Věda a výzkum

Hledají se odborníci do hodnotících panelů GA ČR

Chcete přispět ke zlepšení české vědy? Jste odborníkem ve svém oboru? Zajímá vás, jakým směrem se ubírá český výzkum? Grantová agentura ČR každoročně obdrží do svých soutěží přes tři tisíce návrhů projektů ze všech oblastí základního výzkumu. Vybrat z nich ty nejlepší pomáhá více než 400 uznávaných odborníků. S ohledem na končící funkční období přibližně poloviny z nich v březnu 2023 vypisuje GA ČR výzvu na nominace do hodnoticích panelů. Přihlásit se je možné do 15. prosince 2022.

CES - centrální evidence smluv

Připomínáme všem řešitelům běžících i nových projektů, že od 1. června 2022 je v souvislosti s novými normami aktualizován systém CES. Všechny košilky se nyní vyplňují přímo na Portále. Upozorňujeme, že košilka ke smlouvě a dodatku je odlišná viz. dlaždice SmlouvyU III. Vyjádření dotčených útvarů je třeba zadat také 3900 – Děkanát – doc. Kubala (z důvodu schvalování košilky včetně podpisu).

TA ČR

Termín pro podání změn v projektu do 10. listopadu 2022 (žádosti podané po termínu nebudou schváleny). Potvrzení podání žádosti o změnu najdete v systému ISTA v žádosti o změnu. Toto potvrzení musí být odesláno z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele. Lze žádat o prodloužení doby řešení projektu, změny rozpočtu projektu, přidání nového účastníka do projektu, změna hlavního příjemce nebo dalšího účastníka projektu. V případě jakýchkoliv dotazů či potíží je Vám připraven pomoci referent projektu (TA ČR), který administruje projekt. Kontakt naleznete v systému ISTA přímo u projektu v záložce Souhrn informací o projektu.

Vyhlášeno:

 • TA ČR - Program TREND, PP1: Vyhlášení 8. veřejné soutěže - rozvoj 5G technologií a vyšších (fakultní uzávěrka 16. listopadu 2022).
 • TA ČR - Program SIGMA: Vyhlášení 1. veřejné soutěže - DC3 (fakultní uzávěrka 7. prosince 2022)
 • TA ČR - CHIST-ERA Call Open Research Data (fakultní uzávěrka je 7. prosince 2022).

V přípravě:

 • Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 9. veřejné soutěže, podprogram 2 - “Nováčci” (vyhlášení 23. listopadu 2022)

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vyhlášeno:

 • Aplikace – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. ledna 2023).
 • Inovace – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).
 • Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I. (fakultní uzávěrka je 17. prosince 2022).
 • Proof of Concept – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).

Výzvy MPO spravuje Agentura pro podnikání a inovace. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF.

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích 

MZV vyhlašuje dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" pro rok 2023. Předkládané projekty musejí směřovat do jedné z rozvojových zemích podle klasifikace OECD/DAC*, zejména stávajících prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie. Žádosti o dotaci budou předkládány elektronicky v systému www.mzv.grantys.cz. Termín pro předkládání žádostí je stanoven na 1. prosince 2022, 14:00.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Fulbright Specialist

Rádi bychom vás upozornili na možnost podat ve druhé vlně přihlášku do programu Fulbright Specialist. Ten umožňuje 2-6 týdenní pobyt amerického odborníka jak na univerzitách, tak ve výzkumných ústavech. V rámci programu může hostující specialista přednášet, účastnit se workshopů, specializovaných akademických programů a konferencí nebo je organizovat a vést, pomoci s rozvojem a zdokonalováním osnov a materiálů k výuce nebo přispět k zaškolování vysokoškolských vyučujících, pomoci s osvojováním technologií, rozvíjet soft skills jako je například akademické psaní, etc. Program není určen pro individuální výzkum.

Uzávěrka žádostí o pobyty amerických odborníků, které se uskuteční v době únor-prosinec 2023 je 30. listopadu 2022. Veškeré informace a odkaz na on-line přihlášku najdete zde, případné nejasnosti a otázky je možné konzultovat s Kateřinou Kloubovou, e-mail: kloubova@fulbright.cz.

Studijní a badatelská stipendia v Německu

Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje již více než 65 let mladým křesťanským studentům a akademikům ze zahraničí studijní a badatelská stipendia. Délka stipendia činí 2-36 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 750 do 2000 EUR/měsíčně včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění. Uzávěrka pro zaslání žádostí je 15. ledna 2023.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční  30. listopadu 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP.

Studijní záležitosti

Cena děkana akademickým pracovníkům PřF UP

Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala vyhlásil další ročník Ceny děkana akademickým pracovníkům PřF UP za rok 2021/2022.

Toto ocenění uděluje děkan zaměstnancům za vynikající pedagogickou činnost, a to standardně pěti pracovníkům – jednomu z každého z pěti oborů na PřF UP (Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie a Vědy o Zemi).

 • Cenu děkana může obdržet pouze zaměstnanec PřF UP, který v minulém akademickém roce učil v průměru minimálně dvě vyučovací hodiny kontaktní výuky týdně.
 • Pro svého oblíbeného pedagoga mohou hlasovat studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských a studenti navazujících magisterských oborů. Každý student má možnost volby až tří pedagogů, přičemž první vybraný pedagog obdrží hlas s váhovým faktorem o hodnotě 1,0, druhý vybraný o hodnotě 0,7 a třetí vybraný o hodnotě 0,5.
 • Cenu obdrží pedagog, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů mohou být v každém z výše uvedených oborů uděleny ceny dvě.

Studenti mohou hlasovat elektronicky na těchto stránkách do 15. listopadu 2022. Přihlášení je jako do Portálu, ale dále je hlasování anonymní.

Studijní plány na ak. rok 2022/2023

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2022/2023 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Promoce doktorského studia

Promoce doktorského studia se budou konat 12. prosince 2022. Bližší informace budou studentům, kterých se promoce týkají, zaslány e-mailem.

Mimořádná stipendia doktorandům za publikační aktivity 

Přírodovědecká fakulta v roce 2022 udělí mimořádná jednorázová stipendia autorům prestižních publikací z řad studentů DSP studujících ve standardní době studia (1. – 4. ročník). Mimořádné stipendium za publikační činnost bude přiznáno doktorandům, kteří v roce 2022 vykáží publikaci jako první nebo korespondující autor s afiliací na PřF UP v časopise registrovaném v prvním nebo druhém kvartilu dané oborové kategorie (Q1 nebo Q2 in Subject Category, SC) podle Journal Citation Reports© (https://jcr.clarivate.com/). Spadá-li časopis do více SC, bude počítána SC s nejvyšším percentilem. Publikace musí mít rok vydání 2022 nebo musí být před odevzdáním žádosti přijata k tisku. Za konkrétní publikaci lze autorovi přiznat stipendium pouze jednou. Jeden autor může žádat o stipendium za více než jednu publikaci. 

Žádosti o stipendia prosím předávejte na Studijní oddělení PřF UP Martině Karáskové (martina.karaskova@upol.cz) nebo Marcele Vykydalové (marcela.vykydalova@upol.cz) nejpozději do 15. listopadu 2022. Stipendia budou vyplacena jednorázově v následujícím výplatním termínu. Výše stipendia bude závislá na počtu přijatých žádostí a percentilu pořadí časopisu v SC. 

Žádost o stipendium bude obsahovat: jméno a příjmení studenta, e-mailovou adresu, studijní program/obor a ročník studia, jméno, příjmení a e-mailovou adresu školitele, případně souhlas a podpis školitele, plnou citaci, včetně DOI, publikace, která je předmětem žádosti, potvrzení o přijetí k tisku v případě publikací v tisku, plný text (Pre-proof) publikace.

Zimní kurz angličtiny

Kabinet cizích jazyků pořádá jako každoročně Zimní kurz angličtiny pro všechny doktorandy, tentokrát v termínu 9. - 12. ledna 2023. Bližší informace naleznete na webových stránkách. Případní zájemci se mohou hlásit na adrese lucie.vankova@upol.cz.

HELLATHON

Dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na druhém ročníku soutěže HELLATHON, která se uskuteční 25. - 26. listopadu 2022 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Akce je určena nadšencům nových technologií a software.

 • Vysokoškolský tým bude mít na splnění zadání 24 hodin. Zapojíme pouze prvních 5 zaregistrovaných týmů. Maximální počet účastníků v týmu je 5.
 • Jedno téma mohou zároveň plnit maximálně 3 týmy.
 • Pořadatel bude při hodnocení výsledků činností týmů hodnotit zejména průběžné řešení zadaného tématu, kvalitu zpracování, kreativní a inovativní přístup, týmovou spolupráci a průběžnou i závěrečnou prezentaci řešení tématu.
 • Registrace je otevřena do 13. listopadu 2022. Přihlášení provádí jeden ze členů týmu (organizátor za celý tým).
 • Rozdány budou ceny v hodnotě 87.000 Kč!

Podmínky soutěže, témata k vypracování i registrační formulář najdete na HELLATHON. Dotazy je možné směřovat na aneta.hurnikova@forvia.com.

O Cenu rektora

Studenti mohou přihlásit svou diplomovou práci, odborný článek nebo sportovní výkon do soutěže o Cenu rektora UP. Ocenění získají z rukou rektora Martina Procházky diplom a také finanční odměnu. Do soutěže je potřeba zaslat práci spolu s vyplněnou přihláškou, posudky a zhodnocením jejího přínosu. V případě sportovních cen je nutné za jednotlivce či kolektiv vyplnit návrhový list. Učinit tak lze do 16. listopadu. Více v článku Žurnálu UP, propozice a formuláře zde.

Provoz fakulty

U kolejí bude dva dny výrazně omezeno parkování. Přibude vodorovné dopravní značení

Koncem týdne budou silničáři doplňovat nedávnou změnu v systému parkování v kampusu na Envelopě také vodorovným dopravním značením. V místech, kde je na ulici Šmeralova nově zákaz zastavení, přibude u chodníku vodorovná žlutá čára a na straně u kolejí budou vyznačena vyhrazená místa k parkování. Ani na těchto kolmých parkovacích místech tedy nebude po dobu prací, které budou zahájeny ve čtvrtek 11. listopadu a hotovy by měly být v pátek, možno parkovat! Lokalita, které se aktuální dopravní práce týkají, je již nyní označena přenosným dopravním značením a vozidla, která jej nebudou respektovat, mohou být odtažena.

Úspora energií

Vedení univerzity vydalo v těchto dnech směrem k jednotlivým součástem soubor opatření pro úsporu energií. Doporučující opatření pro energetické úspory v budovách a provozech univerzity jsou rozdělena do tří skupin na beznákladová organizační opatření, nízkonákladová opatření a vysokonákladová opatření v podobě investic. Podrobnosti zde. Zároveň se připravuje soutěžení energií pro UP na příští rok.

Různé

UP se připojuje k prohlášení Masarykovy univerzity

UP se prostřednictvím svého vedení včera připojila k aktuálnímu prohlášení kolegia rektora Masarykovy univerzity, v němž vyjadřuje hluboké znepokojení nad množícími se projevy netolerance a nesnášenlivosti, které lze v současné době pozorovat nejen v české společnosti.

Darujte krev

Transfúzní oddělení fakultní nemocnice Olomouc se potýká s vážným nedostatkem krve. Nejvíce potřební jsou dárci s krevní skupinou A, ale vítáni jsou všichni dárci. Objednat se můžete na číslech 800 888 529 nebo 588 442 236. Prvodárci mohou přijít bez objednání.

IT kurzy

Centrum výpočetní techniky připravilo pro zaměstnance UP nabídku kurzů v oblasti IT kompetencí. Od 7. listopadu budou probíhat lekce Outlooku, Excelu pro začátečníky a pokročilé. Máte-li zájem zrychlit a zefektivnit práci na PC, můžete se přihlásit na školení věnované operačnímu systému Windows 10. Nově je v nabídce také kurz věnovaný elektronickým podpisům a počítačové bezpečnosti. Aktuální nabídku všech programů celoživotního vzdělávání pro zaměstnance UP najdete zde.

Kluci z Prahy na Přírodě

Kluci z Prahy si na pozvání UP udělali výlet na Hanou a v novém videu lákají do Olomouce nejen na turistické zajímavosti a gastronomické zážitky, ale i na vysokoškolské studium. Nechybí ani přírodovědecká fakulta!

Optika jako HI-TECH obor

Dobrovolná nezisková organizace Český optický klastr pořádá ve středu 9. listopadu 2022 v konferenční místnosti (6.014) přírodovědecké fakulty workshop nazvaný Optika jako HI-TECH obor. Cílem workshopu je představit špičkové spolupráce firem, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb. Program workshopu najdete zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 8. listopadu 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/22 - Krizový štáb Univerzity Palackého v Olomouci  

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 21. listopadu 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)