Úvodní slovo

Noc vědců na přírodovědecké fakultě navštívilo přes dva tisíce návštěvníků

Vedení fakulty a oddělení vnějších a vnitřních vztahů děkují všem, kteří se zapojili do organizace říjnové Noci vědců.

„Velmi si cením všech, kteří investovali svůj čas a energii do příprav a podíleli se na této tradiční akci. Jsem rád, že se přírodovědecká fakulta těší tak vysoké návštěvnosti a že se rodiče s dětmi přišli podívat, jak lze vědu dělat zábavnou formou," uvedl děkan Martin Kubala, který také Noc vědců navštívil.

Článek k této vědecko-popularizační akci najdete https://www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/noc-vedcu-na-prirodovedecke-fakulte-navstivilo-pres-dva-tisice-navstevniku/.

Věda a výzkum

Veřejná soutěž MPO TRIO
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo veřejnou soutěž na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. O podporu mohou žádat podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. Elektronickou přihlášku je třeba vyplnit a odeslat v informačním systému MPO do 31. října do 12:00, písemnou žádost včetně příloh podávejte cestou fakultního oddělení vědy a výzkumu do pátku 26. října do 12:00. Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. ledna 2019. Více informací naleznete zde.

Termín uzávěrky vstupu do akcí COST
Vzhledem k předpokládanému vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST (LTC), ke dni 1. listopadu 2018, MŠMT stanovuje nejzazší termín na zaslání přihlášek do akcí COST nejpozději do 22. října 2018; více informací zde.

Soutěž na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů řešených ve spolupráci s SÚJV s předpokládaným zahájením řešení v roce 2019 - Projekty 3 + 3. Návrhy a zprávy o řešení projektů se doručují do 3. prosince 2018. Více informací zde.

FRUP a IGA UP
Upozorňujeme, že je potřeba provést kontrolu finančních prostředků u probíhající soutěže a prostředky vyčerpat do konce roku. U projektů IGA je třeba kontrolu zaměřit také na mzdy - 60% a více musí být vyplaceno doktorandům, MŠMT kontroluje právě poměr čerpání 60%:40%.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Zápis předmětů do STAGu
Drobné úpravy předmětů ve STAGu je možné provádět na studijním oddělení nejpozději do 27.10.2018.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27.10.2018.

Imatrikulace
Žádáme studenty prvních ročníků, kteří nebyli na imatrikulaci, aby se dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení podepsat imatrikulační slib.

Promoce
Žádáme studenty, kteří absolvovali v období srpen-září 2018 a mají zájem se zúčastnit listopadových promocí, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách PřF https://www.prf.upol.cz/pl/studenti/dulezite-terminy/#c1553, kde koncem října najdete i přesný harmonogram promocí.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia
Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, kteří ještě neodevzdali studijní plány, aby tak učinili co nejdříve. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma své disertační práce do STAGu a podklady pro zadání disertační práce odevzdali na studijním oddělení.

Výjezdy do zahraničí
Všichni studenti, kteří v rámci studia vyjíždí do zahraničí na dobu delší než 10 dní, jsou povinni nahlásit zahraniční cestu nejméně deset dní před odjezdem paní Daně Gronychové, dana.gronychova@upol.cz, tel.: 585 634 058.

Souvislá pedagogická praxe
Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 18. února 2019 - 8. března 2019. Na webových stránkách cpp.upol.cz bude k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.

Podpořte svoji fakultu a získejte až 10 000 korun!
Propagace přírodovědecké fakulty a zlepšení prostředí na fakultě je cílem fakultní projektové výzvy pro studenty Hýčkejte svou Přírodu!.
Pokud máte nápad jak popularizovat váš obor, zviditelnit fakultu na veřejnosti, vytvořit učební pomůcku, uspořádat výstavu nebo zorganizovat spolupráci se středoškoláky, přihlaste se do výzvy a získejte bezprostředně 500 korun na zahájení projektu a po úspěšné obhajobě až 9 500 korun ve formě mimořádného stipendia. Odborná komise při závěrečné obhajobě posuzuje nápaditost a originalitu návrhu, přínos pro fakultu i kvalitu závěrečné obhajoby výsledků svého projektu. Své návrhy zasílejte průběžně na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz do 31. října 2018. Formulář pro podání návrhu a podrobné informace naleznete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní pobyty v zahraničí
Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Termín odevzdání přihlášek se blíží pro stipendia na základně výběrového
řízení, které je otevřené pro všechny veřejné vysoké školy. Týká se stipendijních míst do následujících zemí:

- Rusko (31.10.2018)
- Německo (15.11.2018)
- Švýcarsko (16.11.2018)
- Izrael (22.11.2018)
- Peru (30.11.2018)
- Maďarsko (30.11.2018)
- Rakousko, program Aktion (30.11.2018)

Případné dotazy zodpoví Ing. Markéta Kráčalíková, e-mail: marketa.kracalikova@dzs.cz, tel.:(+420) 221 850 505. Více informací najdete na stránkách http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_Mezinarodni_smlouvy-Vyberova-rizeni/.
 

Provoz fakulty

Odstávka elektrické energie
Dne 17. prosince 2018 bude po celý den uzavřena budova Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12. Důvodem je provádění prací v rozvodně nízkého napětí, kdy je nutné vypnutí přívodu elektrické energie pro celou budovu. O místu výkonu práce rozhodne vedoucí pracoviště.

Děkanské volno
Děkan přírodovědecké fakulty uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty ve dnech 27. a 28. prosince pracovní volno. Rektorské volno je stanoveno v harmonogramu akademického roku na 31. prosince.

Školení řidičů referentských vozidel pro zaměstnance fakulty, kteří při plnění svých pracovních povinností nebo na služební cestě řídí svá nebo služební vozidla, se uskuteční 25. října od 8:00 do 09:30 v aule právnické fakulty, tř. 17. listopadu 6, budova B. Před aulou budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez čitelně vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině je účast neplatná. Na akci není třeba se předem registrovat. Další školení řidičů referentských vozidel je plánováno na leden/únor 2019. O přesném termínu a čase konání budou zaměstnanci v předstihu informováni prostřednictvím e-mailu.

Různé

Výstava Sbohem, monarchie
Netradiční vzpomínku na habsburskou říši připravila Pevnost poznání a Vědecká knihovna v Olomouci. Od 4. listopadu 2018 se mohou lidé podívat na výstavu nazvanou Sbohem, monarchie a zároveň navštívit pravou vídeňskou kavárnu. Bohatý interaktivní program připomene, že naše české země byly součástí velké říše, kterou obývaly rozmanité národy. Výstava Sbohem, monarchie, která ukáže habsburské mocnářství v letech 1804-1918, bude v expozici Pevnosti poznání až do konce prosince 2018.

Klub deskových her
Klub deskových her DoUPě Olomouc hledá nováčky i ostřílené hráče! Hrajeme každé úterý od 16:45 a čtvrtek od 16:30 v učebně 1.037. Na místě je dispozici zhruba 200 her. V případě, že máte doma svou oblíbenou hru, můžete ji přinést a naučit ji ostatní. Více informací na e-mailu: kdholomouc@seznam.cz nebo na https://www.facebook.com/groups/DoUPeOlomouc/.

Kostelecké inspirování
Jménem Fakulty životního prostředí ČZU bychom Vás rádi pozvali na již 10. ročník konference věnované biologickým, ekologickým, krajinářský, hydrologickým, geoinformačním i mnoha dalším tématům. V letošním roce proběhne konference 22. a 23. listopadu 2018 v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy. Bližší informace o konferenci naleznete na stránkách Fakulty životního prostředí https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6897-veda-a-vyzkum/r-7292-konference/r-8643-planovane-konference/r-8770-kostelecke-inspirovani-2018/r-9839-home. Přihlášení je možné pomocí internetového formuláře na webových stránkách konference do 6. listopadu 2018. Zasílání abstraktů nejpozději do 12. listopadu 2018. Kontakt: Ing. Michal Řeřicha, e-mail: rericham@fzp.czu.cz.

Seznam hodnotitelů
Národní akreditační úřad vyzývá k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. Zájem je též o hodnotitele z řad studentů. Termín je do 31. října. Do Seznamu hodnotitelů může být zapsána pouze osoba, která je všeobecně uznávanou odbornou autoritou v příslušné oblasti vzdělávání nebo studentem a splňuje "Podmínky pro zařazení do Seznamu hodnotitelů", které byly schváleny Radou NAÚ. Podrobnosti najdete v přílohách zde a zde.

Soutěž Solve It:
Buďte součástí týmu, který pomáhá vzdělávacím neziskovým organizacím utvářet budoucnost. Solve It je soutěž případových studií, která vám dává možnost učit se, setkat se s dalšími podobně smýšlejícími vrstevníky, řešit problémy reálného života, dát svým dovednostem podporu a mít skutečný společenský dopad. Vítězný tým vyhraje zpáteční letenky do cíle podle svého výběru.

Termín zaslání přihlášek: 4. 11. 2018
První kolo: 5. - 10. 11. 2018 (online)
Finální kolo: 15. - 16. 11. 2018 v pražské pobočce McKinsey Prague

Více informací zde: https://www.mckinsey.com/cz/careers/upcoming-events/solve-it-2018

Nové vnitřní normy

Dnem 15. října 2018 nabývá účinnost nová norma:

PřF B-18/05 Děkanské volno

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)