Věda a výzkum

7. 5. 2018

Agendu projektů GA ČR, TA ČR, FRUP a IGA převzala od 1.5.2018 Ing. Ivana Saitzová, email: ivana.saitzova@upol.cz, tel: 585634065.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Uzavření ročníku před SZZ/obhajobou
Upozorňujeme studenty, kteří půjdou v květnu/červnu 2018 ke státnicím nebo obhajobě, že si musí přijít uzavřít ročník na studijní oddělení nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby.

Promoce bakalářských a magisterských oborů
Promoce bakalářských a magisterských oborů se budou konat ve dnech 25. - 29. června. Žádáme studenty, aby co nejdříve po úspěšném ukončení studia sdělili na studijní oddělení, zda se promocí zúčastní.

Uznání předmětů z pedagogického minima (celoživotní vzdělávání)
Upozorňujeme studenty navazujícího jednooborového studia, kteří si při svém hlavním studiu dodělávají pedagogické minimum a v tomto akademickém roce budou z pedagogického minima státnicovat, na nutnost převedení předmětů pedagogického minima z prezenčního studia pod celoživotní vzdělávání. O převedení předmětů žádejte formou klasické žádosti (formulář ke stažení na webových stránkách PřF) - ne formou elektronické žádosti. Žádost doručte na studijní oddělení Mgr. Karáskové.

Pedagogická praxe studentů
Souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 24. 9. - 12.10. 2018. Přihlášeni studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popř. Šternberku, Přerově, Uničově či Litovli. Studenti si na těchto školách nemusí praxi zajišťovat sami. V přihlášce pouze uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi vykonávat. Studenti, kteří chtějí provozovat praxi v jiném regionu, si ji musí zajistit sami. Současně musí požádat ředitelství školy o povolení. Přihlášku podávejte nejpozději do 3. 9. na cpp.upol.cz. Případné dotazy Vám zodpoví Jana Slezáková: jana.slezakova@upol.cz.

Doktorské studium
Promoce studentů doktorského studia se uskuteční 31. května. O čase a místě konání promocí budou studenti informování.

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června odevzdali hodnocení za akademický rok 2017/2018. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 6. září plnit předměty, které si zapsal do STAGu. Po tomto datu proběhne kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku. Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Fulbrightovo studium
Studenti, kteří mají zájem o studijní či výzkumný pobyt na vybrané univerzitě v USA a mají ukončený minimálně bakalářský program, mohou zažádat o Fulbrightovo stipendium. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně podání všech vyžadovaných dokumentů je 1. září (včetně) pro studium začínající o rok později. Více na: www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/.

Uzávěrka programu "DUO-Korea Fellowship Program"
Program "Duo-Korea Fellowship Program" umožňuje výměnné pobyty vysokoškolských studentů mezi Jižní Koreou a zeměmi Evropské unie. V rámci tohoto programu musí být mezi příslušnými vysokými školami uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci. Délka pobytu je jeden semestr(maximálně 4 měsíce). Pokyny pro dodání přihlášky najdete na www.asemduo.org. Všechny informace pak na www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura.

Provoz fakulty

Novinky v systému akreditace
Od 1. května byla spuštěna služba akreditace podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří (dále jen "nová norma"). Na webu Českého institutu pro akreditaci (www.cai.cz) byl už publikován metodický pokyn MPA 10-01-18, který slouží k vysvětlení a interpretaci některých ustanovení nové normy. Okamžikem její účinnosti již akreditační orgán nemůže přijímat žádosti o udělení a akreditace nadále zůstávají v platnosti a rozšiřovat i omezovat rozsah, případně provádět jiné změny je možno podle původní revize normy do konce přechodného období. Toto období stanovené rezolucí organizace ILAC, které slouží k přechodu akreditovaných subjektů na novou normu, je stanoveno na tři roky a končí 29. listopadu 2020.

Školení řidičů
Školení řidičů "referentských" motorových vozidel (náhradní termín) se uskuteční 14. května ve staré aule pedagogické fakulty na Žižkově nám. 5 mezi 9:00 a 10:30. Školení se týká především nových zaměstnanců (řidičů "referentských" vozidel) a všech zaměstnanců Univerzity Palackého, kterým vyprší platnost dosavadního školení. Další předpokládané školení proběhne v říjnu nebo v listopadu. Datum, místo a čas konání bude upřesněn.

Různé

Poděkování
Personální a mzdové oddělení děkuje všem vedoucím pracovišť za skvělou spolupráci při dodání podkladů ke změnám mezd souvisejících s novým Vnitřním mzdovým předpisem UP. Díky jejich aktivnímu přístupu se podařilo tuto důležitou změnu provést bez větších komplikací a včas. Zásluhu na tom mají i další zaměstnanci, kteří se na dodání podkladů podíleli.

Muzejní noc
V rámci Olomoucké muzejní noci 18. května bude návštěvníkům mezi 18.00 a 22.30 otevřena přírodovědecká fakulta na třídě 17. listopadu. Nenechte si ujít komentované prohlídky včetně návštěvy střechy, matematickou kavárnu s kvízy a hlavolamy, pozorování města z 6. poschodí, chemickou laboratoř nebo noční svět s katedrou geografie. Otevřena bude mezi 18.00 a 23.00 i Pevnost poznání, kde se můžete vrátit do historie. Ústřední dominantou expozice bude vtipný komiksový příběh na 12 velkoformátových panelech. Dozvíte se o vzniku olomoucké pevnosti a o událostech, ve kterých figurují Marie Terezie nebo císař František Josef I.

Pevnost proti rakovině
Pevnost poznání se letos opět rozhodla podpořit boj proti rakovině kůže. Během víkendu 12. a 13. května od 10:00 do 17:00 připravila ve spolupráci s lékaři z Vojenské nemocnice Olomouc program nazvaný Melanom není umění. Dermatologové zájemce prohlédnou pomocí speciálního přístroje dermatoskopu a doporučí fotoprotekci. Návštěvníci si odnesou nejen zajímavé informace, ale i malé dárky.

Soutěž o Cenu Jean-Marie Lehna
Finálové kolo celorepublikové soutěže o Cenu Jean-Marie Lehna za chemii hostí 15. května přírodovědecká fakulta. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia. Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii. Slavnostní předání se uskuteční v sídle Francouzského velvyslanectví.

Cena Crytur 2018
Společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket.cz ocení autory nejlepších magisterských prací zaměřených na materiálové vědy. Do 15. května je možné do soutěže přihlásit diplomovou práci s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. července 2017 do 30. června 2018. Oceněni budou úspěšní studenti i vedoucí diplomové práce. Práce může být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Nejlepší narozeninové přání
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž O nejlepší narozeninové přání. Se svými návrhy mohou soutěžit studenti a zaměstnanci UP i absolventi přírodovědecké fakulty. Autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3 000 - 5 000 Kč a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Své návrhy můžete posílat do 15. června 2018 buď elektronicky na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz, poštou nebo po předchozí dohodě osobně s Mgr. Magdalénou Ondrušákovou, děkanát PřF, 6. podlaží, kancelář 6.010, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)