Praktické informace

Odkazy

Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách univerzity. Kliknutím na příslušný odkaz budete přesměrováni na příslušnou stránku.

Podpora akreditací

Univerzita Palackého získala institucionální akreditaci. Oprávnění uskutečňovat studijní programy ("akreditaci") tak nyní uděluje Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci.

Akreditaci k uskutečňování habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem uděluje Národní akreditační úřad.

Důležité termíny pro rok 2019

Studijní program projednává nejprve v podobě záměru Pedagogická komise UP a Akademický senát PřF. Vědecké radě PřF se předkládá k projednání již úplná žádost o schválení studijního programu. Tu následně posuzuje Rada pro vnitřní hodnocení UP.

Další zasedání Akademického senátu PřF je předběžně stanoveno na 10. 4.

Termíny zasedání Pedagogické komise UP: 22. 1., 26. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6.

Vědecká rada PřF zasedá v letním semestru 13. 3. a 22. 5.

Rada pro vnitřní hodnocení UP zasedá v těchto termínech:

16. 1., 27. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 18. 9., 16. 10., 13. 11., 11. 12.

Bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy

Základní informace

Akreditovat je možné tři typy akademicky zaměřených studijních programů:

 • studijní program bez specializací;
 • studijní program se specializacemi;
 • studijní program zaměřený na vzdělávání a přípravu k profesi učitele (zkráceně učitelský studijní program).

Podrobný popis jednotlivých typů programů spolu s příklady je uveden v dokumentu “Doporučené postupy pro přípravu studijních programů".

Schvalovací proces

Schvalovací proces akreditačního řízení bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů platný od 1. února 2019.

Terminologie:

záměr — záměr studijního programu; jedná se o popis základní struktury studijního programu
žádost — žádost o schválení studijního programu; jedná se o kompletní akreditační spis, který je tvořen formuláři A až E, resp. A až F
proděkan — v případě bakalářských a navazujících magisterských programů se jedná o proděkana pro studijní záležitosti (RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., eduard.bartl@upol.cz), v případě doktorských studijních programů se jedná o proděkana pro doktorské studium (prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., ondrej.babek@upol.cz)
koordinátor akreditačního řízení — Bc. Radek Scholler, radek.scholler@upol.cz.

Schvalování záměru:

 1. Vedoucí katedry předloží předsedovi VPRO záměr k projednání na VPRO.
 2. Po vyjádření VPRO, její předseda zašle záměr spolu ze zápisem z jednání proděkanovi a koordinátorovi akreditačního řízení.
 3. Proděkan postoupí záměr a zápis z jednání VPRO děkanovi.
 4. V případě kladného stanoviska děkana předloží proděkan záměr Pedagogické komisi UP (nejpozději 1 týden před jednáním komise).
 5. Je-li záměr studijního programu Pedagogickou komisí UP schválen, proděkan předloží záměr Akademickému senátu PřF k vyjádření (nejpozději 2 týdny před zasedáním senátu).
 6. Po vyjádření Akademického senátu PřF požádá koordinátor akreditačního řízení garanta studijního programu
  a vedoucího katedry o vypracování žádosti.

Schvalování žádosti:

 1. Vedoucí katedry předloží žádost předsedovi VPRO k projednání.
 2. Po vyjádření VPRO její předseda zašle žádost spolu ze zápisem z jednání proděkanovi a koordinátorovi akreditačního řízení.
 3. Děkan (případně pověřený proděkan) předloží žádost Vědecké radě PřF k projednání (nejpozději 2 týdny před zasedáním rady).
 4. Je-li žádost Vědeckou radou PřF schválena, koordinátor akreditačního řízení ji předá Radě pro vnitřní hodnocení UP (nepozději 6 týdnů před zasedáním rady).
 5. Rada pro vnitřní hodnocení UP projedná žádost (nejpozději ve lhůtě 90 dnů od jejího podání; do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou jsou odstraňovány případné nedostatky vytčené radou).
 6. Rada pro vnitřní hodnocení UP vydá usnesení o schválení studijního programu (do 30 dnů ode dne skončení projednávání žádosti).

V případě neschválení záměru nebo žádosti v určitém kroku schvalovacího procesu rozhodne děkan o dalším postupu.

Formuláře

Záměr nového studijního programu

Pro žádost o akreditaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů:

 • Příloha F — Povolení příslušného uznávacího orgánu, tedy MZ ČR pro studijní program Optometrie (Bc.)
  a Experimentální biologie (NMgr.); MŠMT pro učitelské studijní programy.

 Pro žádost o akreditaci doktorských studijních programů:

 Pokyny k vyplňování formulářů

Některé údaje je zapotřebí převzít ze standardů studijních programů. Standardy byly jednotlivými pracovišti PřF vytvářeny v souvislosti s žádostí UP o institucionální akreditaci a následně byly schváleny Vědeckou radou PřF UP
6. 12. 2017.

Podle nových požadavků Rady pro vnitřní hodnocení UP musí být žádost o schválení studijního programu v anglickém jazyce zpracována celá v anglickém jazyce. Tento požadavek se tedy týká i samotných formulářů žádosti, které jsou
v anglickém překladu k dispozici níže. 

Pro žádost o akreditaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů:


 Pro žádost o akreditaci doktorských studijních programů:

 •     Příloha A-I — Základní informace o žádosti
 •     Příloha B-I — Charakteristika studijního programu
 •     Příloha B-II — Studijní plány a návrh témat prací
 •     Příloha B-III — Charakteristika studijního předmětu
 •     Příloha C — Personální zabezpečení – přehled školitelů a členů oborové rady
 •     Příloha C-I — Personální zabezpečení studijního programu
 •     Příloha C-II — Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
 •     Příloha C-III — Informační zabezpečení studijního programu
 •     Příloha C-IV— Materiální zabezpečení studijního programu
 •     Příloha C-V — Finanční zabezpečení studijního programu
 •     Příloha D — Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu
 •     Příloha E — Sebehodnotící zpráva

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Žádost o akreditaci konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem projednává Vědecká rada PřF, poté Vědecká rada UP a následně v případě shválení oběma vědeckými radami o ní rozhoduje Národní akreditační úřad.

Formuláře žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem:

Stavby a rekonstrukce

Informace o již probíhajících, ale i některých plánovaných velkých investičních akcích fakulty najdete na novém webu, který vznikl ve spolupráci oddělení technické podpory, správy budov a oddělení vnitřních a vnějších vztahů. Dočtete se na něm i o případných omezeních, která mohou být se stavební činností spojena. V aktualitách se budou nacházet stručná oznámení o postupu prací u velkých projektů, provozních záležitostech, ale například i zprávy o menších stavebních úpravách.