Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studenti,

dovolujeme si Vás pozvat na diskuzi s rektorem Univerzity Palackého Jaroslavem Millerem, která se uskuteční 9. prosince 2019 od 14:00 v aule přírodovědecké fakulty (2.001). Tématem diskuze bude návrh zřízení vysokoškolského ústavu. Podrobnější informace budou v nejbližší době rozeslány hromadným e-mailem.

Věda a výzkum

Milé kolegyně, milí kolegové,

v letošní grantové soutěži GAČR z celkem 104 návrhů standardních a 9 návrhů juniorských projektů, u kterých pracovníci Univerzity Palackého figurovali jako řešitelé, uspělo:

16 standardních projektů (7 z PřF, 6 z FF, 1 z LF, 1 z PF a 1 z FTK);

2 juniorské projekty (1 z PřF a 1 z LF).

Další projekty byly získány jako spoluřešitelské. Rád bych jménem vedení fakulty poblahopřál všem úspěšným předkladatelům v soutěži GAČR, ale i v jiných soutěžích. Poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří usilují o grantovou podporu.

prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

Vyhlášení 11. ročníku studentské grantové soutěže na UP (IGA)
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil 11. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je studentem doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. 

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora B3-13/7- SR-ÚZ02 - ZDE.

Každý řešitel může předložit do soutěže pouze 1 projekt. Hlavními změnami oproti minulým ročníkům soutěže je navýšení min. alokace osobních nákladů na studenty na 75 % a limit až 50 osob v realizačním týmu projektu.

V souvislosti se změnou metodiky poskytovatele dotace MŠMT se snížil podíl alokace finančních prostředků na realizaci projektů na naší fakultě o zhruba třetinu v porovnání s posledními roky. Tato změna výpočtu bude mít vliv i na výpočet alokace na jednotlivá pracoviště fakulty. O výši alokace pro jednotlivá pracoviště budou řešitelé informováni prostřednictvím vedoucích jednotlivých pracovišť.

V rámci 11. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky. 

Časový harmonogram soutěže:

 

Vyhlášení soutěže

19.11.2019

Soutěžní lhůta

19. 11. 2019 – 15. 1. 2020 (17:00)

Hodnotící lhůta

16. 1. – 28. 2. 2020

Počátek řešení projektů

březen 2020

Termín pro odevzdání zprávy

15. 1. (víceleté projekty)

 

15. 3. (jednoleté projekty)

Veřejné oponentury závěrečných zpráv

do 26. 3. 2021

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP: http://obd.upol.cz.

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací, směrnici, toto vyhlášení a formální hodnotící kritéria najdete po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA a FRUP.

Přihlášky se podávají do 15. 1. 2020 do 17:00 hodin

Podmínky soutěže jsou dostupné zde.

KAPPA
Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) vyhlásila první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (Program) financovaného z Fondů EHP a Norska. 

Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska (donorské státy) v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) z Norských fondů. 

Návrh projektu se předkládá v anglickém jazyce prostřednictvím informačního systému ISTA. V každém projektu musí být hlavní uchazeč z Česka a alespoň jeden další účastník z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. 

Soutěžní lhůta začala 21. listopadu 2019 v 9:00 hodin a končí 27. února 2020. Více informací na webových stránkách poskytovatele. Termín pro podání návrhů projektů na PřF je stanoven na 26. února 2020 do 14 hodin.

Potvrzení o podání projektu k odeslání datovou schránkou je nutné odeslat prostřednictvím pracovnice oddělení vědy a výzkumu Ing. Ivany Saitzové, e-mail: ivana.saitzova@upol.cz.

The Country for the Future
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 1. veřejnou soutěž v programu The Country for the Future. Výzva je určena pro malé a střední podniky. Univerzita se ale může zapojit formou smluvního výzkumu, jednotliví pracovníci se mohou stát členy řešitelských týmů. Soutěž je zaměřená na zavádění inovací do praxe, včetně pořízení know-how, potřebných technologií a certifikace nových výrobků před spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Více informací naleznete zde. Termín pro podávání návrhů byl stanoven na 8. ledna 2020.

SOLSTICE
MŠMT vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování „Propojování znalostí o klimatu pro Evropu" (JPI Climate) s názvem „SOLSTICE" - Societal Transformation in the Face of Climate Change. Výzva je jednokolová. Termín pro předložení návrhů projektů na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Miriam Delongové je stanovený na 30. ledna 2020. Krátké shrnutí projektu musí být předloženo prostřednictvím elektronické aplikace do 9. ledna 2020. Více informací zde.

Start-up granty a zahraniční stáže od Nadace Experientia
Nadace Experientia nabízí mladým vědcům z oborů organické, bioorganické nebo medicinální chemie, kteří absolvovali roční postdoktorandskou výzkumnou zahraniční stáž, možnost zažádat si o start-up grant k založení vlastní výzkumné skupiny s roční podporou 2 miliony korun. Přihlášky se podávají do 15. března 2020. Více informací k start-up grantům zde. Také je možno zažádat o roční stipendijní pobyt na prestižní zahraniční univerzitě dle vlastního výběru. Podmínky k zažádání o zahraniční stáž zde.

Proof of Concept
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. výzvu programu Proof of Concept v rámci OP PIK. Program je zaměřený na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Cílem je posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Ve výzvě jsou nově podporovány aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/procesu/služby na trh. Podrobné informace k výzvě najdete zde. Termín pro podávání návrhů byl stanoven na 20. března 2020. Za UP je možné podat pouze dva projekty. Pokud má někdo o účast ve výzvě zájem, obratem prosím kontaktujte Mgr. Alenu Jarošovou, alena.jarosova@upol.cz, tel: 585 634 011.

Prostředí pro život
Technologická agentura České republiky vyhlásila 2. veřejnou soutěž programu Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy. Jedná se o projekt dlouhodobé spolupráce ve výzkumu na základě zadaných výzkumných témat v délce 6 - 6,5 roku. Konsorcium projektu se skládá z minimálního počtu tří uchazečů a budou mít charakter centra kompetence. Projekty musí být zaměřeny na jedno ze 7 zadaných výzkumných témat v oblasti životního prostředí – Sucho a změna klimatu v širších souvislostech, Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu, Ovzduší a klima, Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost, Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity, Horninové prostředí a suroviny, Socioekonomický výzkum. Podrobné informace o výzvě na: https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-2-verejne-souteze/. Termín pro podání návrhů projektů prostřednictvím pracovnice oddělení vědy a výzkumu Ing. Ivany Saitzové (ivana.saitzova@upol.cz) je stanoven na 17. února 2020.

ERA-MIN 2 Call 2019
Technologická agentura České republiky vyhlásila mezinárodní výzvu ERA-MIN 2 Call 2019. Výzva je zaměřená na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Podmínky pro českého uchazeče v této výzvě vychází z programu EPSILON. Podrobné informace o výzvě na: https://www.tacr.cz/era-min-2-call-2019-vyhlaseni-mezinarodni-vyzvy/. Termín pro podání návrhů projektů prostřednictvím pracovnice oddělení vědy a výzkumu Ing. Ivany Saitzové (ivana.saitzova@upol.cz) je stanoven na 10. března 2020.

 

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stáže v Japonsku
Japan Society for the Promotion of Science jako každoročně vyhlašuje ve spolupráci s Akademií věd výběrové řízení na stáže pro zahraniční postkoky. Do programu jsou zahrnuty všechny oblasti humanitních, společenských a přírodních věd. Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2020 (tzn. nejdříve 2. dubna 2014). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců. Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 27. března 2020. Podrobnosti zde.

Stipendium francouzské vlády
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech, zejména v následujících oblastech:

 • Přírodní vědy a vědy o Zemi
 • Exaktní a inženýrské vědy
 • Ekonomické a právní vědy
 • Humanitní a společenské vědy
 • Lékařství

V letošním roce by měla být výzva otevřena oběma stranám, a to i pro francouzské studenty přicházející do České republiky. Tyto informace budou v prosinci oficiálně potvrzeny. Datum uzávěrky přihlášek bude stanoven v prosinci. Předpokládá se, že to bude konec února 2020. Více informací zde.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014).

Pro studenty

Změna úředních hodin
Dne 12. prosince 2019 jsou úřední hodiny studijního oddělení pouze dopoledne tj. od 9:00 do 11:00. V době 13:30-14:30 bude zavřeno. V době od 23. prosince 2019 do 31. prosince 2019 je studijní oddělení zavřené.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat 4. prosince 2019 v aule PdF.

UP Crowd
Členové studentského spolku UP Crowd zvou všechny nadšence vědy na pravidelný čtvrteční meeting, který se uskuteční 5. prosince 2019 od 19:00 hodin v hospůdce U Magora. Zájemci mohou dále v úterý 10. prosince 2019 navštívit přednášku jazykovědce a matematického lingvisty doc. Karla Olivy - O přejímání slov. Od 17:30 se na vás těší tým Science Café Olomouc ve Skautském institutu (rezervace míst povinná - viz FB událost). Spolek se také probojoval do finále Univerzitního kvízu! Přijďte zafandit již v pondělí 2. prosince 2019.

Provoz fakulty

Provoz podatelny před koncem roku
Dne 12. prosince 2019 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 11:00 a v Holici od 10:00 do 11:00 hodin. Pošta k odeslání se bude vybírat do 11:00 hodin.

Dne 23. prosince 2019 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Schránky s obyčejnou i doporučenou poštou se naposledy vyberou na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 2. ledna 2020.

Provoz fakulty před koncem roku
Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou uzavřeny od 24. prosince 2019 do 1. ledna 2020. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste jejím zaměstnancům, ti pak předají informace pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD - 17. listopadu 50 a budova SLO – 17. listopadu 50a budou uzavřeny od 23. prosince 2019 do 1. ledna 2020. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Provoz personálního a mzdového oddělení před koncem roku

Návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2020 prosím předávejte na personální a mzdové oddělení do konce prosince. Výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace až v lednu.

Nejpozději do středy 11. prosince do 12:00 je třeba na personální a mzdové oddělení fakulty odevzdat následující doklady:

Na personální oddělení (p. Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková, Bc. Markéta Říhová) odevzdávejte:

 • změny pracovního a mzdového zařazení účinné v měsíci 12/2019
 • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v tomto roce
 • nové DPP a DPČ

Na mzdové oddělení (p. Libuše Pěčková, p. Ivona Kristková) odevzdávejte:

 • dovolenky, neschopenky, doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
 • návrhy na vyplacení mimořádných odměn
 • návrhy na jednorázové úpravy osobních ohodnocení
 • požadavky na stravenky a Unišeky+
 • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2019

Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání, nebude provedena kontrola.

V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 11. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 2. ledna do 12:00. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtarně, tj. v pátek 3. ledna.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 17. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 19. prosince do 12:00.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 20. prosince, po Novém roce od 2. ledna. Pokud nebude třeba z vaší strany nic osobně konzultovat a budete chtít doklady na oddělení jen odevzdat, velmi uvítáme respektování klidu na zpracování mzdových údajů na účtárně; k předání dokladů využijte interní pošty - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 13. ledna dle rozpisu, který obdrží zaměstnanci hromadným e-mailem v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Provoz ekonomického oddělení

Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám dodávejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 13. prosince.

Originály daňových dokladů/faktur, pokladní doklady, CP, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do 13. prosince a zároveň nezapomeňte doklady předávat v Magionu. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2019.

Je nutné také provést vyúčtování všech záloh na cestovní příkazy roku 2019.

Do středy 11. prosince vraťte do pokladny hotovostní zálohu.

Nevyčerpané prostředky na konci roku u pokračujících projektů účelové podpory V+V (GA ČR, TA ČR ost. SR)
U projektů, kde v rozhodnutích nebo smlouvách není stanoveno vyúčtování projektu až na konci víceletého grantu, budou i v rámci uzávěrky roku 2019 nespotřebované prostředky nad rámec FÚ UP vráceny poskytovateli. U projektů, kde je jasně v rozhodnutích či smlouvách napsáno, že vyúčtování projektu proběhne až na konci realizace projektu a nespotřebované prostředky nad rámec tvorby FÚ UP lze převést do dalšího období, tyto prostředky vráceny poskytovateli nebudou. Je tedy třeba přistupovat k projektům jednotlivě dle smluv a zadávacích dokumentací ke smlouvám. 

Pevnost poznání - otevírací doba
Pevnost poznání bude mít o Vánocích otevřeno od 27. - 30. prosince 2019. Zavřeno bude od 23. - 26. prosince 2019, 31. prosince 2019 a 1. ledna 2020.

Různé

Vánoční sbírka pro Klokánek
Přírodovědecká fakulta pod záštitou děkana Martina Kubaly pořádá od 25. listopadu do 13. prosince 2019 vánoční sbírku Příroda dětem pro děti z olomouckého Klokánku, zařízení Fondu ohrožených dětí. Dětem můžete darovat hračky, společenské hry, školní a výtvarné potřeby, kosmetiku pro starší dívky a kluky, jízdenky na MHD v hodnotě 7 a 14 Kč, prací gely a tablety do myčky či plenky vel. 4 pro nejmenší.

Nově můžete přispět libovolnou finanční částkou na transparentní účet Klokánku v Olomouci: 2501674563/2010. Dárky pro děti můžete předat na vrátnici v přízemí hlavní budovy fakulty (místnost č. 1.001), v Olomouci - Holici na katedře botaniky (2.08) nebo na řídícím úseku Centra regionu Haná (budova F2). V pátek 13. prosince 2019 děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala osobně předá sbírku dárků paní Šárce Kupčákové, vedoucí Klokánku v Olomouc.

Mikulášská show
Academik sport centrum zve na tradiční předvánoční Mikulášskou show. Můžete se těšit na zábavný program plný písniček, scének, tanečků a legrace pro děti i dospělé. Akce se koná v pátek 6. prosince 2019 ve Velké aule Pedagogické fakulty na Žižkově náměstí 951/5 - pozor změna místa!!! Začátek je v 17:30, vstupné je jednotné 50 Kč/osoba.

Pro děti budou připraveny balíčky v hodnotě 200 Kč. Vstupenky a poukázky na balíčky je možné zaplatit na účet Akademik sport centra 107-4900270207/0100 (var. symbol 11974023) popř. v hotovosti (budova loděnice za Sportovní halou UP na Lazcích - U Sportovní haly 2a).

Přihlaste se pomocí elektronické přihlášky na https://ascup.upol.cz/mikulas-2019/.  Další informace či dotazy na tel.: 585 636 451 nebo na 776 285 865.

Dále Akademik sport centrum nabízí:

Dárkové poukazy
Lámete si hlavu s dárkem pro Vaše blízké? Máme pro vás tip, darujte jim poukázku na sportovní aktivity (lukostřelba, posilovna, sauna, sportovní programy na LS 2020, programy pro seniory Babí léto v zimě, Babí léto na jaře!). Objednávejte na asc@upol.cz.

Příměstské tábory o jarních prázdninách 3. 2. – 7. 2. 2020
Chcete zajímavý program pro děti v termínu jarních prázdnin? Připravili jsme pro Vaše děti ve věku 6-13 let příměstské tábory s tématy Ledové království a Avengers. Bližší informace budou uveřejněny do konce listopadu na https://ascup.upol.cz/akce-a-kurzy/.

Babí léto v zimě 2020
Zveme Vás, Vaše rodiče či prarodiče na programy pro aktivní seniory. Po úspěšném pilotním cyklu Babí léto v loňském roce bude program pro seniory pokračovat ve vybraných týdnech ledna, února a března 2020 dále. Čtvrteční dopoledne se opět budou skládat z různorodých aktivit, každá lekce bude zakončena společným obědem. Pokud chcete rodiče, prarodiče nebo přátele obdarovat poukazem na Babí léto v zimě 2020, pište na asc@upol.cz nebo volejte 585 636 451 nebo 776 285 865.

Koncert orchestru UP
V Auditoriu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se 9. prosince 2019 od 18:00 uskuteční koncert orchestru Univerzity Palackého v Olomouci, jehož členy jsou studenti napříč všemi fakultami UP. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na filmovou hudbu v podobě známých melodií jako jsou Piráti z Karibiku, Jak vycvičit draka nebo Hra o trůny. Koncert je určen pro pracovníky Pedagogické fakulty UP, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na koncert je zdarma, účast je však z kapacitních důvodů nutné registrovat na tomto odkaze. Po registraci není pro vstup na koncert potřebné již žádné potvrzení. Jakmile se naplní kapacita koncertu, bude přihlašovací formulář uzavřen.

Během koncertu bude možné finančně přispět do sbírky, jejíž výtěžek bude v plné výši věnován občanskému sdružení Šance Olomouc, které se soustředí na protinádorovou léčbu dětí a usnadňuje jejich návrat do běžného života.

PosPos
Zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na Posemestrální posezení u vánočního punče, písniček a předvánočních dobrot. Se zimním semestrem se budeme loučit ve čtvrtek 12. prosince od 12:00 hodin na hlavní budově přírodovědecké fakulty.

Přednáška astronoma a astrofyzika Jiřího Grygara
Společná laboratoř optiky PřF UP a FZÚ AV ČR zve na přednášku Žeň objevů 2018, kterou v rámci předmětu SLO/UAA přednese RNDr. Jiří Grygar, CSc. Přednáška se uskuteční v přednáškovém sále LN51 od 13:30, v budově SLO a FZÚ AV ČR, 17. listopadu 50A.

 

Poslední Zpravodaj v tomto roce vyjde v pondělí 16. prosince 2019.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)