Aktuality VaV

Výzvy

 • Prodloužení soutěžní lhůty pro podávání návrhů projektů GA ČR
  V souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky a ve snaze reagovat na stávající zcela mimořádnou situaci a vyjít maximálně vstříc všem řešitelům, předsednictvo Grantové agentury rozhodlo o prodloužení soutěžní lhůty pro podávání návrhů projektů do 4. května 2020 a to prostřednictvím zrušení původně vyhlášené soutěže a neprodleném opětovném znovuvyhlášením soutěže nové. Návrhy projektů vygenerované z aplikace je třeba zaslat elektronicky v původním formátu na e-mailovou adresu: ivana.saitzova@upol.cz.

  Rozpracované návrhy projektů v aplikaci GRIS není nutné přepisovat, automaticky se uloží pro novou soutěž. Přesné informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele dotace. Ze strany RUP byly stanoveny tyto termíny pro odevzdání návrhů projektů:

  · EXPRO, Junior Star, Mezinárodní a Standardní - na RUP do středy 29. dubna 2020.
  · Lead Agency (Švýcarská agentura SNSF posunula termín) -  na RUP do úterka 7. dubna 2020.
  · Návrhy projektů v rámci iniciativy CEUS v  případě, že GAČR je v roli Lead Agency - na RUP do středy 29. dubna 2020

  (V případě, že je GAČR partnerskou organizací, je deadline určený termínem stanoveným zahraničními agenturami). RUP žádá o  včasné zaslání návrhů k odeslání kvůli možným problémům párování návrhů na GAČRu a větší časové náročnosti nové elektronické spisové služby.

 • Výzva ERCEA/SNE/184/2020

  Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) zveřejnila výzvu ERCEA/SNE/184/2020. Agentura hledá vhodné kandidáty na pozice vyslaných národních expertů v těchto oblastech:

  ·        Scientific Support to ERC

  ·        Ethics Officer

  ·        Life Sciences

  ·        Engineering (two posts)

  ·        Chemistry or Materials Science

  ·        Earth System Science

  ·        Social Sciences and Humanities

  Jedná se o kofinancovaný sekondment min. na 2 roky (standardně se očekávají spíše 4), tzn. univerzita/ústav během vyslání platí expertovi český plat, ERCEA náhrady (allowances).

  Bližší informace k výzvě nalezete zde. Výzva ERCEA je otevřena do 21. dubna 2020.

  V případě dotazů se prosím obracejte na paní Lindu Messias ze Stálého zastoupení ČR při EU (Linda_Messias@mzv.cz).

 • Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských, mezinárodních, EXPRO a LA projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.

  Návrhy je možné podávat prostřednictvím elektronické aplikace od 22. 2. 2020.

  Zadávací dokumentace, formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti a další informace k výzvám naleznete na těchto odkazech:

  https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-4/

  https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-junior-star/

  https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-4/

  https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty-3/

  https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency/

  Termín pro podání návrhů projektů pro všechny typy projektů  je ze strany  RUP stanoven nejpozději na pátek 2. 5. 2020.

  RUP žádá o včasné zaslání návrhů k odeslání kvůli možným problémům párování návrhů na GAČRu a větší časové náročnosti nové elektronické spisové služby.

  Návrhy projektů vygenerované z aplikace je třeba zaslat elektronicky v původním formátu na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 2. 5. 2020.
   

 • MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-rakouských projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2021-2022. Termín pro odevzdání návrhů projektů na oddělení VaV Miriam Delongové je 1. 6. 2020. Více informací zde.
   

 • MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-francouzských projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2021-2022. Termín pro odevzdání návrhů projektů na oddělení VaV Miriam Delongové je 25. 6. 2020. Více informací zde.

 • TAČR vyhlásil novou mezinárodní výzvu Aquatic Pollutants Call 2020 zaměřenou na podporu výzkumu v oblasti znečištění vod.

  Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení na:

  https://www.tacr.cz/soutez/aquaticpollutants/call-2020-2/

  Uchazeči před podáním návrhu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou z  Oddělení VaV (ivana.saitzova@upol.cz) pro další informace týkající se procesu podávání žádostí na PřF.
  Potvrzení o podání návrhu projektu vygenerované z aplikace je třeba zaslat elektronicky v původním formátu na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 15. 4. 2020 do 12 hodin.
   

 • Grant pro mladé vědecké pracovníky

  Soutěž o stipendium ve výši 200 000,- Kč každoročně vypisuje společnost Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. a Československá mikroskopická společnost.

  Stipendium mohou získat vědečtí pracovníci nebo PhD. studenti do 30 let včetně, kteří pro svůj výzkum buď používají elektronový mikroskop, nebo výstupy z něj, nebo se zaměřují na rozvoj elektronové mikroskopie. Přihlášky se mohou podávat do 31. května 2020.

  Leták je k dispozici zde, podrobné informace a přihlášku naleznete na adrese: http://mikrospol.cz/stipendia.
   

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. výzvu programu Proof of Concept v rámci OP PIK. Program je zaměřený na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Cílem je posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Ve výzvě jsou nově podporovány aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/procesu/služby na trh. Podrobné informace k výzvě najdete zde.
  Termín pro podávání návrhů byl stanoven na 20. března 2020.
  Za UP je možné podat pouze dva projekty. Pokud má někdo o účast ve výzvě zájem, obratem prosím kontaktujte Mgr. Alenu Jarošovou, alena.jarosova@upol.cz, tel: 585634011.
   

 • Nominace externích hodnotitelů pro čtvrtou veřejnou soutěž MZE Program Země 2020 – 2022

  Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu k podání registrace na externí hodnotitele návrhů projektů Program ZEMĚ. Funkční období hodnotitelů bude tříleté, platné pro veřejné soutěže vypsané v letech 2020, 2021 a 2022. Na základě Koncepce jsou určeny tři klíčové oblasti, do kterých jsou vybíráni hodnotitelé dle jejich odbornosti:

 1. Pracovní skupina I Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
 2. Pracovní skupina II Udržitelné zemědělství a lesnictví
 3. Pracovní skupina III Udržitelná produkce potravin

  Pro administraci hodnocení podaných projektů bude využíván informačním systém Technologické agentury ČR (ISTA), proto bude s vybranými externími hodnotiteli uzavřena rámcová smlouva s TA ČR. Hodnocení probíhá zpravidla v období červen až srpen. Každé vypracované, odevzdané a akceptované hodnocení projektového návrhu bude finančně ohodnoceno. V případě zájmu zasílejte vyplněné nominace do 28. února 2020 na nazv@mze.cz. Do předmětu emailu uveďte „nominace na externího hodnotitele“. Případné dotazy zasílejte na stejný email. Podrobné informace naleznete zde:
   

 • Ministerstvo vnitra vyhlásilo 1. veřejnou soutěž v rámci programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2025 (IMPAKT 1) v podprogramu Společné výzkumné projekty. Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, není možné předkládat návrhy projektů základního výzkumu. Podrobné informace k výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete zde.
  Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz) a „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ se zasílá do datové schránky poskytovatele cestou fakultního oddělení vědy a výzkumu. Návrh projektu i potvrzení podání předejte nejpozději v pondělí 30. března 2020 do 12:00 Mgr. Aleně Jarošové, email: alena.jarosova@upol.cz, tel.: 585634011. 

  Za účelem metodické podpory přípravy projektových přihlášek pořádá poskytovatel seminář, který se uskuteční
  3. března 2020 v čase 9.00 – 11.00 nebo 14.00 – 16.00 na Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, konf. sál 088 v přízemí. Přihlášku na seminář zašlete na e-mail: Jaroslava.lemkova@mvcr.cz do 23. února 2020.

   
 • Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila novou výzvu CHRIST-ERA IV Call 2019, která je zaměřená na podporu projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií. Výzva je určená pro mezinárodní konsorcia, která mají minimálně 3 partnery z minimálně 3 odlišných zemí.

  Témata výzvy jsou:

  ·         Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence

  ·         Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

  Seznam zemí zapojených do výzvy:
  Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko*, Itálie, Izrael*, Kanada (Québec), Litva, Lotyšsko*, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko*, Rumunsko, Řecko*, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko

  Více informací na: https://www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-2019/

  Termín pro podání zkrácené verze návrhů projektů je  na naší fakultě stanoven nejpozději na 13. února 2020.

  Uchazeči před podáním návrhu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou z  Oddělení VaV (ivana.saitzova@upol.cz) pro další informace týkající se procesu podávání žádostí na PřF.

 • Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) vyhlásila první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (Program) financovaného z Fondů EHP a Norska

  Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska (donorské státy) v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) z Norských fondů. 

  Návrh projektu se předkládá v anglickém jazyce prostřednictvím informačního systému ISTA. V každém projektu musí být hlavní uchazeč z Česka a alespoň jeden další účastník z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. 

  Soutěžní lhůta začíná dnem 21. listopadu 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 27. února 2020.

  Více informací na webových stránkách poskytovatele: https://www.tacr.cz/program-kappa-vyhlaseni-1-verejne-souteze/

  Termín pro podání návrhů projektů na PřF je stanoven na 26. února  2020 do 14 hodin.

  Potvrzení o podání projektu k odeslání datovou schránkou je nutné odeslat prostřednictvím pracovníka Oddělení VaV Ivany Saitzové (ivana.saitzova@upol.cz).

 • Technologická agentura České republiky vyhlásila 2. veřejnou soutěž programu Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy. Jedná se o projekt dlouhodobé spolupráce ve výzkumu na základě zadaných výzkumných témat v délce 6-6,5 roku. Konsorcium projektu se skládá z minimálního počtu tří uchazečů a budou mít charakter centra kompetence. Projekty musí být zaměřeny na jedno ze 7 zadaných výzkumných témat v oblasti životního prostředí – Sucho a změna klimatu v širších souvislostech, Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu, Ovzduší a klima, Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost, Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity, Horninové prostředí a suroviny, Socioekonomický výzkum.

  Podrobné informace o výzvě na: https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-2-verejne-souteze/

  Termín pro podání návrhů projektů prostřednictvím pracovnice oddělení vědy a výzkumu Ivany Saitzové (ivana.saitzova@upol.cz) je stanoven na 17. února 2020.
   

 • Technologická agentura České republiky vyhlásila mezinárodní výzvu ERA-MIN 2 Call 2019. Výzva je zaměřená na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Podmínky pro českého uchazeče v této výzvě vychází z programu EPSILON.

  Podrobné informace o výzvě na: https://www.tacr.cz/era-min-2-call-2019-vyhlaseni-mezinarodni-vyzvy/

  Termín pro podání návrhů projektů prostřednictvím pracovnice oddělení vědy a výzkumu Ivany Saitzové (ivana.saitzova@upol.cz) je stanoven na 10. března 2020.
   

 • Technologická agentura České republiky TA ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 2 „Nováčci“.

  Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu TREND. 

  Cílem Podprogramu 2 “Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

  Uchazečem projektu může být výzkumná organizace, která řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky. Počet subjektů, které se podílejí na řešení projektu, není omezený, ale vždy musí být součástí konsorcia alespoň jedna výzkumná organizace, přičemž musí jít o kolaborativní, nikoliv smluvní výzkum.  Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.

  Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení na: https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/

  Termín pro podání zkrácené verze návrhů projektů je  na naší fakultě stanoven nejpozději na 4. února 2020.

  Uchazeči před podáním návrhu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou z  Oddělení VaV (ivana.saitzova@upol.cz) pro další informace týkající se procesu podávání žádostí na PřF.
   

 • Švýcarská agentura Swiss National Science Foundation (SNSF) a GAČR vyhlásili společnou výzvu na podávání bilaterálních švýcarsko-českých projektů základního výzkumu (LA-granty).

  Veškeré informace k výzvě jsou umístěny na webových stránkách: https://gacr.cz/vyzva-k-podani-svycarsko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu/

  Návrhy projektů mohou být podány do oborů základního výzkumu:

  1.       Technické vědy

  2.       Vědy o neživé přírodě

  3.       Lékařské a biologické vědy

  4.       Společenské a humanitní vědy

  5.       zemědělské a biologicko-environmentální vědy

  Českou část návrhu projektu je nutné odeslat nejpozději 30. března 2020 prostřednictvím pracovníka VaV Ivany Saitzové (Ivana.saitzova@upol.cz).

 • Start-up granty a zahraniční stáže od Nadace Experientia
  Nadace Experientia nabízí mladým vědcům z oborů organické, bioorganické nebo medicinální chemie, kteří absolvovali roční postdoktorandskou výzkumnou zahraniční stáž, možnost zažádat si o start-up grant k založení vlastní výzkumné skupiny s roční podporou 2 miliony korun. Přihlášky se podávají do 15. března 2020. Více informací k start-up grantům zde. Také je možno zažádat o roční stipendijní pobyt na prestižní zahraniční univerzitě dle vlastního výběru. Podmínky k zažádání o zahraniční stáž zde.
   
 • Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
  navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva

Důležité informace

Důležitá informace pro řešitele projektů: možnost sledování stavu čerpání.
Každý řešitel projektu, jemuž je přidělen SPP prvek, má možnost sledovat čerpání rozpočtu na projektu, a to prostřednictvím Portálu UP. Po přihlášení na  https://portal.upol.cz/ se vpravo, v jedné z nabídek, objeví  „SAP“. Po rozkliknutí této nabídky se řešitel dostane na stránku, kde vlevo vybere možnost „Čerpání SPP prvků“. Tam by měly být k dispozici ty SPP prvky projektů, které má řešitel přiděleny na svoje jméno (hlavní řešitel projektu). Následně zadá období, za které požaduje stav čerpání zjistit.  Sjetina ze SAP obsahuje položky naúčtované na daný SPP prvek.
V případě nejasností kontaktujte Ivanu Saitzovou z Oddělení VaV PřF.

 

Důležité termíny pro řešitele projektů GAČR.
v aplikaci GRIS byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv projektů GAČR. Rektorát UP stanovil termíny odeslání zpráv poskytovateli dotace takto:
Termín pro zaslání dílčích zpráv na RUP k odeslání na GAČR datovou schránkou je 13.1.2020.
Termín pro zaslání závěrečných zpráv na RUP k odeslání na GAČR datovou schránkou je 30.1.2020.
Termín pro zaslání dílčích finančních zpráv pro EXPRO na RUP k odeslání datovou schránkou je 30.1.2020.
Zprávy vygenerované z aplikace GRIS s původním označením dokumentu posílejte elektronicky na mail: ivana.saitzova@upol.cz vždy do 13:30 hodin.

 

MŠMT vydalo pokyny k vypracování průběžných a závěrečných zpráv k programu INTER-EXCELLENCE pro podprogramy INTER-ACTION, INTER-COST, INTER-TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR a k provádění oponentního řízení projektů INTER-EXCELLENCE. Termín odevzdání zpráv je nejpozději do 30.1.2020. Podrobnější informace najdete zde.

Dále MŠMT vydalo pokyn k vypracování průběžných a závěrečných zpráv pro program mobilit Česko-Bavorské a podunajské spolupráce. Termín odevzdání zpráv je nejpozději do 30.1.2020. Nedočerpané finanční prostředky se odvádí zpět na výdajový účet MŠMT do 15.12.2019. Podrobnější informace najdete zde.

V aplikaci ISVP byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv projektů AZV ČR. Termín pro zaslání dílčí zprávy je 21. 1. 2020 a pokyny naleznete zde. Termín pro zaslání závěrečné zprávy je 29. 1. 2020 a pokyny naleznete zde.
 

Dodatečná výzva pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticího panelu P107 GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticího panelu P107 - Kovové materiály – příprava a vlastnosti.

Více informací a návrhový list najdete na webových stránkách GAČR: https://gacr.cz/grantova-agentura-cr-vyhlasuje-dodatecnou-vyzvu-pro-podavani-navrhu-na-kandidaty-do-hodnoticiho-panelu-p107-ga-cr/

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2020 je třeba zaslat elektronicky na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 30. ledna 2020.
 

Dodatky pro pokračující projekty GAČR pro rok 2019

Od letošního roku dochází ke změnám, které se týkají dodatků ke smlouvám.  Dle nových pravidel nebude posílat poskytovatel dotace GA ČR dodatky ke grantovým smlouvám u běžících projektů, pokud nedojde ke změně oproti návrhu projektu resp. smlouvě o poskytnutí dotace. (Do loňského roku byly dodatky ke grantovým smlouvám automaticky každoročně řešitelům grantů ze strany poskytovatele dotace zasílány).

Dodatek ke grantové smlouvě ze strany poskytovatele dotace  bude automaticky zaslán pouze v tom případě, kdy došlo k nějaké změně oproti původnímu návrhu projektu, či údajům uvedených ve smlouvě (např. změny popsané v dílčí zprávě, či na základě žádosti o změnu projektu).

V případě, že má tento projekt spoluřešitele, bude na základě zaslaného dodatku vytvořen individuálně ze strany právního oddělení RUP dodatek spoluřešitelské smlouvy, který reflektuje změny dané grantové smlouvy. Dodatky grantových smluv k vytvoření dodatků spoluřešitelských smluv budou na  právní oddělení předány prostřednictvím  VaV RUP.

Na PřF  je nutné kontaktovat pracovníka Oddělení pro vědu a výzkum PřF,  Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).

Pokud dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze strany GA ČR nepřijde, postupuje se dle stávající grantové smlouvy včetně rozpisu finančních prostředků uvedených ve smlouvě.

Dodatky spoluřešitelských smluv uzavřené v loňském roce pro projekty s řešením od roku 2017 a 2018 jsou vůči změnám ze strany GAČRu ošetřené. V takovém případě se dodatky spoluřešitelských smluv uzavírat nemusí.

Převod finančních prostředků zaslaných z Grantové agentury na spoluřešitele se provádí neprodleně, jakmile řešitel finanční prostředky obdrží.


Důležité informace pro řešitele GAČR

Na základě výsledků kontroly projektů si dovolujeme upozornit řešitele a spoluřešitele na skutečnost,  že školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí...

Registr smluv - vyhledávání: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani 

Praktické informace pro podávání a řešení projektů GAČR 2019 - přehled

Vkládání výsledků do OBD

Dr. Rieger upozorňuje, že je důležité vkládat průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s plným křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamu se v RIVu ukazuje jako vizitka celé univerzity.

Následují odpovědi na některé FAQ, které souvisejí s vkládáním článků do OBD:

1. Mám vložit článek do OBD, když jsem první autor? - ANO

2. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP stejné fakulty? - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor

3. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP, ale z jiné fakulty?  - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor

4. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor není z UP? - ANO  - u publikací, kde spolupracuje více VO je třeba, aby byly výsledky synchronizovány tak, aby při tvorbě tzv. "konsolidovaného výsledku" v rámci RIV výsledky jednotlivých institucí korespondovaly - je třeba se domluvit se spoluautory. Takto lze zamezit tzv. "podvodné duplicitě". 

Autoři, případně administrátoři na pracovištích, mohou využít nápovědu na stránce wiki.upol.cz/upwiki/OBD_%E2%80%93_N%C3%A1vody.

Soutěže a ceny

Ceny Neuron 2020

Nadační fond Neuron na podporu vědy otevřel nominace na prestižní Ceny Neuron 2020, které udělujeme špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech.

Ceny Neuron se udělují ve dvou kategoriích:

 • Cena Neuron pro mladé nadějné vědce 
  • Cena se uděluje českým vědcům a vědkyním zpravidla do 33 let za vynikající dosavadní vědecké výsledky a jako povzbuzení do další práce. Bude oceněno až 7 vědců a každý laureát obdrží finanční prémii v hodnotě 500 000 Kč
 • Cena Neuron za přínos světové vědě  
  • Cenu bude udělena až třem kandidátům bez omezení věku. Ocenění získávají významní vědci působící doma i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Na výběru laureátů se spolupodílí mezinárodní vědecká rada Fondu. Každý laureát obdrží finanční prémii v hodnotě 1 500 000 Kč

Vědce a vědkyně budou oceněni v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

Kandidáty lze nominovat prostřednictvím jednoduchého nominačního formuláře nejpozději 31. března 2020. 

Více informací naleznete na www.nfneuron.cz/ceny-neuron.