Úřední deska

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Harmonogram akademického roku

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
PřF-A-04/05-N15 Novela č. 15 Statutu Přírodovědecké fakulty UP 23.10.2021
PřF-A-04/05-ÚZ15 Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (XV. úplné znění) 23.10.2021
PřF-A-06/04-N01 Novela Jednacího řádu Vědecké rady PřF UP 21.5.2021
PřF-A-06/04-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady PřF UP (I. úplné znění) 21.5.2021
PřF-A-16/03-N02 Novela Jednacího řádu Akademického senátu PřF UP 26.1.2021
PřF-A-16/03-ÚZ02 Jednací řád Akademického senátu PřF UP, II.úplné znění 26.1.2021
PřF-A-99/01-N09 Změna Volebního řádu Akademického senátu PřF UP 30.4.2020
PřF-A-99/01-ÚZ09 Volební řád Akademického senátu PřF UP, IX. úplné znění 30.4.2020
PřF-A-19/01 Vnitřní předpis PřF UP o provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP 1.9.2019

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
PřF-B-19/05-N02 Novela č.2 k Metodice dělení neinvestičním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP 12.11.2021
PřF-B-19/05-ÚZ02 Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP (II. úplné znění) 12.11.2021
PřF-B-21/05 Děkanské volno 18.10.2021
A-14/8-N07 Novela č.7 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UPOL 1.10.2021
PřF-B-21/04-N01 Novela č.1 k Mimořádné inventarizaci na PřF UP v Olomouci 1.9.2021
PřF-B-21/04-ÚZ01 Mimořádná inventarizace na PřF UP v Olomouci (I. úplné znění) 1.9.2021
PřF-B-21/04 Mimořádná inventarizace na PřF UP v Olomouci 7.8.2021
PřF-B-21/02 Ochránce práv studentů PřF UP 1.7.2021
PřF-B-21/03 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na PřF UP v Olomouci 11.6.2021
PřF-B-21/01 Novela č.4 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 7.4.2021
A-15/7/SD-N03 Novela č.3 ke Směrnici děkana PřF ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP 1.1.2021
PřF-B-19/07-N01 Novela č.1 ke Statutu Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor 1.1.2021
PřF-B-19/07-ÚZ01 Statut Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor (I. úplné znění) 1.1.2021
PřF-B-20/05 Statut Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů 1.1.2021
A-15/7/SD-ÚZ03 Směrnice děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (III. úplné znění účinné dnem 1.1.2021) 1.1.2021
PřF-B-20/04-N01 Novela č.1 k Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě 26.11.2020
PřF-B-20/04-ÚZ01 Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě (I. úplné znění) 26.11.2020
PřF-B-20/04 Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě 19.11.2020
PřF-B-19/08-ÚZ1 Statut Etické komise PřF UP (I. úplné znění) 15.10.2020
PřF-B-19/08-N01 Novela č.1 ke Statutu Etické komise PřF UP 15.10.2020
PřF-B19/05-N01 Novela č.1 k Metodice dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP 18.5.2020
PřF-B-19/05-ÚZ01 Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP (I.úplné znění) 18.5.2020
PřF-B-20/02 Novela č.3 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 24.4.2020
A-14/8-N06 Novela č.6 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu 1.4.2020
PřF-B-18/04-N02 Novela č. 2 k Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF 6.1.2020
PřF-B-18/04-ÚZ02 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP (II. úplné znění) 6.1.2020
A-15/7/SD-N02 Novela č. 2 ke Směrnici děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP 4.11.2019
A-15/7/SD-ÚZ02 Směrnice děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (II. úplné znění účinné dnem 4.11.2019) 4.11.2019
A-14/8-NO4 Novela č.4 k Rozhodnutí děkana PřF UP č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 1.9.2019
A-14/8-ÚZ01 Rozhodnutí děkana PřF Up č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP (I. úplné znění) 1.9.2019
A-14/8-NO5 Novela č.5 k Rozhodnutí děkana PřF UP č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 1.8.2019
PřF-B-19/06 Novela č.2 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 18.4.2019
PřF-B-19/04 Hlášení škod na PřF UP 11.4.2019
PřF-B-19/05 Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF Up 10.4.2019
PřF-B-19/03 Rozhodnutí o zrušení normy 6.3.2019
PřF-B-18/11-ÚZ01 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF UP (první úplné znění) 11.1.2019
PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF 1.12.2018
PřF-B-18/10 Provozní řád podzemních garáží PřF UP v Olomouci 26.11.2018
PřF-B-18/09 Provozní řád autoprovozu PřF UP 20.11.2018
A-15/6-ÚZ01 Metodický pokyn děkana PřF UP k poskytování cestovních náhrad na PřF UP ze dne 11.11.2015, 1. úplné znění účinné dnem 1.9.2018 1.9.2018
PřF-B-18/03 Opatření děkana PřF UP o přiřazení počtů kreditů vyučovacím předmětům 26.6.2018
PřF-B-18/02 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 15.6.2018
A-17/2-MPD-N01 Novela č. 1 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů 19.3.2018
A-17/11-RD Dodatek č. 2 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1.9.2017
A-17/8-SD Dodatek č. 1 k Hospodářské směrnici pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 28.4.2017
A-17/2-MPD Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 20.3.2017
A-14/10/OD Opatření děkana, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP 1.9.2014
A-17/4-SD Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1.9.2014
1/2011 Opatření děkana upřesňující harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů 14.6.2011
1/2010 Opatření děkana PřF UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP a Rigorózního řádu UP 1.1.2010
4/2008 Výnos o registraci a proplácení dokladů za knihy 16.12.2008

Plný seznam vnitřních předpisů a norem PřF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Rozhodnutí

Číslo normy Název Účinnost od
Rozhodnutí o zrušení části normy PrF-B-18/11 Rozhodnutí rektora o zrušení části normy PřF UP č. PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků na PřF UP 11.1.2019

Ostatní dokumenty

  Název Účinnost od
Návštěvní řád Návštěvní řád Studovny PřF UP, 17. listopadu 12 1. 4. 2021
Metodický pokyn pro
distanční zkoušení
Metodický postup pro distanční (online) formy kontroly splnění studijních povinností studentů na UP 27. 4. 2020
Návštěvní řád Návštěvní řád PřF UP, 17. listopadu 12 1. 3. 2020

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Anglické verze inzerce — English version

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že student Darya Taranenko, osobní číslo R20016, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou č.j. UPOL-202229/3907-2021. Zásilka je uložená na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 23. listopadu 2021, bude sňato 23. prosince 2021.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že student Timur Gonezhuk, osobní číslo R20353, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou č.j. UPOL-171995/3907-2021. Zásilka je uložená na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou student nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 22. listopadu 2021, bude sňato 1. prosince 2021.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Sergei CHEMIAKIN, osobní číslo R170123, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL- 202794/3907-2021, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování.
Oznámení vyvěšeno dne 22. listopadu 2021, oznámení bude sňato 21. prosince 2021.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že student Zakaria Zakaria, osobní číslo R200465, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou č.j. UPOL-202230/3907-2021. Zásilka je uložená na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 18. listopadu 2021, bude sňato 19. prosince 2021.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že student Mykyta Mizin, osobní číslo R200467, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou č.j. UPOL-197310/3907-2021. Zásilka je uložená na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 15. listopadu 2021, bude sňato 15. prosince 2021.

Obhajoby disertačních prací

doktorand studijní program studijní obor datum konání pozvánka
Mgr. Dominik Lachman Matematika Algebra a geometrie 9. prosinec 2021
12.00 hod.
pdf
Mgr. Vladimír Skalický Biologie Experimentální biologie 14. prosinec 2021
11.00 hod.
pdf
Ing. Matěj Šimek Chemie Analytická chemie 15. prosinec 2021
10:00 hod.
pdf

Akademický senát

Informace k Akademickému senátu PřF UP jsou vedeny na samostatné stránce zde.

Vědecká rada

Informace k Vědecké radě PřF UP jsou vedeny na samostatné stránce zde.