Úvodní slovo

Fischerovo stipendium - další kamínek v mozaice internacionalizace fakulty

V letošním akademickém roce jsme na přírodovědecké fakultě přijali ke studiu celkem šest zahraničních Ph.D. studentů na Fischerovo stipendium a celý program bude pokračovat i v dalších letech. Zahraniční studenti budou mít zaručeny stejné podmínky jako studenti českých programů, stipendium jim ale navíc umožní zaplatit i školné ve výši 4000 Euro.

Celý program je dotován děkanem přírodovědecké fakulty ze stipendijního fondu, a školicí pracoviště tak budou moci získat zájemce o jejich obor z celého světa. To je samozřejmě prospěšné pro všechny strany: na fakultě vznikne další článek v budování mezinárodní komunity, studenti českých programů si zvyknou na komunikaci v anglickém jazyce, jednotlivá vědecká pracoviště budou mít při navazování vědeckých kontaktů co nabídnout.

Určitě největším přínosem je celý program pro samotné zahraniční studenty. Ti pocházejí ze zemí, kde studium zadarmo rozhodně není samozřejmost, a proto jsou silně motivování uspět. Pro univerzitu bude mít program smysl i v tom, že se jedná o další důležitý krok k jejímu zviditelnění na mezinárodní úrovni. V našich krajích není tak velkorysý stipendijní program běžným jevem na rozdíl od prestižních škol v cizině, kde zahraniční studenti tvoří významnou část celkového počtu.

Zahraniční studenti u nás byli jistě i v předchozích letech a jsou i na jiných tuzemských školách, často je to ale tak, že jsou zařazeni do českých programů. Nicméně pokud půjde vývoj v našem vysokém školství správnou cestou, je vypsání stipendií pro nadané zahraniční studenty tou správnou volbou, která se z dlouhodobého hlediska vyplatí. Aby to tak bylo, musí si pracoviště dobré studenty vybrat a my musíme získat potřebné zkušenosti s udržitelností celého programu. Pak budeme mít v Ph.D. studiu zhruba deset procent excelentních zahraničních studentů.

Zdeněk Hradil
proděkan pro mezinárodní záležitosti

Věda a výzkum

 • Program Zéta podpoří nastupující generaci mladých vědců
  Technologická agentura České republiky vyhlásila první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Soutěž je tematicky zaměřena na reálnou spolupráci mladých výzkumných pracovnic a pracovníků při řešení konkrétních výzkumných projektů se subjekty z aplikační praxe ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. Program klade důraz na to, aby např. závěrečné práce v rámci vysokoškolského studia byly vypracovávány na upotřebitelná témata, jejichž závěry a výstupy je možné dále rozvíjet a uplatnit v aplikacích.
  Soutěže se mohou zúčastnit nejméně čtyřčlenné týmy studentek a studentů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let. Součástí řešitelského týmu je mentor starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi z akademické nebo aplikační sféry. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu naleznete zde. Návrhy projektů je možné podávat do 4. května na oddělení vědy a výzkumu k rukám Mgr. Kratochvílové.

 • Cena Jean-Marie Lehna za chemii 2017
  Francouzské velvyslanectví spolu se společností Solvay ocení nejlepší vědecké práce studentů doktorských studijních programů v České Republice se zaměřením na chemii. Bližší informace naleznete zde. Pokud se chcete do soutěže přihlásit, kontaktujte koordinátora soutěže za Univerzitu Palackého, prof. Zdeňka Dvořáka, email: zdenek.dvorak@upol.cz.

 • Cena Sanofi 2017 za farmacii
  Francouzské velvyslanectví ve spolupráci se společností Sanofi vyhlásilo soutěž o nejlepší vědeckou práci českých studentů doktorských studií a mladých českých lékařů v oblasti farmacie včetně jejích biologických a chemických aspektů. Nominace na udělení tohoto ocenění prosím zasílejte prorektorce prof. Jitce Ulrichové, email: jitka.ulrichova@upol.cz. Podrobnější informace naleznete zde.

 • České hlavičky
  I letos můžete motivovat talentované středoškoláky, kterým se věnujete a jejichž práce si zaslouží ocenění a uznání, aby se zapojili do soutěže České hlavičky. O vítězích v pěti různých kategoriích, které zahrnují přírodní vědy, ekonomii, informatiku, praktické projekty, zlepšovací návrhy, vynálezy, technologie i inovace, rozhoduje odborná porota složená z předních českých vědců. České hlavičky jsou také znovu součástí programu EXCELENCE vyhlašovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tento program je určen pro podporu talentovaných žáků a pedagogů, kteří se o nadané žáky starají a vytvářejí jim kvalitní podmínky pro jejich další rozvoj. Uzávěrka nominací je 30. června. Přihlášku do soutěže najdete v příloze č.1, statut soutěže najdete zde. Případné dotazy zasílejte na email: nosek@ceskahlava.cz.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Uzavření ročníku před SZZ / obhajobou
  Upozorňujeme studenty, kteří půjdou v květnu a červnu ke státnicím nebo obhajobě, na povinnost uzavřít ročník na studijní oddělení nejpozději tři týdny před termínem státnic či obhajoby.

 • Kontrola zapsání SZZ předmětů do STAGu
  Žádáme studenty, kteří budou v letošním akademickém roce skládat státní závěrečné zkoušky nebo obhajoby, aby si zkontrolovali zapsání státnicových předmětů/obhajoby do STAGu. Bez zápisu těchto dat se STAGu neotevře nabídka konkrétních termínů k přihlášení.

 • Doktorské studium
  Z důvodu nepřítomnosti Mgr. Karáskové od 19. dubna do 17. května 2017 žádáme katedry a studenty, aby veškeré plánované akce nahlásili Mgr. Karáskové s předstihem už nyní. Po dobu její nepřítomnosti bude základní administrativu a neodkladné záležitosti vyřizovat Marcela Vykydalová.

 • Dnes končí hlasování o Fakultu roku 2017. Pokud jste ještě nestihli hlasovat pro svou alma mater a podělit se o názor na kvalitu studia a prostředí, které naše fakulta nabízí, máte možnost tak učinit zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

 • Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA
  Studenti a absolventi vysokých škol, kteří do 1. září získají alespoň bakalářský titul, mohou požádat o vládní stipendium pro pokračování studia nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě nebo pouze jednoroční hostování. Nejobvyklejší je kategorie "visiting research student", která je určená pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. disertační práci. Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny, MBA a LLM. Podrobné informace včetně přihlášky najdete zde v sekci Fulbrightova stipendia.

 • Stipendia na Slovensku
  Stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty v akademickém roce 2017/2018 jsou určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů i pro akademické a výzkumné pracovníky z České republiky i některých dalších vybraných zemí, kteří aktuálně v České Republice působí. Uzávěrka pro podávání žádostí je 30. dubna do 16:00. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Provoz fakulty

 • Ve fakultním areálu v Holici začala přípravná část první etapy Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury. Vzhledem k tomu, že 31. března končí období vegetačního klidu, práce započaly kácením dřevin. Celkový koncept revitalizace areálu včetně výsadby nových prvků zeleně bude realizován v termínu květen 2017 až září 2018.

 • Dovolená v Jeseníkách
  Pro zájemce o rekreaci ve školicím středisku přírodovědecké fakulty v Karlově pod Pradědem jsme níže vypsali některé zajímavé volné termíny. Aktuální volnou kapacitu objektu a ceny ubytování naleznete na webových stránkách fakultního zařízení, kde lze rovněž provést závaznou rezervaci.
  Objekt je skvělým výchozím bodem pro poznávání krás pohoří Hrubého a Nízkého Jeseníku. Je vybaven šesti pokoji s celkovou kapacitou 20 lůžek, společnou kuchyní, společenskou místností a sociálním zařízením. Ubytování mohou využít zaměstnanci a studenti univerzity, jejich rodinní příslušníci i zájemci mimo UP. Případné dotazy zasílejte na email: dagmar.petrzelova@upol.cz.
  Volné termíny: 28.4.-1.5., 16.-18.6., 23.-25.6., 30.6.-5.7.

Různé

 • Chcete si připomenout atmosféru letošního plesu přírodovědecké fakulty? Není nic jednoduššího! Klikněte sem a prohlédněte si fotky. Děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru a dobrou náladu.

 • Red Hat Czech Open House 2017
  Chcete se seznámit s nejnovějšími technologiemi a trendy v oblasti open-source softwaru? Chcete získat informace o kultuře nebo pracovních příležitostech v České pobočce společnosti Red Hat? Přijeďte do Brna na Den otevřených dveří, který se uskuteční 5. dubna v sídle brněnské pobočky na adrese Purkyňova 111. Program akce najdete zde. Pořadatelé připravili celou řadu přednášek, workshopů a kódovacích soutěží, během nichž si můžete rozšířit nebo otestovat své znalosti.

 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Olomouci srdečně zve na slavnostní varhanní koncert na počest Alfréda Hirsche, jednoho ze zakladatelů moderní anesteziologie nejen v Olomouci, ale v celé České republice. Koncert se koná 12. dubna v 19:00 v chrámu svatého Mořice v Olomouci. Pozvánku s programem koncertu naleznete zde.

 • Stupkovo kvarteto srdečně zve všechny příznivce krásné hudby na jubilejní koncert, který se koná dnes v 19:00 v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea na Václavském náměstí 3. Během večera zahraje soubor ve složení: Vladimír Žůrek a Martina Fischerová - housle, Jiří Kobza - viola, David Kostrhon - violoncello. Program s výběrem nastudovaných skladeb naleznete zde, dvě díla (opus Cherubiniho a Sindinga) zazní v Olomouci vůbec poprvé. Vstupné je 50 Kč.

 • Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde ve čtvrtek 13. dubna.

Nové vnitřní předpisy

 • Dnem 20. března 2017 nabývá účinnosti následující norma PřF UP:
  A-17/2-MPD - Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory

 • Dne 16. března 2017 byly MŠMT ČR zaregistrovány níže uvedené vnitřní předpisy UP:
  A-3/2017 - Řád výběrového řízení UP; tento předpis nabyl účinnosti 16. března 2017.
  A-3/2007 - Vnitřní mzdový předpis UP - VI. Změny; tento předpis nabyl účinnosti 1. dubna 2017
 • Dnem 17. března 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
  B3-17/1-MPK - Dodatek č. 3 k MPK B3-14/6 - Pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory
       
 • Dnem 20. března 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
  B3-17/4-RR - Stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na UP
       
 • Dnem 30. března 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
  B1-17/1-HN - Nostrifikační řád UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)