Praktické informace

Odkazy

Většina informací je dostupná na webových stránkách univerzity. Kliknutím na příslušný odkaz budete přesměrováni na příslušnou stránku.

Podpora akreditací

Univerzita Palackého získala institucionální akreditaci. Oprávnění uskutečňovat studijní programy ("akreditaci") tak nyní uděluje Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci.

Akreditaci k uskutečňování habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem uděluje Národní akreditační úřad.

Schvalovací proces

Schvalovací proces akreditačního řízení bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů platný od 1. února 2019.

Terminologie:

záměr — záměr studijního programu; jedná se o popis základní struktury studijního programu
žádost — žádost o schválení studijního programu; jedná se o kompletní akreditační spis, který je tvořen formuláři A až E, resp. A až F
proděkan — v případě bakalářských a navazujících magisterských programů se jedná o proděkana pro studijní záležitosti (Mgr. Jan Říha, Ph.D., jan.riha@upol.cz), v případě doktorských studijních programů se jedná o proděkana pro doktorské studium (prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., ondrej.babek@upol.cz)
koordinátor akreditačního řízení — Bc. Radek Scholler, radek.scholler@upol.cz.

Schvalování záměru:

 1. Vedoucí katedry předloží předsedovi VPRO záměr k projednání na VPRO.
 2. Po vyjádření VPRO, její předseda zašle záměr spolu ze zápisem z jednání proděkanovi a koordinátorovi akreditačního řízení.
 3. Proděkan postoupí záměr a zápis z jednání VPRO děkanovi.
 4. V případě kladného stanoviska děkana předloží proděkan záměr Pedagogické komisi UP (nejpozději 1 týden před jednáním komise).
 5. Je-li záměr studijního programu Pedagogickou komisí UP schválen, proděkan předloží záměr Akademickému senátu PřF k vyjádření (nejpozději 2 týdny před zasedáním senátu).
 6. Po vyjádření Akademického senátu PřF požádá koordinátor akreditačního řízení garanta studijního programu
  a vedoucího katedry o vypracování žádosti.

Schvalování žádosti:

 1. Vedoucí katedry předloží žádost předsedovi VPRO k projednání.
 2. Po vyjádření VPRO její předseda zašle žádost spolu se zápisem z jednání proděkanovi a koordinátorovi akreditačního řízení.
  Jedná-li se o studijní program, jehož absolvováním se naplňují předpoklady pro výkon regulovaného povolání, koordinátor akreditačního řízení odešle prostřednictvím rektorátu příslušnému uznávacímu orgánu žádost
  o povolení
  uskutečňovat studijní program.
 3. Děkan, event. pověřený proděkan, předloží žádost Vědecké radě PřF k projednání (nejpozději 2 týdny před zasedáním rady).
  V případě studijního programu, jehož absolvováním se naplňují předpoklady pro výkon regulovaného povolání, zašle děkan také povolení příslušného uznávacího orgánu uskutečňovat studijní program.
 4. Je-li žádost Vědeckou radou PřF schválena, koordinátor akreditačního řízení ji předá Radě pro vnitřní hodnocení UP (nepozději cca 8 týdnů před zasedáním rady; konkrétně ZDE).
 5. Rada pro vnitřní hodnocení UP projedná žádost (nejpozději ve lhůtě 90 dnů od jejího podání; do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou jsou odstraňovány případné nedostatky vytčené radou).
 6. Rada pro vnitřní hodnocení UP vydá usnesení o schválení studijního programu (do 30 dnů ode dne skončení projednávání žádosti).

V případě neschválení záměru nebo žádosti v určitém kroku schvalovacího procesu rozhodne děkan o dalším postupu.

Důležité termíny v akademickém roce 2021/2022

Termíny zasedání Pedagogické komise UP: 7. 9., 12. 10., 23. 11., 14. 12., 18. 1., 15. 2.

Termín příštího zasedání Akademického senátu PřF: 15. 12.

Vědecká rada PřF zasedá v zimním semestru: 13. 10. a 8. 12.

Rada pro vnitřní hodnocení UP zasedá v těchto termínech:
14. – 15. 9., 21. 10., 24. 11., 15. 12., 26. 1., 16. 2., 23. 3., 27. 4., 25. 5., 22. 6.

Bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy

Základní informace

Akreditovat je možné tři typy akademicky zaměřených studijních programů:

 • studijní program bez specializací;
 • studijní program se specializacemi;
 • studijní program zaměřený na vzdělávání a přípravu k profesi učitele (zkráceně učitelský studijní program).

Podrobný popis jednotlivých typů programů spolu s příklady je uveden v dokumentu “Doporučené postupy pro přípravu studijních programů".

Formuláře

Záměr nového studijního programu

Formuláře žádosti o akreditaci

— pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy:

 • Příloha F — Povolení příslušného uznávacího orgánu, tedy MZ ČR pro studijní program Optometrie (Bc.)
  a Experimentální biologie (NMgr.); MŠMT pro učitelské studijní programy.

 — pro doktorské studijní programy:

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Žádost o akreditaci pro konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem po kladném vyjádření příslušné VPRO projednává Vědecká rada PřF, poté Vědecká rada UP a následně v případě shválení oběma vědeckými radami o ní rozhoduje Národní akreditační úřad.

Formuláře žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem:

Stavby a rekonstrukce

Informace o již probíhajících, ale i některých plánovaných velkých investičních akcích fakulty najdete na novém webu, který vznikl ve spolupráci oddělení technické podpory, správy budov a oddělení vnitřních a vnějších vztahů. Dočtete se na něm i o případných omezeních, která mohou být se stavební činností spojena. V aktualitách se budou nacházet stručná oznámení o postupu prací u velkých projektů, provozních záležitostech, ale například i zprávy o menších stavebních úpravách.