Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na popularizační akci Veletrh vědy a výzkumu, která se koná v pátek 7. června a sobotu 8. června 2019. Heslem letošního veletrhu se stalo zvolání Zachraňme planetu!
Malí i velcí návštěvníci poznají prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či představení rozličné aspekty každodenního využití vědy a jejích poznatků. Mohou si zahrát například na zoology, botaniky, rostlinné genetiky, astronauty, chemiky, optiky, právníky či grafiky. Ve stáncích se zaměříme na žhavá témata, která souvisejí s ochranou naší Země a na to, co každý z nás může udělat pro její záchranu. Akce je zdarma. V budově přírodovědecké fakulty se koná pouze v pátek od 9:00 do 15:00 a v Pevnosti poznání v pátek od 9:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 18:00.

Těšíme se na setkání - pojďte s námi poznávat svět vědy! 

Věda a výzkum

Česká hlava 2019
Organizační výbor Česká hlava v rámci svého projektu společně s Vládou ČR vyhlašuje 18. ročník soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1.350.000,- Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

  1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1.000.000 Kč.
  2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250.000 Kč.
  3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech, laureát získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou "VYVINUTO V ČR".
  4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50.000 Kč.
  5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50.000 Kč.

Příjem nominací byl právě zahájen a uzávěrka jejich příjmů je 30. června 2019. Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba a k podání nominace není nutný souhlas zaměstnavatele.

Statut celé soutěže najdete zde, kde jsou jednotlivé kategorie popsány. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.ceskahlava.cz. V případě dotazů se neváhejte obrátit na e-mail vaclav.marek@ceskahlava.cz.

Vyhlášení soutěže o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví
vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na léta 2020-2023. Termín pro podávání návrhů je 25. června 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové, e-mail: miriam.delongova@upol.cz. Více informací zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní pobyt v Mexiku
Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení možnosti získání stipendií mexické vlády na letní kurz mexické španělštiny a mexické kultury. Nabídka je zveřejněna na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde. Zájemci a zájemkyně odevzdávají dokumentaci dle uvedeného seznamu na Velvyslanectví Mexika v České republice (V Jirchářích 151/10, Praha 1). Termín odevzdání přihlášek byl pro české studenty prodloužen do 24. května 2019. Více informací poskytne Mgr. Pavel Rybář, e-mail: pavel.rybar@dzs.cz.

Vysokoškolské studium v Japonsku
Japonsko nabízí stipendium k absolvování vysokoškolského studia v délce 5 - 7 let pro absolventy SŠ a pro studenty prvních ročníků na VŠ. Uchazečka nebo uchazeč musí být narozen/a po 2. dubnu 1995, stipendijní nabídka platí pouze pro občany ČR. Termín písemných testů je stanoven na 7. června 2019. Testy se skládají z matematiky, anglického a japonského jazyka plus z chemie a biologie, resp. z chemie a fyziky podle zvoleného studijního oboru. Vzorové písemné testy naleznete zde.

Termín podání přihlášek je 29. května 2019 do 15:00 hodin. Přihlášky se podávají přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam požadovaných dokumentů, přihlášku a stipendijní podmínky naleznete pod výše uvedeným odkazem a rovněž na stránkách Velvyslanectví Japonska v Praze (viz bod 2, Research Student a bod 3, Undergraduate Students): https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_study.html.

Stipendia v Itálii
Akademická informační agentura AIA informuje o možnosti získání vládních stipendií v Itálii. Přihlášování se provádí on-line na internetových stránkách, termín pro odevzdání přihlášek je do 30. května 2019 do 14:00. Pro akademický rok 2019/2020 bylo pro ČR vyhrazeno 18 měsíců, měsíční částka činí 900 eur.

Podpora zahraničních postdoků - nová výzva
Z důvodu nenastoupení několika zahraničních postdoků v plánovaném termínu je možné letos ještě podpořit další postdoky. Pokud máte zájem o podporu svých zahraničních postdoků z IP v roce 2019, kontaktujte co nejdříve Mgr. Walerii Słowikovou, e-mail: waleria.slowikova@upol.cz pro další informace.

Pro studenty

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ/obhajoby osobně na studijním oddělení.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat 31. května 2019 na Pedagogické fakultě UP.

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2019 odevzdali hodnocení za akademický rok 2018/2019. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 5. září 2019 plnit předměty, které si zapsal do Stagu. Po 5. září 2019 se uskuteční kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku.

Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Evaluace předmětů
Evaluace předmětů, které byly vyučovány v letním semestru akademického roku 2018/2019, bude probíhat od 10. května do 30. června. Evaluace je realizována elektronickou formou prostřednictvím Portálu.

Hodnocení předmětů má význam pouze v případě, že se ho zúčastní dostatečné množství studentů. Prosíme vás tedy, abyste si během zkouškového období našli volnou chvíli a do evaluace se zapojili.

UP Crowd
Členové studentského spolku UP Crowd v minulých dnech organizovali ve spolupráci se Společnou laboratoří optiky UP a FZÚ AV ČR výjezd do Hvězdárny Valašské Meziříčí. Počasí tentokrát tolik nepřálo pozorování, ale přednášky a večerní táborák to vynahradil. Přidejte se příště i Vy! Již tradičně se soutěže FameLab 2019 zúčastnil zástupce UP Crowd a v českém národním finále získal jednu z hlavních cen - Cenu Českých center. Ta Miroslavu Peřinovi přinese zkušenost v podobě týdenního rezidenčního pobytu na některém z českých či zahraničních vědeckých center. Více informací o spolku, jeho aktivitách a událostech najdete na https://www.facebook.com/UPCrowdOL/.

Provoz fakulty

Změna náhrady mzdy v pracovní neschopnosti a sociálního pojištění

V návaznosti na zákon č. 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. července 2019:

  • ke zrušení karenční doby (1. - 3. den pracovní neschopnosti, kdy zaměstnanec neobdrží žádnou náhradu mzdy, nyní se náhrada mzdy vyplácí až od 4. dne nemoci); od 1. července 2019 bude náhrada mzdy zaměstnanci vyplácena už od 1. dne pracovní neschopnosti;
  • jako kompenzace za zrušení karenční doby a tím zvýšení zátěže zaměstnavatele při výplatě náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti jeho pracovníků dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem z 25% na 24,8% vyměřovacího základu.

Na výše uvedené informace upozorňujeme zejména řešitele a manažery projektů, změna v odvodech sociálního pojištění bude mít návaznost na čerpání mzdových nákladů.

Různé

Ukládání výstupů z komisí k CIST na UPShare
Na UPShare byl umístěn další Zápis z jednání pracovní skupiny PřF UP ve věci vzniku VŠ ústavu, které se uskutečnilo 2. května 2019. Více na https://files.upol.cz/team/cist/SitePages/DomovskaStranka.aspx.

Letní POSPOS
Děkan přírodovědecké fakulty zve všechny zaměstnance, doktorandy a seniory PřF na tradiční POSemestrální POSezení. Letní POSPOS se uskuteční za hlavní budovou přírodovědecké fakulty ve středu 12. června od 12:00. Ochutnat můžete grilované steaky, cigáro a koláčky. K tanci a poslechu bude hrát živá hudba.

Nejlepší narozeninové přání
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž O nejlepší narozeninové přání. Se svými návrhy mohou soutěžit studenti a zaměstnanci UP. Autor/-ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3.000 - 5.000 Kč a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Své návrhy můžete posílat do 20. června 2019 buď elektronicky na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz, poštou nebo po předchozí dohodě osobně s Mgr. Magdalénou Ondrušákovou, děkanát PřF, 6. podlaží, kancelář 6.010, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc.

Den fascinace rostlinami
Botanická zahrada přírodovědecké fakulty zve na tradiční popularizační akci Den fascinace rostlinami, která se uskuteční 22. května od 10:00 do 18:00. Na letošním programu nazvaném „Rostliny na talíři" se podílí Katedra botaniky PřF UP, Výzkumný ústav rostlinné výroby a Ústav experimentální botaniky AV ČR. Podrobnější informace najdete na www.garden.upol.cz.

Dětský den s Přírodou
Srdečně zveme všechny „fakultní" děti i jejich rodiče či prarodiče na odpoledne plné zážitků, které se uskuteční 29. května od 15:30 do 17:30 za budovou fakulty na Envelopě. U příležitosti Mezinárodního dne dětí je pro ně připraven bohatý program. Těšit se mohou na různé soutěže a hry, skákací hrad, modelování balonků či malování na obličej. Z důvodu zajištění odměn pro děti prosíme o potvrzení účasti do 23. května na e-mail: magdalena.ondrusakova@upol.cz.

Fakulta roku
Přírodovědecká fakulta se přihlásila stejně jako v minulých letech do hodnocení Fakulta roku. Hlasování je možné uskutečnit na tomto unikátním odkaze, který byl vygenerován pouze pro naši fakultu: www.fakultaroku.cz/skoly/1957/. Na základě Vašich odpovědí pořadatelé ankety sestaví žebříček škol v jednotlivých oborech. Loni jsme se umístili na předních místech a věříme, že se nám to podaří díky Vám i nyní. Hlasovat můžete do konce května.


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 3. června 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)