Věda a výzkum

Poděkování  za přihlášky do soutěže GAČR
" U příležitosti podání projektů do soutěží GAČR bych rád jménem vedení fakulty poděkoval všem, kteří se na přípravě grantových přihlášek, a to nejen přihlášek do soutěže GAČR, podíleli a podílejí. Ceníme si Vašeho úsilí o získání grantu, Vaší ochoty jít do otevřené soutěže, kdy úspěch není předem zaručen. Naším základním posláním je vzdělávání a výzkum, při jeho naplňování hraje projektová činnost nenahraditelnou roli. Vážíme si Vašeho úsilí a přejeme Vám úspěch nejen při získávání podpory pro Vaše projekty, ale i v dalším Vašem konání.  Přes naši fakultu  bylo do soutěže GAČR podáno 52 přihlášek, další projekty byly podány přes jiné instituce a UP v nich figuruje jako spoluuchazeč, " uvedl proděkan pro vědu a výzkum Karel Lemr.

Personální změna na oddělení vědy a výzkumu
Z oddělení vědy a výzkumu k 30. 4. 2018 odchází Mgr. Lenka Hárendarčíková.

Soutěž Česká hlava
Čeští vědci, konstruktéři a nadaní studenti mohou do 30.června nominovat své práce do 17. ročníků soutěže Česká hlava. Ceny jsou letos vyhlášeny v těchto kategoriích:
Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.

  • Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
  • Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
  • Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
  • Cena  Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.

Nominace prací do soutěže může podat jakákoli právnická či fyzická osoba,  k podání není nutný souhlas zaměstnavatele. Uzávěrka jejich příjmu je 30. června 2018. Bližší informace naleznete zde.

Workshop
Technologické centrum AV ČR zve na workshop pro žadatele a zájemce o granty MSCA s názvem " How to write a competitive proposal for Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships?". Workshop proběhne 22. - 23. května 2018 v prostorách TC AV CR, Ve Struhách 27, Praha 6. Podrobné informace naleznete zde.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Uzavření ročníku před státní závěrečnou zkouškou/ obhajobou
Upozorňujeme studenty, kteří půjdou v květnu/červnu 2018 ke státnicím nebo obhajobě, že si musí přijít uzavřít ročník na studijní oddělení nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby.

Kontrola zapsání státní závěrečné zkoušky předmětů do STAGu
Žádáme studenty, kteří budou v letošním akademickém roce státnicovat/obhajovat, aby si zkontrolovali zapsání státnicových předmětů/obhajoby do STAGu. Pokud nemáte zapsané státnicové předměty/obhajobu ve STAGu, nebudou se Vám nabízet konkrétní termíny na přihlášení.

Uznání předmětů z pedagogického minima (celoživotní vzdělávání)
Upozorňujeme studenty navazujícího jednooborového studia, kteří si při svém hlavním studiu dodělávají pedagogické minimum a v tomto akademickém roce budou z pedagogického minima státnicovat, na nutnost převedení předmětů pedagogického minima z prezenčního studia pod celoživotní vzdělávání. O převedení předmětů žádejte formou klasické žádosti, formulář ke stažení naleznete na webových stránkách fakulty. Žádost doručte na studijní oddělení Mgr. Martině Karáskové.

Doktorské studia
Promoce studentů doktorského studia proběhnout v první polovině června. O přesném termínu budou studenti informování e-mailem.

Soutěž O cenu děkana
V pondělí 30. dubna
vyprší termín pro odevzdání prací do 15. ročníku studentské vědecké soutěže O cenu děkana. Akce se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Soutěž je rozdělena na šest sekcí, z nichž každá má tři kategorie. Doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Jeden student tak může soutěžit až ve dvou sekcích, oborové a posterové. Soutěž je podporována nejen děkanem fakulty, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen. Obhajoba soutěžních prací a vyhlášení vítězů bude ve čtvrtek 3. května. Podrobnosti najdete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

JAPONSKO
Velvyslanectví  Japonska v Praze oznámilo nabídku stipendií s nástupem v roce 2019.

  • Postgraduální stipendia v délce 18 - 24 měsíců
  • Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku 

Vzhledem k tomu, že japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami / v angličtině nebo japonštině) a to do 24. května 2018 do 12:00 hodin na adresu:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Bližší informace naleznete zde.

Provoz fakulty

Změna e-mailové adresy
Ve středu 18. dubna skončila platnost e-mailové adresy tajprf@upol.cz. Pro korespondenci s tajemnicí PřF Lenkou Káňovou lze použít pouze e-mailovou adresu lenka.kanova@upol.cz.

Veletrh vědy a výzkumu
Boříme mýty - pod tímto mottem se v pátek a v sobotu 15. a 16. června uskuteční tradiční Veletrh vědy a výzkumu. Přijďte se podívat v pátek do budovy Přírodovědecké fakulty mezi 9:00 a 15:00 a Pevnosti poznání mezi 9:00 a 17:00 a v sobotu do Pevnosti poznání mezi 9:00 a 18:00. Zájemci s nabídkou zajištění interaktivních stánků s vědeckou tématikou se mohou přihlásit už nyní na e-mailu magdalena.ondrusakova@upol.cz (organizace na hlavní budově) nebo na jitka.dolezalova@upol.cz (pro stánky na PP).

Letní jazykový kurz
Kabinet cizích jazyků pořádá letní jazykový kurz pro zaměstnance a doktorandy v termínu od 9. - 13. července 2018 ve školícím a rekreačním zařízení ve Vítkově - Podhradí. Cena je 3 750 Kč a zahrnuje i ubytování a plnou penzi. Závazné přihlášky zasílejte na lucie.vankova@upol.cz nejpozději do 7. května 2018. Do 10. května je potřeba zaplatit zálohu na pobyt ve výši 1 000 Kč v kanceláři 6.029.

Olomouckou univerzitní menzu čeká rekonstrukce
Na několik měsíců se olomouckým vysokoškolským studentům uzavře menza na třídě 17. listopadu. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce. Posledním dnem, kdy budou mít strávnici možnost v centrální menze poobědvat, je 27. dubna. Prostory budou uzavřeny do 17. září, kdy bude opravená menza slavnostně znovuotevřená. Studenti mohou během rekonstrukce využívat další menzy univerzity (Šmeralova, Křížkovského, Neředín a Holice), které budou nadále fungovat v nezměněném provozu. Místo tradičních osmi pokrmů bude dočasně na výběr ze tří druhů jídel denně. Hlavní pokladna menzy je přesunuta na vysokoškolskou kolej Šmeralova do kanceláře vedoucího koleje.

Různé

Nejlepší narozeninové přání
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž O nejlepší narozeninové přání. Se svými návrhy mohou soutěžit studenti a zaměstnanci UP i absolventi přírodovědecké fakulty. Autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3 000 - 5 000 Kč a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Své návrhy můžete posílat do 15. června 2018 buď elektronicky na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz, poštou nebo po předchozí dohodě osobně Mgr. Magdalénu Ondrušákovou, děkanát PřF, 6. Podlaží, kancelář 6.010, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc.

Týden vědy a techniky
Největší vědecký festival Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky se koná od 5. - 11. listopadu 2018 napříč celou republikou i obory.  V jeho rámci se uskuteční více než 500 akcí, které zahrnují přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, workshopy či vědecké kavárny. Více informací naleznete zde. Pokud se chcete zapojit do programu akce, kontaktujte Mgr. Magdalénu Ondrušákovou na e-mailové adrese magdalena.ondrusakova@upol.cz.

Modul Dalšího vzdělávání pracovníků UP rozšířil jarní nabídku kurzů
Rádi bychom vás informovali, že jsme rozšířili nabídku kurzů pro jarní cyklus modulu Další vzdělávání pracovníků UP. Na kurzy se můžete přihlásit zdarma na portále celoživotního vzdělávání.

Přirozený funkční trénink a moderní trendy ve fitness (FTK)                 28.4.2018             9:00 - 13:00
Počítačové hry -
neproduktivní využití času, umělecká forma nebo učební pomůcka       18.5.2018             9:00 - 14:00
Užití obrazového obsahu ve výuce (PDF)                                               30.5.2018           11:30 - 15:30

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)