Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

dovolte mi, abych poděkoval všem zaměstnancům, studentům i příznivcům přírodovědecké fakulty a univerzity za spolupráci, úsilí i trpělivost při řešení problémů, se kterými se potýkáme. Chtěl bych přírodovědecké fakultě v roce 2022 popřát další rozvoj. Jako vedení se budeme nadále snažit budovat na fakultě příjemné pracovní prostředí, ve kterém zaměstnanci i studenti budou nacházet prostor pro tvůrčí a svobodnou práci.

Přeji vám krásné, ničím nerušené vánoční svátky a do nadcházejícího roku hlavně pevné zdraví, pohody a rozvahy ve všech situacích, které nás čekají.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Personální změna na Oddělení projektové podpory

Pracovnice OPP Mgr. Miriam Delongová nastupuje k 1. lednu 2022 na mateřskou dovolenou. Její agendu – projekty MŠMT, Ministerstva zdravotnictví, GA ČR, Juniorské granty UP a Horizon Europe – převezme od Nového roku dr. Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz), linka 4022.

Doplňující výzva k nominacím na členy hodnotících panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje doplňující výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:

 • P203 – Jaderná a částicová fyzika, astronomie a astrofyzika – specializace astrofyzika
 • P401 – Filosofie, teologie, religionistika – specializace logika, teologie, religionistika
 • P405 – Archeologie a starší dějiny (do roku 1780) – specializace historie středověku
 • P410 – Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie – specializace etnologie
 • P501 – Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
 • P502 – Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
 • P503 – Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
 • P504 – Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
 • P505 – Ekologie živočichů a rostlin
 • P506 – Botanika a zoologie

Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formuláři GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu. Z důvodu vyloučení střetu zájmů při hodnocení projektů, je GA ČR nucen upřednostňovat kandidáty s menším počtem afiliací. 

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2022 je třeba zaslat spolu s podepsanou košilkou pracovnici oddělení projektové podpory dr. Marice Svrčkové (marika.svrckova@upol.cz) nejpozději do 26. ledna 2022.

MŠMT - bilaterální projekty ČR - Bavorsko

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUABA22 - bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko. Záměrem LUABA22 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 30 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu:

 • Informační a komunikační vědy
 • Inženýrství a technologie s důrazem na Průmysl 4.0 a využití technologií sítí 5. generace (5G) ve specializaci: Elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství
 • Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie
 • Lékařské a zdravotnické vědy
 • Společenské vědy
 • Humanitní vědy a umění

Bilaterální půdorys projektu předpokládá souběžné podání české a bavorské části společného projektu v ČR, resp. Bavorsku za dodržení specifických podmínek příslušného poskytovatele.

Návrh projektu musí být zpracován v informačním systému programu INTER-EXCELLENCEISIX. Zájemci o podání tohoto grantu nechť kontaktují pracovnici oddělení projektové podpory dr. Mariku Svrčkovou (marika.svrckova@upol.cz). Nejpozději 24. ledna 2022 je třeba předložit zelenou košilku spolu s návrhem projektu obsahující minimálně název projektu, abstrakt, rozpis řešitelského týmu a rozpočet. Nejpozději 25. ledna 2022 je třeba po uzavření projektu před podáním zaslat na marika.svrckova@upol.cz dva dokumenty:

1/ NÁVRH PROJEKTU část 1. - PODPISOVÁ STRANA
2/ NÁVRH PROJEKTU část 2. - NÁVRH PROJEKTU v PDF

Veškeré informace k výzvě naleznete na stránkách poskytovatele, kontaktní osoba: dr. Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz).

GA ČR - odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv

Grantová agentura ČR zveřejnila na webových stránkách termíny odevzdání dílčích a závěrečných zpráv.

 • Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021: do 17. ledna 2022
 • Odevzdání závěrečných zpráv: do 31. ledna 2022
 • Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021 pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR: do 31. ledna 2022
 • Odevzdání průběžných odborných zpráv pro projekty EXPRO: do 31. ledna 2022

O zpřístupnění formulářů v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) budou řešitelé informováni e-mailem a rovněž na webu GA ČR. Souboru obsahujícímu dílčí nebo závěrečnou zprávu je třeba zachovat název, který byl vygenerován při konverzi do formátu PDF, jinak jej nebude možné odeslat přes datovou schránku. Zprávy budou odesílány prostřednictvím datové schránky UP. Abychom stihli vše řádně a včas odeslat, prosím o dodání podkladů na e-mail pracovnice oddělení projektové podpory dr. Mariky Svrčkové (marika.svrckova@upol.cz) nejpozději do: 

11. ledna 2022 (úterý) v případě odevzdání dílčích zpráv
25. ledna 2022 (úterý) v případě odevzdání závěrečných zpráv 

Kontaktní osoba: dr. Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz).

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Nová metodika určování poplatků za studium v cizím jazyce

S ohledem na požadavky kateder kolegium děkana doporučilo a děkan PřF UP rozhodl, že poplatky za studium v cizím jazyce mohou být pro každý studijní program stanoveny v libovolné výši (již nebude nutno vybírat ze tří pevných hladin), pokud budou splněny následující podmínky: Pro bakalářské a magisterské studijní programy musí částka vycházet z ekonomické rozvahy a nesmí být nižší než skutečné náklady na realizaci studijního programu. Minimální výše poplatku je v tomto případě stanovena na 1 700 EUR za akademický rok. V případě doktorských studijních programů musí být výše poplatku za akademický rok větší nebo rovna 100 EUR (podle některých právních výkladů nemůže být nulová).

Žádosti o změny výše poplatků je nutno podávat na zahraniční úsek studijního oddělení Mgr. Walerii Slowikové vždy do konce dubna. Po schválení proděkanem pro mezinárodní záležitosti je seznam změn zaslán na ZO RUP. Poplatky nakonec schvaluje Akademický senát UP, protože jsou přílohou Statutu UP. Studenti platí po celou dobu studia poplatky platné v době jejich přijetí ke studiu (čl. 22, odst. 9 Statutu UP).

Ve všech cizojazyčných doktorských programech doporučujeme nastavit nejnižší možný poplatek 100 EUR (je to částka, na které se s RUP dohodla i lékařská fakulta). Částka 100 EUR za studenta v cizojazyčném doktorském programu bude účtována na Studijní oddělení PřF UP na pokrytí administrativních nákladů. Pokud bude poplatek za studium v cizojazyčném doktorském programu vyšší, bude rozdíl přeúčtován na příslušnou katedru. S ohledem na snížení poplatků za studium v cizím jazyce bude nutné také upravit podmínky a snížit výši Fischerova stipendia. To by se ale týkalo pouze nově udělovaných stipendií.

Akademický senát

Volba kandidáta na děkana PřF UP

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na svém zasedání ve středu 15. prosince zvolil nynějšího děkana Martina Kubalu jako kandidáta na tento post v čele fakulty pro období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Martin Kubala, kterému k 31. lednu 2022 skončí současné čtyřleté funkční období, byl jediným navrženým kandidátem. V prvním kole získal 17 z 19 hlasů. O jeho jmenování do funkce děkana Přírodovědecké fakulty UP rozhodne rektor Martin Procházka.

Rozhovor s děkanem přírodovědecké fakulty Martinem Kubalou najdete zde.

Studijní záležitosti

Evaluace předmětů
Dejte nám zpětnou vazbu k zimnímu semestru! Jedním z hlavních nástrojů hodnocení kvality vzdělávacího procesu je evaluace předmětů. Až do 14. února 2022 je možné na www.eval.upol.cz ohodnotit kvalitu výuky a dát tak vyučujícímu, vedoucímu pracoviště i vedení fakulty zpětnou vazbu. Vedení fakulty, vedoucí kateder i jednotliví vyučující mohou díky informacím získaným při hodnocení výuky soustavně zkvalitňovat výuku. Zpětná vazba je důležitá nejen pro zlepšování pedagogické činnosti, ale také přispívá k otevřené komunikaci na fakultě a ke zkvalitnění vzdělávání.

Provoz studijního oddělení v době Vánoc
Studijní oddělení je naposledy otevřeno 22. prosince 2021 (běžná otevírací doba), znovu otevře 3. ledna 2022 (běžná otevírací doba).

SZZ a obhajoby BP/DP
Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2022 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Studijní plány na akademický rok 2021/2022
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2021/2022 jsou umístěné na webových stránkách fakulty http://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1555.

Potvrzení o studiu online
Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Imatrikulace
Žádáme studenty prvních ročníků, kteří nebyli na imatrikulaci, aby se dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení podepsat imatrikulační slib.

Vyzvednutí diplomů
Absolventi, kteří se neúčastní promocí, si mohou diplom kdykoliv vyzvednout v úředních hodinách studijního oddělení, příp. v jiný čas po domluvě.

Doktorské promoce
Promoce absolventů doktorského studia jsou z důvodu epidemiologické situace přesunuty na zatím neznámý termín.

Provoz fakulty

Podatelna - provoz

Dne 22. prosince 2021 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Obyčejná i doporučená pošta bude ze schránek naposledy převzata na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 3. ledna 2022.

Provoz fakulty před koncem roku

Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022 uzavřeny. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste zaměstnancům služby, ti je pak předají pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD (17. listopadu 50) a budova SLO (17. listopadu 50a) budou uzavřeny od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Personální a mzdové oddělení

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 22. prosince 2021, po Novém roce od 3. ledna 2022. Pokud nebude nezbytná osobní konzultace, pro předávání dokladů na oddělení využívejte interní poštu - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice. Děkujeme za respektování tohoto pokynu a umožnění tak soustředění na zpracování agendy.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 10. ledna 2022 ve zvolených termínech rezervačního systému. Podrobné pokyny obdrží zaměstnanci v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Provoz ekonomického oddělení

Ekonomické oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 22. prosince 2021, následně od 3. ledna 2022.

FreshUp

Bistra FreshUP mají od pondělí 20. prosince 2021 zavřeno. Provoz obnoví od pondělí 3. ledna 2022.

Různé

Vánoční sbírka

Přírodovědecká fakulta uspořádala vánoční sbírku Příroda dětem z Klokánku, která se konala pod záštitou děkana Martina Kubaly. Mezi zaměstnanci a studenty se během jednadvaceti dnů podařilo vybrat 50 200 Kč. Kromě finanční částky obdržely děti z olomouckého Klokánku, pro které byla sbírka určena, také padesát vstupenek do Pevnosti poznání, unišeky v hodnotě 2000 Kč a drobné dárky.

Nové vnitřní normy

Dnem 18. prosince 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
K-B-21/20 – Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2021 na UP              

Dnem 21. prosince 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/21 – Oznamování porušení práva interním oznamovacím systémem na UP       


Zpravodaj PřF vyjde 10. ledna 2022. Další termíny vydání najdete zde.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)