 2018 - přehled

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí...

Registr smluv - vyhledávání: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani 

Praktické informace pro podávání a řešení projektů GAČR 2019 - přehled

Soutěže a ceny

Soutěž o Cenu Wernera von Siemense - více zde

Cena Inovace roku 2018 - 23. ročník

Soutěž vyhlašuje Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. Cílem soutěže je ohodnotit a ocenit nejlepší inovační produkty v ČR, ve všech oborech.
Uzávěrka soutěže je 31.10.2018, možnost konzultace přihlášek do 17.10.2018 nebo podle dohody. Více informací zde