Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

blíží se konec roku, kdy se bilancuje a hodnotí, ale také plánuje do budoucna. Rok 2018 pro fakultu nebyl jednoduchý. Do našeho fungování vstoupily události jako institucionální akreditace či GDPR, okořeněné debatami o vysokoškolském ústavu a administrativně náročnou plošnou změnou mzdových výměrů. Velmi pozitivně vnímám, že se podařilo nastartovat debaty na fakultě i v rámci oborů a věřím, že ve výsledku projde fakulta všemi výzvami posílena.

Setkával jsem se s Vámi na jednáních, při řešení pracovních úkolů i na různých akcích, jako jsou promoce, veletrhy, soutěže, Noc vědců a Den otevřených dveří. Rád bych Vám touto cestou poděkoval za Vaši obětavou práci pro přírodovědeckou fakultu a za její reprezentaci, studentkám a studentům pak za jejich příspěvek k akademickému životu na fakultě, a to nejen plněním studijních povinností, ale i dalšími aktivitami, které atmosféru na fakultě dotvářejí, jako jsou např. projekty Hýčkejte svou Přírodu.

Do Nového roku přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v práci, studiu i osobním životě, a také pohody a inspirace.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Grantové soutěže GAČR
Koncem listopadu byly vyhlášeny výsledky grantové soutěže GAČR. Univerzita jako příjemce (řešitel je zaměstnancem UP) uspěla celkem se 36 projekty, z nich 18 bude řešeno na naší fakultě. V jednotlivých kategoriích jsou získané projekty rozloženy následovně: standardní - CMTF 3x, FTK 2x, FF 6x, LF 2x, PřF 14x, PF 3x, juniorské - FTK 1x, LF 1x, PřF 3x; mezinárodní - PřF 1x.

Rád bych poděkoval všem kolegyním a kolegům, kteří o získání projektu usilovali, a popřál úspěšné řešení těm, kteří projekt získali.

Karel Lemr

Na dalších projektech se pracovníci univerzity budou podílet jako spoluřešitelé, ale zde zatím "statistika" není k dispozici.

Upozornění pro řešitele a spoluřešitele projektů GAČR
Na základě výsledků kontroly projektů si dovolujeme upozornit řešitele a spoluřešitele na skutečnost, že školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

Dílčí a závěrečné zprávy Grantové agentury České republiky
V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly od 5. 12. 2018 zpřístupněny formuláře pro podání dílčích a závěrečných zpráv.

Dílčí a závěrečné zprávy vyplněné prostřednictvím webové aplikace GRIS podávejte elektronicky na oddělení vědy a výzkumu Ing. Ivaně Saitzové, e-mail: ivana.saitzova@upol.cz v následujících termínech:

  • dílčí zprávy: do 11. ledna
  • závěrečné zprávy: do 26. ledna

Název souboru, který byl vygenerován při konverzi do formátu PDF, je nutné zachovat. Podrobné informace k podání naleznete na webových stránkách poskytovatele www.gacr.cz.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Navýšení stipendia
Od 1. ledna 2019 bude studentům v prezenční formě Ph.D. studia navýšeno základní stipendium na 13 350 Kč.

SZZ a obhajoby BP/DP
Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2019 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Provoz studijního oddělení v prosinci
Studijní oddělení bude v době vánočních svátků od 21. prosince 2018 do 2. ledna 2019 uzavřeno.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní pobyty
Dům zahraniční spolupráce nabízí další nabídky stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv. V prosinci je termín odevzdání přihlášek pro řadu zemí.

Informace k jednotlivým stipendijním nabídkám naleznete na prokliku pod jménem země.

14. 12. 2018 je termín odevzdání přihlášek do následujících zemí
Albánie, Bulharsko, Egypt, Gruzie, Lotyšsko, Makedonie, Mongolsko, Rumunsko, Ukrajina

17. 12. 2018 je termín odevzdání na výběrové řízení do Číny

Čína nabízí 90 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně pro studenty jiných než sinologických oborů.

Obecné informace ke stipendijní nabídce na základě mezinárodních smluv jsou k dispozici na stránkách Akademické informační agentury pod menu Mezinárodní smlouvy - VŠ stipendia. Podrobnosti na https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/.

Obecné informace ke stipendijní nabídce na základě mezinárodních smluv jsou k dispozici na stránkách Akademické informační agentury pod menu Mezinárodní smlouvy - VŠ stipendia. Podrobné informace najdete na https://www.dzs.cz/.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014). Na programu bude zejména novelizace Statutu PřF UP a diskuse nad procesem schvalování studijních programů na UP.

Provoz fakulty

Vstup do fakulty
Dovolujeme si Vás upozornit, že můžete využívat vstup do fakulty v prvním patře nad vjezdem do garáží.

Odstávka elektrické energie
Dne 17. prosince 2018 bude po celý den uzavřena budova Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12. Důvodem je provádění prací v rozvodně nízkého napětí, kdy je nutné vypnutí přívodu elektrické energie pro celou budovu. O místu výkonu práce zaměstnanců rozhodne příslušný vedoucí pracoviště.

Provoz podatelny před koncem roku
Dne 12. prosince 2018 bude z provozních důvodů zkrácená otvírací doba podatelny na Envelopě.
Úřední hodiny v tento den budou od 9:00 do 12:00.

17. prosince bude podatelna na Envelopě i v Holici uzavřena.
19. prosince bude podatelna na Envelopě otevřena od 7:00 do 11:30 a v Holici od 10:00 do 11:30.
Pošta k odeslání se bude vybírat pouze do 11:00.

21. prosince bude podatelna otevřena na Envelopě od 7:00 do 9:30 a v Holici od 10:00 do 11:00.
Schránky s obyčejnou a doporučenou poštou se naposledy vyberou v Holici v 10:45 a na Envelopě 11:45. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 2. ledna.

Provoz ekonomického oddělení
Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám
odevzdejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 14. prosince.

Originály daňových dokladů/faktur, pokladní doklady, CP, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do 12. prosince a zároveň nezapomeňte předávat v Magionu. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2018.

Je nutné také provést vyúčtování všech záloh na cestovní příkazy roku 2018. Do středy 12. prosince vraťte do pokladny hotovostní zálohu.

Provoz personálního a mzdového oddělení před koncem roku

Návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2019 prosím předávejte na personální a mzdové oddělení do konce prosince. Výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace až v lednu.

Nejpozději do středy 12. prosince do 12:00 je třeba na personální a mzdové oddělení fakulty odevzdat následující doklady:

Na personální oddělení (p. Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková) odevzdávejte:

  • změny pracovního a mzdového zařazení účinné v měsíci 12/2018
  • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v tomto roce
  • nové DPP a DPČ

Na mzdové oddělení (p. Libuše Pěčková, p. Ivona Kristková) odevzdávejte:

  • dovolenky, neschopenky, doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
  • návrhy na vyplacení mimořádných odměn
  • návrhy na jednorázové úpravy osobních ohodnocení
  • požadavky na stravenky a Unišeky+
  • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2018

Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání, nebude provedena kontrola.

V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 12. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 2. ledna do 12:00. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtárně, tj. ve čtvrtek 3. ledna.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 18. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 19. prosince do 12:00.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 21. prosince, po Novém roce od 2. ledna. Pokud nebude třeba z vaší strany nic osobně konzultovat a budete chtít doklady na oddělení jen odevzdat, velmi uvítáme respektování klidu na zpracování mzdových údajů na účtárně; k předání dokladů využijte interní pošty - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 10. ledna dle rozpisu, který obdrží zaměstnanci hromadným e-mailem v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Protože není v časových možnostech PaM zajistit osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině, velmi uvítáme, pokud se zaměstnancem-cizincem k podpisu prohlášení přijde i kolega z jeho pracoviště, který by překlad zajistil.

Provoz fakulty před koncem roku
Budovy na Envelopě i v areálu Holice budou od 22. prosince do 1. ledna uzavřeny. Hlavní budova na Envelopě bude od 27. do 28. prosince otevřena od 7:00 do 17:00 pouze pro zaměstnance. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste ostraze, ta pak předá informace pohotovostní službě správy budov.

Různé

Děkanské volno
Děkan přírodovědecké fakulty uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty ve dnech 27. a 28. prosince pracovní volno. Rektorské volno je stanoveno v harmonogramu akademického roku na 31. prosince.

PosPos
Zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na Posemestrální posezení u vánočního punče, písniček a předvánočních dobrot. Se zimním semestrem se budeme loučit ve středu 19. prosince od 12:00 na hlavní budově přírodovědecké fakulty.

Předvánoční dílničky
Každý adventní víkend je již za dveřmi a spolu s ním i víkendové vánoční dílničky! Vyrobit si můžete spoustu originálních dárků, například šumivou bombu do koupele nebo figurku císaře Františka Josefa. A k tomu si můžete dát kávu a sacher dort v improvizované kavárně v přízemí popularizačního centra. Ta je v expozici Věda v pevnosti a je součástí výstavy Sbohem monarchie. Podrobnosti zde.

Blízká setkání třetího věku
Pevnost poznání spustila registraci na 1.ročník kurzu Blízká setkání třetího věku. Doporučujeme všem aktivním seniorům, může to být i skvělý tip na vánoční dárek. Je možnost zakoupit voucher.

GIDEON
Do konce prosince je otevřen přístup k databázi GIDEON: Global Infectious Diseases & Epidemiology Online Network.

Jedná se o kompletní a přesnou databázi, která pokrývá všechny infekční nemoci ze všech zemí světa, je denně aktualizována, poskytuje informace o nejnovějších ohniscích a je ideálním pomocníkem pro diagnostiku a identifikaci. Skládá se ze dvou on-line modulů - Infectious Diseases a Microbiology.

Přístup získáte individuální registrací zde.

Poté obdržíte e-mailovou zprávu s vašimi osobními přihlašovacími údaji, které použijete pro přihlášení na adrese http://ovidsp.ovid.com. Po přihlášení klikněte na odkaz GIDEON v horní modré liště.

Zpravodaj 1/2019
Příští Zpravodaj bude vydán 14. ledna 2019.

Nové vnitřní normy

Dne 1. prosince 2018 nabývá účinnosti vnitřní norma děkana PřF

PřF-B-18/11 - Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF UP

Dne 12. prosince 2018 nabývá účinnosti vnitřní norma UP:

R-B-18/28 - Postupy a metody zajišťování kvality na UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)