Oddělení projektové podpory - výzvy a sdělení

Aktuality

 

 

Důležité termíny a odkazy: 1. výzva Interreg CENTRAL EUROPE

 
Zobrazit zdrojový obrázek

Výzva bude otevřena ve všech programových prioritách a ve všech specifických cílech. Očekává se, že se nadnárodní spolupráce budou zabývat vývojem a prováděním strategií, akčních plánů, nástrojů, odborné přípravy, pilotních akcí a souvisejících řešení. Všechna opatření budou muset respektovat zásady udržitelnosti životního prostředí a také zásady rovnosti a nediskriminace. Úspěšným projektům bude v 1. výzvě přiděleno až 30% rozpočtu programu.

Priorita 1: SPOLUPRÁCE PRO INTELIGENTNĚJŠÍ STŘEDNÍ EVROPU

- projekty, které posilují inovační kapacity a podporují zavádění pokročilých technologií. Ale také ty, které budují kapacity pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání. Orientační rozpočet pro tuto prioritu ve výzvě činí 22 milionů EUR.

 • zelená ekonomika, biohospodářství
 • kulturní a kreativní odvětvé a cestovní ruch
 • stříbrná ekonomika
 • přenos technologiá a inovací na malé a střední podniky
 • inovativní programy financování inovací
 • průmysl 4.0, robotizace, mechatronika, digitální technologie, klíčové základní technologie
 • inovace ve zdravotnictví (péče)
 • sociální inovace
 • meziregionální partnerství podél hodnotových řetězců

Priorita 2: SPOLUPRÁCE PRO ZELENĚJŠÍ STŘEDNÍ EVROPU

- projekty, které řeší environmentální výzvy ve střední Evropě a pomáhají zvyšovat energetickou účinnost a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Ale také ty, které podporují udržitelnou městskou mobilitu. Orientační rozpočet pro tuto prioritu ve výzvě činí 36 milionů EUR.

 • inteligentní integrace uhlíkově neutrálních řešení napříč odvětvími
 • energetická účinnost budov a veřejných infrastruktur
 • energetické plánování na místní a regionální úrovni
 • programy financování investic do energetické účinnoti a energie z obnovitelných zdrojů
 • obnovitelné zdroje energie
 • snížení emisí skleníkových plynů z průmyslu a dalších odvětví
 • řízení poptávky po energii a změna chování
 • energetická chudoba

Priorita 3: SPOLUPRÁCE PRO LÉPE PROPOJENOU STŘEDNÍ EVROPU

- projekty, které zlepšují dopravní spojení venkovských a okrajových regionů ve střední Evropě a posilují udržitelnou, inteligentní a intermodální dopravu, včetně spojení s koridory TEN-T. Orientační rozpočet pro tuto prioritu ve výzvě činí 7 milionů EUR.

 • flexibilní regionální osobní doprava reagující na poptávku
 • odstranění dopravních překážek a úzkých míst přes hranice i mimo ni
 • multimodální nákladní doprava a logistické řetězce ve venkovských a okrajových oblastech a spojení s dopravními uzly
 • dostupnost venkovských a odlehlých oblastí a jejich propojení s hlavními dopravními koridory EU
 • strategická regionální doprava a územní plánování

Priorita 4: ZLEPŠENÍ SPRÁVY SPOLUPRÁCE VE STŘEDNÍ EVROPĚ

- projekty, které zlepšují kapacity orgánů veřejné moci na všech územních úrovních pro vytváření a provádění integrovaných strategií územního rozvoje prostřednictvím spolupráce. Orientační rozpočet pro tuto prioritu ve výzvě činí 7 milionů EUR.

 • snížení administrativních překážek, lepší tvorba politik a spolupráce za hranicemi
 • víceúrovňová a víceodvětvová správa mezi oblastmi s funkčními vazbami za hranicemi
 • digitální správa věcí veřejných
 • participativní rozhodovací procesy (např. zapojení občanů)
 • integrované strategie územního rozvoje (např. řešení demografických změn, veřejných služeb obecného zájmu (jako je zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby) a cestovního ruchu a kultury

Dokumenty

 • Programový manuál s přílohami (zip 3.5 MB)

  Programová příručka, glosář, ukazatele výstupů a výsledků programu, model smlouvy o subvencích a model dohody o partnerství (k dispozici od 26. listopadu 2021), balíček zpráv a kontrolní balíček (k dispozici na podzim 2022)

 • Balíček aplikace pro 1. výzvu (zip 3.4 MB)

  Mandát, Offline šablona formuláře žádosti, šablony prohlášení vedoucího partnera, šablony prohlášení partnerů projektu, zjednodušená účetní závěrka

 • Doplňkové nástroje (zip 0.6 MB)

  Nástroj pro sebehodnocení projektu, nástroj generátoru souhrnů a kontrola finanční kapacity soukromého hlavního žadatele (k dispozici od 26. listopadu 2021)


Národní infoden k 1. výzvě - prezentace

Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 - 1. výzva   The first call for proposals   Priority 1: Cooperationg for a smarter Central Europe   Způsobilost výdajů      


Tea Pokorná

Agentura pro podnikání a inovace (API) na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV) představila v rámci doprovodného programu na České národní expozici jsemináře na témata Úspory energií a FVE a Digitalizace malých a středních podniků - možnosti jejich podpory z plánovaných výzev v rámci Národního plánu obnovy a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Více na stránce agentury.

Vyhlášení výzvy: 30.11.2021

web: Komponenta 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů – edu.cz

3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v post-covidové obnově

 • Cílem reformy je zvýšit kapacity vysokých škol a přizpůsobit strukturu studijních programů novým trendům a měnícím se potřebám trhu práce, zejména v souvislosti s vývojem v oblasti digitálních technologií.
 • V rámci Národního plánu obnovy budou transformovány formy i obsah vysokoškolského vzdělávání. Tyto procesy urychlí přechod vysokých škol k novým, zejména digitálním formám výuky. Díky investicím v oblasti informačních systémů a technologií bude možné na vysokých školách zvýšit podíl kombinovaného (blended learning) anebo distančního vzdělávání. Velký důraz bude kladen rovněž na zvyšování kvalifikace akademických pracovníků v oblasti využívání informačních technologií.
 • Komponenta 3.2 bude reagovat na aktuální i budoucí potřeby trhu práce prostřednictvím dvou úzce propojených aktivit. Díky Národnímu plánu obnovy bude možné podpořit nejen tvorbu nových profesně zaměřených studijních programů, ale i nové studijní programy zaměřené na progresivní obory. V rámci komponenty 3.2 by mělo vzniknout minimálně 20 nových profesně zaměřených studijních programů.
 • Důležitou oblastí podpory bude tvorba studijních programů v progresivních oborech. V rámci této aktivity budou vytvořeny nové profesně i akademicky zaměřené studijní programy v rychle se rozvíjejících oborech. Relevantnost a kvalitu podaných návrhů bude hodnotit odborná komise. Oblasti zaměření studijních programů stanoví MŠMT v souladu s evropskými a národními strategiemi. MŠMT bude u této oblasti výrazně podporovat interdisciplinární propojování napříč sektory a oblastmi vzdělávání. V souladu s požadavky Evropské komise bude vytvořeno minimálně 15 nových studijních programů v progresivních oborech.
 • Další neméně důležité aktivity budou zaměřeny na problematiku celoživotního vzdělávání. Národní plán obnovy umožní v rámci komponenty 3.2 financovat tvorbu nových programů celoživotního vzdělávání, kurzů zaměřených na rozšiřování dovedností (upskilling) i rekvalifikace (reskilling) a kurzů vedoucích k získání odborných způsobilostí potřebných pro získání kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací (NSK), a to i ve vazbě na aktuální vývoj v oblasti microcredentials. V rámci této oblasti bude vytvořeno minimálně 20 nových kurzů.
 • MŠMT plánuje podpořit i společné projekty veřejných vysokých škol. Společné projekty veřejných vysokých škol budou zaměřené na naplnění cílů, jejichž dosažení vyžaduje spolupráci všech vysokých škol. Společné projekty budou zaměřené zejména na problematiku digitalizace studijních agend a rozvoj v oblasti microcredentials.

Tea Pokorná

Do 01.02.2022 (12:00 SEČ) je možné podávat žádosti do Visegradského fondu. Bližší informace k jednotlivým typům grantů naleznete v sekci Projekty EU/Mezinárodní visegradský fond. Systém pro podávání žádostí se otevírá 20 dní před termínem deadlinu. Fakultní deadline je 25.01.2022.


Tea Pokorná

Technologické centrum AV ČR pořádá online seminář věnováný finančním a právním aspektům akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

V rámci semináře, který se bude konat online 30. 11. 2021 od 9:00 do 13:00, se dozvíte:

 • informace o dílčích schématech MSCA podporovaných v programu Horizont Evropa 
 • jaká jsou specifika jednotkových nákladů, které se v těchto akcích využívají
 • jak správně nastavit smlouvu s výzkumníkem
 • na co si dát pozor v konsorciální či partnerské smlouvě
 • jakým způsobem si poradit s etickými otázkami

Akce Marie Skłodowska-Curie podporují excelentní výzkum a inovace a vybavují výzkumné pracovníky ve všech fázích jejich kariéry novými znalostmi a dovednostmi prostřednictvím přeshraniční mobility a možnostmi působení v různých odvětvích a oborech.

Účast v těchto projektech je výzvou jak pro výzkumníky, pro které znamená důležitý krok v jejich profesní kariéře, tak pro hostitelskou instituci, která musí správně uchopit administrativní, finanční a právní stránku projektů. 

Více informací o semináři a odkaz na registraci naleznete na stránkách TC AV ČR. Předběžný program je k dispozici zde.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Vyhlášení 13. ročníku studentské grantové soutěže IGA na UPOL proběhne v listopadu 2021.

Seznam upravených témat za PřF byl zaslán na PSUP 15. října 2021.

Vláda České republiky schválila 4. října programové dokumenty politiky soudržnosti chystané pro příští unijní sedmiletku. Jedná se o OP Jan Amos Komenský, OP Životní prostředí a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Schválení programů vládou je dalším krokem v přípravě nového operačního období. Následovat bude vyjednávání a následné schválení Evropskou komisí. Parametry výzev by mohly být zveřejněny do konce tohoto roku. K vyhlášení prvních výzev dojde začátkem roku 2022.

Národní RIS3 strategie (2021–2027) zajišťuje zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací a směřuje tuto podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Klade důraz na sféru znalostní ekonomiky a na transformaci hospodářství tak, aby rostla konkurenceschopnost založená na inovacích, nikoli na nízkých nákladech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je gestorem plnění této základní podmínky, spolugestory jsou Úřad vlády ČR (RVVI) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Národní RIS3 strategie, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR a podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

Více na stránce MPO.

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz) a Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Rada EU dala plánu obnovy zelenou. Díky němu bude česká ekonomika ekologičtější a digitálnější. Národní plán obnovy ČR počítá s financemi v celkové výši cca 191 mld. Kč bez DPH, z toho má být cca 180 mld. Kč z evropských zdrojů.

NPO je souhrnem reforem a investic, které chce ČR realizovat z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, tvoří jej šest pilířů:

 • digitální transformace (27 854 mil. Kč),
 • fyzická infrastruktura a zelená tranzice (85 182 mil. Kč),
 • vzdělávání a trh práce (41 006 mil. Kč),
 • instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 (10 895 mil. Kč),
 • výzkum, vývoj a inovace (13 200 mil. Kč),
 • zdraví a odolnost obyvatel (12 441 mil. Kč).

Aktuality lze sledovat také na facebookovém profilu MPO.

První výzvy lze očekávat v průběhu podzimu 2021.

Evropská komise informovala o sběru přihlášek do Nuclear Innovation Prize z oblastí Safety of Reactor Systems a Radioactive Waste Management, přihlášky je možné podávat do 20. 10. 2021 a také do SOFT (Symposium on Fusion Technology) Prize s termínem uzávěrky přihlášek do 18. 1. 2022. Více informací naleznete v přiložených letácích.

Evropská komise udělila Univerzitě Palackého prestižní certifikát HR Award. Řada poskytovatelů dotací zvýhodňuje držitele tohoto ocenění při posuzování návrhů projektů. O dalších benefitech se můžete dočíst na žurnálu UP.

GAČR

Grantová agentura ČR zveřejnila na webových stránkách termíny odevzdání dílčích a závěrečných zpráv.

Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021:  do 17. 1. 2022

Odevzdání závěrečných zpráv: do 31. 1. 2022

Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021 pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR:  do 31. 1. 2022

Odevzdání průběžných odborných zpráv pro projekty EXPRO:  do 31. 1. 2022

O zpřístupnění formulářů v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) budou řešitelé informováni e-mailem a rovněž na webu GA ČR.

Souboru obsahujícímu dílčí nebo závěrečnou zprávu je třeba zachovat název, který byl vygenerován při konverzi do formátu PDF, jinak jej není možné odeslat přes datovou schránku.

Zprávy budou odesílány prostřednictvím datové schránky UPOL. Abychom stihli vše řádně a včas odeslat, prosím o dodání podkladů na e-mail pracovnice OPP Mariky Svrčkové (marika.svrckova@upol.cz) z Vaší strany nejpozději do: 

11. 1. 2022 (úterý) v případě odevzdání dílčích zpráv

25. 1. 2022 (úterý) v případě odevzdání závěrečných zpráv 

Kontaktní osoba: Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz)

 

Grantová agentura ČR vyhlašuje doplňující výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR.

Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:

 • P104 – Stavební materiály, architektura a stavitelství
 • P105 – Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin a geotechnika – specializace geotechnika
 • P107 – Kovové materiály- příprava a vlastnosti
 • P203 – Jaderná a částicová fyzika, astronomie a astrofyzika – specializace astrofyzika
 • P204 – Fyzika kondenzovaných látek a materiálů, fyzika plazmatu a nízkých teplot – specializace fyzika pevných látek, fyzika materiálů
 • P209 – Vědy o atmosféře, hydrologie, fyzická geografie a geofyzika – specializace geodézie, geografie a hydrologie
 • P301 – Molekulární a strukturní biologie, genetika, genomika a bioinformatika
 • P302 – Mikrobiologie, parazitologie, imunologie a biotechnologie
 • P303 – Buněčná, vývojová a evoluční biologie
 • P304 – Nádorová biologie, experimentální onkologie, morfologické obory a patologie
 • P305 – Lékařské fyziologické obory a neurovědy, diagnostika a terapie, translační výzkum
 • P306 – Farmakologie, toxikologie, lékařská biochemie, lékařská biofyzika
 • P401 – Filosofie, teologie, religionistika – specializace filosofie, religionistika
 • P405 – Archeologie a starší dějiny (do roku 1780) – specializace archeologie, medievistika
 • P503 – Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
 • P504 – Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
 • P506 – Botanika a zoologie

Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formuláři GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu. Z důvodu vyloučení střetu zájmů při hodnocení projektů, je GA ČR nucen upřednostňovat kandidáty s menším počtem afiliací.  Délka členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každý zvolený člen panelu může tuto činnost vykonávat nejvýše po dvě funkční období. Grantová agentura přivítá vyšší zastoupení žen, podobně jako cizojazyčných pracovníků působících na našich institucích, v podaných nominacích na členy hodnoticích panelů.

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2022 je třeba zaslat spolu s podepsanou košilkou pracovnici oddělení projektové podpory Miriam Delongové (miriam.delongova@upol.cz) nejpozději do 22. listopadu 2021.

Fakultní uzávěrka: 22. 11. 2021

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2021. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2021, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. 12. 2021 (do 16:00), který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN. 

Případní zájemci o podání tohoto mezinárodního grantu nechť kontaktují pracovnici OPP Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz). Nejpozději 17. 12. 2021 je třeba předložit zelenou košilku spolu s návrhem projektu obsahující minimálně název projektu, abstrakt, rozpis řešitelského týmu a rozpočet. Nejpozději 20. 12. 2021 je třeba předložit plný návrh projektu.

Text výzvy, zadávací dokumentace a další informace (např. k souběhu návrhů projektů) naleznete na stránkách poskytovatele.

Fakultní uzávěrka: 17. 12. 2021

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF). Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu. Případní zájemci nechť s dostatečným časovým předstihem (alespoň 7 dní před plánovaným odesláním návrhu projektu na GA ČR) kontaktují pracovnici OPP Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz).

Podporované oblasti v této výzvě jsou oblasti umělé inteligence, nanotechnologií a věd o plazmatu. 

Text výzvy a zadávací dokumentaci najdete na stránkách poskytovatele.

Požadavek, který je navíc k pravidlům k podávání návrhů projektů LA, je v části C1 jednostránkový cover sheet obsahující název projektu, jméno navrhovatele (popřípadě spolunavrhovatele) a dalších členů týmu, rozšířený abstrakt v anglickém jazyce.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz).

GAČR zveřejnil oznámení o změně některých ustanovení zadávací dokumentace ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2021.

GAČR zveřejnil na svých webových stránkách informace k novým opatřením přijatým kvůli COVID-19.

Opatření se týkají rozpočtu (např. možnost čerpání nespotřebovaných prostředků v dalších letech, přesuny mezi položkami), způsobilých nákladů v roce 2021 (např. storno poplatky, odložené konference), úvazky (např. navýšení limitu pro změny) a termínů (odložení hodnocení ZZ).

Všechna aktuálně platná opatření naleznete na webových stránkách GAČR.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

GAČR vyhlásil výzvu k podávání návrhů projektů na principu Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GAČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci iniciativy Weave. Spolupráce je možná s Rakouskem, Německem a Švýcarskem.

V případě, kdy je GAČR partnerskou organizací, je deadline určený zahraničními agenturami. Pravidlem je, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od oficiálního deadlinu partnerské agentury. V případě, že agentury mají celoroční výzvu, platí, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od podání k partnerské agentuře.

Čestné prohlášení bude připraveno. Podání návrhu projektu je podmíněno souhlasem vedení fakulty. Zájemci nechť kontaktují pracovnici odd. VaV Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz) s dostatečným časovým předstihem (ideálně 7 dní před termínem podání projektu).

Více informací naleznete na stránkách poskytovatele.

GA ČR zařadil novou soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, soutěž EXPRO se v roce 2021 nebude vyhlašovat, více zde.

 

 

 

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace, schválilo předsednictvo Grantové agentury ČR přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů.

Aktuální přehled změn je součástí přiloženého dokumentu.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou na ivana.saitzova@upol.cz

TA ČR

Dne 21. října 2021 schválilo předsednictvo Technologické agentury ČR výklad směrnice SME-07 Změnová řízení projektů, který se týká změn před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory.

Více v dokumentu poskytovatele.

Program GAMA 2 TA ČR je zaměřen na uplatnění aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací a Vědeckotechnologický park je koordinátorem těchto projektů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Program je určen pro zájemce z řad zaměstnanců a studentů Ph.D., kteří chtějí uplatnit výsledky svého výzkumu v praxi a využít tak potenciál svého nápadu.

Seminář k PoC se uskuteční dne 20. října 2021 ve 13:00, další informace na webu VTP UP.
Příjem přihlášek bude ukončen 1. listopadu 2021. Poté budou přihlášky vyhodnoceny a předloženy Radě pro komercializaci. Vybrané projekty je možné zahájit od 1. prosince 2021.

Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky naleznete na stránkách VTP UP.

 

Výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 unijního programu Horizont Evropa, kterou vyhlašuje strategická síť BiodivERsA, je zaměřena na výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů, a to ve všech prostředích (suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy). Výzva zároveň slouží jako nástroj Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Biodiversity strategy for 2030), a tedy i Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal).

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Momentálně jsou připravována pravidla pro české uchazeče.


Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění): 

 • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity
 • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs
 • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcomes

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem, tedy vycházející z Programu Prostředí pro život.

Více na stránce poskytovatele.

Čestné prohlášení za UPOL bude zasláno. Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

TA ČR v říjnu vyhlásí výzvu CHIST-ERA Call 2021 s tématy:

 • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS)
 • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

Program CHIST-ERA je zaměřen na informační a komunikační vědy a technologie (ICT).

Další informace na stránkách poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) upravila harmonogram vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok. Program ÉTA je zaměřen na podporu inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění.

Více na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR)  informuje uchazeče, že v závěru letošního roku plánuje vyhlásit 2. veřejnou soutěž v programu Národní centra kompetence (na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). V současné době probíhají jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí o podmínkách realizace NPO.

Předpokládaná témata:

1) Biomedicína
2) Biotechnologie, kvalifikovaná chemie a bioekonomika
3) ČR v 21. století (změna klimatu, technologické změny a globalizace)
4) Doprava a Smart City
5) ICT v digitální éře (Al, virtuální realita, big data)
6) Letecká a kosmická technika
7) Moderní energetika
8) Optika a optoelektronika
9) Pokročilé materiály a nanotechnologie
10) Robotika, informatika a kybernetika pro společnost 4.0
11) Společenské dopady technologických změn
12) Strojírenství pro 21. století

Více na stránkách poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) upravila harmonogram 5. veřejné soutěže programu TREND „Technologičtí lídři“ (PP1). Vyhlášení této veřejné soutěže je očekáváno až v závěru letošního roku.

Program TREND je zaměřen na výsledky s potenciálem pro konkurenceschopnost - nové produkty, výrobní postupy a služby - program Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Více na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Technologické agentura ČR zavedla novou verzi HelpDesku na svých webových stránkách, což pro tazatele znamená, že mohou při zakládání dotazu rovnou vybrat kategorii, ve které svůj dotaz položí.

Více v návodu.

V souvislosti s přípravou Národního plánu obnovy, který má pomoct restartovat a modernizovat naši ekonomiku, Technologická agentura ČR (TA ČR), jako poskytovatel podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, upravila plán vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok.

Ministerstva a fondy

Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu,   financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu. Pokud je hlavním řešitelem student doktorského studijního programu, je vždy členem řešitelského týmu jeho školitel.

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č.
B3-13/7-SR.
Každý řešitel může předložit do soutěže
pouze 1 projekt.
Řešitelský tým může tvořit nejvýše 50 osob.

V
rámci 13. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky.


Časový harmonogram soutěže:

Vyhlášení soutěže
15. 11. 2021
Soutěžní lhůta
15. 11. 2021 – 14. 1. 2022 (16:00)
Hodnotící lhůta
17. 1. – 28. 2. 2022
Počátek řešení projektů
březen 2022
Termín pro odev
zdání zprávy 15. 1. (víceleté projekty) a 15. 3. (jednoleté projekty)
Veřejné oponentury závěrečných zpráv
do 24. 3. 2023

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP:

http://obd.upol.cz

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací, směrnici,

toto vyhlášení a formální hodnotící kritéria najdete po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA
a FRUP.
Přihlášky se podávají do
14. 1. 2022 do 16:00 hod.

Projekty včetně povinných příloh se předkládají v
českém, slovenském či anglickém jazyce.

Ke každému projektu je nutné přiložit povinné přílohy:

1)
Popis projektu – musí obsahovat plánované výzkumné aktivity, jejich očekávané výsledky a
časový harmonogram řešení projektu. Dokument nemá stanovenou podobu, maximální
velikost je limitována počtem 10 stran.
2) Charakteristika řešitelského týmu
– měl by obsahovat životopisy členů řešitelského týmu,
jejich dosavadní výsledky. Rozsah přílohy není omezen. Počet členů řešitelského týmu je
omezen na 50 osob.
3) V
případě, že je řešitelem grantového projektu student, je povinnou přílohou písemný
souhlas školitele a dalších členů řešitelského týmu, že souhlasí se zněním projektu a svou
spoluúčastí na řešení projektu.


Je možné vkládat i další nepovinné přílohy.

Všechny přílohy musí být ve formátu. doc, .docx, .rtf (dokument programu MS Word) nebo.pdf

(dokument programu Adobe Acrobat).


Prioritní témata
PřF
Matematické modely a struktury
Teorie a algoritmy pro zpracování informací
Obecné problémy lineární statistické indukce dat se speciální strukturou
Aplikovaná fyzika – se zaměřením na přístrojovou fyziku, fotoniku, nanomateriály a
biomechaniku
Biofyzika
Moderní optika a optometrie
Kvantová optika a kvantové zpracování informace
Didaktika přírodovědných oborů
Studium koordinačních sloučenin vybraných přechodných a vnitřně přechodných kovů
Struktura a dynamika komplexních molekulových systémů
Vývoj nových syntetických metod pro přípravu biologicky aktivních látek
Syntéza, charakterizace a aplikace nanomateriálů
Analýza látek ve složitých matricích
Vývoj nových syntetických postupů a metod pro přípravu organických sloučenin
Výzkum regulačních rolí enzymů a jiných proteinů v klíčových metabolických procesech
Výzkum regulačních rolí genů, proteinů a metabolitů v klíčových vývojových procesech
a stresových odpovědích rostlin a hmyzu
Biodiverzita rostlin a jejich interakce s prostředím na různých funkčních a
taxonomických úrovních
Molekulární buněčná biologie rostlin
Studium biosyntézy sekundárních metabolitů rostlin
Rostlinná proteomika
Optimalizace využití krajiny
Ekologické procesy v terestrických populacích a společenstvech
Mikrobiální procesy v tekoucích vodách se zaměřením na produkci a spotřebu metanu
Studium endogenních fytohormonů a jejich úlohy v rostlinách
Studium molekulárních mechanismů účinků regulátorů proliferace
Nové růstové regulátory pro biotechnologické a biomedicínské aplikace
Transkripčně regulační mechanismy enzymů metabolizujících léčiva
Role deubiquitinačních enzymů v odpovědi na DNA poškození
Biodiverzita a životní strategie živočichů
Evoluční ekologie ptáků
Molekulární fylogeneze vybraných skupin brouků
Regionální a environmentální aspekty české rozvojové spolupráce
Prostorové jevy – jejich analýza, modelování a vizualizace pomocí geoinformatiky
Sedimentární a environmentální geologie, aplikovaná geofyzika
Mineralogie a základní a aplikovaná petrologie

Finanční limity

min. 150 000 Kč
max. 3 000 000 Kč

Délka trvání projektů

1 rok

Řešitelé projektů

studenti prezenční formy studia doktorského studijního programu se školícím
pracovištěm na PřF UP
studenti kombinované formy studia doktorských studijních programů se školícím
pracovištěm na PřF UP
akademičtí pracovníci s pracovním úvazkem na PřF UP

Doplňkové náklady
(provozní režie fakulty)
20 % z celkové výše nákladů

Doplňkové podmínky

nejsou povoleny mezifakultní projekty

Kontaktní osobou na PřF je Mgr. Silvie Šavrňáková (silvie.savrnakova@upol.cz).

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUABA22 - bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko.

Záměrem LUABA22 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 30 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu:

a)     Informační a komunikační vědy

b)     Inženýrství a technologie s důrazem na Průmysl 4.0 a využití technologií sítí 5. generace (5G) ve specializaci: Elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství

c)      Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie

d)     Lékařské a zdravotnické vědy

e)     Společenské vědy

f)      Humanitní vědy a umění

Bilaterální půdorys projektu předpokládá souběžné podání české a bavorské části společného projektu v ČR, resp. Bavorsku za dodržení specifických podmínek příslušného poskytovatele.

Návrh projektu musí být zpracován v informačním systému programu INTER-EXCELLENCE - ISIX. Zájemci o podání tohoto grantu nechť kontaktují pracovnici OPP Mariku Svrčkovou (marika.svrckova@upol.cz). Nejpozději 24. 1. 2022 je třeba předložit zelenou košilku spolu s návrhem projektu obsahující minimálně název projektu, abstrakt, rozpis řešitelského týmu a rozpočet. Nejpozději 25. 1. 2022 je třeba po uzavření projektu před podáním zaslat na email marika.svrckova@upol.cz dva dokumenty:

1, NÁVRH PROJEKTU část 1. - PODPISOVÁ STRANA

2, NÁVRH PROJEKTU část 2. - NÁVRH PROJEKTU v PDF

Veškeré informace k výzvě naleznete na stránkách poskytovatele.

Fakultní uzávěrka: 25. 1. 2022

Kontaktní osoba: Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz)

MŠMT zveřejnilo pokyny k vypracování průběžných a závěrečných zpráv projektů programu INTER-EXCELLENCE včetně informací k organizaci oponentních řízení.

Pokyny, termíny odevzdání a formuláře ke stažení naleznete na stránkách poskytovatele.

U běžících projektů odevzdávejte PEZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději do 26. 1. 2022.

U končících projektů odevzdávejte ZAZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději do 26. 1. 2022.

U běžících projektů ve 3 roce řešení odevzdávejte souhrnné vyúčtování nejpozději do 26. 1. 2022.

Zprávy a přílohy odevzdávejte spolu s vyplněnou podepsanou košilkou na oddělení projektové podpory do 26. 1. 2022.

V případě dotazů se prosím obracejte na pracovnici OPP, Mariku Svrčkovou (marika.svrckova@upol.cz).

Fakultní termín: 26. 1. 2022

Kontaktní osoba: Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz)

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory. Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014 - 2020), který bude harazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021 - 2027).

 1. Inovační vouchery (OP PIK, výzva otevřená do 31. 12. 2022)
 2. Aplikace a technologie (OP TAK, výzva bude otevřená od 1Q/2Q 2022)

Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

       3. Country for the future (výzva bude otevřená od 1Q 2022, neadministruje agentura API, administruje MPO)

Národní RIS3 strategie, dlouhodobá strategická vize formuluje základní směr rozvoje ČR.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy IS KP14+, a to v soutěžní lhůtě.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil dne 15. 10. 2021 4. výzvu pro předkládání žádostí o grant na podporu projektů institucionální spolupráce v rámci programu Vzdělávání. Projekty mají posílit spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání. Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.

Kdo si může požádat o projekt? 

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
 • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 

V případě vysokých škol je v rámci jedné výzvy povolena maximálně jedna žádost za fakultu (nebo za pracoviště na úrovni fakulty). Pokud ovšem podávají žádosti o grant fakulty, nesmí tatáž vysokoškolská instituce podat v rámci stejné výzvy další přihlášku za školu jako celek. Totožné nebo velmi podobné žádosti předložené různými žadateli budou důkladně posouzeny a všechny mohou být zamítnuty.

Kdo může být partnerem projektu? 

 • Instituce/organizace z České republiky a donorských států 
 • Instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu 

Povinnou přílohou je prohlášení o záměru spolupracovat na projektu (Letter of intent – viz Příručka) podepsané žadatelem i projektovým partnerem zapojeným do předkládaného projektu.

V rámci projektu je možné: 

 • Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy
 • Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce. 

Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu. 

Více na stránce poskytovatele.

Fakultní uzávěrka 7. 2. 2022.

Termíny webinářů: 21., 22. a 23. 10. 2021

web www.modernizacni-fond.cz

Cílem Modernizačního fondu je v období let 2021 až 2030 podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Výsledkem bude rychlejší přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Modernizační fond byl vytvořený evropskou směrnicí o EU ETS (směrnice 2003/87/ES).

Modernizační fond podporuje projekty, které pomůžou splnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Podpora z fondu doplňuje podporu z operačních programů tak, aby se jednotlivé programy nepřekrývaly.


Programový dokument

Programy podpory

Aktuální výzvy Modernizačního fondu


V případě dotazů k Modernizačnímu fondu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUASK22 - bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika.

Záměrem LUASK22 je výběr česko-slovenských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 36 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu

a)           Informační a komunikační technologie                 

b)           Biomedicína a medicínská biotechnologie

c)           Materiálový výzkum a nanotechnologie

Bilaterální půdorys projektu předpokládá souběžné podání české a slovenské části společného projektu v ČR, resp. SR za dodržení specifických podmínek příslušného poskytovatele.

Návrh projektu musí být zpracován v informačním systému programu INTER-EXCELLENCE - ISIX. Zájemci o podání tohoto grantu nechť kontaktují pracovnici OPP Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz). Nejpozději 29. 11. 2021 je třeba předložit zelenou košilku spolu s návrhem projektu obsahující minimálně název projektu, abstrakt, rozpis řešitelského týmu a rozpočet. Nejpozději 30. 11. 2021 je třeba po uzavření projektu před podáním zaslat na email miriam.delongova@upol.cz dva dokumenty:

1, NÁVRH PROJEKTU část 1. - PODPISOVÁ STRANA

2, NÁVRH PROJEKTU část 2. - NÁVRH PROJEKTU v PDF

Veškeré informace k výzvě naleznete na stránkách poskytovatele.

Maximální výše podpory české části jednoho projektu je 3,1 mil. Kč.

Fakultní uzávěrka: 30. 11. 2021

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

V kontextu pandemie COVID-19 zveřejnilo MŠMT informace k možnostem žádostí o prodloužení doby řešení projektů INTER-EXCELLENCE, případně o přesun prostředků či jiné členění dílčích položek uznaných nákladů. Žádosti musí být podány do 15. října 2021. Řešitelé, kteří budou chtít využít této možnosti, ať kontaktují pracovnici OPP Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz) do 12. října 2021.

Program SECTECH (2021-2026), realizovaný formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Hlavním cílem je prostřednictvím mobilizace potenciálu podnikového sektoru, zejm. začínajících, malých a středních podniků, k participaci na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií podpořit dosažení technologické a technické úrovně, která umožní jednotlivým složkám bezpečnostního systému ČR získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.

Více na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zajišťuje kompletní přípravu a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe, vyhlášení a průběh veřejných soutěží a následnou administraci financovaných projektů v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu.

Ministerstvem zemědělství podporuje projekty VaV probíhající v Programu ZEMĚ, což je program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025.

Výzva bude otevřená od března 2022.

Více na stránkách poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Současné třetí období (2014–2021) s podporou projektů zaměřených na lidská práva, životní prostředí, vědecký výzkum, vzdělání, zaměstnanost mladých, prevence katastrof, domácí násilí či mezinárodní migrace letos končí. Dle informací z Norské environmentální agentury bude podpora dále pokračovat i v následujících letech a další dotační období je momentálně ve stavu počátečních vyjednávání na úrovni zahraničních úřadů, kdy se stanovují prioritní dotační oblasti a celkový rozpočet pro jednotlivé státy.

Koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Program NAKI III na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 byl schválen usnesením vlády ČR.

Více na stránkách poskytovatele.

Program NAKI III

Výzva bude otevřená od března 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

zdroj: web Global Seed Funds in the Czech Republic

MIT - Czech Republic Seed Fund byl zahájen v roce 2021 a je novým společným projektem Massachusetts Institut of Technology, Akademie věd ČR (AV ČR) a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB Praha), přičemž financování poskytuje dceřiná společnost ÚOCHB Praha MOVB Tech.

Prostřednictvím každoroční výzvy k předkládání návrhů fond podporuje výměnu mezi MIT, členských výzkumných institucí Akademie věd ČR a všech vysokých škol v České republice.

Fond je otevřen všem disciplínám. Dotace až 25 tis. USD. První výzva bude vyhlášena na podzim 2021.

Přednost budou mít projekty, které:

 • navrhnou vyváženou výměnu mezi MIT a českými účastníky;
 • zapojí studenty a mladé vědce;
 • jsou nové nebo vstupují do nové fáze;
 • budou pravděpodobně udržitelné i po dotační lhůtě.

Žádosti se podávají na online aplikačním portálu pro období 2021 - 2022 do 13. prosince 2021. Pro vytvoření nové žádosti klikněte na "Zaregistrovat se" v části "Potřebujete účet?" na pravé straně domovské stránky. Rozpracované žádosti lze uložit ještě před odesláním. Žadatelem může být výzkumný pracovník z MIT nebo jeho budoucí spolupracovník z ČR. Do žádosti můžete i přidat další členy týmu pomocí funkce Přidat člena na hlavní stránce.

Pro období 2021-2022 bude vybráno max. 3-5 žádostí z ČR, u kterých bude dotována budoucí spolupráce (plán započetí 05/2022). Finanční prostředky budou vynaloženy pouze na cestovní výlohy budoucích partnerů (50/50 z USA do ČR/ČR do USA). Po dokončení dotačního cyklu budou všechny nepoužité prostředky vráceny do MISTI Global Seed Funds. Prostředky budou poskytnuty na období 20ti měsíců, i když po zahájení projektu lze v případě potřeby obvykle poskytnout dodatečné šestiměsíční prodloužení.


V případě dotazů k MIT - Czech Republic Seed Fund se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Na webových stránkách AZV ČR byla zveřejněna OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ VE VĚCI ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ V BĚŽÍCÍCH PROJEKTECH V ROCE 2021 Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19.

Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o podporu na přípravu a spolufinancování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí, předkládaných do řádných výzev Programu LIFE v roce 2021.

Obecným cílem Programu LIFE je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů, a tím přispět k udržitelnému rozvoji. Další informace v českém jazyce: http://www.program-life.cz/ a na stránkách EU: https://cinea.ec.europa.eu/life_en, letošní výzva https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en

Jak napsat úspěšný projekt

Výzva EU je letos otevřená od července do konce listopadu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

 

Národní operační programy

web MPO - RIS3 2021-2027

"Národní RIS3 strategie podmiňuje čerpání financí operačních programů 2021 - 2027 z EU fondů."

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation - RIS3, dále též „Národní RIS3 strategie“) zajišťuje promyšlené a účelné zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací a směřuje tuto podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Identifikace a rozvíjení těchto perspektivních oblastí, tedy „inteligentní specializace“, staví na silných stránkách ČR a jednotlivých krajů. Usiluje o cílené „chytré“ využívání unikátní kombinace příležitostí, které nabízí naše hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity.


Krajská dimenze

Nedílnou součástí Národní RIS3 strategie jsou vstupy z Krajských RIS3 strategií, jež podléhají schválení regionálním samosprávám. Základním smyslem krajských RIS3 strategií je identifikace zvláštností inovačních systémů v jednotlivých krajích, včetně existující či potenciální specializace, a tím doplnění intervencí realizovaných z národní úrovně. Klíčovou roli hraje budování regionálních partnerství mezi podnikatelskou sférou a veřejných výzkumem.

Krajská RIS3 strategie - Olomoucký kraj (20.06.2020)

web: OP Životní prostředí 2021 - 2027

Program je v současnosti ve fázi příprav a je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen. Program bude financovaný z EFRR a FS. Výše a míra podpory se bude lišit v závislosti na jednotlivých podporovaných aktivitách. V této fázi přípravy ještě není stanovena. Žádosti se budou podávat elektronicky přes webové stránky OP ŽP.

OP ŽP bude podporovat:

 • energetické úspory a obnovitelné zdroje energie – ve veřejném sektoru a v domácnostech,
 • adaptace na změny klimatu – se zaměřením na prevenci a přizpůsobení se suchu, povodním a sesuvům půdy či podporu environmentálních center,
 • vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů, kanalizací a čistíren odpadních vod,
 • oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového a energetického využití,
 • biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění migračních překážek, omezování šíření invazních druhů,
 • ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a systémů na monitoring kvality ovzduší,
 • sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit.

Programový dokument OP ŽP 2021-2027 (27.09.2021)

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.3 - Adaptace na změnu klimatu

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.4 - Vodovody a kanalizace

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.5 - Oběhové hospodářství

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Péče o přírodní stanoviště a druhy

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Sanace skládky


V případě dotazů k OP ŽP se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web OP JAK, MŠMT; 5% spolufinancování projektů. 04.10.2021 schváleno Vládou ČR. První výzvy jsou plánovány na r. 2022 (prioritně jsou plánovány výzvy pro špičkový výzkum a infrastrukturu doktorských studijních programů).


Hlavním cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

Priorita Cíl politiky Fond

1 Výzkum a vývoj

CP 1

Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

2 Vzdělávání

CP 4
Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Evropský sociální fond+ (ESF+)

3 Technická pomoc

nerelevantní

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

4 Technická pomoc

nerelevantní Evropský sociální fond+
(ESF+)

OP JAK 2021 – 2027 – Programový dokument (23.09.2021)

OP JAK 2021 – 2027 – Struktura

OP JAK 2021 - 2027 - Plán výzev


V případě dotazů k OP JAK se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Zdroj: web OP TAK, MPO

Operační program navazuje na OP PIK 2014-2020. 

Vyhlášení prvních výzev OP TAK se očekává na konci 1Q roku 2022.  Parametry výzev by mohly být zveřejněny do konce tohoto roku. K vyhlášení prvních výzev dojde začátkem roku 2022.

Evropské a národní priority a jejich cíle definují 5 základních priorit pro OP TAK:

 • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
 • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
 • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
 • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
 • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Důležité odkazy:

OP TAK - Programový dokument - verze 29.07.2021

OP TAK - Řešení potenciálních překryvů OP TAK s ostatními operačními programy (2021-2027)

OP TAK - Orientační rozpočet a monitoring

OP TAK - Alokace dle podporovaných oblastí

OP TAK - Mapa regionální podpory 01.01.2022 - 31.12.2027

OP TAK - Struktura


V případě dotazů k OP TAK se obracejte na:

 

Zdroj: web Národní plán obnovy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje Národní plán obnovy, který obsahuje plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost/restartování a modernizace ekonomiky po COVID-19.

Národní plán obnovy - pro hospodářský růst, udržitelný rozvoj, dekarbonizaci, digitalizaci a podporu nejslabších regionů.


Důležité odkazy:

Národní plán obnovy - projektový dokument 04/2021

Pilíře Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy - obsah jednotlivých pilířů


V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

web OP Rybářství

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021 – 2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.
V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.


Návrh programového dokumentu OP Rybářství - říjen 2020


V případě dotazů k OP Rybářství se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy; Alokace: 4,9 mld. EUR (cca 126,8 mld. Kč); Fond:  EFRR, Fond soudržnosti

web OPD 2021+


Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU.

Operační program Doprava 2021–2027 bude mít tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro Technickou pomoc:

 • Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
 • Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
 • Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
 • Priorita 4 – Technická pomoc

Programový dokument OP Doprava 2021-2027


V případě dotazů k OPD se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

IROP a ITI OA 2021 - 2027

zdroj: web IROP 2021-2027

IROP je široce zaměřený program, který má za cíl přispět k rozvoji jednotlivých regionů v České republice a ke zlepšení kvality života tamních obyvatel. Usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Administrací programu IROP bylo pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které tuto činnost vykonává jako zprostředkující subjekt pověřený touto činností Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Programový dokument IROP 2021-2027 (20.08.2021)

Aktivity IROP 2021-2027 - Zaměření IROP 2021.2027


V případě dotazů k IROP se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

zdroj: web ITI AO

Integrované teritoriální investice jsou nástrojem, který podporuje využívání finančních zdrojů z více operačních programů a má potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši veřejných financí díky koncentraci financování do určitého území a následné akceleraci dopadů. Prostřednictvím ITI mají regionální subjekty možnost zapojit se do přípravy a realizace s programu, který je určený k rozvoji území na základě místního přístupu.

ITI OA - Integrovaná strategie 2021 - 2027 - projektový dokument  - Mapa vymezení ITI OA 2021-2027


V případě dotazů k ITI OA se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Projekty EU

web: Aurora Alliance UPOL

Aurora AllianceČlenové aliance

Univerzita Palackého v Olomouci vstoupila do prestižní mezinárodní Aurora Alliance, která sdružuje vybrané univerzity napříč celou Evropou. Ty se intenzivně zaměřují na výzkum a zároveň věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje. Celkovou vizí je využít naši akademickou excelenci ve vzdělávání a výzkumu k ovlivnění společenských změn. Dne 18.10.2021 se konal Open Day Aurora Alliance na PdF UPOL. Úvodem toto společenství univerzit představil rektor prof. Martin Procházka společně s dalšími prorektory. Následovaly prezentace Zahraničního odd. RUP.


Open Day Aurora Alliance 18.10.2021

pror. JUDr.Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBAprof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.Prof. Mgr.MgA. Vít Zouhar, Ph.D.Selma Porobić, PhD


Tea Pokorná

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci bavorských veřejných univerzit, vysokých škol aplikovaných věd a uměleckých vysokých škol mohou v rámci grantových programů Česko-bavorské vysokoškolské agentury žádat o příspěvky na projekty realizované s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v České republice:

-„Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021“ – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (i v digitálním či hybridním formátu, žádost podává bavorská VŠ)

- „Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021“ – program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (i v digitálním či hybridním formátu, žádost podává bavorská VŠ)

- „Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021“ – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (vč. poradenství k případným omezením při cestování, žádost podává bavorská VŠ) Více informací na www.btha.cz [8] v rubrice „Granty“.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Horizon Europe 2021 - 2027

Struktura Horizon Europe

Horizon Europe – Brožura


Kontaktní osoba pro HE: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)


Pilíř 1 - Excelentní věda

První pilíř Horizon Europe Excelentní věda podporuje excelentní výzkum a vytváří podmínky pro jeho provozování. Jedná se zejména o podporu vynikajících projektů špičkového badatelského výzkumu, mobilitu vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury. Priorita je rozdělena do tří velkých oblastí: 


Evropská rada pro výzkum (ERC)


Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Aktuální výzvy:

Důležité odkazy:

Formuláře k výzvám Postdoctoral Fellowships a Doctoral Networks zatím nebyly zveřejněny na oficiálních stránkách Horizon Europe.


Evropské výzkumné infrastruktury


Pilíř 2 - Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu

Klastry druhého pilíře Horizon Europe – Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu budou podporovat systémové změny společnosti a ekonomiky spíše než zacílení na jednotlivá odvětví. Klastry budou výrazně přispívat k naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu, cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů nebo strategií a politik v oblasti průmyslu a digitalizace, ochrany biodiverzity či zemědělství. 

Klastr 1 - Zdraví

Klast 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Klastr 3 - Civilní bezpečnost pro společnost

Klastr 4 - Digitalizace, průmysl, vesmír

Klastr 5 - Klima, energetika a mobilita

Klastr 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí


Pilíř 3 - Inovativní Evropa

Evropská rada pro inovace

Evropské inovační ekosystémy

Evropský inovační a technologický institut


Důležité odkazy:

HE - Projekt od A do Z

HE - Jak připravit výzkumný projekt pro HE 

HE - Prezentace a video k vytvoření rozpočtu projektu Horizon Europe


Euratom 2021 - 2025

 

Programy přeshraniční spolupráce 2021 – 2027

web Interreg V-A Česká republika - Polsko

web dotaceeu.cz - Interreg V-A Česká republika - Polsko (2021-2027)

Prostředky programu budou použity na financování opatření souvisejících s:

 • přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám;
 • posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění;
 • posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích;
 • rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility;
 • posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a
 • spolupráce institucí a obyvatel.

Podpora z programu je směřována zejména veřejnoprávním institucím a neziskovým organizacím. Pro partnery projektů je povinný princip vedoucího partnera. Tzn., že jeden z projektových partnerů je určen jako vedoucí partner projektu, který zodpovídá za realizaci celého projektu a vždy musí mít min. jednoho projektového partnera se sídlem na druhé straně hranice.
Opatření financované z programu musí mít vždy přeshraniční dopad, tzn. že jejich dopad musí být po obou stranách česko-polské hranice. 


V případě dotazů k programům přeshraniční spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

web dotaceeu.cz - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (2021-2027)

Programové území: pro projekty s přeshraničním dopadem v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji na české straně a v Trnavském, Trenčianském a Žilinském kraji na slovenské straně.„Žiadatelia môžu mať v odôvodnených prípadoch sídlo aj mimo oprávneného územia, nie však mimo územia SR a ČR. Dopad realizácie aktivít projektu však musí byť v oprávnenom území."

Příprava programu se zaměřuje především na témata, jako jsou podpora a rozvoj kulturního dědictví a podpora rozvoje cestovního ruchu, výchova a vzdělávání, environmentální udržitelnost a péče o životní prostředí, cyklodoprava a jiné alternativní (ekologické) způsoby dopravy, kulturní p2p spolupráce (lidé lidem), institucionální spolupráce a inteligentní města a regiony.


V případě dotazů k programům přeshraniční spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Nový program bude navazovat na program Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro období 2014-2020 a bude tak pokračovat v podpoře regionálních a místních projektů připravovaných ve spolupráci partnerů z obou stran hranice s pozitivním dopadem na společné území.
Hlavním cílem bude prostřednictvím realizace projektů v tematických oblastech: věda a výzkum, ochrana klimatu a životního prostředí, vzdělávání, kultura a cestovní ruch, přeshraniční správa opět podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat tak ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace.


Bližší informace budou upřesněny po zveřejnění MMR.

web Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko

web dotaceeu.cz - Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko 2021-2027 bude zaměřen na rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit, podporu přizpůsobení se změnám klimatu a prevenci s nimi spojených rizik, posílení ochrany a zachování přírody a biodiverzity, rozšiřování společné nabídky vzdělávání, posílení úlohy kultury, přírodního dědictví a udržitelného cestovního ruchu, podporu přeshraniční spolupráce institucí a tradiční projekty setkávání lidí přes hranici (tzv. people-to-people projekty).
Program bude navazovat na Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Nadále budou platit obecné podmínky podpory jako princip vedoucího partnera, princip přeshraniční spolupráce a prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách hranice.

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027 podporuje  a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů. Zaměřuje se na široké spektrum témat, která nabízí kohezní politika EU.
Mezi podporované oblasti patří i nadále projekty zaměřené na přizpůsobení se změně klimatu, zvyšování biodiverzity, podpora vzdělávání a školské projekty, podpora kulturního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a spolupráce institucí. Novým tématem je podpora výzkumu a inovací a rozvoj sítí mezi akademickou, hospodářskou a podnikatelskou sférou.


Jednání o víceletém finančním rámci byla ukončena. Program spolupráce Česká republika-Sasko obdrží v dotačním období 2021-2027 celkem 152.364.000 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Z toho je celkem 141.698.520 EUR k dispozici na projekty a 10.665.480 EUR na technické zabezpečení realizace programu.

Aktuálně probíhá veřejná konzultace návrhu Programového dokumentu a Zprávy o vlivu na životní prostředí. Další informace naleznete zde .

Nový Program spolupráce by měl být do konce roku 2021 předložen Evropské komisi. Po předložení Programového dokumentu Evropská komise nový Program spolupráce vyhodnotí a přijme rozhodnutí o jeho schválení nejpozději do pěti měsíců od data předložení.

Programové území
Programové území zůstává na české straně stejné (Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj). Na německé straně zůstávají součástí programového území saské okresy Vogtlandkreis (Fojtsko), Zwickau (Cvikov), Erzgebirgskreis (Krušnohoří), Mittelsachsen (Střední Sasko), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří), Bautzen (Budyšín) a Görlitz (Zhořelec) a města Dresden (Drážďany) a Chemnitz (Saská Kamenice). Durynské okresy Greiz a Saale-Orla-Kreis již nebudou součástí programového území.

Výše podpory
Projekty spolupráce mohou být v novém dotačním období podpořeny z prostředků EFRR až do výše 80% způsobilých výdajů.

Princip Lead partnera
Princip Lead partnera bude zachován. To znamená, že kooperační partneři jmenují Lead partnera, který bude zodpovědný za celý projekt po stránce organizační, obsahové a finanční.

Kritéria přeshraniční spolupráce
Nadále také zůstává povinné splnění tří ze čtyř požadovaných kritérií přeshraniční spolupráce (společná příprava, realizace a financování a/nebo společný personál).


Přehled prioritních os a opatření pro nové dotační odbobí

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021 - 2027 (Interreg, ESPON, INTERACT)

web dotaceeu.cz - Interreg CENTRAL EUROPE (2021-2027)https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.html 

Program má být cílen na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování; vliv veřejnosti a finanční páky - a to včetně přípravy následných investic.
Páteř strategie financování programu budou tvořit priority a specifické cíle z oblasti inovací, zelených energií, klimatických změn, oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí, ekologizace městské mobility, posílení správy pro integrovaný územní rozvoj. Z výstupů a aktivit budou sice zcela určitě dominovat ty měkké (strategie, akční plány, nástroje, školení, struktury např. klastry, hodnotové řetězce, apod.), nicméně počítá se také s uskutečňováním pilotních aktivit. Míra spolufinancování z EFRR pro české příjemce by měla dosahovat 80% oprávněných výdajů.

Aktuální výzvy:


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

 

web dotaceeu.cz - Program Interreg DANUBE (2021-2027)http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programming-period-2021-2027 

Výsledkem projektů jsou tzv. „měkké výstupy“ jako je řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech, ovlivnění politických rámců, nástrojů a služeb, ale také konkrétní pilotní investice malého rozsahu. Vzhledem ke geografickému překryvu území a cílů programu a strategie EU pro Podunají  (EUSDR) poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů. 
Pro nadcházející období byly stanoveny následující priority a cíle: A Smarter Danube Region – posilévání výzkumných a inovačních kapacit, rozvoj dovedností pro smart specializaci a průmyslovou transformaci. A Greener, Low Carbon Danube Region – podpora obnovitelné energie, biologická rozmanitost, udržitelný vodní managment, přizpůsobení změněn klimatu. A More social and Inclusive Danube Region – přístup ke kvalitním službám a vzdělávání, rozvoj sociální infrastruktury, posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji. A Better Cooperation Governance – posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a stakeholderů k realizaci makroregionálních strategií.


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web dotaceeu.cz - Program Interreg EUROPE (2021-2027)https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ 

Program se zaměřuje na zlepšení implementace regionálních politik, včetně programů investice pro růst a zaměstnanost prostřednictvím výměny zkušeností, inovativních postupů a budováním kapacit mezi subjekty podílející se na implementaci a přípravě regionálních politik.

Jedná se o projekty měkkého charakteru, kde budou moci být realizovány pilotní aktivity v omezeném rozsahu. Projekty budou moci být realizovány ve všech tematických oblastech kohezní politiky od výzkumu a inovací, životního prostředí, klimatických změn, sociální problematiku až po oblast dopravy a integrovaného rozvoje.


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Mezinárodní visegradský fond

Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální spolupráci v rámci Visegradského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství - a je možné požádat o grant i podporu mobility. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fondu: https://www.visegradfund.org/.

Visegradské granty

Visegradské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, jež přispívají ke spolupráci ve visegradském regionu.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně 3 zemí V4.
 • Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedních zemí V4 má rovněž nárok na podporu s projekty, které se konají v okruhu 40km od hranice.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty mohou pokrýt až 100% rozpočtu projektu a 15% na režijní náklady.
 • Projekty musí řešit alespoň jeden z cílů sedmi oblastí zaměření grantového programu.

Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Termíny

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 SEČ v daný den. 


V případě dotazů k Mezinárodnímu visedradskému fondu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální spolupráci v rámci Visegradského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství - a je možné požádat o grant i podporu mobility. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fondu: https://www.visegradfund.org/.

Granty Visegrad+

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských státech EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. 

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení alespoň 3 zemí V4 a 1 subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu, maximálně 15% z požadované částky jde na režijní náklady.
 • Projekty se musí zabývat alespoň jeden z cílů sedmi oblastí grantového programu a musí být prováděny v regionu Východního partnerství EU nebo na západním Balkáně.

Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Termíny

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 SEČ v daný den. 


V případě dotazů k Mezinárodnímu visedradskému fondu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální spolupráci v rámci Visegradského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství - a je možné požádat o grant i podporu mobility. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fondu: https://www.visegradfund.org/.

Strategické granty

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegradské skupiny. Strategické priority vyhlašuje každoročně země V4, která v té době uskupení předsedá. Tou je od července 2020 do června 2021 Polsko.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4.
 • Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů.
 • Projekty musí jednoznačně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegradské skupiny.
  • Návrat ke kořenům visegradské spolupráce (Projekty zdůrazňující význam posílení vazeb a rozvoje spolupráce mezi společnostmi zemí V4 v souvislosti s 30. výročím V4)
  • Obnova po covidu (Projekty zaměřené na podporu odolnosti/oživení V4 z hlediska zdraví, hospodářství a společnosti prostřednictvím inovativních řešení)
  • Podpora regionálního brandingu a cestovního ruchu (Projekty zaměřené na propagaci vnějšího obrazu A4 a cestovního ruchu v regionu V4 a v jeho rámci)

Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Termíny

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 SEČ v daný den. 


V případě dotazů k Mezinárodnímu visedradskému fondu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).


Kde a jak podat návrh projektu

Užitečné tipy a odkazy na poskytovatele. Čtěte a kontaktujte nás.

Agentury, ministerstva a fondy

Obecná pravidla pro podání všech typů projektových návrhů

Před podáním návrhu projektu (agentury, ministerstva a fondy) za PřF UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním, ať už je řešitel z UP v roli hlavního řešitele nebo spoluřešitele.

Co je potřeba ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu?

 • Řádně vyplněná zelená košilka (čili Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace - 1 originál), podepsaná předkladatelem a vedoucím katedry/pracoviště.
 • Stručné informace k projektu (1 originál).

Vše vytištěné včetně podpisů (ještě před podáním v online platformě, datovou zprávou, na podatelnu nebo poštou) podejte pracovnici na Oddělení projektové podpory PřF UP (pracoviště 3905), která pomůže s formuláři a zajistí podpisy (děkana, tajemníka) na žádosti. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy.

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

TA ČR je organizační složkou státu, zřízenou v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb., centralizující státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Aktuální nabídku výzev najdete na Programy a soutěže.

Zjistěte, který program je vhodný právě pro Vás.

Důležité upozornění po získání dotace. Spoluřešitelskou smlouvu (hlavní příjemce – UP) je třeba podepsat před uzavřením projektové smlouvy (poskytovatel – hlavní příjemce).

Užitečné odkazy:

ISTA, online informační systém, který zajišťuje celý průběh poskytování účelové podpory, umožňuje napojení např. na relevantní registry veřejné správy a na informační systémy státu. Součástí je systém nápověd, který provede uchazeče vyplněním elektronické žádosti.

Helpdesk, platforma pro založení nových dotazů i vyhledávání dotazů existujících v databázi.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

Frascati manuál, dokument určený pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

 

Ministerstvo zemědělství (MZe)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zajišťuje kompletní přípravu a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe, vyhlášení a průběh veřejných soutěží a následnou administraci financovaných projektů v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu. V současné době jsou podporovány VaV projekty probíhající v Programu ZEMĚ, tedy Program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISTA, a to v soutěžní lhůtě.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

 

Ministerstvo vnitra (MV)

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií SECTECH, realizovaný formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Hlavním cílem je propojení malých a středních podniků, v participaci na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISTA, a to v soutěžní lhůtě.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory. Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014 - 2020), který bude harazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021 - 2027).

Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Národní RIS3 strategie, dlouhodobá strategická vize formuluje základní směr rozvoje ČR.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

10 kroků k získání dotace

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy IS KP14+, a to v soutěžní lhůtě.

 

Ministerstvo kultury (MK)

Program NAKI III na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity a umění na léta 2023 až 2030 byl schválen usnesením vlády ČR.

Program implementuje Koncepci vycházející z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI 2021+).

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán osobně přes podatelnu nebo poštou, a to v soutěžní lhůtě.

 

Ministerstvo financí (MF)

Fondy EHP a Norska na podporu snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Čtvrté období (2021–20XX) je ve stavu počátečních vyjednávání na úrovni zahraničních úřadů, kdy se stanovují prioritní dotační oblasti a celkový rozpočet pro jednotlivé státy.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím AIS SFŽP ČR platformy, a to v soutěžní lhůtě.

Kuchařka k administraci projektů

Praktické informace pro řešitele na PřF UP.

Administrace projektů OPP PřF

Oddělení projektové podpory (OPP PřF - 3905) je podporou při podávání projektů na PřF. Poskytuje konzultace a zajišťuje administrativu spojenou s projektem v rámci evidence na UP. V případě dotazů a pochybností se neváhejte vždy obrátit na pracovníky, kteří s agendou ochotně pomohou. Pro projekty obecně platí následující postup.

Projekty v krocích:

I. Před podáním projektové žádosti

 1. Řešitel, stejně jako spoluřešitel, informuje o záměru podat projektovou žádost příslušnou referentku OPP PřF – dle poskytovatele dotace – viz web OPP PřF.
 2. Podání každé projektové žádosti (hlavní řešitelské i spoluřešitelské) schvaluje děkan a tajemnice fakulty (kvalita žádosti, dofinancování, investice). Z toho důvodu v dostatečné časové rezervě poskytne žadatel příslušné referentce informace k projektové žádosti (anotace, rozpočet včetně případného dofinancování Kč/%, realizační tým, rozpis úvazků, systém konsorciálního řízení projektu – kdo a v jakém počtu hlasují/rozhodují – pokud je toto pro projekt relevantní), společně se zelenou košilkou (Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace – 1 originál) podepisuje žadatel a vedoucí pracoviště. Součástí žádosti je souhlas vedoucího s případným dofinancováním (Stručné informace k projektu - 1 originál). S přípravou košilky ráda pomůže pracovnice oddělení. Oba dokumenty je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla dokumentu. Termíny fakultních uzávěrek a kontaktní osoby jsou uvedeny u jednotlivých výzev v sekci Oddělení projektové podpory - výzvy a sděleníProsíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy.
 3. Podání žádostí v online platformách zajišťuje řešitel. Odeslání projektové žádosti ve finální (tištěné) podobě či potvrzení o podání projektu (online) datovou zprávou zajišťuje příslušná referentka OPP PřF.

II. Realizace projektu

 1. V termínech daných zadávací dokumentací či pokyny poskytovatele je nezbytné zajistit podpis smlouvy o řešení projektu tzv. poskytovatelská či grantová smlouva – zasílá poskytovatel dotace. Poskytovatelskou smlouvu či dodatek nepřipomínkuje právní oddělení, na tento typ smluv UP pouze může přistoupit, nikoli ji měnit. Smlouvu podepisuje rektor, příp. jeho statutární zástupce, v některých případech i řešitel (dle zadání poskytovatele).
 2. Znění veškerých dalších smluv – o spolupráci na řešení části projektu (tzv. spoluřešitelské či účastnické smlouvy), konsorciálních, spoluřešitelských dodatků ke smlouvám a dalších – připomínkuje před podpisem zúčastněných stran Právní oddělení RUP nebo se použije vzorová smlouva připravená PO RUP (např. spoluřešitelské smlouvy k projektům GAČR). K tomuto účelu předkladatel doloží příslušnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.).
 3. Podpis veškerých smluv a dodatků zajištuje řešitelům i spoluřešitelům OPP PřF. K tomuto účelu předkladatel doloží na OPP PřF příslušnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.) a také formuláře (růžová a žlutá košilka) nezbytné k podpisu rektora/statutárního zástupce a k vložení smlouvy/dodatku do CES a RS.
 4. Řádně vyplněné formuláře – tzv. žlutou košilku (Formulář žádosti o podpis smlouvy vázané na projekt - 1 originál), a tzv. růžovou košilku (Interní formulář k žádosti o podpis smlouvy/objednávky rektorem/děkanem - 1 originál – slouží také jako žádost k vložení do CES a RS) obě košilky podepisuje řešitel/spoluřešitel projektu (PřF) a vedoucí pracoviště (PřF). Podepsané košilky je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla dokumentu..
 5. Finální verze smlouvy (tj. smlouva podepsaná všemi účastníky) musí být neprodleně předána na oddělení OPP PřF, které zajistí vložení smlouvy/dodatku do CES (centrální evidence smluv UP) a následně informuje o vložení do CES předkladatele smlouvy. Po zveřejnění smlouvy v CES je smlouva zveřejněna také v RS (Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky), pokud předkladatel smlouvy neuplatní jednu z výjimek a smlouva/dodatek nemusí být v RS zveřejněn (např. plnění smlouvy výhradně v zahraničí). Předkladatel smlouvy/dodatku je o zveřejnění informován prostřednictvím automaticky vygenerovaného e-mailu. O vložení smlouvy/dodatku do CES informuje řešitele/spoluřešitele mailem klíčový uživatel PřF.
 6. Dle Zákona o registru nabývají smlouvy/dodatky účinnosti až s datem zveřejnění v RS.
 7. Lhůta k odeslání smlouvy/dodatku do RS činí podle zákona o registru smluv maximálně 30 dní od uzavření smlouvy/dodatku, tj. od data posledního podpisu uvedeného ve smlouvě/dodatku. Dále platí, že v případě, že smlouva/ dodatek není zveřejněn v RS nejpozději do tří měsíců od data posledního podpisu, pozbývá platnosti. Důsledkem mohou být sankce ze strany poskytovatele.
 8. Za evidenci smluv/dodatků je na PřF odpovědný zaměstnanec, klíčový uživatel – Mgr. Silvie Šavrňáková,  silvie.savrnakova@upol.cz. V případě dotazů či pochybností ji kontaktujte e-mailem nebo telefonicky na čísle 585 634 011.
 9. Obecná pravidla a postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na UP upravuje směrnice rektora UP B3-17/5-SR, která je závazná pro všechny zaměstnance UP.
 10. Originály smluv a dodatků jsou zasílány prostřednictvím oddělení OPP PřF k archivaci na Právní oddělení RUP.
 11. K samotné realizaci projektu je ze strany řešitele/spoluřešitele nezbytná znalost podmínek realizace projektu, zadávací dokumentace, dalších příloh a metodických pokynů vydaných poskytovatelem dotace.
 12. Řešitel/spoluřešitel před zahájením realizace projektu kontaktuje ekonomické oddělení (Ing. Kopecká) k přidělení SPP prvku projektu a personální oddělení (Mgr. Vašková, paní Caletková) k zajištění pracovních smluv, dohod o změně PS, návrhu na změnu mzdového zařazení a také popisu pracovní činnosti pracovníků projektu.

III. Dílčí zprávy, závěrečné zprávy, zprávy o činnosti, zprávy o realizaci projektu

 1. Dle konkrétních podmínek jednotlivých poskytovatelů dotace – viz informace na webových stránkách poskytovatelů a OPP PřF.

Praktické informace pro řešitele

CES centrální evidence smluv - obecná pravidla a závazný postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na UP upravuje směrnice rektora UP B3-17/5-SR.

Registr smluv - vyhledávání zveřejněných smluv na stránkách MVČR smlouvy.gov.cz/vyhledavani

SPP prvek je přidělen ke každému projektu (Ing. Kopecká) a řešitel má možnost sledovat čerpání rozpočtu na projektu, a to prostřednictvím Portálu UP. Po přihlášení na portal.upol.cz se vpravo, v jedné z nabídek, objeví „SAP“. Po rozkliknutí této nabídky se řešitel dostane na stránku, kde vlevo vybere možnost „Čerpání SPP prvků“. Tam by měly být k dispozici ty SPP prvky projektů, které má řešitel přiděleny na svoje jméno (hlavní řešitel projektu). Následně zadá období, za které požaduje stav čerpání zjistit. Sjetina ze SAP obsahuje položky naúčtované na daný SPP prvek.

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí.

Na základě výsledků kontroly projektů si dovolujeme upozornit řešitele a spoluřešitele na skutečnost, že školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

 

Projektový tým

Mgr. Miriam Delongová
referentka projektové podpory
585 634 022
miriam.delongova@upol.cz

agenda: projekty GA ČR, MŠMT (mimo OP VVV), Ministerstva zdravotnictví, Evropské fondy (Horizont Evropa), juniorské projekty UP

Ing. Bc. Tea Pokorná
projektová manažerka
585 634 051
tea.pokorna@upol.cz

agenda: OP VVV (Podpora mobility na UP II), OP Jan Amos Komenský (OP JAK), OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), OP Životní prostředí, IROP, ITI olomoucké aglomerace, OP Doprava, Mezinárodní visegradský fond, Interreg (všechny programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce)

Mgr. Silvie Šavrňáková
referentka projektové podpory
585 634 011
silvie.savrnakova@upol.cz

agenda: CES, projekty TA ČR, projekty Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, MPO - Národní plán obnovy, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí atd., projekty IGA