Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v tomto roce bylo na Přírodovědecké fakultě UP připraveno celkem 49 návrhů projektů GAČR, u kterých je navrhovatel z naší fakulty. Jedná se o 37 standardních, 2 mezinárodní, 6 juniorských projektů, 2 projekty Expro a 2 mezinárodní projekty s využitím principu „Lead Agency”. Při této příležitosti bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě projektů podílejí, ať již jako navrhovatelé, spolunavrhovatelé či členové týmů. Poděkování patří nejen těm, kteří připravovali projekty GAČR, ale všem, kteří usilují o projektovou podporu v nejrůznějších grantových soutěžích. Vám všem přeji úspěch a získání podpory, která umožní uskutečnění vašich myšlenek a nápadů.

Karel Lemr
proděkan pro vědu a výzkum

Věda a výzkum

Workshop ERA-NET Cofund AquaticPollutants and & JPI Water
Technologická agentura ČR si Vás dovoluje pozvat na Workshop AquaticPollutants & JPI Water.

Cíle workshopu jsou:

  • Představit priority ČR a JPI Water Works v oblasti výzkumu vody.
  • Podpořit českou výzkumnou komunitu v zapojení se do mezinárodní cofundové výzvy AquaticPollutants.
  • Zároveň představit proces podávání žádostí do těchto ERA-NET cofundových výzev, představit podmínky pro české uchazeče ve výzvě a poskytnout další informace, které by napomohly žadatelům proces podávání žádosti co nejvíce zjednodušit.
  • Poskytnout potenciálním žadatelům možnost potkat se s koordinátorkou strategické iniciativy JPI Water a organizátory výzvy AquaticPollutants a osobně téma projednat.

Seminář se uskuteční na Ministerstvu životního prostředí v Praze ve středu 19. června 2019 od 10:00. Po skončení dopolední části Vám budeme k dispozici pro Vaše dotazy a konzultace.

Na seminář se, prosím, přihlaste prostřednictvím tohoto formuláře, nejpozději do pondělí 17. června 2019 (kapacita místnosti je omezená, registrace proto může být ukončena i dříve). Pozvánka s detailním programem bude zaslána s blížícím se datem workshopu.

V případě dotazů či podrobností k semináři prosím kontaktujte: michaela.kriklanova@tacr.cz.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Studijní možnosti v Rusku
Dům zahraniční spolupráce nabízí dvě studijní nabídky Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace:

Jedná se o bezplatné studium pro zahraniční studentky a studenty. Přihlášky se podávají do 10. května (BSP a MSP) a do 30. května (DSP) na uvedený kontakt na MŠMT. Podrobnější informace podá paní Sabine Borovanská, M.A., e-mail: sabine.borovanska@dzs.cz.

Podpora zahraničních postdoků - nová výzva
Z důvodu nenastoupení několika zahraničních postdoků v plánovaném termínu je možné letos ještě podpořit další postdoky. Pokud máte zájem o podporu svých zahraničních postdoků z IP v roce 2019, kontaktujte co nejdříve Mgr. Walerii Słowikovou, e-mail: waleria.slowikova@upol.cz pro další informace.

Pro studenty

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ/obhajoby osobně na studijním oddělení.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat na přelomu května a června 2019. Studenti budou kontaktováni e-mailem svou studijní referentkou.

O cenu děkana
rádi bychom Vám připomněli blížící se termín podávání přihlášek do Studentské vědecké soutěže O cenu děkana. Registrace končí už ve čtvrtek 25. dubna (včetně)!

Do XVI. ročníku vyhlášeného děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se mohou přihlásit studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů na stránce http://svoc.prf.upol.cz/registrace/ se svou závěrečnou nebo i jinou vědeckou prací.

Obhajoby soutěžních prací se uskuteční 2. května v prostorách fakulty na tř. 17. listopadu 12 podle stanoveného harmonogramu, který bude zveřejněn na webových stránkách. Přednášková část bude rozdělena do sekcí (Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi, Didaktika přírodovědných oborů) a ty dále do jednotlivých kategorií (bakalářská, magisterská, doktorská), doplňková posterová sekce bude společná.

Na slavnostní vyhlášení vítězů, které je plánováno v 16:00 hodin v aule přírodovědecké fakulty, jsou srdečně zváni nejen autoři prací a jejich školitelé, ale i další studenti a zaměstnanci, kteří se chtějí se soutěží seznámit. Vítězové získají stipendia a věcné ceny. Tyto poskytují přírodovědecká fakulta a partneři akce. Veškeré informace k této události včetně vypsaných cen pro výherce jsou průběžně aktualizovány na stránkách http://svoc.prf.upol.cz/.

Badatel
Projekt Badatel chce dát šanci talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků. Konference mladých přírodovědců je každoročním vyvrcholením tohoto projektu. Uskuteční se ve čtvrtek 16. května 2019 v Pevnosti Poznání. Přihlásit se můžete na https://badat.upol.cz/konference/konference-mladych-prirodovedcu/. Jde o zajímavou příležitost pro studenty vyzkoušet si prezentaci vlastní výzkumné práce.

UP Crowd
Studentský spolek UP Crowd organizuje různé popularizační akce či se na jejich zajištění podílí. Se svým propracovaným projektem Výlety do mikrosvěta se jeho členové vydají 24. dubna do ZŠ Žďárná.

23. dubna jste se mohli zúčastnit přednášky Sciece Café s tématem Člověk 2.0 - O vylepšování člověka, které byl hostem doc. Josef Kuře z Ústavu lékařské etiky LF MUNI.

Z dalších nedávno realizovaných aktivit spolku bychom Vás chtěli seznámit s výrazným zapojením do návštěvy astronauta Andrewa Feustela, který byl obdarován obrazem s vědeckým podtextem. Díky zakladateli spolku měl vzácný host celý den po ruce překladatele i průvodce Olomoucí. Spolek se také prezentoval na setkání zaměstnavatelů se studenty UP s názvem Okno do praxe. S další činností těchto nadšenců je možné se seznámit na FB UP Crowd.

 

Provoz fakulty

Uzavření hlavního vchodu
V souvislosti s aktuálně realizovanými stavebními pracemi ve 4. podlaží hlavní budovy přírodovědecké fakulty a nečekanými technickými problémy bylo prodlouženo uzavření hlavního vchodu do fakulty do pátku 26. dubna 2019. Pro vstup můžete použít dveře ze zadní části budovy (směr od kolejí). Zaměstnancům je k dispozici také vchod nad vjezdem do garáže.

Uzavření knihovny a studovny
Dne 3. května 2019 bude uzavřena studovna a knihovna na PřF UP, 17. listopadu 1192/12. Důvodem je oprava nábytku ve studovně.

Školení řidičů
Školení řidičů referentských vozidel se uskuteční 13. května 2019 v 9:00 hodin v aule přírodovědecké fakulty (2.001), tř. 17. listopadu 12. Akce se týká zaměstnanců UP, kteří při plnění svých pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě).

Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez ČITELNĚ vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude jeho účast neplatná. Na akci není třeba se předem registrovat. Školení má platnost dva roky.

Další školení řidičů referentských vozidel je plánováno na říjen 2019. O přesném termínu a čase konání budou zaměstnanci v předstihu informováni prostřednictvím e-mailu a Zpravodaje PřF.

Různé

Změna náhrady mzdy v pracovní neschopnosti a sociálního pojištění

V návaznosti na zákon č. 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. července 2019:

  • ke zrušení karenční doby (1.-3. den pracovní neschopnosti, kdy zaměstnanec neobdrží žádnou náhradu mzdy, nyní se náhrada mzdy vyplácí až od 4. dne nemoci); od 1. července 2019 bude náhrada mzdy zaměstnanci vyplácena už od 1. dne pracovní neschopnosti
  • jako kompenzace za zrušení karenční doby a tím zvýšení zátěže zaměstnavatele při výplatě náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti jeho pracovníků dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem z 25% na 24,8% vyměřovacího základu

Akademia Film Olomouc
Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc opět přichystal výběr toho nejlepšího ze světa vědy. Festival přiblíží taje naší planety i vesmíru a představí zásadní posuny ve vědeckých objevech formou faktografických filmů, dokumentů a diskuzí, přednášek či panelových debat s hosty z oblasti vědy i filmového průmyslu. Mezi nejvýznamnější hosty patří evoluční biolog a známý obhájce ateismu Richard Dawkins, fyzik a popularizátor vědy Lawrence M. Krauss, filozofka umělé inteligence Susan Schneider, americká vulkanoložka Kayla Iacovino, profesor robotiky z Ósaky Hiroshi Ishiguro nebo britský biolog a filmař Nigel Marven. Letošní již 54. ročník se koná od 23. do 28. dubna 2019. Podrobnější informace najdete na www.afo.cz.

Monitoring environmentálních interakcí rostlin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. ("genobanka") zve všechny zájemce na další díl cyklu krátkých přednášek z oblasti biologických věd: Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. (Centrum regionu Haná): Monitoring environmentálních interakcí rostlin. Přednáška se uskuteční ve středu 24. dubna 2019 od 13:00 v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) holického areálu.

Vnitřní normy

Dnem 11. dubna 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/15 - Zrušení vnitřní normy č. R-B-19/14 Střet zájmů prorektorů a proděkanů na UP

Dnem 19. dubna 2019 nabývají účinnosti normy UP:

R-B-19/16 - Statut Komise pro kvalitu UP

R-B-18/15-N01 - Novela č. 1 - Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení UP

 

Další vydání Zpravodaje PřF vyjde v pondělí 6. května 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)