Věda a výzkum

GA ČR - Lead Agency

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s chorvatskou agenturou Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje chorvatská agentura HRZZ jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 17. května 2024, tedy 7 dnů po oficiálním deadlinu 10. května 2024, který stanovila HRZZ pro chorvatské uchazeče agentura.

K podání návrhu je potřeba dodat:

 • do 14. května 2024 – originál vyplněné zelené košilky (Žádosti o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace), podepsané předkladatelem a vedoucím katedry/pracoviště a Stručnou informaci k projektu, případně draft návrhu projektu interní poštou nebo osobně na OPP, Mgr. Ľubica Korcanová
 • do 16. května 2024 – zaslat finální verzi projektového návrhu na e-mail: lubica.korcanova@upol.cz

Čestné prohlášení o způsobilosti za UP OL bylo podáno.

Projekt je potřeba založit v aplikaci pro podání návrhu projektu GRIS ve výzvě Lead Agency – Partner Organization – 2025. Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců. Více informací o této výzvě najdete na stránkách Grantové agentury ČR.

Pozvánka na seminář pořádaný AZV ČR k nové soutěži „VES 2025“

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR pořádá seminář, týkající se nové soutěže „VES 2025“, který je určen pro pracovníky grantových oddělení a navrhovatele projektů.

Seminář se uskuteční hybridní formou v úterý 21. května 2024 od 10:00 do 12:00 v zasedací místnosti 136/Beneš v sídle AZV ČR, Ruská 2412/85, Praha 10 (budova IPVZ) či prostřednictvím MS Teams.

Program semináře:

 • Úvodní slovo Předsedy AZV ČR, prof. Slabého
 • Nejdůležitější změny v zadávací dokumentaci: prezentace JUDr. Ivana Reichová
 • Podání návrhu projektu v ISVP: prezentace Ing. Iva Škach Vrbíková
 • Hodnotící proces: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
 • Diskuze

V případě naplnění kapacity (prezenční účast), bude upozornění zveřejněno na webových stránkách AZV ČR a již bude možná pouze online forma účasti. Svou účast, prosím, potvrďte prostřednictvím e-mailu: lubica.korcanova@upol.cz do 30. dubna 2024 (na AZV bude seznam zájemců odesílán za celou Univerzitu Palackého). Do e-mailu napište jméno, příjmení, instituci, formu účasti (prezenčně nebo online) a emailový kontakt (povinný u všech osob při online účasti). Informaci o semináři naleznete také na stránkách AZV.

Belgická agentura hledá zahraniční experty do panelů

Belgická agentura Research Foundation Flanders (FWO) hledá zahraniční hodnotitele do svých panelů, a to napříč všemi obory základního výzkumu. Je možné se přihlásit do 28. dubna 2024. Více informací naleznete na stránkách FWO. Tuto informaci najdete také na stránkách Grantové agentury ČR.

Česko-francouzké mobility

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace  na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce s dobou řešení 2025-2026. Lhůta pro podání žádosti končí dne 30. května 2024.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Povinné ohlašování mobilit

Ohlašování mobilit je povinností každého vyjíždějícího studenta. Svůj záměr vyjet a dobu trvání mobility vždy hlaste paní Daně Gronychové (dana.gronychova@upol.cz) ze zahraničního úseku Studijního oddělení PřF.

O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže jí rovněž musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet. Nově naleznete na webu informace o praktických stážících, které je také nutné hlásit.

Evidence zahraničních hostů

Povinností katedry je evidence zahraničních hostů. Navštíví-li vaši katedru zahraniční hosté, zadejte, prosím, informaci o nich do Portálu.

Návod:

 • Rozbalte si v Portálu "Všechny aplikace"
 • Klikněte na dlaždici "Přijetí hostů"
 • Stiskněte tlačítko "+Nové" a vyplňte formulář, který se vám otevře.

MOFA Taiwan-Europe Connectivity Scholarship

Stipendium je zprostředkováno programem MOFA Taiwan-Europe Connectivity Scholarship na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci. UP má k dispozici až 11 půlročních míst:

- stipendium 20.000 TWD/ měsíc
- délka pobytu 5 měsíců (lze v případě nutnosti po domluvě s univerzitou zkrátit na 4 měsíce)
- ubytování možné na kolejích
- povinnost absolvovat 6h výuky čínštiny týdně
- nabídka kurzů v angličtině je v příloze

V případě zájmu o další informace se se mnou mohou studenti kdykoliv spojit e-mailem: michaela.zahradnikova@email.cz. Zájemci se potom mohou registrovat přímo ve Stagu. Více zde.

Dofinancování zahraničních stáží

Připomínáme, že lze požádat o dofinancování studentských zahraničních stáží, pokud primární zdroj nepokryje všechny nutné náklady. Vyplněný formulář žádosti (k dispozici v češtině i angličtině) zašlete vnitřní poštou k rukám Walerie Słowikové (Studijní oddělení) nebo skenem na e-mail: waleria.slowikova@upol.cz.

Fulbrightova stipendia

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

Přihlášky do jednotlivých programů je možné podávat ve všech oborech – humanitních, přírodovědných i technických – s výjimkou MBA, LLM a klinické medicíny. Vítány jsou přihlášky v oboru amerických studií i přihlášky zaměřující se na multikulturní či mezioborové aspekty dané problematiky.

Studentské záležitosti

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

Rádi bychom vám připomněli blížící se termín podávání přihlášek do Studentské vědecké soutěže O cenu děkana. Registrace je možná do 30. dubna 2024! Pokud jste školiteli závěrečné nebo jiné odborné práce, prosíme o doporučení studentovi soutěže se zúčastnit.

Do XXI. ročníku vyhlášeného děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se mohou přihlásit studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů na webové stránce se svou závěrečnou či jinou vědeckou prací.

Prezentace soutěžních prací se uskuteční 2. května 2024 v prostorách fakulty na 17. listopadu 12 podle stanoveného harmonogramu, který bude zveřejněn na webových stránkách. Přednášková část bude rozdělena do sekcí (Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie, ekologie a životní prostředí, Vědy o Zemi, Didaktika přírodovědných oborů) a ty dále do jednotlivých kategorií (bakalářská, magisterská, doktorská), doplňková posterová sekce bude společná. Není přitom nutné nahrávat k registraci do soutěže práci celou, postačí zkrácená verze vystihující především vlastní přínos studenta, případně je možné nahrát vědeckou publikaci (článek, kapitolu v knize apod.).

Na slavnostní vyhlášení vítězů, které je plánováno v 16:00 hodin v aule přírodovědecké fakulty, jsou srdečně zváni nejen autoři prací a jejich školitelé, ale i další studenti a zaměstnanci, kteří se chtějí se zajímavými pracemi seznámit.

Vítězové získají stipendia a věcné ceny. Tyto poskytují přírodovědecká fakulta a partneři akce. Veškeré informace k této události včetně vypsaných cen pro výherce jsou průběžně aktualizovány na stránkách http://svoc.prf.upol.cz/. K dalším dotazům lze využít e-mail jan.riha@upol.cz (odborná část) nebo dagmar.petrzelova@upol.cz (dotazy k organizaci).   

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 24. - 27. června 2024. Absolventi, kteří na promoce nepůjdou, si mohou po předchozím objednání diplom vyzvednout na studijním oddělení.

Zápis SZZ

Studenti, kteří chtějí v letním semestru tohoto akademického roku státnicovat/obhajovat a nezapsali si státnicové předměty do STAGu, nechť neprodleně kontaktují svoji studijní referentku. Pokud nebudou mít zapsané SZZ předměty ve STAGu, nebudou se jim nabízet termíny pro přihlášení.

Uzavření ročníku před státnicemi

Studenti druhých navazujících ročníků a třetích bakalářských ročníků si po splnění všech studijních povinností musí nechat na studijním oddělení uzavřít ročník před SZZ/obhajobou.

Letní škola SÚRAO

Zajímá vás proces ukládání radioaktivních odpadů a výzkum s tím spojený? Chcete zjistit, jak pracují geologové a čím přispívají k hledání nejvhodnější lokality pro hlubinné úložiště? Jste studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studia? Přihlaste se do Letní školy SÚRAO! Své životopisy posílejte do 31. května 2024 na e-mail: smidova@surao.cz. Napište nám také, proč byste se Letní školy rádi zúčastnili.
Účast na letní škole je ZDARMA, pro mimopražské bude zajištěno ubytování.

Provoz fakulty

Přerušení dodávky vody

Z důvodu servisních prací na přípojce vodovodu dojde v úterý 16. dubna 2024 od 8:00 k přerušení dodávky vody v objektech PřF UP na adresách:

 • 17. listopadu 17
 • 17. listopadu 50
 • 17. listopadu 50A
 • Pevnost poznání

Po dobu této provozní odstávky budou dotčené budovy po celý den uzavřené.

Slavnostní otevření nové víceúčelové budovy v botanické zahradě

Přednáškový sál, zimní zahradu a kvalitní sociální i technické zázemí nabídne akademické obci a veřejnosti nová víceúčelová budova v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Slavnostní otevření se uskuteční 24. dubna 2024.

Program pro zaměstnance, studenty a veřejnost

13:00 – volné prohlídky pro veřejnost
17:00 – komentovaná prohlídka pro veřejnost
17:45 – vernisáž fotografické výstavy v přednáškovém sále
18:10 – přednáška o Josefu Otrubovi

Rozšířená kapacita kolárny

Z důvodu nedostatku parkovacích míst pro kola byla rozšířena kapacita kolárny (pouze pro zaměstnance) v podzemních garážích.

Cyklostezka

Přímé napojení na cyklostezky tak získala Přírodovědecká fakulta UP nebo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Cyklostezka byla zbudována v Olomouci hojně využívaným řešením oddělené chodníkové stezky se samostatným pásem pro pěší a pro cyklisty. Pěší provoz je tak v již dříve realizovaném úseku podél fakulty veden blíže silnici po asfaltovém pásu dříve zamýšleném pro cyklisty, naopak cyklistický provoz je nově nasměrován na dlážděný povrch blíže budově fakulty.

Rekreační středisko Karlov

Rekreační středisko přírodovědecké fakulty v Karlově pod Pradědem nabízí volnou ubytovací kapacitu např. v termínech: 

od 22. do 30. dubna 2024
od 09. do 12. května 2024
od 22. do 24. května 2024
od 08. do 16. června 2024

Karlov pod Pradědem je jedním z nejvýznamnějších rekreačních středisek Hrubého Jeseníku. Skvělý výchozí bod pro cyklistické a turistické výlety.

Různé

Sportovní den

Sportovní den Univerzity Palackého proběhne v úterý 7. května 2024. Na tento den je vyhlášeno rektorské volno a všechny pohybové aktivity v rámci Sportovního dne jsou pro pracující i studující na UP zdarma.
Podrobný rozpis nabízených pohybových aktivit včetně odkazů na registrace najdete níže najdete zde.

V rámci Sportovního dne se můžete od 8:30 zúčastnit šachového turnaje na přírodovědecké fakultě.

Kabinet pedagogické přípravy - semináře

Kabinet pedagogické přípravy nabízí akademickým pracovníkům a doktorandům, kteří zajišťují výuku, ale také garantům studijních oborů (programů) a dalším zájemcům z řad akademických pracovníků sérii seminářů.  Harmonogram jednotlivých akcí je postupně doplňován a je k dispozici na webových stránkách

První z nich Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí I se uskuteční 26. dubna 2024, od 9:00 do 12:15 v učebně 5029. Seminář je zaměřen na vhled do problematiky stresu, příčin vzniku syndromu vyhoření a psychosomatického pohledu na kontext zátěže, základní aspekty péče o zdraví a wellbeing. Přihlašovací odkaz.

Druhá část semináře Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí II  se koná 10. května 2024, od 9:00 do 12:15 v učebně 5029. Téma? Zvyšování odolnosti vůči stresu a syndromu vyhoření s důrazem na integrační, holistický, bio-psycho-socio-spirituální přístup ke člověku. Akcentována budou praktická doporučení pro vlastní psychohygienu. Přihlašovací odkaz.

Podnikavá hlava

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) vyhlašuje 15. ročník soutěže Podnikavá hlava, jejímž cílem je ocenit nejlepší podnikatelské nápady nejen studentů Univerzity Palackého, ale také začínajících nebo zkušených podnikatelů z řad veřejnosti. Na vítěze čeká hlavní cena 50 000 Kč, poradenství a konzultace s mentory v hodnotě 130 000 Kč, roční pronájem pracovního místa v olomouckém Element Coworkingu nebo sleva 50 % na roční pronájem kanceláře. Přihlášky do soutěže je možné podávat do 20. května 2024.

Academia Film Olomouc

Mohou nás vzpomínky oklamat? Co se děje, když svoji paměť svěříme nejrůznějším technologiím? Jak vypadá DNA z pravěku a jaké novinky ze života dinosaurů se dozvíme díky nejnovějším výzkumům? Co za tajemství ukrývá ekosystém hub? Na tyto i další otázky budou šest dní hledat odpovědi návštěvníci mezinárodního festivalu AFO Univerzity Palackého. Tento svátek filmu a vědy se koná od 23. - 28. dubna 2024 v Olomouci. O přízeň odborné poroty se uchází 57 snímků ve třech kategoriích.

AFO - Věda - panelová diskuze

Věda má zásadní celospolečenský vliv; vždyť stojí za bezprecedentním pokrokem lidstva v posledních
staletích. Vědce i vynálezce převratných objevů však provází také nepochopení. Je to dáno složitostí a komplexností vědeckých fenoménů nebo snad uzavřením vědecké komunity? Jak spolupracují české vědecko-výzkumné instituce a univerzity s veřejností i mezi sebou? Kdo má o vztahy s veřejností ve vědeckých a vzdělávacích institucích pečovat? Ptát se můžete prorektorky Lucie Plíhalové, náměstka Ministerstva pro vědu a výzkum Pavla Dolečka či novinářky Pavly Hubálkové v panelové diskuzi 25. dubna 2024 v Kapli Božího těla.

Majáles UP

Festivalové jaro ve městě opět obohatí Olomoucký majáles Univerzity Palackého. Ve dnech 6. - 8. května 2024 nabídne pořádnou nálož hudby, filmu i divadla, největší přehlídku studentských a neziskových organizací, soutěže, besedy, výstavy nebo workshopy pro všechny. To vše s podtitulem Bez hranic při příležitosti dvacátého výročí vstupu Česka do Evropské unie. Každý den se můžete těšit na jiný program v jiné lokaci a parádní koncerty Báry Polákové, Pam Rabbit, Michala Horáka nebo slovenského dj dua Malalata. 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc 2024

V sobotu 15. června 2024 odstartuje již tradičně za tónů Smetanovy Vltavy 14. ročník závodu série RunCzech, Mattoni 1/2Maraton Olomouc 2024. Běžci z celé republiky i okolních zemí dorazí poznat krásy Olomouce a po boku elitních atletů se vydají pokořit trať dlouhou 21 km a navštívit sportovní veletrh Moravia Sport Expo. Závod opět obdržel známku kvality od Světové atletiky, pro jejíž získání je třeba splnit několik podmínek, aby byl zaručen vysoký standard a komfort pro všechny běžce. Pro zajištění této akce hledáme nadšené dobrovolníky, kteří pomohou druhý největší půlmaraton v České republice zorganizovat. Získáte materiální odměnu, nové kamarády i skvělé zážitky. Přihlásit se můžete u Tomáše Holady, e-mail: tomas.holada.olma@gmail.com.

Nové vnitřní normy

Dnem 11. dubna 2024 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma PřF UP:

PřF-B-24/01 – Stipendium na podporu studia v ČR na UP v Olomouci na období duben-prosinec 2024 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 29. dubna 2024.

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)