Úřední deska

Oznámení

Harmonogram akademického roku

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
PřF-A-16/03-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu PřF UP I. úplné znění 16. 5. 2018
PrF-A-18/06 Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2018 11. 4. 2018
4 Jednací řád Vědecké rady PřF UP 1. 3. 2006
5 Statut Přírodovědecké fakulty UP (úplné znění účinné dnem 24. 2. 2017) 22. 9. 2004
2 Volební řád Akademického senátu PřF UP (úplné znění účinné dnem 1. 1. 2017) 17. 3. 1999

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
PřF B-18/05 Děkanské volno 15. 10. 2018
PřF-B-18/04-ÚZ01 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP 6. 9. 2018
A-15/6-ÚZ01 Metodický pokyn děkana PřF UP k poskytování cestovních náhrad na PřF UP ze dne 11.11.2015, 1. úplné znění účinné dnem 1.9.2018 1. 9. 2018
A-14/8-N03 Novela č. 3 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 1. 9. 2018
PřF-B-18/03 Opatření děkana PřF UP o přiřazení počtů kreditů vyučovacím předmětům 26. 6. 2018
PřF-B-18/02 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 15. 6. 2018
A-17/2-MPD-N01 Novela č. 1 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů 19. 3. 2018
PřF-B-17/02 Hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců PřF UP 21. 12. 2017
A-17/11-RD Dodatek č. 2 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 9. 2017
A-17/8-SD Dodatek č. 1 k Hospodářské směrnici pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 28. 4. 2017
A-17/6-SD Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 30. 3. 2017
A-17/2-MPD Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 20. 3. 2017
A-17/1/PD Stanovení termínu pro vložení rozhodujících údajů pro dělení příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na pracoviště PřF UP pro rok 2017 do databáze OBD 17. 1. 2017
A-16/6/RD Změna hodnoty stravovacích poukázek na PřF UP 1. 1. 2017
A-15/7/SD Směrnice děkana PřF UP, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1. 1. 2016
A-15/9/RD Dodatek č. 1 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 12. 2015
A-14/10/OD Opatření děkana, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP 1. 9. 2014
A-14/8/RD Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 9. 2014
A-17/4-SD Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1. 9. 2014
A-14/9/OD Opatření děkana k udělování ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací a vynikajícím pedagogům PřF UP 18. 6. 2014
1/2014 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13. 1. 2014
1/2011 Opatření děkana upřesňující harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů 14. 6. 2011
1/2010 Opatření děkana PřF UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP a Rigorózního řádu UP 1. 1. 2010
4/2008 Výnos o registraci a proplácení dokladů za knihy 16. 12. 2008

Anglické verze inzerce — English version

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Karla Stoianová, osobní číslo R170227, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou č.j. UPOL-144923/3907-2018, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. Listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 14. listopadu 2018, oznámení bude sňato 15. prosince 2018.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Alena Bocková, osobní číslo R170332, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 138331/3907-2018, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 8. listopadu 2018, oznámení bude sňato 7. prosince 2018.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Martin Čech, osobní číslo R16699, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou č.j. UPOL-134706/3907-2018, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. Listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 2. listopadu 2018, oznámení bude sňato 12. listopadu 2018.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Christian Gormaz, osobní číslo R17191, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 138332/3907-2018, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 25. října 2018, oznámení bude sňato 23. listopadu 2018.

English version

The Faculty of Science of Palacký University in Olomouc announces that the participant in proceedings Christian Gormaz, personal number R170520, can collect his registered mail in his own hands, ref. No.UPOL 138332/3907-2018, deposited at the Student Affairs Office of the Faculty of Science UP in Olomouc, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. It was not possible to deliver the above-mentioned consignment at the address which the participant in proceedings reported to the faculty as the address for delivery. The announcement was posted on October 25, 2018, and it will be removed on November 19, 2018.

Akademický senát

Mimořádné zasedání Akademického senátu PřF UP v Olomouci ve věci nového vysokoškolského ústavu CIST se uskuteční 17. října 2018 od 13:00.

Příští řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 24. října 2018 od 13:00 v zasedací místnosti 6.014 děkanátu PřF UP v Olomouci.

(podrobnější informace viz Akademický senát PřF)

Vědecká rada

Zasedání vědecké rady se uskuteční 10. října 2018 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty.

(podrobnější informace viz Vědecká rada PřF)