Úvod

Setkání s rektorem
Přírodovědecká fakulta pořádá ve čtvrtek 11. října od 14 hodin v aule fakulty veřejnou debatu rektora UP se zaměstnanci a studenty fakulty na téma "Představy vedení UP o novém vysokoškolském ústavu a jiná témata". Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Zahájení semestru
Jako každý rok se mezi studenty přírodovědecké fakulty i letos objeví řada nových studentů prvních ročníků bakalářských studijních oborů. Aby byl pro ně vstup jednodušší, připravil pro ně studentský spolek Pospol "Zahájení semestru s Pospolem", které se uskuteční v úterý 18. září v zasedací místnosti děkanátu od 15 hodin za přítomnosti proděkana Karla Hrona. Součástí setkání bude i prohlídka fakulty s Ondřejem Kolářem ze správy budov.   

Věda a výzkum

Veřejná soutěž MPO TRIO
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo veřejnou soutěž na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. O podporu mohou žádat podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. Elektronickou přihlášku je třeba vyplnit a odeslat v informačním systému MPO do 31. října do 12:00, písemnou žádost včetně příloh podávejte cestou fakultního oddělení vědy a výzkumu do pátku 26. října do 12:00. Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. ledna 2019. Více informací naleznete zde.

Soutěž na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů řešených ve spolupráci s SÚJV s předpokládaným zahájením řešení v roce 2019 - Projekty 3 + 3 . Návrhy a zprávy o řešení projektů se doručují do 3. prosince 2018. Více informací zde.

Čestné uznání rektora autorům odborných knih 2018
Rektor opět ocení autory vybraných odborných knih v oborech přírodních, lékařských, humanitních a společenských věd. Návrh na čestné uznání může podat každý zaměstnanec univerzity včetně autora. Oceněny mohou být publikace, které splňují kritéria vyhlášení a byly vydané v loňském nebo letošním roce. Do soutěže naopak nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice. Publikace dodávejte v tištěné podobě doplněné průvodním listem v elektronické podobě na oddělení vědy a výzkumu do 1. října. Podrobnosti zde.

FRUP
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci - FRUP. Soutěž se řídí směrnicí rektora č. B3-13/5-SR. Vyhlášení soutěže zde; termín pro odevzdání návrhů je 31. října 2018 do 17 hodin.

Fulbrightovy programy na rok 2019 - 2020
V rámci Fulbright Specialist Program můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA, uzávěrka přihlášky je 1. října 2018, více zde.
Fulbright Core Program - uzávěrka je 1. listopadu 2018, stejně jako pro Fulbright Masaryk Program v juniorské i seniorské kategorii; více info zde a zde.
Po celý akademický rok můžete zvát v rámci Inter-country travel na jedno až vícedenní hostování v rámci konference, přednášky nebo workshopu Fulbrightovy stipendisty, kteří během tohoto roku pobývají v Evropě; více info zde.
Můžete zvát na přednášky i stávající stipendisty Fulbrightova programu, kteří budou tento rok v ČR, seznamy zde.

Horizon 2020
Evropská komise vyhlásila nové kolo výzvy Twinning v rámci Horizon 2020 (Identifikátor výzvy WIDESPREAD-03-2018). Podrobnější informace o výzvě naleznete zde, portál účastníků zde.
Návrhy lze podávat do 15. listopadu 2018. Je to velmi zajímavá příležitost, jak se zapojit do projektů Horizon 2020 a získat prostředky na podporu mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními vědeckými pracovišti.

Program bezpečnostního výzkumu ČR
Ministerstvo vnitra vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/1-VS). Návrhy projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podávejte k rukám Mgr. Aleny Jarošové, oddělení vědy a výzkumu, tel.: 585634011, e-mail: alena.jarosova@upol.cz, do pondělí 8. října do 12:00. Podrobné informace včetně zadávací dokumentace a příloh naleznete zde.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Studijní plány na akademický rok 2018/2019
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2018/2019 jsou umístěné na webových stránkách fakulty: http://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1555

Zápis předmětů do STAGu
Zápis předmětů do STAGu pro akademický rok 2018/2019 je nutné udělat do 23. září 2018.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2018.

Promoce
Žádáme studenty, kteří se stali úspěšnými absolventy v období srpen - září 2018 a budou se chtít zúčastnit listopadových promocí, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách PřF https://www.prf.upol.cz/pl/studenti/dulezite-terminy/, kde koncem října najdete i přesný harmonogram promocí.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia
Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, aby do 30. září 2018 odevzdali studijní plány. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce a školitele do STAGu.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Rozvoj nových zahraničních spoluprací
Rektorát UP poskytl naší fakultě na rok 2018 dodatečné prostředky na rozvoj nových zahraničních spoluprací. Lze z nich hradit výhradně "mobility akademiků a pracovníků fakult s cílem přípravy strategických partnerství/spolupráce u zahraničních partnerů", případně podpořit krátkodobé návštěvy hostujících profesorů související s vytvářením nové spolupráce (v tomto případě lze reálně hradit pouze ubytování, zcela vyloučeny jsou jakékoli osobní náklady). Pokud máte v plánu cestu nebo návštěvu, která odpovídá výše uvedené definici, můžete požádat o (částečnou) finanční podporu u Mgr. Magdalény Ondrušákové, magdalena.ondrusakova@upol.cz . O udělení případné podpory bude rozhodovat proděkan pro mezinárodní záležitosti prof. Dušek, s ohledem na stupeň rozpracovanosti připravované spolupráce, se snahou o rovnoměrné pokrytí oborů a samozřejmě s ohledem na zbývající finanční prostředky. Prostředky jsou omezené a na udělení podpory není právní nárok.

Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku
Rádi bychom upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/2020 je 1. prosinec 2018. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách http://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.

Provoz fakulty

Zvýšení příspěvku na stravování zaměstnanců
Od 1. září 2018 se navyšuje příspěvek ze sociálního fondu na stravování zaměstnanců na 20,- Kč/kus. Příspěvek se týká jak stravenek, tak obědů odebraných v menze UP. Nominální hodnota stravenky zůstává ve výši 85 Kč (55% ceny hradí zaměstnavatel z provozních prostředků, 45% zaměstnanec - na tuto část zaměstnanec obdrží uvedený příspěvek 20,- Kč ze sociálního fondu).

Menza
V rámci rekonstrukce a inovace hlavní menzy na tř. 17. listopadu došlo ke zpoždění na straně zhotovitele. Z těchto důvodů bude provoz hlavní menzy obnoven až o týden později, tedy 24. září. V týdnu od 17. do 21. září bude systém stravování Správy kolejí a menz UP (SKM UP) probíhat ve stejném "nouzovém" režimu, jako tomu bylo od května. V provozu na maximální možný výkon budou satelitní menzy, které se budou snažit uspokojit zvýšenou poptávku na začátku semestru (menza na Lékařské fakultě UP se pro zákazníky otevře 1. října). Skladba jídel zůstává nezměněná, tzn. k výběru bude polévka, 3 hlavní jídla, saláty. V menze Šmeralova pak do 19:30 budou vydávány také večeře.

Kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy
Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2018/2019. Vybrat si můžete z bohaté nabídky, kterou naleznete zde.

Různé

Poděkování
Správa budov děkuje všem, kteří se podíleli na realizacích projektů v roce 2018 na přírodovědecké fakultě i zaměstnancům kateder, kteří pomáhali zajišťovat snadný průběh prací.

Instagram
Instagram je místo, kde můžeme sdílet obsah a spojovat se s lidmi a věcmi, na kterých nám záleží. Od 17. září přírodovědeckou fakultu najdete na prf_upol

Badatel
Projekt Badatel letos opět láká zapálené středoškolské studenty k zapojení do našeho výzkumu formou studentských prací. Děkujeme všem, kteří jsou ochotni se středoškolákům věnovat a ukazovat jim, že věda je krásná a návyková. Zároveň se na naše kolegy obracíme s prosbou o vypsání nových či aktualizaci stávajících projektů v databázi Badatele na www.badatel.upol.cz, abychom i letos mohli navázat na uplynulých dvanáct ročníků. V případě zájmu se obraťte na koordinátora projektu Karla Berku, tel.: 585634769, e-mail: karel.berka@upol.cz, tel. 585634769.

Mobilizace 1938
Pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci zve návštěvníky od 15. září do 14. října 2018 na akci zaměřenou na jednu z nejmytizovanějších událostí českých dějin, tzv. Mnichovskou krizi. Návštěvníci se mohou těšit na modely opevnění, filmové týdeníky, ukázky vojenské techniky, tvůrčí dílny i křest nové knihy Mobilisace 1938 nakladatelství Extra Publishing.

Kroužky
Pokud pro své dítě hledáte kvalitní odpolední program, nabídka vědecky zaměřených kroužků v Pevnosti poznání je tady pro vás.

Kroužek Klub nadaných dětí různorodostí svých aktivit spolehlivě rozvíjí intelektové schopnosti a všeobecný přehled dítěte. Tento školní rok se zaměří na oblast přírodních věd. Zejména na matematiku a fyziku a jejich využití v běžném životě.

Volná místa jsou stále také v Přírodovědném kroužku. Ten je založený na pozorování a zkoumání nejrůznějších přírodních jevů, nerostů, rostlin a živočichů. Děti se mohou těšit také na řadu zajímavých pokusů v biologicko-chemické laboratoři.

Pevnost poznání dále nabízí i řadu pravidelných odpoledních aktivit, které rozvíjí umělecký nebo jazykový talent. Vybírat můžete například z Vědecké výtvarky, kde vaše ratolest potrénuje manuální zručnost, nebo Vědeckého dramaťáku, kde dostane šanci podílet se na vlastním divadelním scénáři a kompletním nastudování divadelního představení. A pokud jste si stále nevybrali, zkuste Dětskou univerzitu. Podrobnosti na www.pevnostpoznani.cz.

Prezentace Astročásticové fyziky
Skupina částicové a astročásticové fyziky ze Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AVČR (SLO) vás zve na prezentaci aktivit a možných témat Bc./Mgr. prací, která proběhne v úterý 25. září 2018 ve 14:00 v zasedací místnosti 2.48 v prvním patře budovy SLO. Pozvánka a podrobnosti na www.jointlab.upol.cz/kvita/AstroCasticovaPrezentace.png

Nové vnitřní normy

Dnem 25. června 2018 nabývá účinnost nová norma:
R-A-18-01 Stipendijní řád UP

Dnem 31. července 2018 byly MŠMT ČR zaregistrovány tyto vnitřní předpisy UP:
R-A-18/02 - Vnitřní mzdový předpis UP

Dnem 7. srpna 2018 nabývá účinnost nová norma:
A5-2017-ÚZ01 Jednací řád AS UP (I.úplné znění z 7.8.2018)

R-B-18-17 Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na UP

Dnem 1. září 2018 nabývají účinnosti normy:
A-15-6-ÚZ01 Metodický pokyn děkana PřF UP k poskytování cestovních náhrad

A-14-8-N03 Novela č. 3 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14-8RD Poskytování příspěvků, darů a půjček ze Sociálního fondu PřF UP v Olomouci

Dnem 5. září 2018 nabývá účinnost norma:
R-B-18-18 Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP

Dnem 7. září 2018 nabývá účinnost norma:
R-B-18-19 Sociální stipendia na UP na období září-prosinec 2018

B3-13-8-SR-ÚZ02 Oběh a zpracování účetních dokladů na UP (II. úplné znění)

Dnem 14. září 2018 nabývá účinnost norma:
R-B-18-21 Ubytovací stipendia na UP na období říjen-prosinec 2018

PrF-B-18-04-UZ01 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci institucionální akreditace na PřF UP (I. úplné znění)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)