Úvodní slovo

Univerzita Palackého je ve skupině nejvýznamnějších vysokých škol

Univerzita Palackého spolu s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou, ČVUT a VUT figuruje v nejvyšším segmentu vysokých škol, do nějž ministerstvo školství zařadilo vysoká učení s převážně výzkumným profilem, největšími počty studentů a též vysoké školy v tradičních centrech. Návrh dělení do čtyř segmentů je součástí materiálu, jenž slouží jako podklad pro jednání pracovní skupiny k přípravě nového modelu financování VVŠ 2018+. Příslušnost k danému segmentu ovlivní rozpočty vysokých škol v části výkonové "K".

Ve druhém segmentu se nacházejí vysoké školy s výzkumnou činností a regionální působností, školy profesně zaměřené a specializované. Patří k nim mimo jiné Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci, VŠE, Západočeská univerzita v Plzni a další. Ve třetí skupině jsou neuniverzitní vysoké školy (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích) a čtvrtý segment zahrnuje umělecké vysoké školy.

"Zatímco v případě segmentů 3 a 4 je rozřazení jednoznačné, u prvních dvou se rozhoduje na základě základních kritérií výkonu ve vědě a vzdělávací činnosti. Jednak jde o velikost školy dle počtu studentů a také o absolutní výši bodů dosažených v RIV za vysokou školu. Univerzita Palackého tak může znovu stavět na vysokém vědeckém výkonu, na němž se velkou měrou podílí přírodovědecká fakulta," uvedl děkan Ivo Frébort.

Každý segment má vlastní ukazatele výkonu a kvality, dokument obsahuje i návrh pro indikátory v jednotlivých segmentech. V segmentu 1 má mít největší váhu (40 procent) RIV a RUV, dvacetiprocentní váha je navržena u indikátoru Mobility a plátci, po deseti procentech mají indikátory Graduation rate - podíl úspěšných studentů, Externí příjmy a Podíl cizinců. Pětiprocentní váha je prozatím přisouzena kategoriím Zaměstnanost a Atraktivita vysoké školy.

Nový model institucionálního financování se bude kromě výkonové části "K" skládat také z fixní části "A" a společenské poptávky "S".

Ministryně školství Kateřina Valachová již dříve oznámila, že bude žádat pro rok 2018 navýšení rozpočtu vysokých škol o 4,5 miliardy korun. Za priority ministerstvo označilo také systémové zavedení zohlednění společenského poptávky v určitých oblastech, systémovou diverzifikaci VVŠ a navýšení motivačních prvků ke zvýšení kvality a rovněž systémové řešení situace doktorského studia. Letos vysoké školy od ministerstva školství dostávají 21 miliard korun, což je prakticky stejná částka jako loni.

Věda a výzkum

 • Veřejná soutěž TA ČR - EPSILON
  Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektů jsou shrnuty v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které naleznete zde. Potřebné dokumenty pro odeslání datovou schránkou zašlete do 12. května na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Kratochvílové.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Uzavření ročníku před SZZ/obhajobou
  Upozorňujeme studenty, kteří půjdou v květnu a červnu ke státnicím nebo obhajobě, na povinnost uzavřít ročník na studijní oddělení nejpozději tři týdny před termínem státnic či obhajoby.

 • Kontrola zapsání SZZ předmětů do STAGu
  Žádáme studenty, kteří budou v letošním akademickém roce skládat státní závěrečné zkoušky nebo obhajoby, aby si zkontrolovali zapsání státnicových předmětů/obhajoby do STAGu. Bez zápisu těchto dat se ve STAGu neotevře nabídka konkrétních termínů k přihlášení.

 • Doktorské studium
  Z důvodu nepřítomnosti Mgr. Karáskové vyřizuje základní administrativu a neodkladné záležitosti v rámci doktorského studia do 17. května paní Marcela Vykydalová.

 • Termíny obhajob a státnic u Ph.D. studia
  Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby dodržovali stanovené lhůty pro přihlášení ke státním doktorským zkouškám a obhajobám dizertačních prací a tyto úkony nahlásili na katedru školiteli nebo předsedovi oborové komise. Lhůta pro odevzdání podkladů pro závěrečnou zkoušku je stanovena na dva měsíce, pro obhajobu na tři měsíce. Společně s podklady pro přihlášení je třeba mít zajištěnou komisi a oponenty, aby studijní oddělení mohlo zahájit administrativní úkony spojené s odesláním prací a sepsání jmenovacích dekretů ihned po odevzdání přihlášky. Připomínáme, že dle zákona mají oponenti na sepsání posudků šest týdnů, a po jejich obdržení se rozesílají jmenovací dekrety, které musí komise obdržet nejpozději 20 dní před plánovaným termínem obhajoby.

 • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
  O mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny mohou soutěžit všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů, doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Registrace je otevřena do 29. dubna na webových stránkách soutěže, kde rovněž naleznete podrobné informace. Vědecké práce je třeba odevzdat do 2. května, soutěž se uskuteční 4. května.

 • Cena Crytur 2017 - soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách
  Společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket.cz ocení autory nejlepších magisterských prací zaměřených na materiálové vědy. Do 15. května je možné do soutěže přihlásit diplomovou práci s předpokládaným termínem obhajoby letos v období od 1. ledna do 30. června. Oceněni budou úspěšní studenti i vedoucí diplomové práce. Vice informaci najdete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

 • Programy Fulbrightovy komise pro příští akademický rok
  Do 1. září mohou studenti, kteří úspěšně ukončili alespoň bakalářský studijní program, podat žádost o Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium v USA.

  Do 1. listopadu
  je možné zasílat přihlášky do Core Fulbright Program, který podporuje vysílání českých vědců a vysokoškolských pedagogů do USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny.
  Stejný termín pro odevzdání přihlášek platí i pro Fulbright-Masaryk program v postdoktorskéjuniorské kategorii. Stipendium je určeno vědeckým pracovníkům, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit.

  Pokud má univerzita v České republice zájem o působení konkrétního přednášejícího z USA v délce jednoho či dvou semestrů, musí americký odborník požádat o Fulbrightovo stipendium do 1. srpna. Podrobné informace jsou uvedeny zde.

  České vysoké školy a výzkumná centra mohou prostřednictvím Fulbright Specialist Program pozvat na svá pracoviště odborníky z USA na 2-6 týdenní pobyt. Uzávěrka přihlášek je 30. září. Rezervační systém funguje jinak než v loňském roce, podrobné informace najdete zde.

  Po celý akademický rok mohou univerzity i výzkumná centra zvát na konference, přednášky nebo workshopy odborníky z USA, kteří v rámci Fulbright stipendií aktuálně působí v České republice a dalších evropských státech. Pro krátkodobé hostování lze využít programu Intercountry Travel Grant. Aktualizovaný seznam odborníků naleznete zde.

  Aktuální přehled Fulbrightových stipendijních programů je shrnut zde.

Akademický senát

 • Seznam nově zvolených senátorů i zápis o výsledcích voleb do univerzitního a fakultního akademického senátu najdete zde. Funkční období akademického senátu přírodovědecké fakulty ve stávajícím složení končí 6. května. Senátoři se naposledy sejdou na jednání 25. dubna v 13:30 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty. V novém složení bude senát poprvé zasedat 17. května, o směrování fakulty bude rozhodovat do května 2020.

Provoz fakulty

 • Nabídka tvorby nových webových stránek pro jednotlivá pracoviště fakulty
  Tým univerzitního centra výpočetní techniky, který připravoval nové univerzitní i fakultní weby, nabízí možnost vytvořit nové webové stránky také pro jednotlivá pracoviště fakulty. V případě zájmu o spolupráci prosím kontaktujte webmastera Maroše Gemzického, email: maros.gemzicky@upol.cz.

 • Buďte prosím ohleduplní ke svým kolegům!
  Parkujete své kolo v podzemní garáži fakulty na Envelopě?

  Kolárna v podzemní garáži byla zřízena pro bezpečnou úschovu kol používaných k cestě do/ze zaměstnání, nikoli pro trvalou úschovu kol. Dlouhodobě zaparkovaná kola zabírají místo těm, kteří do práce na kole opravdu jezdí. Pracovníci Správy budov proto označí samolepkou kola, která jsou zde již delší dobu uzamčena, a pokud si je majitelé do konce května neodvezou, odstraní zámky a kola odstěhují.

  Parkujete svůj automobil v podzemní garáži fakulty na Envelopě?

  Parkujte prosím na vyznačených parkovacích stáních, nikoli na jiných volných plochách, kdy blokujete výjezd správně zaparkovaným automobilům. Při parkování umístěte prosím na viditelné místo parkovací kartu. Parkování v podzemní garáži je určeno k zaparkování automobilů používaných k cestě do/ze zaměstnání, nikoli k trvalému parkování. Správa budov bude provádět kontrolu a majitelé dlouhodobě zaparkovaných automobilů budou vyzváni k jejich odvezení a může jim být zablokován přístup do podzemních garáží.

Různé

 • Spolek TREND vozíčkářů Olomouc hledá dobrovolníky pro celostátní sbírku Zasukované tkaničky na služby a pomoc zdravotně postiženým. Letošní jarní ročník sbírky se uskuteční ve dnech 22. a 23. května.  První den bude sbírku provázet vystoupení kapel a zpěváků na Horním náměstí v Olomouci a se sbírkou pomohou i herci Moravského divadla Olomouc. Podrobné informace naleznete zde a na www.tkanicka.cz. Těšíme se na vás, pište na vaculikova@trendvozickaru.cz.

 • Společnost Contipro srdečně zve studenty i zaměstnance fakulty na Den otevřených dveří, který se uskuteční 25. dubna od 9:30 v Dolní Dobrouči. Pro návštěvníky je připravena prohlídka firmy, laboratoří a jejich vybavení. Společnost návštěvníkům uhradí cestovní náklady do výše 250 Kč a připraveno bude také bohaté občerstvení. Zájemci se mohou registrovat zasláním emailu na adresu: mysakova@contipro.com do 21. dubna.

 • Další Zpravodaj přírodovědecké fakulty vyjde 5. května.

Nové vnitřní předpisy

 • Dnem 12. dubna 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
  B3-17/4-RR - Stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na UP (po provedené aktualizaci)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)