Věda a výzkum

Sociální fond (1%) v projektových žádostech

K zelené košilce při podávání projektového návrhu je nově nutné do stručných informací k projektové žádosti (v případě, kdy není samotný projektový návrh ještě finalizován) uvádět kromě samotného rozpočtu a dofinancování i to, že počítáte ve svém návrhu s tvorbou 1% na sociální fond. Pokud to projekt umožňuje, o sociální fond se musí žádat.

MŠMT – výzva mobility CZ-DE 8J25DE (2025-2026)

MŠMT zveřejnilo výzvu na mobility Česko-Německo 2025-2026 s lhůtou do 10. června 2024 (fakultní deadline pro dodání zelené košilky a stručných informací k projektové žádosti 5. června 2024). Podepsaná projektová žádost může být odeslána datovou zprávou nejpozději dne 10. června 2024 do 12:00. Pro bližší informace kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Program Prostředí pro život 2: Oznámení předběžných parametrů 1. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2, PP1 a PP2 - fakultní uzávěrka 5. června 2024.

Podprogram 1 je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě. Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, vytvářet prostředí pro prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru.

Podprogram 2 je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu. Prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v podprogramu 2 vzniknou technologie, techniky a postupy, které budou přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, inovativnosti veřejného sektoru a atraktivity České republiky jako společnosti rozvíjející se s využitím inovativních řešení.

Soutěžní lhůta končí 12. června 2024.

Pro uchazeče 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život 2 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 7. května 2024 od 14:00Více na stránce poskytovatele.

TA ČR - M-ERA.NET 3 Call 2024: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

Je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2024, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 14. května 2024.

Technologická agentura ČR podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu SIGMA. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu je 1 450 000 EUR, z toho maximálně 350 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektů.

Témata výzvy (v originálním znění):

 1. Sustainable advanced materials for energy 
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces 
 3. High performance composites 
 4. Functional materials 
 5. Materials addressing environmental challenges 
 6. Next generation materials for advanced electronics

Fakultní uzávěrka je 7. května 2024. Více na stránce poskytovatele. V případě dotazů kontaktujte silvie.savrnakova@upol.cz.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Povinné ohlašování mobilit

Ohlašování mobilit je povinností každého vyjíždějícího studenta. Svůj záměr vyjet a dobu trvání mobility vždy hlaste paní Daně Gronychové (dana.gronychova@upol.cz) ze zahraničního úseku Studijního oddělení PřF.

O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže jí rovněž musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet. Nově naleznete na webu informace o praktických stážících, které je také nutné hlásit.

Evidence zahraničních hostů

Povinností katedry je evidence zahraničních hostů. Navštíví-li vaši katedru zahraniční hosté, zadejte, prosím, informaci o nich do Portálu.

Návod:

 • Rozbalte si v Portálu "Všechny aplikace"
 • Klikněte na dlaždici "Přijetí hostů"
 • Stiskněte tlačítko "+Nové" a vyplňte formulář, který se vám otevře.

MOFA Taiwan-Europe Connectivity Scholarship

Stipendium je zprostředkováno programem MOFA Taiwan-Europe Connectivity Scholarship na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci. UP má k dispozici až 11 půlročních míst:

- stipendium 20.000 TWD/ měsíc
- délka pobytu 5 měsíců (lze v případě nutnosti po domluvě s univerzitou zkrátit na 4 měsíce)
- ubytování možné na kolejích
- povinnost absolvovat 6h výuky čínštiny týdně
- nabídka kurzů v angličtině je v příloze

V případě zájmu o další informace se se mnou mohou studenti kdykoliv spojit e-mailem: michaela.zahradnikova@email.cz. Zájemci se potom mohou registrovat přímo ve Stagu. Více zde.

Fulbrightova stipendia

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

Přihlášky do jednotlivých programů je možné podávat ve všech oborech – humanitních, přírodovědných i technických – s výjimkou MBA, LLM a klinické medicíny. Vítány jsou přihlášky v oboru amerických studií i přihlášky zaměřující se na multikulturní či mezioborové aspekty dané problematiky.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP plánované na 9. května 2024 bylo zrušeno.

Studijní záležitosti

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

Rádi bychom vám připomněli, že už jen do zítřejšího 30. dubna můžete podávat přihlášky do Studentské vědecké soutěže O cenu děkana. 

Do XXI. ročníku vyhlášeného děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se mohou přihlásit studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů na stránce se svou závěrečnou či jinou vědeckou prací v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie, ekologie a životní prostředí, Vědy o Zemi, Didaktika přírodovědných oborů. Doplňková posterová sekce bude společná.

Prezentace soutěžních prací se uskuteční 2. května 2024 v prostorách fakulty na 17. listopadu 12.

Vítězové získají stipendia a věcné ceny. Veškeré informace k této události jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 24. - 27. června 2024. Absolventi, kteří na promoce nepůjdou, si mohou po předchozí domluvě diplom vyzvednout na studijním oddělení.

Uzavření ročníku před státnicemi

Studenti druhých navazujících ročníků a třetích bakalářských ročníků si po splnění všech studijních povinností musí nechat na studijním oddělení uzavřít ročník před SZZ/obhajobou.

Zápis SZZ

Studenti, kteří chtějí v letním semestru tohoto ak. roku státnicovat/obhajovat a nezapsali si státnicové předměty do STAGu, nechť neprodleně kontaktují svoji studijní referentku. Pokud nebudou mít zapsané SZZ předměty ve STAGu, nebudou se jim nabízet termíny pro přihlášení.

Uzavření studijního oddělení na sportovní den

Studijní oddělení bude dne 7. května 2024 z důvodu konání Sportovního dne UP uzavřeno.

Souvislá pedagogická praxe

Kabinet Pedagogické přípravy PŘF UP oznamuje studentům, že souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 30. září 2024 – 25. října 2024.

Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 30. srpna 2024. Po tomto termínu nebude možnost se na praxi přihlásit.

Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří chtějí konat praxi v jiném regionu, si musí praxi zajistit sami. Současně musí požádat ředitelství školy o povolení konání souvislé pedagogické praxe na formuláři přihlášky.

Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v celouniverzitním termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.

Koleje - rezervace

Stávající studenti UP (ubytovaní i neubytovaní) a studenti již přijatí do 1. ročníku ke studiu pro ak. rok 2024/2025 mohou od 24. dubna 2024 podávat žádosti o ubytování na kolejích.

 • Do 6. května 2024 si budou moci přednostně vytvořit rezervaci aktuálně ubytovaní studenti, a sice pouze na svůj stávající pokoj.
 • Od 7. května 2024 pak bude umožněno všem studentům (s kladně vyřízenou žádostí) vytvořit si rezervaci na kterékoli koleji a libovolném neobsazeném místě, pouze do vyčerpání ubytovací kapacity.

Studenti podávají žádosti elektronickou formou v ubytovacím systému ISKAM. Stávající studenti postupují přes přihlášení k Portálu UP, pak "dlaždice" Koleje/ISKAM. Studenti nastupující do prvních ročníků se přihlašují přímo na webové stránce (použijí menu "Odkazy" a "Přihlášení uchazečů"). Podrobnější informace o ubytovacím řízení (jak podat žádost, zvolit pokoj, zaplatit atd.) jsou k dispozici v návodu.

FB PřF UP jobs

Studentům i absolventům fakulta nabízí facebookovou stránku PřF UP jobs. Na této sociální platformě zprostředkovává jak pracovní příležitosti z oblastí matematiky, informatiky, fyziky, zdravotnických oborů, biologie, ekologie a životního prostředí, chemie a věd o Zemi, tak i brigády, stáže, trainee programy nebo možnosti zapojení do dobrovolnictví vhodné pro vysokoškolské studenty.

Cena Milana Odehnala

Česká fyzikální společnost JČMF vyhlásila nové kolo soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala za roky 2023-2024 s tím, že uzávěrka přihlášek pro toto kolo soutěže je 15. května 2024. Soutěže se mohou zúčastnit autorky a autoři vědeckých prací z oboru fyziky z kteréhokoli českého pracoviště, nebo absolventi českých vysokých škol, kteří nepřekročili věk třiceti let v den uzávěrky (datum narození 15. 5. 1994 a později), a to pouze individuálně.

 • Do soutěže se přijímají nejvýše tři související práce ze všech fyzikálních oborů, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v posledních pěti letech.
 • Přihláška musí obsahovat osobní údaje soutěžícího (jméno, datum narození, vzdělání, pracoviště, e-mailovou adresu) a maximálně jednostránkové shrnutí významu předložených prací. Přihlášku a soutěžní práce zasílejte elektronickou poštou ve formátu pdf na jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz.
 • Pro rok 2024 činí souhrn cen minimálně celkem 70 000 Kč.

Provoz fakulty

Servisní týden

Každoroční servisní týden Centra výpočetní techniky UP (CVT UP) letos připadá na termín 12. - 16. srpna 2024. Během něj proběhne důležitá údržba, aktualizace či upgrade univerzitních informačních sítí a systémů ve větším rozsahu.

Ačkoliv se zaměstnanci CVT UP snaží dopad zásahů na uživatele minimalizovat a zásadní úpravy provádět především mimo běžnou pracovní dobu, může v daném období docházet ke krátkodobým výpadkům webu, Portálu UP a souvisejících aplikací, STAGu, e-mailu, jednotného přihlášení, úložišť nebo internetového připojení obecně.

Doporučujeme proto, abyste termín servisního týdne zohlednili při plánování letních měsíců a směřovali důležité úkony, které může dočasná nedostupnost univerzitních systémů ovlivnit, na jiné datum. Podrobný harmonogram servisního týdne naleznete na začátku července v Portálu UP a Newsletteru UP.

Různé

Keramika v Senegambii: Etnografie a archeologie

Katedra historie FF UP ve spolupráci s Katedrou analytické chemie PřF UP zvou na přednášku Dr. Alioune Deme s názvem "Keramika v Senegambii: Etnografie a archeologie". Přednáška se uskuteční 2. května 2024 v 15:00. Podrobnosti zde.

Jařaboviny

Vzpomínkové setkání na profesora Josefa Jařaba se uskuteční 3. května v 17:00 v olomouckém Jazz Tibet Clubu. Vystoupí Richard Pogoda, Irena Nosková, Richard Mlynář, skupina Aliance, skupina Post Band, David Záleský, David Livingstone a další.

Majáles UP

Festivalové jaro ve městě opět obohatí Olomoucký majáles Univerzity Palackého. Ve dnech 6. - 8. května 2024 nabídne pořádnou nálož hudby, filmu i divadla, největší přehlídku studentských a neziskových organizací, soutěže, besedy, výstavy nebo workshopy pro všechny. To vše s podtitulem Bez hranic při příležitosti dvacátého výročí vstupu Česka do Evropské unie. Každý den se můžete těšit na jiný program v jiné lokaci a parádní koncerty Báry Polákové, Pam Rabbit, Michala Horáka nebo slovenského dj dua Malalata. 

Beránek a vlk

Všechny srdečně zveme společně s Hnutím DUHA Šelmy na promítání filmu Beránek a vlk a následnou diskuzi s odborníky ze státní správy, neziskového sektoru i univerzitního prostředí o návratu vlka do české krajiny. Akce se koná 6. května 2024 v 18:00 na přírodovědecké fakultě v učebně 3.005. Více zde.

Výročí v Evropské unii

Univerzita Palackého připomene výročí dvacetiletého členství ČR v Evropské unii dvěma besedami, které jsou určeny nejen akademické obci, ale i veřejnosti. 

První z nich se uskuteční na právnické fakultě, kam se vrátí její absolventka Izabela Grundová. Přijede 29. dubna (od 15:00, PF UP budova A – rotunda) přímo z Bruselu, kde od roku 2021 pracuje v Evropské komisi. 

Druhá proběhne v UPointu se 6. května od 17:00 s olomouckými politology Davidem Broulem a Jakubem Janegou o 20 letech Česka v EU a blížících se evropských volbách.

Sportovní den

Sportovní den Univerzity Palackého proběhne v úterý 7. května 2024. Na tento den je vyhlášeno rektorské volno a všechny pohybové aktivity v rámci Sportovního dne jsou pro pracující i studující na UP zdarma. Podrobný rozpis nabízených pohybových aktivit včetně odkazů na registrace najdete níže najdete zde.

V rámci Sportovního dne se můžete od 8:30 zúčastnit šachového turnaje na přírodovědecké fakultě.

Online Bazar UP

Jak doma, tak v práci se vždycky najdou věci, které už nejsou potřeba, ale je ještě škoda je vyhodit. Najít jim nového majitele proto pomůže nový online Bazar UP, který usnadní výměnu jak univerzitního majetku mezi pracovišti, tak soukromých věcí mezi studenty i zaměstnanci. Jeho cílem je omezit plýtvání, vyhazování a zbytečné nakupování nových věcí a nabídnout bezpečné inzertní prostředí ve vlastní aplikaci napojené na univerzitní uživatelské účty. Více zde.

Mattoni 1/2Maraton Olomouc 2024

V sobotu 15. června 2024 odstartuje již tradičně za tónů Smetanovy Vltavy 14. ročník závodu série RunCzech, Mattoni 1/2Maraton Olomouc 2024. Běžci z celé republiky i okolních zemí dorazí poznat krásy Olomouce a po boku elitních atletů se vydají pokořit trať dlouhou 21 km a navštívit sportovní veletrh Moravia Sport Expo. Závod opět obdržel známku kvality od Světové atletiky, pro jejíž získání je třeba splnit několik podmínek, aby byl zaručen vysoký standard a komfort pro všechny běžce. Pro zajištění této akce hledáme nadšené dobrovolníky, kteří pomohou druhý největší půlmaraton v České republice zorganizovat. Získáte materiální odměnu, nové kamarády i skvělé zážitky. Přihlásit se můžete u Tomáše Holady, e-mail: tomas.holada.olma@gmail.com.

Pomozte vylepšit sladění pracovního a soukromého života na UP

Pečujete o stárnoucí rodiče, nemocné partnery, děti nebo o jakoukoliv další osobu? Hledáte možnosti, jak lépe skloubit pracovní život s péčí? Přihlaste se do fokusní skupiny a sdílejte svou zkušenost a potřeby. Více informací a link k přihlášení naleznete zde. Vybrat si můžete mezi termíny 2. a 17. května 2024. Čas konání je vždy 8:00–10:00 nebo 10:30–12:30.

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 13. května 2024.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)