Úvodní slovo

Vážení zaměstnanci, milí studenti,

s ohledem na schválení ideového záměru vzniku Vysokoškolského ústavu na UP (dále jen VŠÚ UP) akademickým senátem UP byla vytvořena na přírodovědecké fakultě pracovní skupina jednající o vzniku tohoto ústavu (dále jen PS PřF). Jejím úkolem je dohodnout podmínky vzniku VŠÚ UP a způsob následné spolupráce s PřF.

PS PřF je složena ze zástupců hájících zájmy PřF (prof. Bábek, prof. Lemr, prof. Hlaváč) a z členů zastupujících zájmy vznikajícího VŠÚ UP (prof. Otyepka, prof. Šebela, dr. Jančík). Úkolem skupiny je docílení dohody na pravidlech rozdělení stávající přírodovědecké fakulty mezi VŠÚ UP a PřF tak, aby byly zachovány pracovní podmínky jednotlivých zaměstnanců, dodrženy závazky vůči poskytovatelům finančních prostředků a nastaveny rovné podmínky pro další rozvoj obou subjektů (VŠÚ UP a PřF).

PS PřF se shodla na tom, že je nutné průběžně informovat zaměstnance a studenty PřF, ale i celé UP o vývoji v jednání o vzniku VŠÚ UP. Z výše uvedených důvodů budou zápisy z jednání PS PřF zveřejňovány zaměstnancům a studentům UP v aplikaci UPShare, na stránce týmového webu Pracovní skupina PřF pro založení VŠ ústavu. Zároveň s tímto PS PřF chce rovněž umožnit vznést dotazy od těchto pracovníků a studentů a dát na ně konsensuální odpověď. Pro tuto možnost vytvořila PS PřF tato stručná pravidla:

  • Dotazy mohou klást zaměstnanci a studenti UP formou e-mailu na jan.hlavac@upol.cz.
  • Dotazy budou sbírány vždy po určitou dobu (tzv. kolově) a bude na ně vytvořena odpověď na jednání PS PřF. Dotaz i odpověď budou zveřejněny v systému UPShare. (Pro sběr dotazů v prvním kole je stanoven termín 20. května 2019).
  • PS PřF bude zpracovávat pouze relevantní dotazy související s projednanými body uvedenými v jednotlivých zápisech.
  • PS PřF se nebude zabývat žádnými podněty, komentáři, hodnocením, apod. Cílem je upřesnit nejasnosti v projednaných bodech uvedených v zápisech tak, aby u zaměstnanců a studentů byla jasná představa o fungování PřF a VŠÚ UP po jeho vzniku.

Vzhledem k velkému objemu projednávaných záležitostí a složitosti celého procesu dělení stávající fakulty vyzývá PS PřF všechny budoucí tazatele ke konstruktivně mířeným otázkám tak, aby práce PS PřF byla maximálně efektivní a výsledky jejího jednání byly srozumitelné pro zaměstnance a studenty UP.

Za PS PřF 
Jan Hlaváč

Věda a výzkum

Podpora výzkumu v oblasti biodiverzity v Evropě.
Technologická agentura ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí srdečně zve na workshop Podpora výzkumu v oblasti biodiverzity v Evropě.

Cíle workshopu jsou:

  • Představit priority ČR a strategické sítě BiodivERsA v oblasti výzkumu biologické rozmanitosti.
  • Podpořit českou výzkumnou komunitu v zapojení se do mezinárodní cofundové výzvy BiodivClim.
  • Zároveň představit proces podávání žádostí do těchto ERA-NET cofundových výzev, představit podmínky pro české uchazeče ve výzvě a poskytnout další informace, které by napomohly žadatelům proces podávání žádosti co nejvíce zjednodušit.
  • Poskytnout potenciálním žadatelům možnost potkat se s koordinátorem strategické iniciativy BiodivERsA a organizátory výzvy BiodivClim a osobně téma probrat.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 6. června od 10:00 do 12:30 v prostorách TA ČR v Praze. Po skončení budou přednášející k dispozici pro dotazy a konzultace.

Na seminář se registrujte prostřednictvím formuláře do pondělí 3. června (kapacita místnosti je omezená, registrace proto může být ukončena i dříve). Pozvánku s detailním programem zveřejníme, jakmile bude k dispozici.

V případě dotazů či podrobností k semináři pište na e-mail: michaela.kriklanova@tacr.cz.

Horizon 2020
Žadatelé, kteří v loňském roce podávali návrh projektu do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions - Individual Fellowships - European Fellowships (H2020-MSCA-IF 2018) a jejichž projekt je uveden v no money seznamu (projekt obdržel kladné hodnocení, ale nebyl financován), se mohou zapojit do výzvy OP VVV č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III.

Univerzita Palackého v Olomouci bude do výzvy podávat jeden společný projekt. Sběr požadavků na zapojení do projektu z jednotlivých fakult bude probíhat do 30. června 2019. Intervence se konkrétně zaměří na profesní růst výzkumných pracovníků, kvalitní výzkum, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.

Pro více informací kontaktujte prosím Alenu Jarošovou, e-mail: alena.jarosova@upol.cz,
tel.: 585 634 011.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stáže v Německu a Chile
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání přihlášek na placenou stáž u mezinárodní organizace ESO (Evropská jižní observatoř). Místem výkonu stáže je Německo nebo Chile, stipendium činí 2 500 - 3 000 EUR měsíčně (podle vzdělání a zařazení stážisty), délka stáže je 6-12 měsíců (s možností prodloužení). Hlásit se mohou čeští studenti, vědci a inženýři do 32 let věku, kteří působí v některém z těchto oborů: astronomie, astrofyzika, softwarové inženýrství, elektrotechnika, mechanika, controlling, optika, provozní inženýrství, projektový management.

Přihlášku je třeba zaslat v angličtině do 31. května 2019 na adresu MŠMT. Nástupní termín stáží je září 2019. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Japonsko nabízí stipendium v délce 18-24 měsíců: Studijní a výzkumné pobyty pro DSP, akademické pracovníky, absolventy MSP (případně i absolventy BSP) nebo studenty posledního ročníku MSP (případně i BSP). Věkový limit je 35 let, stipendijní nabídka platí pouze pro občany ČR. Termín písemných testů z anglického a japonského jazyka je stanoven na 7. června 2019.

ERA Fellowships
Ministerstvo pro vzdělávání a výzkum Spolkové republiky Německo vyhlásilo výzvu v rámci programu ERA Fellowships, který je zaměřen na prohloubení spolupráce a vytváření nových vazeb mezi významnými německými výzkumnými institucemi a jejími partnery ve státech EU 13.

Program je určen pro zájemce z řad středního managementu, kteří působí na univerzitách nebo výzkumných organizacích v jednom ze států EU 13 a získají možnost zúčastnit se stáže na některém z německých výzkumných ústavů. Délka stáže je v rozmezí od 8 do 12 týdnů v období mezi 15. lednem a 31. květnem 2020. Termín pro podávání žádostí je do 19. června 2019. Pro více informací prosím kontaktujte přímo: Friederike Beulshausen, tel.: +49 228 3821-1672.

Vysokoškolské studium v Japonsku
Japonsko nabízí stipendium k absolvování vysokoškolského studia v délce 5 - 7 let pro absolventy SŠ a pro studenty prvních ročníku na VŠ. Uchazečka nebo uchazeč musí být narozen/a po 2. dubnu 1995, stipendijní nabídka platí pouze pro občany ČR. Termín písemných testů je stanoven na 7. června 2019. Testy se skládají z matematiky, anglického a japonského jazyka plus z chemie a biologie, resp. z chemie a fyziky podle zvoleného studijního oboru. Vzorové písemné testy naleznete zde.

Termín podání přihlášek je 29. května 2019 do 15 hodin. Přihlášky se podávají přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam požadovaných dokumentů, přihlášku a stipendijní podmínky naleznete pod výše uvedeným odkazem a rovněž na stránkách Velvyslanectví Japonska v Praze (viz bod 2, Research Student a bod 3, Undergraduate Students): https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_study.html.

Výzkumné pobyty - Slovensko
Slovensko nabízí 5 míst pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní. Termín podání přihlášek 17. května 2019. Zájemci a zájemkyně doručí do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 níže uvedené dokumenty ve trojím vyhotovení: 1 originál a 2 kopie:

Vyplněný a vysokou školou potvrzený formulář Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Více informací poskytne Sabine Borovanská, M.A., tel.: 221 850 504, e-mail: sabine.borovanska@dzs.cz.

Fulbrightovo postgraduální stipendium
Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno studentům, kteří dokončili bakalářské studium a jsou v magisterském nebo doktorském stupni studia. Stipendium je určeno na výzkumné a studijní pobyty na libovolné akreditované americké univerzitě, a to v rozmezi 4 - 9 měsíců. Uzávěrka na akademicky rok 2020/21 je 1. září 2019 a nově jsme zavedli uzávěrku 1. února 2020, která je však jen na výzkumné pobyty (nikoli pro žadatele, kteří v USA chtějí studovat celé degree). Toto stipendium obvykle využívají studenti k výzkumným pobytům spojených s jejich diplomovou prací či disertací. V případě dotazů ke stipendiu se obracejte na Andreu Semancovou, semancova@fulbright.cz, Karmelitská 17, Praha, tel. 222 718 452. Více na https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 15. května 2019 od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014).

Pro studenty

Kabinet pedagogické přípravy PŘF UP oznamuje studentům

Souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 30. září 2019 - 18. října 2019.

Na webových stránkách cpp.upol.cz je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti.

Přihlášku je třeba podat nejpozději do 3. září 2019. Po tomto termínu nebude možnost se na praxi přihlásit.

Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří chtějí realizovat praxi v jiném regionu, si musí praxi zajistit sami. Současně musí požádat ředitelství školy o povolení absolvování souvislé pedagogické praxe na formuláři přihlášky (cpp.upol.cz).

Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v celouniverzitním termínu.

Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ/obhajoby osobně na studijním oddělení.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat 31. května 2019 na Pedagogické fakultě UP.

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2019 odevzdali hodnocení za akademický rok 2018/2019. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 5. září 2019 plnit předměty, které si zapsal do Stagu. Po 5. září 2019 se uskuteční kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku.

Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Evaluace předmětů
Evaluace předmětů, které byly vyučovány v letním semestru akademického roku 2018/2019 bude probíhat od 10. května do 30. června. Evaluace bude realizována elektronickou formou prostřednictvím Portálu. Bližší informace vám budou zaslány e-mailem během tohoto týdne.

Hodnocení předmětů má význam pouze v případě, že se ho zúčastní dostatečné množství studentů. Prosíme vás tedy, abyste si během zkouškového období našli volnou chvíli a do evaluace se zapojili.

Badatel
Projekt Badatel chce dát šanci talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků. Konference mladých přírodovědců je každoročním vyvrcholením tohoto projektu. Uskuteční se ve čtvrtek 16. května 2019 v Pevnosti Poznání.

Geografický spolek PřF UP EGEA
Sdružuje partu studentů katedry geografie, geoinformatiky, rozvojových a environmentálních studií, kteří si chtějí předávat a rozvíjet své vědomosti a zkušenosti z těchto odlišných a přesto provázaných oborů věd o Zemi. Spolek organizuje různé akce nejen v České republice, ale díky provázanosti s jinými geografickými spolky také na mezinárodní úrovni v rámci celé Evropy. Tato geografická síť je pořadatelem kongresů, vědeckých seminářů a tematických eventů, které fungují na principu sdílení studentů studentům. Více na https://www.facebook.com/search/top/?q=EGEA.

UP Crowd
Členové studentského spolku UP Crowd se tento týden zúčastní se svým vědeckým programem Majálesu,  přijďte se podívat na zajímavé pokusy. Dále Vás spolek zve na přednášku Sciece Café s tématem Migréna - mýty a realita od MUDr. Andrey Bártkové, Ph.D., která se bude konat 14. května v Coffee Library od 18:00. Každý první čtvrtek v měsíci máte možnost se přijít podívat na veřejný meeting spolku, kde se probírají různé akce, na kterých se UP Crowd podílí. Více informací o spolku, jeho aktivitách a událostech najdete na https://www.facebook.com/UPCrowdOL/.

Provoz fakulty

Školení řidičů
Školení řidičů referentských vozidel se uskuteční 13. května 2019 v 9:00 hodin v aule přírodovědecké fakulty (2.001), tř. 17. listopadu 12. Akce se týká zaměstnanců UP, kteří při plnění svých pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě).

Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez ČITELNĚ vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude jeho účast neplatná. Na akci není třeba se předem registrovat. Školení má platnost dva roky.

Další školení řidičů referentských vozidel je plánováno na říjen 2019. O přesném termínu a čase konání budou zaměstnanci v předstihu informováni prostřednictvím e-mailu a Zpravodaje PřF.

Různé

Nový prorektor
Novým prorektorem Univerzity Palackého se stal od 1. května doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., z katedry fyzikální chemie.

Poděkování
Oddělení vnějších a vnitřních vztahů gratuluje všem vítězům studentské vědecké soutěže O cenu děkana a děkuje všem školitelům, komisím a koordinátorům, kteří se na akci podíleli. Výsledky soutěže najdete zde.

Fakulta roku
Přírodovědecká fakulta se přihlásila stejně jako v minulých letech do hodnocení Fakulta roku. Hlasování je možné uskutečnit na tomto unikátním odkaze, který byl vygenerován pouze pro naši fakultu: http://www.fakultaroku.cz/skoly/1957/. Na základě Vašich odpovědí pořadatelé ankety sestaví žebříček škol v jednotlivých oborech. Loni jsme se umístili na předních místech a věříme, že se nám to podaří díky Vám i nyní.

Dětský den s Přírodou
Srdečně zveme všechny "fakultní" děti i jejich rodiče na odpoledne plné zážitků, které se uskuteční 29. května od 15:30 do 17:30 za budovou fakulty na Envelopě. U příležitosti Mezinárodního dne dětí je pro ně připraven bohatý program. Těšit se mohou na různé soutěže a hry, skákací hrad, modelování balonků či malování na obličej. Z důvodu zajištění odměn pro děti prosíme o potvrzení účasti do 23. května na e-mail: magdalena.ondrusakova@upol.cz.

Den fascinace rostlinami
Botanická zahrada přírodovědecké fakulty zve na tradiční popularizační akci Den fascinace rostlinami, která se uskuteční 22. května od 10:00 do 18:00. Na letošním programu nazvaném "Rostliny na talíři" se podílí Katedra botaniky PřF UP, Výzkumný ústav rostlinné výroby a Ústav experimentální botaniky AV ČR. Podrobnější informace najdete na www.garden.upol.cz.

Profesorská přednáška
„Magnetismus v nanosvětě: Pátrání po atraktivních nanomateriálech s neobyčejnými a aplikačně slibnými vlastnostmi", tak se jmenuje přednáška doc. Mgr. Jiřího Tučka, Ph.D., kterou přednese 13. května ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014).

Přednáška „Jaderné rezonanční metody ve studiu pevných látek"
Habilitační přednáška Mgr. Víta Procházky, Ph.D., na téma „Jaderné rezonanční metody ve studiu pevných látek" se koná 13. května ve 14:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014).

Přednáška „Jak vzniká lidský hlas"
Habilitační přednáška RNDr. Jana Švece, Ph.D. et Ph.D., z katedry biofyziky na téma „Jak vzniká lidský hlas" se uskuteční v úterý 14. května ve 14:00 v účebně 1.032 v přízení hlavní budovy PřF UP, tř. 17. listopadu 12.

Veletrh vědy a výzkumu
Ve dnech 7. a 8. června se uskuteční tradiční Veletrh vědy a výzkumu, letos na téma „Zachraňme planetu!". Akce je tradičně zdarma. V budově přírodovědecké fakulty se koná pouze v pátek od 9:00 do 15:00. Pevnost poznání nabízí akci školám a veřejnosti dva dny: v pátek od 9:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 18:00. Pracoviště se zájmem o zajištění stánků se mohou přihlásit po souhlasu vedoucího jejich pracoviště na e-mailu magdalena.ondrusakova@upol.cz (organizace na hlavní budově) nebo na jitka.dolezalova@upol.cz (pro stánky na PP).

Vnitřní normy

Dnem 10. dubna 2019 nabývá účinnosti vnitrní norma Přírodovědecké fakulty UP:

PřF-B-19/05 - Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP

Dnem 18. dubna 2019 nabývá účinnosti vnitřní norma Přírodovědecké fakulty UP:

PřF-B-19/06 - Novela č. 2 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A -17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory

Dnem 25. dubna 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/17 - Rozhodnutí rektora o ustavení pracovní skupiny za účelem zřízení vysokoškolského ústavu UP

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 20. května 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)