Úvodní slovo

Ples přírodovědecké fakulty
Už tento týden se v sobotu 29. února 2020 od 20:00 uskuteční Ples Přírodovědecké fakulty UP v Clarion Congress Hotel Olomouc. Slavnostním večerem provede moderátor Radoslav Pittner. Kromě předtančení standardních a latinskoamerických tanců v podání Lenky Dobešové a Pavla Grepla z Olympu Olomouc si můžete vychutnat skupinu Street Workout Olomouc či barmanskou show v podání Petra Hurty, vítěze několika barmanských soutěží ČR. Na taneční parket vás pozvou kapela Axel a tradičně skupina ExStres. Slosovatelné vstupenky je stále možné zakoupit v hlavní budově fakulty na oddělení vnějších a vnitřních vztahů, v pokladně Pevnosti poznání a v centru UPoint na Horním náměstí. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.plesprf.upol.cz.

Věda a výzkum

IMPAKT 1
Ministerstvo vnitra vyhlásilo 1. veřejnou soutěž v rámci programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2025 (IMPAKT 1) v podprogramu Společné výzkumné projekty. Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, není možné předkládat návrhy projektů základního výzkumu. Podrobné informace k výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete zde.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz), „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ se zasílá do datové schránky poskytovatele s označením „BV IMP1/1VS – návrh projektu“ cestou fakultního oddělení vědy a výzkumu. Návrh projektu i potvrzení podání předejte nejpozději v pondělí 30. března 2020 do 12:00 Mgr. Aleně Jarošové, e-mail: alena.jarosova@upol.cz, tel.: 585 634 011.           

Za účelem metodické podpory přípravy projektových přihlášek pořádá poskytovatel seminář, který se uskuteční 3. března 2020 v čase 9.00 – 11.00 nebo 14.00 – 16.00 na Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, konf. sál 088 v přízemí. Přihlášku na seminář zašlete na e-mail: jaroslava.lemkova@mvcr.cz do 23. února 2020. Aktivní odkaz Přihláška na seminář naleznete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Studijní a pracovní pobyty v Sarajevu a Mostaru
Univerzita Palackého nabízí v rámci programu Erasmus+ KA107 studentům doktorského studia a zaměstnancům pobyt na University of Sarajevo nebo University of Mostar (Ph.D. studenti se stipendiem 700 EUR/měsíc), který musí být realizován v prvním pololetí 2020. Nabídka platí pro všechny univerzitní obory. Případní zájemci se mohou hlásit do 9. března 2020 na e-mail: petr.simacek@upol.cz nebo dana.gronychova@upol.cz.

Studijní/stipendijní pobyty na von Karman Institute for Fluid Dynamics
Je-li Váš odborný zájem a studium směřováno do oblasti mechaniky tekutin, ať již experimentální, teoretické, nebo počítačově-simulační, máte možnost se ucházet o studijní pobyty ve von Karmanově ústavu dynamiky tekutin.

Ze studentského pohledu nabízí von Karmanův ústav několik typů studijních pobytů:

Týdenní specializační přednášky

 • Krátký školící program (3 – 6 měsíců, vhodný zejména k experimentální části diplomové práce)
 • Research master (roční specializační postgraduální program)
 • Doktorský program (Ph.D. studium ve spolupráci s domácí či belgickou univerzitou)

Při včasném přihlášení (nejlépe do 1. dubna 2020) je možnost získat stipendium ve výši 1100 euro (Research master) či 1500 euro (Ph.D.). Více informací naleznete zde.

Stipendia v Korejské republice
Národní institut pro mezinárodní vzdělávání nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy BSP či MSP. Předpokladem přijetí k magisterskému studiu je získání bakalářského titulu do 31. srpna 2020, resp. získání magisterského titulu pro přijetí k doktorskému studiu ke stejnému datu. Součástí stipendijního pobytu je roční jazyková příprava povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 1,000,000 KRW měsíčně a jsou jim hrazeny další náklady včetně mezinárodní dopravy.

Termín pro odevzdání přihlášek je 9. března 2020. Pro bližší informace o odevzdávaných dokumentech, požadavcích na uchazeče a průběhu výběrového řízení doporučujeme navštívit webové stránky a prostudovat si informační manuál pro žadatele.

Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Do výběrového řízení se prostřednictvím AIA hlásí studenti, resp. absolventi veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Stipendijní programy BTHA:
Česko-bavorská vysokoškolská agentura vyhlašuje stipendijní programy BTHA:

- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku
- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR
- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR
- stipendia na stáže v ČR

Více informací najdete na stránkách www.btha.cz v rubrice „Stipendia".

Grantové programy BTHA:
„Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2020" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, letní školy, exkurze nebo příprava projektů (žádost podává bavorská VŠ).

„Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2020" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ). Více informací na www.btha.cz v rubrice „Granty".

Akademický senát

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „PřF UP“) vyhlašuje VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘF UP na volební období 8. května 2020 až 8. května 2023.

Volby se konají ve dvou dnech:

 1. dubna 2020 | 8:00-16:00 | přízemí PřF UP, 17. listopadu 12
 2. dubna 2020 | 8:00-16:00 | knihovna PřF UP, Šlechtitelů 27

Návrhy kandidátů

Návrhy na kandidáty do AS PřF UP se podávají volební komisi písemně prostřednictvím podatelny fakulty (viz volební řád AS PřF UP) do 26. února 2020 do 12:00 hodin (termín stanoven usnesením AS PřF UP 4. prosince 2019). Kandidáty se mohou stát akademičtí pracovníci a studenti PřF UP.

Každý návrh na kandidáta musí obsahovat tyto položky:

 • jméno a příjmení navrhovaného;
 • rok narození;
 • pracoviště v případě akademického pracovníka, studijní program a ročník v případě studenta;
 • určení, do které skupiny kandidátů (student či akademický pracovník) je kandidát navrhován (je-li současně studentem i akademickým pracovníkem);
 • podpis navrhovatele;
 • dále musí být volební komisi do uzávěrky návrhů doručen i souhlas navrženého; doporučuje se přímo na návrhu.

Kandidátní listiny budou zveřejněny dne 27. února 2020 na stránce www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/volby/.

Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Členy akademické obce fakulty jsou akademičtí pracovníci a studenti PřF UP. Akademickými pracovníky PřF UP jsou zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající práci na pozicích profesor, docent, odborný asistent, asistent, vědecko-pedagogický pracovník, lektor.

Složení volební komise
Akademický senát PřF UP na svém zasedání 29. ledna 2020 zvolil tajnou volbou 10 členů volební komise pro volby do AS PřF UP a dílčí volební komise pro volby do AS UP na PřF UP ve složení:

Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Kurač
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Mgr. Patrik Peška, Ph.D.
Mgr. Radim Simerský, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.

Doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D., se stal na základě veřejného hlasování senátu předsedou volební komise.

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D., je v souladu se schváleným způsobem volby náhradníkem.

Současně budou na fakultě probíhat volby do Akademického senátu UP (https://www.upol.cz/univerzita/univerzitni-organy/volby-do-akademickeho-senatu-up/).

Pro studenty

Zápis předmětů na LS 2019/2020 – úpravy rozvrhu
Drobné úpravy rozvrhu jsou možné provádět na studijním oddělení do 27. února 2020.

Promoce
Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat ve dnech 29. června – 2. července 2020. Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty v druhé polovině června. Potvrzení o řádném ukončení studia si můžete vyzvednout na studijním oddělení. Zde si můžete také koncem března vyzvednout své diplomy, pokud se promocí nebudete chtít zúčastnit.

Žádosti o stipendia
Žádosti o pravidelné vyplácení stipendií uvádějte nejdéle do konce akademického roku, tj. srpna 2020, nikoliv do prosince 2020. Je to z toho důvodu, že STAG pracuje s akademickými roky, nikoliv kalendářními, a během trvání žádosti někteří studenti ukončí studium, mění se částky apod. Na září 2020 pak podávejte nové žádosti.

Výjezdy do zahraničí
Studenti, kteří mají uzavřen na fakultě pracovněprávní vztah, musí tuto skutečnost při výjezdu do zahraničí přes program Erasmus nahlásit na personálním oddělení.

UP Crowd
Studentský spolek UP Crowd všechny srdečně zve na další přednášku z cyklu Science Café. V úterý 25. února 2020 bude hostem český stomatolog, neurovědec a popularizátor vědy Jiří Šedý s přednáškou Skřípání zubů - problém 21. století (https://www.facebook.com/events/573866500006005/). Akce se koná tradičně v Coffee Library od 17:00. Ve středu 26. února 2020 pořádá spolek speciální přednášku a přehlídku chemických experimentů pro sluchově postižené děti. Na 10. března 2020 je naplánována další přednáška Science Café na téma Hluboká mozková stimulace (nejen) u neurologických onemocnění MUDr. Martina Nevrlého z lékařské fakulty.

Provoz fakulty

Cestovní příkazy od 1. března pouze elektronicky
Upozorňujeme zaměstnance, že v návaznosti na normu R-B-19/19-ÚZ01 bude od 1. března 2020 možné zadávat cestovní příkazy pouze elektronicky. Toto platí pro cesty tuzemské i zahraniční. Účinnost tohoto opatření byla na žádosti fakult v loňském roce odložena a věříme, že toto období bylo využito k seznámení se s novým systémem. Přístup k elektronickým cestovním příkazům naleznete po přihlášení v Portále UP na dlaždici Cestovní příkazy. V systému probíhá jak zadávání cestovních příkazů, tak jejich schvalování i vyúčtování. Po ukončení pracovní cesty se cestovní příkazy standardně vytisknou a předají k dalšímu zpracování.

Zálohu na pracovní cestu zaměstnanci mohou po příslušném schválení obdržet buď na účet, který mají zadaný v SAPu, nebo v hotovosti na pokladně PřF. Na účet jsou zasílány peníze výhradně v české měně. Hotovostně lze čerpat českou i zahraniční měnu.

Postupy jsou popsány v manuálu systému eCP a v systému samotném ve formě „nápovědy“. Informace o detailech školení, které se pro fakulty uskutečnilo, se zaměstnanci dozví prostřednictvím sekretářek pracovišť. V případě, že by vznikla potřeba školení oživit, obracejte se na CVT prostřednictvím Helpdesku.

FreshUP
Bufet FreshUP umístěný v přízemí hlavní budovy PřF UP rozšířil prodejní sortiment. Nově zákazníkům nabízí celozrnnou špičku s pomazánkou (syrový celer a mrkev, pórek, majonéza a zakysaná smetana), chia bulku s pomazánkou (šunka, sýr, vajíčko, majonéza a rajčatový protlak) a grande housku  (majonéza, pesto, parmská šunka). Dosavadní nabídka zůstává v prodeji. Zaměstnancům a studentům UP je umožněno platit také kartou zaměstnance/studenta, na které se cena zohlední v načteném kreditu.

Různé

Dotazník o dění na UP
Rádi bychom získali názory co nejširšího spektra členů akademické obce a pracovníků Univerzity Palackého ohledně současného dění na Univerzitě Palackého. Prosíme proto o vyplnění následujícího dotazníku, který je anonymní. Dotazník lze vyplnit do půlnoci 1. března 2020, získané odpovědi budou zpracovány a souhrnné výsledky zveřejněny.

Program Newton - výzva novým mentorům
Program Newton je nabízen talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy. Umožňuje studentům rozšířit své znalosti napříč všemi obory naší fakulty formou jejich účasti v kurzech vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Student má na PřF UP svého mentora, který zde studentovi doporučuje vhodné kurzy. Má možnost navštěvovat výuku na PřF UP společně s našimi vysokoškolskými studenty a na konci semestru skládat zápočty a zkoušky s perspektivou, že po nástupu do řádného studia na PřF UP může za určitých podmínek požádat o uznání kreditů. Rádi bychom se spojili s kolegy, kteří by měli o zapojení po programu zájem a mentorování se mohli věnovat. Více informací zde a na e-mailu tomas.furst@upol.cz.  

Pevnost poznání
Pevnost poznání připravila na 29. února až 1. března 2020 akci Římané v Olomouci, na které můžete ochutnat římskou kuchyni, vyzkoušet si zbroj a poznat život římských legionářů. Podrobnější informace najdete na https://www.pevnostpoznani.cz/3700001864-2/.

O víkendu 7. a 8. března 2020 se v Pevnosti poznání uskuteční akce Odpudiví nebo kouzelní, která v expozici Živá voda představí na čtyři desítky nejrůznějších druhů plazů, obojživelníků a bezobratlých živočichů.

DoUPě
Klub deskových her DoUPě otevírá se začátkem nového semestru opět své skříně! Pokud máte rádi deskové hry, přijdťe si za námi zahrát v úterý a ve čtvrtek vždy od 16:30 do učebny 1.037. Více informací na facebooku https://www.facebook.com/groups/DoUPeOlomouc/ nebo na e-mailu kdholomouc@seznam.cz.

Studentský den nukleární medicíny
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVÚT v Praze pořádá 13. května 2020 1. ročník mezinárodní studentské konference Studentský den nukleární medicíny. Tato konference si klade za cíl zvýšit multidisciplinaritu v oboru nukleární medicína skrze diskuzi a konferenční příspěvky z medicíny, radiofarmacie a radiologické fyziky. Pro více informací navštivte web www.sdnm.cz

Letní škola proteinového inženýrství
Loschmidt Laboratories pořádá ve dnech 21. - 25. června 2020 VI. letní školu proteinového inženýrství. Letní škola je určena studentům střed­ních a vysokých škol (1. - 2. ročník) se zájmem o biologii, biochemii, bioinforma­tiku a biotechnologii. Studenti si osvojí základní teoretické principy proteinového inženýrství a na praktických úlohách si vyzkouší počítačový design, konstrukci a charakterizaci proteinů. Účast na letní škole je plně hrazena organizátory. Více na https://loschmidt.chemi.muni.cz/school/.

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 9. března 2020.

 

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)