Úvodní slovo

Milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

blíží se opět konec kalendářního roku a toto období obvykle mnohé z nás svádí k bilancování. Jsem velmi rád, že naše fakulta má za sebou úspěšný rok. Zájem uchazečů zůstává stabilní navzdory úbytku maturantů, snížili jsme počty studentů, kteří ve skutečnosti ani studovat nechtěli, naši posluchači i letos zaznamenali úspěchy v tuzemských i mezinárodních soutěžích či na konferencích. I když je stále co zlepšovat, mnozí naši studenti mají zájem o svoji fakultu, o čemž svědčí například jejich účast v soutěži Hýčkejte svoji Přírodu. Fakultě se daří i finančně, zejména díky aktivitám v oblasti vědy a výzkumu, a byli jsme opět velmi úspěšní s našimi žádostmi o grantovou podporu. V příštím roce i těch následujících bude pokračovat řešení projektů na podporu výuky a studijního prostředí v celkové hodnotě přes 400 milionů korun. 

Adventní doba je ale i tou nejlepší příležitostí k tomu, abychom mysleli na naše bližní. Proto jsem rád, že jsme se opět setkali s našimi seniory a poděkovali jim za přízeň, kterou svojí alma mater stále věnují. I letos jsme se zapojili do tradiční Vánoční sbírky, jejíž výtěžek dostaly děti z olomouckého Klokánku. S radostí mohu konstatovat, že i tentokrát jste byli velmi štědří a děti najdou pod stromečkem zabalené puzzle, stavebnice, dřevěné hračky, dětské knížky, plyšové hračky, volné vstupenky do Pevnosti poznání, ale také praktické věci pro denní potřebu - trvanlivé potraviny a nápoje, oblečení s oblíbenými filmovými hrdiny, teplé zimní boty, papuče, hygienické a školní potřeby. Poděkování patří nejen všem, kteří do sbírky přispěli, ale také její organizátorce Martině Oulehlové z katedry botaniky.

Užijte si vánoční svátky způsobem, který je vám milý. Do nového roku vám přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Ivo Frébort
Děkan

Věda a výzkum

Dílčí a závěrečné zprávy GAČR
Dílčí a závěrečné zprávy projektů Grantové agentury České republiky vyplněné prostřednictvím webové aplikace GRIS podávejte elektronicky na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Lence Harendarčíkové, email: lenka.harendarcikova@upol.cz v následujících termínech:

  • dílčí zprávy: do 11. ledna
  • závěrečné zprávy: do 26. ledna

Název souboru, který byl vygenerován při konverzi do formátu PDF, je nutné zachovat. Podrobné informace k podání naleznete zde

Veřejná soutěž TA ČR - THÉTA
Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na výzkum ve veřejném zájmu, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a projekty zaměřené na podporu dlouhodobých technologických perspektiv v energetice. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektů jsou shrnuty v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které naleznete zde.
Potvrzení o odeslání projektového návrhu do systému ISTA zašlete do 4. ledna do 10:00 na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Lence Hárendarčíkové na email: lenka.harendarcikova@upol.cz.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Personální změny na studijním oddělení
Ze studijního oddělení odchází Pavlína Langerová. Na její pozici nastoupí v lednu nová pracovnice, Hana Štefanová. Než si paní Štefanová převezme agendu, obracejte se prosím na studijní referentky dle příslušnosti k níže uvedeným katedrám:
Martina Karásková - studenti katedry informatiky
Marcela Vykydalová - studenti katedry algebry a geometrie
Jitka Hanzlíková - studenti katedry matematické analýzy a aplikací matematiky

Uzavření ročníku před SZZ / obhajobou
Upozorňujeme studenty, kteří půjdou v lednu nebo únoru ke státnicím nebo obhajobě, na povinnost uzavřít ročník na studijním oddělení nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby. Na konkrétní termín se přihlašujte ve STAGu.

Doktorské studium
Žádáme studenty doktorského studia, kteří budou žádat o zásadní změny týkající se jejich studia (např. přerušení studia, změnu školitele, změnu formy studia atd.), aby nechali žádost nejprve zaevidovat na Podatelně PřF UP a pořídili si kopii žádosti.
Studenti, kteří se rozhodnou ukončit studium na vlastní žádost, nechť tak učiní nejpozději do 25. dne v měsíci z důvodu administrace spojené s vyplácením stipendií.

Studijní oddělení bude v době vánočních svátků ve dnech 22. prosince - 1. ledna uzavřeno.

Akademický senát PřF UP

Akademický senát fakulty vyhlásil na svém prosincovém zasedání nové děkanské volby. Návrhy kandidátů na funkci děkana přírodovědecké fakulty podávali členové akademické obce do čtvrtku 21. prosince. Kandidátní listina bude zveřejněna 3. ledna, až volební komise obdrží souhlas/nesouhlas navržených osob s kandidaturou.  Kandidáti představí své vize na shromáždění akademické obce v aule přírodovědecké fakulty ve středu 10. ledna, čas bude upřesněn. Samotná volba děkana se uskuteční 17. ledna. Volební komise zůstává ve složení: doc. Marek Jukl, dr. Tomáš Fűrst a Jakub Žák. Podrobné informace o podávání návrhů včetně vzorů jsou dostupné na fakultních webových stránkách

Provoz fakulty

Personální změny na děkanátu PřF
Od prvního ledna nahradí Věru Netukovou na pozici asistentky děkana paní Silvie Polánková, tel: 4009, email: silvie.polankova@upol.cz. Děkujeme paní Netukové za vykonanou práci, pozitivní energii a nasazení a přejeme mnoho spokojených let ve zdraví a plné síle. Na pozici asistentky tajemnice fakulty nastoupí Vladimíra Gužiaková, tel: 4021, email: vladimira.guziakova@upol.cz.

Fakultní webové stránky v angličtině
Oddělení vnějších a vnitřních vztahů již od dubna intenzivně pracuje na vzniku anglické verze fakultních webových stránek. Vedení fakulty plánovalo jejich spuštění na únor příštího roku, již dnes ale můžete brouzdat testovací verzí stránek. Tvůrci ocení konstruktivní zpětnou azbu. Své podněty zasílejte vedoucí oddělení Mgr. Dagmar Petrželové na email: dagmar.petrzelova@upol.cz.

Dnem 21. prosince 2017 nabývá účinnosti následující norma PřF UP:
PřF-B-17-02  Hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců PřF UP.

V UP Share byla zveřejněna vzorová Smlouva o reklamě a propagaci. Stáhnout ji můžete zde

Různé

Zpravodaj bude od ledna připravovat oddělení vnějších a vnitřních vztahů. Vycházet bude každých 14 dní na začátku pracovního týdne v pondělí, na první vydání v novém roce se můžete těšit 22. ledna.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 21. listopadu 2017 byl MŠMT ČR zaregistrován níže uvedený vnitřní předpis UP:
A-10/2011-ÚZ03 - Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci (III. úplné znění) -  účinnost dnem 28. listopadu 2017.

Dnem 19. prosince 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
R-B-17/14 - Akreditace a schvalování studijních programů a akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP

Dnem 20. prosince 2017 nabývají účinnosti následující normy UP:
K-B-17/15 - Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2017 na UP
R-B-17/12 - Rektorské volno ve dnech 27.-28. prosince 2017     

Dnem 21. prosince 2017 nabyla účinnosti následující norma UP:
B3-17/1-PR-N01 - Novela č. 1 - Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018     

Dnem 26. prosince 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
R-B-17/13 - Quality assessment procedures and methods at UP     

Dnem 1. ledna 2018 nabývají účinnosti následující normy UP:
R-B-17/10 - Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru a obálek + objednávkový formulář     

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)