Starší zprávy

Zajímá Vás studium v zahraničí? Katedra ekologie a životního prostředí zve studenty Bc. a Mgr. oborů EOŽP, OTK a Hydrobiologie na informační schůzku k zahraničním cestám (Erasmus+, pracovní stáže), která se uskuteční za přítomnosti paní Dany Gronychové (zahraniční oddělení PřF UP), a to v úterý 19.3.2019 od 10.30 hod. v učebně LP 1026.

Na motýly bylo zaměřeno Lepidopterologické kolokvium v prostorách přírodovědecké fakulty, kterého se zúčastnili špičkoví odborníci především z České republiky a Slovenska, zástupci státní správy, rostlinolékaři, lesníci i amatérští sběratelé hmyzu. Dvanáctý ročník pořádala katedra ekologie a životního prostředí.

Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP vyhlašuje výběrové řízení na studentské pobyty ERASMUS v akademickém roce 2019 – 2020 na následujících univerzitách:


Polytechnic Institute of Coimbra, Coimbra College of Agriculture, Coimbra, Portugalsko
,
Nabízené studijní programy – mj. i environmental technology and management, biotechnology. Kurzy v angličtině budou upřesněny po jednání s univerzitou v průběhu letního semestru.

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko

Problematika ekologie a životního prostředí je na Katedře ekologie a environmentalistiky.

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko,
Problematika ekologie a životního prostředí je na Katedře biologie a ekologie.

Universidad Miguel Hernández de Elche, Španělsko,
Jedná se studium ekologie, životního prostředí a dalších biologických disciplín.

Výběrové řízení se uskuteční už 19. 2. 2019 v 10.30 hodin v knihovně katedry ekologie a ŽP (1. poschodí hlavní budovy v Holici). Tak neváhejte...

Akademický svět podle studie potřebuje systémovou změnu, která opustí současnou posedlost po kvantitě a posílí roli akademické obce ve společnosti. Důvěryhodnost vědy v posledních desetiletích podkopává prudce rostoucí počet odborných časopisů a v nich publikovaných článků, z nichž ale jen malá část má opravdový přínos pro vědecké poznání. Upozornili na to autoři mezinárodní studie nazvané "The Art of Scientific Performance" uveřejněné v prestižním časopisu Trends in Ecology and Evolution, na které se podílel i Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty.

Hydrobiolog Martin Rulík z Univerzity Palackého v Olomouci upozorňuje na nedostatek vody v krajině. Výsledkem jsou tendence k suchu a přehřívání. „Nemůžeme se na vodu dívat jako na něco, co je potřeba z krajiny rychle odvést, jako to bylo v padesátých letech,“ říká člen různých poradních orgánů.

Když se na mě studenti obracejí, ptám se jich, jestli si třeba vypínají sprchu, když se mydlí. Nebo drobnosti: umýt brambory a vodu pak použít na splachování záchodu. Ale k záchraně vody v krajině to nepřispěje. Jde o to, že bychom tyto návyky měli učit především mladou generaci. Děti by měly vidět, že rodiče jen tak neplýtvají vodou, že nezaléváme pitnou vodou zahradu. Pokud si to trochu vštípí a budou za 25 let fungovat v politice, bude myšlení úplně někde jinde. Jinak je potřeba, aby informace byly dostupné a každý se mohl rozhodnout.

O nedostatku vody v krajině, o kanálu Dunaj–Odra–Labe a o spoustě dalších zajímavých informací se dozvíte ve článku v Hanackých novinách.

AOPK ČR, Oddělení maloplošných zvláště chráněných území hledá Ekologa se specializací na vodní ekosystémy.

Na čem budete pracovat:
např. na odborném vedení a koordinace plánování ochrany a péče o vodní ekosystémy v chráněných územích v ČR,agendě související s naplněním projektu AOPK ČR „Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice“ podpořeným z OP ŽP 2014-2020, včetně prezentace dosažených výsledků, atd.

Předpokládaný nástup a místo výkonu práce: 1. března 2019; ústředí AOPK ČR, Praha, Kaplanova 1, Chodov.

Zájemci mohou zasílat strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a dalšími povinnými podklady (jedná se o výběrové řízení na volné služební místo, které se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě) do 3. února 2019.

Máme pro Vás další nabídku zaměstnání, tentokrát od společnosti Ecological consulting zabývající se posuzováním vlivu na životní prostředí, která aktuálně hledá botanika.

Požadavky na zaměstnance:
· VŠ vzdělání přírodovědného směru se zaměřením na botaniku
· předchozí pracovní zkušenost v oblasti ochrany životního prostředí výhodou
· aktivní zájem o problematiku životního prostředí
· aktivní práce v programech GIS a CAD výhodou
· vysoké pracovní nasazení
· samostatnost
· řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Nástup dle dohody. Pro více informací pište na ecological@ecological.cz.

 

 

Vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na XII. ročník Lepidopterologického kolokvia, které proběhne ve čtvrtek 31.1.2019. Konference je určena všem zájemcům o řád motýlů (Lepidoptera). Prezentované budou aktuální témata vědy a výzkumu z oborů ekologie, ochrany přírody, taxonomie a faunistiky motýlů. Konference se pravidelně účastní profesionální i amaterští odborníci z České a Slovenské republiky, studenti, zástupci státní správy a ochrany přírody i laická veřejnost. Po předchozích zdařilých setkáních v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Zvolenu a Košicích bude následující ročník kolokvia probíhat opět na Moravě, tentokrát v prostorách nové budovy Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

Věříme, že XII. ročník Lepidopterologického kolokvia bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu. Za organizátory se na společné setkání v Olomouci těší

Tomáš Kuras
Monika Mazalová
Lukáš Weber

Přijímací zkoušky pro rok 2019/20 byly prominuty. V případě naplnění počtu uchazečů bude rozhodovat průměr. Více informací o studiu na naší katedře můžete najít na webu v sekci pro uchazeče, nebo na akcích Gaudemaus v Brně (23.-26.10) či dnech otevřených dveří konaných 7.12.2018 a 19.1.2019. Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Administrativní poplatek činní 690 Kč, mezní termín pro podání přihlášky je do 28. února 2019.

Dne 27. listopadu proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení výsledků XVI. ročníku Soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji, pořádaném Krajským úřadem JMK a Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání.

V této tradiční soutěži opět zazářili studenti Katedry ekologie a ŽP:

Bc. Kamil MARALÍK obsadil 2. místo v kategorii BP se svou prací "Vliv dlouhodobého managementu na uchycení poloparazitů rodu kokrhel v travních porostech"

Mgr. Gabriela SKOUPÁ obsadila 1. místo v kategorii DP se svou prací "Distribuce vybraných druhů terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras"

Gratulujeme!

Anotace všech přihlášených prací můžete vidět ve vydaném sborníku.

Dovolujeme si Vás pozvat na velice zajímavou přednášku na téma: Nelehký úděl městských druhů živočichů - zateplování a skla

Na co se můžete těšit? Malá ochutnávka ... ztráty úkrytů/hnízdišť spojené s nešetrnými rekonstrukcemi budov a mortalita v důsledku kolizí s prosklenými plochami jsou v současnosti hlavními příčinami ohrožení chráněných druhů synantropních ptáků i netopýrů. Přednáška je zaměřená na technická opatření kterými je možné zachovávat hnízdiště/úkryty na budovách a předcházet zbytečným úhynům ptáků na prosklených plochách. Shrnuje více jak desetileté zkušenosti České společnosti ornitologické a České společnosti pro ochranu netopýrů, i současný stav této problematiky v ČR (legislativa, dotační
tituly, praktické stavební realizace atd.).

Vstup na akci je volný.

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pedagoga volného času pracoviště Středisko ekologické výchovy Švagrov.
Hlavní zaměření činnosti:

  • příprava a realizace ekologických výukových programů v oblasti ochrany životního prostředí a v tématech trvale udržitelného rozvoje (pro všechny věkové kategorie)
  • příprava metodických materiálů k ekoprogramům
  • vedení exkurzí do přírody a tematických přednášek

Termín a místo výběrového řízení:

  • středa 12. prosince 2018, od 9:00 hod. (o přesném čase Vás budeme informovat telefonicky) pracoviště SEV Švagrov, Vernířovice 172

Písemné přihlášky (včetně všech příloh) zasílejte na SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,
17. listopadu 2, 787 01 Šumperk, k rukám ředitelky PhDr. Petry Müllerové, Ph.D., nejpozději do
10. prosince 2018.

Již příští týden startuje celorepubliková popularizační akce nazvaná Týden vědy a techniky v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky. Akci zaštiťuje Akademie věd ČR. Katedra ekologie a ŽP pro Vás připravila bohatý program. Těšit se můžete jak na dopolední cvičení určené zejména pro studenty středních i základních škol, tak na podvečerní besedy s vybranými hosty. Už teď se můžete těšit na doc. Martina Rulíka, předsedu České limnologické společnosti, který nám vysvětlí jak je to vlastně s vodou nebo dále na doc. Martina Konvičku z Entomologického ústavu Akademie věd ČR, jenž nás zavede do tajů biodiverzity. Pozvání přijali také RNDr. Milan Veselý, který nás zavede za plazy Jižní Ameriky a RNDr. Vlastimil Kostkan, se kterým se budete moci vydat po stopách ochrany přírody.

Přednášky budou probíhat v hlavní budově Přírodovědecké fakulty na ulici 17. listopadu. Vstup na akci je volný.

Program přednášek:

Refaunace, deextinkce a syntetická biodiverzita: Ochranářské sci-fi, nebo realita?
doc. Martin Konvička, Ph.D.
5.11. od 17:00 h, učebna 2.005 (druhé patro)

Za plazy Jižní Ameriky
RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
6.11. od 17:00 h, učebna 3.003 (třetí patro)

Ochrana přírody – od aristokratické záliby k vědeckému oboru
RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.
7.11. od 17:00 h, učebna 3.003 (třetí patro)

Voda v krajině - máme jí dost nebo málo?

doc. Martin Rulík, Ph.D.
8.11. od 17:30 h, učebna 3.005 (třetí patro)

V rámci dopoledního programu jsou pro studenty středních a 2. stupně základních škol připraveny 60-90 minutové programy:

1) Život ve vodě aneb co tu plave?
Jaký hmyz můžeme najít ve vodě? Co se skrývá pod pojmem bentos? Jak kupříkladu pracovat s determinačními klíči? Odpovědi na tyto a další otázky se studenti dozvědí v rámci praktického cvičení.
2) Tajemná herpetologie
V rámci této přednášky s praktickými ukázkami se studenti dozvědí nejen o novinkách v oblasti herpetologie, ale také o metodách používaných i nově vyvíjených určených pro monitoring druhů. Prakticky se také naučí základům manipulace se zvířaty v terénu vč. determinací českých druhů.
3) GIS aneb umíš si vytvořit mapu?
Co se skrývá zkratkou GIS? Může Vám být tento systém nápomocen? Jak se s ním pracuje a co vše je vněm možné dělat? Odpověď na tyto a další otázky jsme pro studenty připravili v rámci cvičení.
4) Chemická analýza přírodních vzorků
Dnes již víme, že určité látky nám v přírodě mohou dělat problémy. V rámci tohoto cvičení se studenti naučí, jak prvky nebo sloučeniny analyzovat, stanovovat jejich koncentrace a zejména jaký vliv má jejich přítomnost na životní prostředí.

Pro bližší informace o programech a registraci na dopolední program se prosím obracejte na Mgr. Lukáš Webera na adrese lukas.weber@seznam.cz.

K dalšímu velkému úspěchu pro Katedru ekologie a ŽP přispěl dr. Martin Dančák, který v týmu biologů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Výzkumného ústavu rostlinné výroby objevil a popsal nový druh rostliny. Thismia kelabitiana, česky hvězdnatka kelabitská, je již desátým novým rostlinným druhem, který se olomouckým a pražským biologům na Borneu podařilo nalézt. A to se museli koukat pořádně, jelikož rostlina je velmi drobná, nanejvýš 18 cm vysoká s průměrem květu pod 2 cm. Název objevené rostliny odkazuje na oblast Kelabitské vysočiny. „Tato oblast jako jedna z mála v malajské části Bornea byla dosud ušetřena kácení lesů, a proto patří mezi biologicky nejhodnotnější oblasti celého ostrova. Také lokalita nově objevené hvězdnatky leží na dřevařské koncesi a jen několik málo kilometrů od nejbližších dřevařských cest," doplnil Martin Dančák.

Tím však úžasná zpráva nekončí! Po neuvěřitelných 151 letech se tomuto týmu totiž teprve podruhé v historii podařilo znovuobjevit jiný druh hvězdnatky - Thismia neptunis, rostliny dorůstající 9 cm, která svým bizarním vzhledem zcela vybočuje z představ, které lidé o rostlinách většinou mají. Mohlo by se jednat o vlajkový druh, tedy druh atraktivní jak pro veřejnost, tak i účinný nástroj ochrany tropického deštného lesa jako celku.

Máme pro Vás opět další nabídky zaměstnání. AOPK ČR a Správa CHKO Poodří hledají zájemce o práci na pozici:

1) ornitolog - 1/2 úvazku
Pracovní náplň: praktická ornitologie - práce v terénu, zpracování dat
Požadované dovednosti: Znalost vizuální a akustické identifikace ptáků. Schopnost aplikace základních metod mapování, monitoringu a inventarizace ptáků (metody bodového, liniového a hladinového sčítání, metody mapování hnízdních okrsků), schopnost sestavení kompletního seznamu druhů z lokality. Flexibilní pracovní doba v závislosti na požadované metodice pro daný druh nebo skupinu ptáků (brzké ranní, večerní a noční terény). Řidičský průkaz B.

Místo působení: prioritně ptačí oblasti Poodří, sídlo ve Studénce nebo v Ostravě
Období: cca duben 2019 až cca září 2023

2) koordinátor opravy rybníků - 1/2 úvazku

Pracovní náplň: komunikace se zhotovitelem, partnery, vlastníky, dozorování prací
Požadované dovednosti: komunikativnost, samostatnost, flexibilita, mobilita v terénu, schopnost základní orientace v technické dokumentaci, řidičský průkaz B

Místo působení: PR Bažantula, sídlo ve Studénce
Období: cca duben 2019 až cca září 2020

V případě zájmu kontaktujte přímo vedoucího střediska Dr. Jana Klečku.
Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
AOPK ČR, Správa CHKO Poodří
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava
tel. 608463451, e-mail: jan.klecka@nature.cz

Informační místo zaměřené na propagaci studijní nabídky Univerzity Palackého bylo otevřeno v prostorách partnerské univerzity S. Toraighyrov Pavlodar State University v kazašském Pavlodaru. Univerzitu Palackého reprezentoval i Bořivoj Šarapatka z Katedry ekologie a životního prostředí.

"Naše spolupráce s kazašskou univerzitou byla zahájena již v roce 2014 a je zaměřena zejména na ekologii a životní prostředí, geografii a geoinformatiku. Při opakovaných výjezdech na tuto univerzitu si odborníci z přírodovědecké fakulty připravili specializované přednášky a uspořádali kurz zaměřený na využití GIS při mapování půd," uvedl Bořivoj Šarapatka. Univerzita Palackého připravuje kurz zaměřený na ochranu životního prostředí v zemědělství a s kazašskou univerzitou probíhají jednání o postoupení práv na překlad českých studijních materiálů.

Hledáte práci? Možná máme pozici pro Vás. AOPK ČR, Oddělní péče o přírodu a krajiny - RP SCHKO Poodří, vypisuje výběrové řízení na pozici krajinného ekologa se zaměřením na dendrologii. Případná smlouva je na dobu určitou do 31.12.2022.

Místo výkonu práce: Ostrava, Trocnovská 2
Předpokládaný nástup: 1.11.2018
Deadline žádosti: 25.10.2018

Náplní práce bude odborné posuzování, konzultace a navrhování opatření v oboru dendrologie, zajišťování agendy krajinotvorných programů a také výkon státní správy.

Jak uspokojit potřeby rostoucí populace a současně minimalizovat dopad na životní prostředí je zásadní otázkou v oblasti udržitelného využívání půdy a krajiny. To se jasně odráží v agendě OSN a jejich Cílech udržitelného rozvoje (Sustainable Developmeng Goals, SDGs), které zdůrazňují potřebu (1) dosáhnout potravinové bezpečnosti, (2) podporovat udržitelné zemědělství a hospodářský růst a (3) zastavit degradaci půdy a pokles biologické rozmanitosti. Dosažení těchto kritických cílů, např. zvýšením zemědělských výnosů a optimalizací hospodaření v krajině, je spojeno s řadou environmentálních a socioekonomických problémů v různých prostorových měřítkách. Na nejnovější poznatky v této problematice se zameřuje zvláštní vydání časopisu Environmental Research Letters, jehož editorem je i Tomáš Václavík z Katedry ekologie a ŽP.

Dovolujeme si Vás pozvat na zajímavou habilitační přednášku v oboru ekologie Mgr. Stanislava Korenka, Ph.D. na téma Ekologie pavoučích parazitoidů ze skupiny Polysphincta, genus-group napříč světem (Ichneumonidae, Ephialtini).

Datum a čas
2. října od 13h

Místo
Budova A-47, Šlechtitelů 27, učebna 215 (1. patro)

Máte zájem si přivydělat a dozvědět se něco o hospodaření v lese? Pak pro Vás máme možnost brigády. Jedná se o stavbu oplocenky a následné zalesnění. Brigáda je určena jak pro kluky (stavba), tak pro holky (výsadba), max. 6 osob. Ubytování a stravování zajištěno (zdarma).

Kdy?

od 11. října do 14. října

Kde?

Benecko v Krkonoších

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Kontakt:

Tomáš Havlíček, 603 893 212, havlicek@fontes.cz

Vážené a vážení,


baví-li Vás práce s dětmi a mládeží a dovedete-li si představit, že byste učili či pracovali na Středisku ekologické výchovy či Domě dětí a mládeže, pak jsou tu právě pro Vás určené didaktické předměty vyučované naším absolventem Mgr. Jiřím Vorlíčkem, vedoucím pracoviště Kamenná (http://www.lipka.cz/kamenna), které spadá pod proslulou brněnskou Lipku – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. V tomto semestru se vyučují předměty Základy didaktiky environmentální výchovy (EKO/ZDEV1) a Environmentální aspekty výuky na školách (EKO/EAVS). Zápis je možné uskutečnit do 23.9

Přemýšlíš, jak příjemně strávit léto a zároveň získat praxi v oboru? Staň se stážistou na Lipce! Budeš se podílet na přípravě a realizaci příměstského tábora a zdokonalíš si znalosti v praktické zahradní pedagogice nebo také ve zpracovávání plodů zahrady.

Kdy se budou tábory konat?
TAJEMNÁ ZAHRADA 9.– 13. ČERVENCE 2018 PRACOVIŠTĚ ROZMARÝNEK PRO DĚTI 7-10 LET
ZAKLETÉ STUDÁNKY 16.– 20. ČERVENCE 2018 PRACOVIŠTĚ LIPOVÁ PRO DĚTI 6-8 LET

V případě zájmu se obracejte na kontaktní osobu: Ing. Martin Šrom (mob. +420 777 872 473)

Global Change Research Institute seeks for a specialist in plant water relationships.
The position is available from summer 2018.

Your work will be focused on measurement of sap flow using thermal method. You will visit regularly our forest ecosystem stations to install and maintain the sap flow measurement systems, collect and process data. Ph.D studies are available in the frame of this position.  
The position will be open until it is occupied.

Please send a motivation letter, a structured CV and a contact to referees (subject: plant water relations – assistant) to jobs@czechglobe.cz.

Zajímáte se o studium, výzkum a/nebo výuku v USA?
Ucházejte se o prestižní Fulbrightovo stipendium!


Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži přímo u Fulbrightovy komise. Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

Univerzita Palackého pořádá informační schůzku, na které zájemcům poskytne užitečné tipy pro podání žádosti o Fulbrightovo stipendium.


PONDĚLÍ 25. ČERVNA
9:00-10:00
FILOZOFICKÁ FAKULTA, KŘÍŽKOVSKÉHO 10, MÍSTNOST 1.25

Více informací: christopher.medalis@upol.cz

Dear colleagues,

We would like to inform you about the upcoming Summer School "Archetype Analysis in Sustainability Research” organised during 8-12 October, 2018 at the Resource Economics Group, Humboldt-Universität zu Berlin.

The training is primarily offered to scientists on a PhD and postdoc level. In addition, senior level researchers interested in broadening their skills in archetype analysis are welcome (see more information in the announcement).The summer school provides a cutting-edge introduction to archetype analysis by internationally leading experts. The approach will be trained by hands-on applications, accompanied by an introduction to and training of suitable analytical methods (Qualitative Comparative Analysis or Cluster Analysis), and further developed.

The application deadline is June 29, 2018.

Nové přístupy v ochraně přírody (“New Conservation“) nabádají k většímu zohledňování ekosystémových služeb (ES) v chráněných územích. Je ovšem využívání ES v souladu s předmětem ochrany, pro který byla chráněná území vyhlášena? Nová studie, zpracovaná ve spolupráci s kolegy z Helmholtzova centra pro environmentální výzkum (SRN) a University of Leeds (VB), analyzující data z 3757 ptačích oblastí evropské soustavy NATURA 2000 naznačuje, že využívání ES má většinou negativní dopad na ochranářské cíle. Výjimkou jsou ES související s pastvou, ale jejich vliv v ptačích oblastech se různí podle typů biotopů a biogeografické oblasti.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., oddělení společenského rozměru globální změny (pracoviště V Jirchářích 149/6, Praha 1) hledá pracovníky na pozici výzkumu problematiky adaptací na změnu klimatu ve městech a přírodě blízká (ekosystémová) řešení a na pozici výzkumu ekosystémových služeb.

Termín uzávěrky přihlášek: 31.7.2018

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem, motivačním dopisem a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu -  jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice)

Ačkoliv rys ostrovid patří stále mezi nejrozšířenější velkou šelmu českých lesů, málokomu se podaří tuto šelmu spatřit. Nebýt úspěšného reintrodukčního programu na Šumavě, možná by trvale žil jen v našich karpatských horách, na Moravě a ve Slezsku. Oproti populárnějším vlkům je mnohem horší kolonizátor nových oblastí. Najdou se však výjimky, jako je například rys Kryštof v Moravském krasu.

O pozoruhodném životě naší největší kočkovité šelmy, nových poznatcích i přetrvávajících hrozbách bude přednášet a debatovat dne 11.6.2018 od 18h v Coffe library ve Zbrojnici v Olomouci Miroslav Kutal, akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně a koordinátor programu Šelmy v Hnutí DUHA. Vstup volný.

Katedra biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, vypisuje výběrové řízení na  pozici 1. místa docenta nebo odborného asistenta, oboru botanika vyšších rostlin (úv.1,0 ).
Předpokládaný nástup: září 2018 (příp. dle dohody).
Přihlášky s ověřenými doklady o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti, odborným životopisem a výpisem z RT zasílejte na adresu: romana.prausova@uhk.cz
 

SCCS Europe provides a unique opportunity for students and early career researchers to present results, exchange ideas,and enjoy the company of others, including brilliant experts.

Key speakers and tutors include:
•Andrew Pullin, Centre for Evidence-Based Conservation at BangorUniversity
•Francisco Moreira, CIBIO-InBIOResearch Network in Biodiversity and Evolutionary Biology, University of Porto
•Lynn Dicks, University of East Anglia
•ZselykeMolnos, EcopsychologyInstitute, Hungary
•Barbara Mihók, University of Szeged, Hungary
•Péter Batáry, University of Göttingen

Important deadlines:

•30th May: Abstract submission deadline
•15th July: Registrationdeadline

place: Tihany (Lake Balaton), Hungary
date: 4-8September, 2018

1st circular SCCS Tihany2018

SCCS Europe 2018

Společně s Jihomoravským krajem vyhlašuje Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, 16. ročník mezioborové soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Absolventi bakalářského a magisterského stupně z podzimu 2017 a jara 2018 mohou vyhrát až 10.000 Kč, publikovat ve sborníku a získat mezioborové kontakty a zpětnou vazbu na svoji práci.

Uzavírka přihlášek je 30. června 2018.

Detailní informace naleznete na http://www.lipka.cz/soutez-DP.

 

 

Právě vyšlo 3. přepracované vydání Zoologie obratlovců (Gaisler J, Zima J). Od prvního (1983) i druhého (2007) vydání této komplexní zoologické učebnice se výrazně změnily názory na systematiku a fylogenezi, ale i na ekologii a chování obratlovců. Objevily se nové obory, jako vývojová genetika nebo molekulární fylogenetika. Třetí vydání vychází z původních textů, ale předkládané informace jsou přizpůsobovány novým poznatkům a názorům. Byla přijata fylogenetická koncepce považující bezlebečné kopinatce za bazální skupinu strunatců. Významně jsou přepracovány části věnované fylogenezi paryb, paprskoploutvých ryb, plazů a ptáků. U těchto taxonů byly v poslední době získány nové znalosti vycházející především z podrobných molekulárních analýz. U každé velké skupiny obratlovců je doplněna krátká kapitola s poznatky o genomu a jeho evoluci. Na všech taxonomických úrovních jsou opraveny údaje o počtech známých druhů a jejich případném stupni ohrožení. Řada dalších drobných úprav přispívá k aktualizaci prezentovaných poznatků.

Na konci dubna se na UP uskuteční už 53. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO).  V letošním roce se do jeho tří soutěžních kategorií přihlásilo rekordních 4 432 snímků z celého světa.Velkým událostem a osobnostem ze světa vědy a výzkumu budou patřit i biografický snímek Jane nebo epická rodinná podívaná Skrytý oceán 3D. První jmenovaný z produkce National Geographic líčí mimořádný životní příběh vědkyně Jane Goodall, která se 45 let intenzivně věnovala průlomovému výzkumu chování šimpanzů. Skrytý oceán je zase rozmáchlou výpravou ve formátu 3D, příběhem výzkumníka Jeana-Michela Cousteaua. Syn slavného oceánografa se svým týmem několik let používal nejmodernější podmořskou techniku, aby získal revoluční záběry z dění na dně moří a oceánů.

Naučit se efektivně získávat z dat relevantní informace, správně interpretovat výsledky a porozumět filozofii statistického zpracování dat, to vše je cílem odborného kurzu statistiky, jehož první část mohou absolvovat akademičtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů UP již letos v květnu. Kurz je určen všem, kdo chtějí provádět kvalitní a validní statistické analýzy dat. Je vhodný jak pro ty, kteří se statistickou analýzou dat teprve začínají, tak i pro zkušené uživatele statistiky, kteří si potřebují své postupy ujasnit či potvrdit nebo chtějí konzultovat své problémy.

Přihlášky na kurz zasílejte na email alena.jarosova@upol.cz do konce března. Dotazy týkající se odborné náplně kurzu zasílejte na email eva.fiserova@upol.cz.

Dovolujeme si Vás pozvat na Vernisáž výstavy fotografií mokřadů mezinárodního významu ČR u příležitosti Evropského zasedání smluvních stran Úmluvy o mokřadech, která se uskuteční 19. března v 10h před budovou Krajského úřadu v Olomouci.


A současně bychom Vás rádi pozvali na soutěžní přehlídku videosnímků o mokřadech, která se bude konat ve čtvrtek 22. března od 20h v konferenčním sále hotelu Clarion. Vstup na obě akce je volný.

 

 

Světoví vědci už podruhé varovali před zhoršujícím se stavem planety, k němuž lidstvo přispívá neustálým vyčerpáváním přírodních zdrojů a dalšími činnostmi. Situace není nadále udržitelná. Dochází k masivnímu úbytku přírodního prostředí a stanovišť pro mnohé živočichy a rostliny. Prostředí degraduje, což má za následek vymírání druhů. Objevují se mrtvé zóny a lidé mají horší přístup k pitné vodě, ať už kvůli suchu, nebo kvůli znečištění zdrojů. Zároveň populace na naší planetě strmě stoupá. Jsme aktuálně na zhruba 7,5 miliardách, což je o dvě miliardy více, než bylo před 25 lety v době vydání první publikace. (zdroj: zpravy.idnes.cz).

Autoři výzvy upozorňují, že nejde o alarmistickou akci, ale o shrnutí zásadních trendů. Zvláště závažný je podle nich vývoj týkající se odlesňování Země, přelidnění, rozvoj zemědělství, produkce skleníkových plynů a také vymírání druhů, patrně šestého velkého za posledních 540 milionů let. "Zahráváme si s naší budoucností," píší vědci. Nedaří se podle nich dostatečně razantně a globálně redukovat emise CO2, zavádět zdroje obnovitelné energie, chránit životní prostředí před znečištěním, ale i zaváděním cizích, takzvaně invazivních druhů ničících ekosystémy. Od roku 1992, kdy vědci vystoupili s prvním velkým varováním, se již lidstvo v lecčems poučilo (například zmírnilo potíže s ozónovou vrstvou), ale mělo by se vzdělávat a konat daleko více, aby zamezilo devastaci pozemské biosféry.