Úvodní slovo

Vážení kolegové, studenti,
i v letošním předprázdninovém Zpravodaji bych vám rád poděkoval hlavně za to, jak jste se v uplynulých měsících dokázali vypořádat s obtížemi, které nám všem způsobila další vlna pandemie nového koronaviru. Byly to opět náročné měsíce plné nečekaných výzev a také komplikací, se kterými jsme se ale společným úsilím dokázali vypořádat. Doufám, že se v podzimním semestru opět potkáme nejen s vámi, ale i se zahraničními kolegy a společně se vrátíme zpět k normálnímu průběhu akademického roku.

Zaměstnancům i studentům přeji krásné a klidné prázdniny. Těším se, že s některými z vás se setkáme ještě 1. července na Studentské vědecké soutěži O cenu děkana.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

TA ČR - Program Delta 2
Technologická agentura České republiky vyhlásila třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Podrobné informace a vyhlášení naleznete zde. Čestné prohlášení za UP bude na TA ČR odesláno. Fakultní uzávěrka je 8. července 2021. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Podpora rozvoje zahraniční spolupráce
V rámci Institucionálního plánu získala PřF také příspěvek na rozvoj mezinárodní spolupráce. Tyto prostředky lze využít na zahraniční cesty zaměstnanců zaměřené na rozvoj spolupráce, krátkodobé pobyty zahraničních odborníků na PřF UP a na případné dofinancování zahraničních mobilit studentů. Z těchto prostředků však nelze hradit žádné mzdové či osobní náklady. Pokud máte v plánu cestu nebo návštěvu, která odpovídá výše uvedené definici, můžete předběžně požádat o (částečnou) finanční podporu u Mgr. Walerie Słowikové (waleria.slowikova@upol.cz). V žádosti uveďte jména účastníků, zahraniční instituci, požadovanou výši podpory (případně hlavní zdroj financování a celkovou očekávanou výši nákladů) a důvod návštěvy. Výběr bude prováděn s ohledem na stupeň rozpracovanosti připravované spolupráce a snahou o rovnoměrné pokrytí oborů. Preferované budou aktivity spolufinancované katedrami.

Výzva k podávání žádostí o Prize in Pharmacy
Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v soutěži o nejlepší vědecké práce ve farmaceutických vědách Prize in Pharmacy. Laureáti ceny obdrží finanční odměnu a laureáti prvních dvou cen budou mít také příležitost absolvovat výzkumnou stáž ve Francii. Více podrobností najdete v dokumentu s podmínkami účasti a na propagačním plakátu. Jméno koordinátora každé ceny v rámci univerzity je třeba zaslat do 11. července 2021 na adresu Agathe.Medjani-Daude@ifp.cz. Aktualizované informace jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Nabídka stipendia pro studium v Koreji
Velvyslanectví České republiky v Soulu nabízí stipendium KAIST Global IT Technology Program. Jedná se o vládní stipendijní program zahrnující studijní programy pro vládní úředníky, akademické pracovníky na univerzitách, výzkumníky a experty v IT oborech. Stipendium pokrývá školné, životní náklady a letenky na až dva roky pro magisterské studenty a na až tři roky pro Ph.D. studenty. Mezi podmínkami je mj. bakalářský nebo magisterský titul v oblasti spojené s IT. Jazyk studijního programu je angličtina. Podrobné informace o programu naleznete zde. Více informací vám může poskytnout koordinátorka programu Dayae Kate Kim (kate1025@kaist.ac.kr) nebo ředitel ITTP Seung Hun Han, Ph.D. (synosia@kaist.ac.kr).

Stipendium Fulbright
Dovolujeme si vás upozornit, že po uvolnění cestovních omezení z USA do České republiky byl obnoven program Fulbright Specialist na krátkodobé 2-6 týdenní pobyty amerických odborníků.

Prihlášky na rok 2022 je možné podávat do 30. září 2021. Veškeré informace včetně popisu programu, on-line přihlášky a instrukcí jsou k dispozici na https://bit.ly/Specialist2022.

Rádi bychom vás také informovali o novém stipendiu Fulbright-NARA v oborech spojených s ochranou a zachováním kulturního dědictví, interdisciplinární heritage science, která představuje komplex vědních disciplín od humanitních až po vysoce specializované technické obory. Grant se uděluje pro pobyt na Heritage Science Research and Testing Lab in College Park, Maryland. Program na rok 2022/2023 má uzávěrku 15. října 2021. Podrobnosti o obsahu programu, disciplínách a přihlášce jsou k dispozici na https://bit.ly/Fulbright-NARA.

Studijní záležitosti

Cena děkana pro nejlepšího pedagoga
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlásil Cenu děkana pro nejlepšího pedagoga. Zapojit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia a hlasováním vybrat nejlepší pedagogy. Každý student může nominovat až tři pedagogy, kterým budou podle pořadí přiděleny hlasy s váhou 1,0, 0,7 a 0,5. Hlasování vyžaduje přihlášení do Portálu, ale dále je hlasování anonymní. Hlasovat je možné elektronicky na stránkách do 30. září 2021. Oceněný bude nejlepší pedagog za každý z pěti oborů (matematika a informatika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, vědy o Zemi).

Evaluace předmětů
Studenti, zapojte se do evaluace výuky jednotlivých předmětů! Hodnotit můžete do 6. září 2021. Poskytnete tím vedoucímu pracoviště i vedení celé fakulty nezbytnou zpětnou vazbu. Díky získaným informacím při hodnocení výuky tak může být soustavně zkvalitňována výuka. Zpětná vazba je důležitá nejen pro zlepšování pedagogické činnosti, ale také přispívá k otevřené komunikaci na fakultě a ke zkvalitnění vzdělávání. Evaluace je realizována elektronickou formou prostřednictvím Portálu nebo přímo na stránce https://eval.upol.cz/StudentEvaluation. Hodnocení kvality je prováděno na úrovní jednotlivých předmětů a je plně anonymní.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
O mimořádné stipendium, ale i o věcné ceny mohou soutěžit studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů ve Studentské vědecké soutěži O cenu děkana, která se uskuteční ve čtvrtek 1. července 2021. Program bude rozdělen do sekcí Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů; posterová část bude společná. Veškeré informace k této události jsou průběžně aktualizovány na stránkách soutěže http://svoc.prf.upol.cz/.

Úřední hodiny - studijní oddělení
V době letních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2021 jsou úřední hodiny studijního oddělení upraveny následovně:

Pondělí | 9:00 - 11:00 | 13:30 - 14:30
Úterý | 9:00 - 11:00 | 13:30 - 14:30
Středa | zavřeno              
Čtvrtek | 9:00 - 11:00 | 13:30 - 14:30
Pátek | zavřeno  

Ve dnech 7. - 9. července a 2. - 6. srpna je studijní oddělení uzavřeno. Pokud potřebujete vyřídit neodkladné záležitosti, kontaktujte studijní referentku e-mailem, případně telefonicky.  Ve dnech 30. srpna - 3. září 2021 bude otevřeno pouze pro studenty jdoucí k zápisu do 1. ročníku.          

Souvislá pedagogická praxe studentů
Kabinet pedagogické přípravy PřF UP oznamuje studentům, že souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 27. září 2021 až 22. října 2021. Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Studenti mohou přihlášky posílat již nyní. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 1. září 2021. Po tomto termínu nebude možnost se na praxi přihlásit.

Před nástupem na souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Formulář smlouvy najdete na webových stránkách.

Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi vykonat. Studenti, kteří chtějí konat praxi v jiném regionu, si musí praxi zajistit sami. Současně musí požádat ředitelství školy o povolení konání souvislé pedagogické praxe na formuláři přihlášky (http://cpp.upol.cz/). Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v celouniverzitním termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ/obhajoby. Uzavření ročníku je možné provést prostřednictvím e-mailu. Po splnění studijních povinností student kontaktuje svou studijní referentku.

Promoce
Promoce se pravděpodobně uskuteční (v závislosti na epidemiologické situaci) v termínu 12. - 16. července 2021. Pro studenty, kteří budou státnicovat od 21. června a v červenci, proběhnou promoce v listopadovém termínu (v závislosti na epidemiologické situaci). Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce. Organizace promocí podléhá epidemiologickým opatřením, tj. 75 % kapacity sálu, prokázáním se negativním testem na covid apod.

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce
Při odevzdání dizertační práce nebo přihlášky ke státní doktorské zkoušce je nutné dodržovat lhůty uvedené na webových stránkách pod doktorským studiem.

Mezní termín pro splnění studijních povinností
Mezní termín pro splnění studijních povinností se prozatím nemění a stále zůstává 6. září 2021.

Prodloužení studia
Studenti 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří v letošním akademickém roce nesplní všechny studijní povinnosti, tj. nebudou mít nejpozději do 6. září 2021 uzavřený ročník před SZZ/obhajobou, musí nejpozději do 6. září 2021 podat písemnou žádost o prodloužení studia na studijním oddělení.

Studijní plány na akademický rok 2021/2022
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2021/2022 jsou umístěné na webových stránkách fakulty:

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2021 odevzdali hodnocení za akademický rok 2020/2021. Hodnocení musí být podepsané studentem, školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda-li doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 6. září 2021 plnit předměty, které si zapsal do STAGu. Studenti 4. a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Provoz fakulty

Servisní týden
Dovolujeme si vás upozornit na předpokládané výpadky informačních systémů UP v průběhu tzv. servisního týdne, který se uskuteční v termínu 9. srpna - 13. srpna 2021. V případě výpadků internetové konektivity nebude fungovat počítačová síť, internet ani pevné telefonní linky. V průběhu servisního týdne může docházet ke krátkým výpadkům všech služeb, zejména výpadkům webových stránek.

Plánované výpadky se uskuteční dle následujícího orientačního rozpisu:

Datum

Čas

Výpadek služeb

Pondělí 9. 8. 2021

08:00-18.00

Upgrade diskových polí - výpadek sdílených a domovských adresářů AD. Výpadky aplikací, www stránek.

Úterý 10. 8. 2021

08:00-18.00
16:00-18:00
22:00-23:00

Výpadky aplikací, webových stránek.

Centrální výpadek sítě v lokalitě SKM Neředín a SKM Rošického.

Centrální výpadek sítě lokalit SKM.

Středa 11. 8. 2021

08:00-18.00
13:00-15:00
14:00-18:00

22:00-23:00

Výpadky aplikací, www stránek.

Výpadek Wi-Fi SKM.

Centrální výpadek sítě RUP, Aksamitova a telefonní ústředny pro UP.

Centrální výpadek sítě v lokalitě Holice.

Čtvrtek 12. 8. 2021

08:00-18.00
14:00-15:00
12:00-18:00
22:00-23:00

Výpadky aplikací, www stránek.

Centrální výpadek sítě Zbrojnice.

Centrální výpadek sítě v lokalitě FTK, Baluo.

Centrální výpadek sítě v lokalitě PdF a LF.

Pátek 13. 8. 2021

08:00-18.00
13:00-15:00

Výpadky aplikací, www stránek.

Výpadek Exchange a databází.

Informace o provozu v době letních prázdnin

Personální a mzdové oddělení
Pondělí a středa | 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Mimo úřední hodiny je možné dohodnout si prostřednictvím e-mailu i případný jiný termín schůzky. K předání dokladů prosím využívejte výhradně schránku pro interní poštu!

Oddělení vnějších a vnitřních vztahů
Pondělí | 9:00-11:00

Mimo úřední hodiny je možné dohodnout si prostřednictvím e-mailu i případný jiný termín schůzky. K předání dokladů prosím využívejte výhradně schránku pro interní poštu!

Provoz pokladny
V době od 7. - 9. července, 22. - 26. července a 16. - 20. srpna 2021 bude z důvodu čerpání dovolené pokladna zavřená.

Provozní doba stravovacích zařízení v době letních prázdnin
Bistro B6 v 6. poschodí přírodovědecké fakulty na tř. 17. listopadu bude mít od 1. července do 31. srpna otevřeno od 10:00 do 14:00.
Provozní doba FreshUP bister na tř. 17. listopadu i na ul. Šlechtitelů 27 bude od 7:30 do 14:30.

Provozní doba vrátnic fakultních budov
Obsluha vrátnic ve fakultní budově na tř. 17. listopadu 12 a v Holici poběží ve standardním režimu. V době od 1. července do 22. srpna bude vrátnice SLO v provozu v pracovní dny pouze od 7:00 do 15:30, vrátnice budovy VLD bude v provozu od 1. července do 31. srpna od 7:00 do 15:00.

Podatelna
Úřední hodiny podatelny na Envelopě budou od 1. července do 31. srpna:
Pondělí až pátek | 9:00 - 11:00 a 13:00 - 13:30

Úřední hodiny podatelny v Holici od 1. července do 31. srpna:
Pondělí až pátek | 12:00 - 13:00

Provozní doba děkanátu
Ve dnech 1. července - 31. srpna 2021 bude provoz na děkanátu od 7:30 do 15:00.

Různé

Quarry Life Award
Společnost HeidelbergCement vyhlásila letos v květnu již pátý ročník mezinárodní vědecké a vzdělávací soutěže Quarry Life Award. Soutěž je zaměřena na lomy a pískovny, které jsou v současné kulturní krajině často místy s unikátními stanovišti pro rozmanité rostlinné a živočišné druhy. V pátém ročníku jsou projekty rozděleny do dvou skupin, a to na projekty výzkumné a projekty veřejné komunitní. Studenti a vědci, jednotlivci i týmy, neziskové, ekologické a jiné zájmové organizace, se mohou přihlásit do 18. listopadu 2021 vložením návrhu projektu na webové stránky www.quarrylifeaward.cz.

Nové vnitřní normy

Dnem 30. června 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/02-N01 – Novela č. 1 – Harmonogram akademického roku 2021/2022 a harmonogram zápisu předmětů do IS STAG v akademickém roce 2021/2022           

Dnem 1. července 2021 nabývá účinnosti níže uvedená novela vnitřního předpisu PřF UP a jeho úplné znění (zakotvuje do Statutu PřF funkci ochránce práv studentů):
PřF-A-04/05-N14 – Novela Statutu PřF UP
PřF-A-04/05-ÚZ14 – Statut PřF UP v Olomouci (XIV. Úplné znění)
PřF-B-21/02 – Ochránce práv studentů


První Zpravodaj po prázdninách vyjde v pondělí 13. září 2021.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)