Předpisy a formuláře

Vnitřní předpisy fakulty jsou uložené na úřední desce.

Formuláře personálního a mzdového oddělení

Formuláře k pracovním smlouvám

 • Osobní dotazník existuje od 1. 1. 2020 pouze v elektronické formě. Vznikne vygenerováním jedinečného linku, kdy pro každého zaměstnance je pak odkaz individuální. Odkaz generuje výhradně personální referentka na žádost pracoviště a k vyplnění je rozesílán prostřednictvím e-mailu.
 • Návrh na uzavření pracovní smlouvy (*doc)
 • Popis pracovní činnosti (*doc)
 • Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení (*xlsx)

Formuláře k dohodám o pracovní činnosti (DPČ)

 • Osobní dotazník k dohodám konaným mimo pracovní poměr existuje od 1. 1. 2020 pouze v elektronické formě. Vznikne vygenerováním jedinečného linku, kdy pro každého zaměstnance je pak odkaz individuální. Odkaz generuje sekretářka pracoviště, příp. jiný pověřený pracovník, a k vyplnění je rozesílán prostřednictvím e-mailu.
 • Dohoda o pracovní činnosti - DPČ (*doc)
 • Dohoda o změně dohody o pracovní činnosti (*doc, *pdf)
 • Dohoda o změně dohody o pracovní činnosti - mimořádná odměna (*doc, *pdf)
 • Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti (*doc, *pdf)
 • Výkaz odvedené práce k dohodě o práci konané mimo pracovní poměr od 2014 (*doc)

Formuláře k dohodám o provedení práce (DPP)

 • Osobní dotazník k dohodám konaným mimo pracovní poměr existuje od 1. 1. 2020 pouze v elektronické formě. Vznikne vygenerováním jedinečného linku, kdy pro každého zaměstnance je pak odkaz individuální. Odkaz generuje sekretářka pracoviště, příp. jiný pověřený pracovník, a k vyplnění je rozesílán prostřednictvím e-mailu.
 • Dohoda o provedení práce - DPP (*doc)
 • Dohoda o změně dohody o provedení práce (*doc, *pdf)
 • Dohoda o změně dohody o provedení práce - mimořádná odměna (*doc, *pdf)
 • Dohoda o zrušení dohody o provedení práce (*doc, *pdf)
 • Výkaz odvedené práce k dohodě o práci konané mimo pracovní poměr od 2014 (*doc)

Ostatní formuláře a pokyny

 • Termíny k předávání podkladů na Personální a mzdové oddělení PřF UP (*pdf)
 • Návrh na vyplacení mimořádné odměny zaměstnancům v pracovním poměru (*docx)
 • Dohoda o srážkách ze mzdy - stravovací poukázky (*doc)
 • Formulář k objednávání Unišeků (*pdf)
 • Žádost o poskytnutí příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění / životní pojištění (*doc)
 • Žádost o provádění srážek ze mzdy (*doc)
 • Dohoda o práci z domova (*doc)

Anglické verze personálních a mzdových formulářů

Další formuláře v anglickém jazyce jsou umístěny na stránce UP.

Formuláře ekonomického oddělení

Formuláře pro investice

Odpovědnost za svěřené věci

Formuláře studijního oddělení

 

Do záhlaví smlouvy u údajů o poskytovateli praxe doplnit statutárního zástupce (ověřit v databázi ARES či na www.justice.cz, případně si nechat doložit oprávnění k podpisu plnou mocí, případně pověřením či vnitřní normou, aby byla jistota, že osoba podepisující je osobou oprávněnou tak učinit).

Doplnit jméno, pozici školitele a kontaktní údaje.

Do záhlaví smlouvy u údajů o UP doplnit jméno a příjmení (včetně titulů), telefonní číslo a e-mailovou adresu kontaktní osoby („garanta praxe“).

Do záhlaví smlouvy u údajů o studentovi doplnit údaje o studentovi.

V článku I. smlouvy (Předmět závazku) doplnit místo (název instituce a oddělení), dobu a rozsah odborné praxe a údaje o studentovi, který se praxe účastní.

V článku II. smlouvy (Práva a povinnosti poskytovatele praxe) doplnit jméno a příjmení (včetně titulů), telefonní číslo a e-mailovou adresu zaměstnance poskytovatele praxe pověřeného odborným odhledem nad studentem při výkonu praxe.

Podpisová stránka – poskytovatel praxe:

Statutárního zástupce poskytovatele praxe ověřit v databázi ARES či na www.justice.cz, případně si nechat doložit oprávnění k podpisu plnou mocí nebo pověřením či vnitřní normou, aby byla jistota, že osoba podepisující je osobou oprávněnou tak učinit.

Tiskacím písmem pod podpisovým řádkem uvést jméno a příjmení statutárního zástupce  poskytovatele praxe (včetně titulů) a jeho funkci (vzhled obdobný jako u podpisu děkanem).

Podpisová stránka – student:

Pod podpisový řádek uvést jméno a příjmení studenta.
 
Organizační pokyny k podpisu Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta PřF:

Obsah smlouvy je povinen zkontrolovat garant (příp. vyučující) předmětu (dále jen „garant“), v rámci kterého je praxe realizována. Jméno garanta předmětu je uvedeno v IS STAG. Na základě zkontrolování a parafování smlouvy garantem může být smlouva podepsána poskytovatelem praxe, následně smlouvu podepisuje student. Děkan podepisuje smlouvu jako poslední; smlouva se na podpis děkana předkládá ve 4 vyhotoveních, a to výhradně přes sekretariát děkana.
Jedno vyhotovení smlouvy podepsané všemi stranami si nechává k archivaci sekretariát děkana, tři paré vrátí sekretariát zpět garantovi praxe na katedru (ten zajistí předání po jednom originále poskytovateli praxe, studentovi a k archivaci na katedře). __________________________________________________________________________________________________________________________

Add the statutory representative to the header of the agreement (see ARES database or www.justice.cz in the ARES database), or have the power of attorney for a signature, possibly a mandate or an internal standard, to ensure that the signatory is a person authorized to do so).
Add name, supervisor position, and contact details.
Enter the name and surname (including titles), telephone number, and email address of the contact person (the "guarantor of internship") in the header of the UP information.
Add information about the student to the header of the agreement.

In Article I of the Agreement (Object of Commitment), fill in the place (name of the institution and department), time and extent of the professional internship and information about the participating student.

In Article II of the Agreement (Rights and obligations of internship provider)
include the name and surname (including titles), telephone number and e-mail address of the employee supervising the student during the professional internship.

Signature page – Internship Provider:

Statutory representative of the internship provider must be verified in the ARES database or www.justice.cz, Add the statutory representative to the header of the agreement (see ARES database or www.justice.cz in the ARES database), or have the power of attorney for a signature, possibly a mandate or an internal standard, to ensure that the signatory is a person authorized to do so).
In printed characters, under the signature line, state the name and surname of the statutory representative of the internship provider (including titles) and his/her function ( similar to the signature of the Dean).

Signature page – Student:

Under the signature line list the name and surname of the student.

Organizational instructions for the signing of a agreement to ensure professional internship of a PrF student:

The content of the agreement must be checked by the guarantor (or instructor) of the subject (hereinafter referred to as the "guarantor"), within which the internship is executed. The name of the subject's guarantor is stated in IS / STAG. Based on the verification and initiation of the agreement by the guarantor, the agreement may be sent to the internship provider and then by the student. The Dean is the last one to sign the agreement, it is submitted in four counterparts and exclusively through the Dean´s secretariat. The agreement signed by the Dean is sent back to the department of the guarantor by the secretariat.
One original copy of the signed agreement is kept by the Dean's secretariat for archiving, the other three counterparts are given back to the guarantor of the subject who is in charge of delivering an original copy to the student and one to the internship provider.