Úvodní slovo

Děkan přírodovědecké fakulty ocenil autory vědeckých prací i pedagogy

Deset autorů prestižních vědeckých publikací a dva vynikající pedagogy ocenil ve středu děkan přírodovědecké fakulty Ivo Frébort. Stejně jako loni zamířilo nejvíce cen do Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM).

"S radostí vidím, že jsme na fakultě schopni vygenerovat kvalitní práce. Už jen pro jejich zařazení do soutěže platí přísná pravidla. Navzdory tomu se sešlo tolik prací, že jsme nemohli ocenit všechny. Snažili jsme se zohlednit oborové zastoupení a zachovat poměr mezi přehledovými články a mezi fulltextovými články obsahujícími originální data," uvedl proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti Zdeněk Dvořák. Celkem bylo do soutěže navrženo 50 prací.

Oceněny mohly být pouze autoři článků, které se podle databáze Web of Science umístily v časopisech s impaktním faktorem, jejichž hodnota je mezi horními deseti procenty časopisů dané oborové kategorie. Vybrané práce se však pohybovaly v horních pěti procentech, a často dokonce v horních dvou procentech v dané kategorii. Děkan oceňuje pouze principiální autory, tedy první nebo korespondující autory, kteří mají na fakultě nadpoloviční úvazek a v afiliaci uvedou přírodovědeckou fakultu jako svoje hlavní pracoviště.

"Především bych chtěl panu děkanovi a celému týmu, který o oceněních rozhodoval, poděkovat. Je to známka toho, že práci asi neděláme špatně," uvedl Štěpán Kment z RCPTM, který ocenění obdržel za práci v Chemical Society Reviews. Spolu s kolegy se v ní zabývali fotoelektrochemickým štěpením vody a především využitím dvou základních materiálů, které jsou považovány v této oblasti za nejperspektivnější. A sice oxidu titaničitého a oxidu železitého. "Práce vznikla ve spolupráci s Patrikem Schmukim, který je v tomto oboru jeden z nejvýznamnějších vědců. Ačkoliv byl tento článek publikován teprve nedávno, citačně si vede velmi dobře. Podle posledních dat je to druhý nejcitovanější článek v daném čísle," uvedl Kment. Seznam všech oceněných autorů je dostupný zde.

Jako každoročně děkan ocenil i vynikající pedagogy. Cenu získali Jaroslav Burian z katedry geoinformatiky a Ivan Chajda z katedry algebry a geometrie.

"Je to pro mě velmi významné, chápu to jako ocenění prakticky mé celoživotní práce na fakultě. Cenu jsem nečekal, bylo to pro mě příjemné překvapení. Měl jsem opravdu velkou radost," uvedl Chajda.

Věda a výzkum

Univerzitní studentská grantová soutěž IGA
Již po deváté vyhlásil rektor grantovou soutěž s cílem podpořit projekty realizované studenty magisterských a doktorských studijních programů a financované z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu může být akademický pracovník nebo doktorand, školicím pracovištěm musí být Univerzita Palackého. Každý řešitel může předložit do soutěže pouze jeden projekt. V této výzvě není možné žádat o investiční prostředky. Minimální výše finančního limitu na projekt je 250 tisíc korun, peníze lze čerpat pouze v roce 2018.
Přihlášky podávejte elektronicky prostřednictvím OBD portálu  do 15. ledna do 17:00 v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Pro přihlášení použijte stejné heslo jako pro přístup na univerzitní portál. Na hlavní stránce IGA a FRUP naleznete průvodce aplikací, směrnici rektora č. SRB3-13-7, kterou se soutěž řídí, i formální hodnoticí kritéria. Podmínky soutěží jednotlivých fakult jsou dostupné zde.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Uzavření ročníku před SZZ / obhajobou
Upozorňujeme studenty, kteří půjdou v lednu nebo únoru ke státnicím nebo obhajobě, na povinnost uzavřít ročník na studijním oddělení nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby. Na konkrétní termín se přihlašujte ve STAGu.

Doktorské studium
Žádáme studenty doktorského studia, kteří budou žádat o zásadní změny týkající se jejich studia (např. přerušení studia, změnu školitele, změnu formy studia atd.), aby nechali žádost nejprve zaevidovat na podatelně fakulty a pořídili si kopii žádosti.
Studenti, kteří se rozhodnou ukončit studium na vlastní žádost, nechť tak učiní nejpozději do 25. dne v měsíci z důvodu administrace spojené s vyplácením stipendií.

Cena rektora UP
Stejně jako v minulých letech i letos mohou studenti přihlásit svou obhájenou bakalářskou nebo magisterskou práci či odborný článek do soutěže o Cenu rektora UP. Oceněny budou také nejhodnotnější studentské sportovní výkony tohoto akademického roku. Pro účast v soutěži je třeba podat přihlášku do 15. prosince. Všechny náležitosti přihlášky včetně formulářů a podrobnějších informací naleznete zde

Cena Crytur 2018 - soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách
Společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket.cz ocení autory nejlepších magisterských prací zaměřených na materiálové vědy. Do 15. května je možné do soutěže přihlásit diplomovou práci s předpokládaným termínem obhajoby letos v období od 1. července 2017 do 30. června 2018. Oceněni budou úspěšní studenti i vedoucí diplomové práce. Práce může být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Podrobné informace najdete zde.

Studijní oddělení bude v době vánočních svátků od 22. prosince do 1. ledna uzavřeno.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Francouzská vládní stipendia a stáže 2018
Francouzské velvyslanectví v České republice nabízí studentům českých univerzit možnost získat stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři. Své přihlášky mohou zájemci zasílat do 16. března. Podrobné informace naleznete zde.

Akademický senát PřF UP

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 13. prosince od 13:00 v zasedací místnosti děkanátu. Na program bude volba děkana přírodovědecké fakulty. Bližší informace jsou zveřejněny zde.

Provoz fakulty

Provoz personálního a mzdového oddělení před koncem roku
Nejpozději do středy 13. prosince do 12:00 je třeba na personální a mzdové oddělení fakulty odevzdat následující doklady:

Na personální oddělení (Ing. Pokorná, Mgr. Vašková) odevzdávejte:

  • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v tomto roce
  • nové DPP a DPČ

Na mzdové oddělení (paní Pěčková, paní Kristková) odevzdávejte:

  • dovolenky, neschopenky, doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
  • návrhy na vyplacení mimořádných odměn
  • návrhy na jednorázové úpravy osobních ohodnocení
  • požadavky na stravenky a Unišeky+
  • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2017

V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 13. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do pondělí 2. ledna do 12:00. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtárně, tj. ve středu 3. ledna.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 19. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 20. prosince do 12:00.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 22. prosince, po Novém roce od 2. ledna. Pokud nebude třeba z vaší strany nic osobně konzultovat a budete chtít doklady na oddělení jen odevzdat, velmi uvítáme respektování klidu na zpracování mzdových údajů na účtárně; k předání dokladů využijte interní pošty - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě za vrátnicí.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 10. ledna dle rozpisu, který obdrží zaměstnanci hromadným e-mailem v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Protože není v časových možnostech PaM zajistit osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině, velmi uvítáme, pokud se zaměstnancem-cizincem k podpisu prohlášení přijde i kolega z jeho pracoviště, který by překlad zajistil.

Provoz ekonomického oddělení před koncem roku
Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám odevzdejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 15. prosince.

Originály daňových dokladů/faktur, pokladní doklady, CP, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do pátku 15. prosince. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2017.

Provoz podatelny před koncem roku
15. prosince
bude podatelna otevřena od 7:00 do 11:30.
19. prosince bude podatelna otevřena od 7:00 do 11:30.
Pošta k odeslání se bude vybírat pouze do 11:00.

22. prosince bude podatelna otevřena od 7:00 do 10:00.
Schránky s obyčejnou a doporučenou poštou se naposledy vyberou v 11:45.
Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 2. ledna.

 

Provoz fakulty před koncem roku
Budovy na Envelopě i v areálu Holice budou od 23. prosince do 1. ledna uzavřeny
.
Hlavní budova na Envelopě bude od 27. do 29. prosince otevřena od 7:00 do 17:00 pouze pro zaměstnance. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste jejím zaměstnancům, ti pak předají informace pohotovostní službě správy budov.

Děkan uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty pracovní volno na středu 27. prosince.

Různé

PosPos
Ještě jednou srdečně zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na Posemestrální posezení u vánočního punče, písniček a předvánočního guláše. Se zimním semestrem se budeme loučit v úterý 19. prosince od 12:00 ve foyer fakultní budovy na  17. listopadu.Pozvánku najdete zde.

Klub deskových her DoUPě Olomouc hledá nové členy! Přijďte si zahrát každé úterý od 17:30 a každý čtvrtek od 16:30 do učebny 1.033 (i ve zkouškovém období). Na místě je k dispozici zhruba 200 her. Pokud tam zrovna tu svou nenajdete, můžete se poptat i na domácí zásoby pravidelných účastníků, nebo sami přinést svou oblíbenou hru a naučit ji ostatní. Aktuální informace a novinky najdete na klubovém facebooku. Kontaktovat členy klubu můžete i emailem: kdholomouc@seznam.cz.

Svaz Českých knihkupců a nakladatelů oslovil vedení vysokých škol ve snaze upozornit na problematiku porušování autorských práv autorů odborných textů a učebnic. Ve svém dopise uvádí, že nedostatečný respekt k autorským právům vede mimo jiné k významnému poklesu produkce kvalitní odborné literatury i učebnic. Text doplňuje posudek Ústavu státu a práva AV ČR, který specifikuje dovolené způsoby užití autorských děl, určuje zákonné výjimky z ustanovení autorského zákona, které lze ve vymezeném rozsahu aplikovat na školskou praxi, uvádí praktické příklady některých nedovolených způsobů užití díla i možné postihy při porušování autorských práv. Celý text si můžete přečíst zde.

Poslední letošní Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 22. prosince 2017.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 23. listopadu 2017 nabývá účinnosti následující vnitřní norma UP:
R-B-17/06 - Příprava a schvalování Strategických dokumentů na UP

Dnem 1. prosince 2017 nabývají účinnosti následující vnitřní normy UP:
R-B-17/07 - Standardy pro institucionální akreditaci a standardy studijních programů na UP
R-B-17/08 - Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Dnem 7. prosince 2017 nabývá účinnosti následující vnitřní norma UP:
K-B-17/09 - Organizační zabezpečení výplat mezd a stipendií v roce 2018 na UP     

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)