Úvodní slovo

Fakulta si díky výsledkům ve vědě polepší

Přírodovědecká fakulta získá v letošním roce z institucionální podpory 529,8 milionů korun. V porovnání s předchozím rokem si tak polepší o více než 20 milionů korun, a to zejména díky svému vysokému vědeckému výkonu. Definitivní rozdělení financí schválil na svém posledním jednání akademický senát fakulty.

„Jelikož se celková výše příspěvku meziročně opět zvýšila, z hlediska finančního by mělo být pro fakultu vše dobře zajištěno.  Pokračujeme ve vysokém vědeckém výkonu, který je propojený s kvalitní výukou, což mne velmi těší. Rozdělení peněz jsme konzultovali s vedoucími kateder a návrh prošel i ekonomickou komisí,“ uvedl děkan Ivo Frébort.

Největší část celkové dotace činí příspěvek za výsledky ve vědě a výzkumu. V letošním roce se jedná o zhruba 283,4 milionů korun, oproti předchozímu roku je to nárůst o více než 28 milionů korun. V souvislosti se změnou metodiky ministerstva školství se v porovnání s loňskem zvýší příspěvek za studenty a naopak klesne dotace v kategorii K (kvalita výkon). Příspěvek za studenty se zvýší z loňských 177 na letošních 215 milionů korun, v kategorii K meziročně poklesne z 77 na 31 milionů korun. 

V porovnání s předchozím rokem bude fakulta odvádět méně peněz na celouniverzitní aktivity. Loni to bylo 91,5 milionu korun, letos je schválená částka 86 milionů korun. Fakulta letos plánuje více investovat. Z vlastních zdrojů uvolní zhruba 74 milionů korun, o rok dříve to bylo 47,5 milionu korun.

Věda a výzkum

 • Žádáme zájemce o podání projektu do výzvy MŠMT v rámci programu INTER-TRANSFER s uzávěrkou 16. května, aby ohlásili svůj záměr Mgr. Kratochvílové do pátku 5. května do 12:00. Je nutné zajistit podpis rektora na čestném prohlášení a ten nebude v době od 10. do 17. května přítomen.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých, česko-francouzských a česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2018–2019.
  Návrhy česko-německých a česko-rakouských projektů je možné předkládat do 31. května, pro česko-francouzské projekty byla uzávěrka stanovena na 30. června. Podrobné informace k výzvám naleznete zde.

 • Soutěž Česká hlava
  Čeští vědci, konstruktéři i nadaní studenti vysokých škol mohou do 30. června nominovat své práce do 16. ročníku soutěže Česká hlava. Ceny jsou letos vyhlášeny v těchto kategoriích:
  Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna jeden milion korun.
  Cena společnosti Kapsch, cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250. 000 korun.
  Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
  Cena Skupiny ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50. 000 korun.
  Cena Doctorandus - přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50000 korun.
  Podrobné informace včetně statutu soutěže naleznete zde.

 • Cena Wernera von Siemense 2017
  Český Siemens letos ocení vědecké talenty z řad studentů i akademiků – vědců a pedagogů finančními odměnami v celkové výši jeden milion korun. Zájemci se mohou utkat o vítězství v pěti tradičních kategoriích:
  - nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
  - nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace
  - nejlepší diplomová práce
  - nejlepší disertační práce
  - nejlepší pedagogický pracovník
  Soutěžit můžete rovněž o dvě zvláštní ocenění – Nejlepší disertační práce psaná ženou a Ocenění za překonání překážek při studiu. Vypsána je také finanční odměna 5000 korun pro ty, kteří do soutěže doporučí možného budoucího vítěze prostřednictvím jednoduchého formuláře; pořadatelé jej následně sami osloví.
  Své práce a projekty můžete do soutěže přihlásit nejpozději 27. listopadu. Podrobné informace naleznete zde.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Uzavření ročníku před SZZ / obhajobou
  Upozorňujeme studenty, kteří půjdou v květnu nebo červnu ke státnicím nebo obhajobě, na povinnost uzavřít ročník na studijním oddělení nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby.

 • Sportovní den
  Upozorňujeme studenty, že 10. května bude studijní oddělení uzavřeno.

 • Promoce
  Žádáme studenty, kteří se budou chtít zúčastnit červnových promocí, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách fakulty, od 15. června zde bude zveřejněn také přesný harmonogram promocí.

 • Souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční od 25. září do 13. října.  Přihláškový formulář najdete zde.
  Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 3. září.
  Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří mají zájem o jiný region, si musí praxi zprostředkovat sami. Současně musí požádat ředitelství školy o souhlas s konáním souvislé pedagogické praxe, který škola potvrdí na formuláři přihlášky, jenž je rovněž dostupný po rozkliknutí výše uvedeného odkazu.
  Souvislá pedagogická praxe je zajištěna pro studenty, kteří ji absolvují v uvedeném celouniverzitním termínu. Případné dotazy zasílejte na jana.slezakova@upol.cz.

 • Přihlaste svou práci do soutěže Věda pro zemi
  Národní zemědělské muzeum, s.p.o. vyhlašuje druhý ročník soutěže  Věda pro Zemi o nejlepší bakalářské, diplomové a disertační práce s agrárně historickou tematikou zaměřené například na venkov, zemědělství, krajinu, etnografii a tradice, rozvoj venkova a regionální rozvoj, vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství. Cílem soutěže je ocenit tvůrčí aktivitu studentů a zvýšit jejich zájem o zveřejňování výsledků svého bádání. Uzávěrka přihlášek včetně odevzdání prací je do 30. června 2017. Přesné znění podmínek soutěže a přehled 12 soutěžních okruhů najdete zde

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

 • Stipendium v Japonsku
  Na základě mezivládní dohody mohou studenti využít nabídky stipendijních pobytů v Japonsku. Jedná se o postgraduální stipendia v délce 18 až 24 měsíců a o stipendia k absolvování vysokoškolského studia, na která lze nastoupit v roce 2018. Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 19. května do 12:00 na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Zásilku je třeba označit slovy JAPONSKO - STIPENDIA. Každého uchazeče musí ministerstvu doporučit příslušná škola. Formuláře a informační materiály japonské strany jsou k dispozici zde. Podrobné informace naleznete zde.

Provoz fakulty

 • Informace pro studenty i pedagogy
  V následujícím období vstupují v platnost normy a předpisy, které jsou součástí Hodnocení vnitřní kvality UP. Jedno z kritérií, které má velkou váhu je hodnocení výuky. Proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti žádá garanty studijních oborů, aby zajistili v co největší míře účast na evaluaci výuky vyučovaných předmětů, a současně oslovuje studenty, aby se neváhali do této evaluace zapojit. Podle účasti studentů při evaluaci výuky bude fakulta následně posuzována při akreditačních řízeních.
  Základní otázky pro hodnocení předmětů, které spadají do příslušného semestru, se objeví po přihlášení studenta v systému EDIS , kam se student hlásí stejně jako do "portálu" nebo "IS STAG" pod svým přihlašovacím jménem.

 • Školení řidičů referentských vozidel, které je třeba mít platné pro užívání služebního vozidla i pro možnost využití svého soukromého vozidla ke služebním účelům, se uskuteční 16. května od 9:00 do 10:30 v aule právnické fakulty, tř. 17. listopadu 6, budova B. Platnost školení je dva roky, absolvovat ho mohou noví zaměstnanci univerzity i stávající, kterým platnost školení řidičů letos propadá. Další školení se bude konat v říjnu.

Různé

 • Spolek TREND vozíčkářů Olomouc stále hledá dobrovolníky pro celostátní sbírku Zasukované tkaničky na služby a pomoc zdravotně postiženým. Letošní jarní ročník sbírky se uskuteční ve dnech 22. a 23. května.  Hlavním, ale ne jediným posláním sbírky, je získávání finančních prostředků na dofinancování služeb pro zdravotně postižené a materiální pomoc při pořizování kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků. Aktivizace samotných zdravotně postižených k činnosti ve svůj vlastní prospěch je dalším důvodem k uspořádání sbírky, která, jak věří spolek Trend, pomůže také obrátit zájem veřejnosti k problematice života se zdravotním postižením. Podrobné informace naleznete zde a na www.tkanicka.cz. Těšíme se na vás, pište na vaculikova@trendvozickaru.cz.

 • Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde v pátek 19. května.

Nové vnitřní předpisy

 • Dnem 11. dubna 2017 byl MŠMT ČR zaregistrován níže uvedený vnitřní předpis UP:
  A-15/2013
  - Řád celoživotního vzdělávání UP  (I. úplné znění ze dne 11. dubna 2017)
 • Dnem 4. května 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
  B3-17/6-RR
  - Rektorské volno dne 10. května 2017 - Sportovní den

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)