Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

doufám, že jste našli během letních prázdnin čas na odpočinek a regeneraci před nadcházejícím akademickým rokem, že pro vás byly obdobím klidu, byť jejich závěr byl snad až příliš dramatický. Fakulta prochází nelehkým obdobím a chtěl bych Vám tímto poděkovat za obrovskou vlnu podpory, které se vedení dostalo v posledních dnech. Vnímám ji jako závazek pracovat pro fakultu tak dlouho, dokud to jen půjde. Je dobře, že mlčící většina přestává mlčet a že je Váš hlas veřejně slyšet, protože fakultu utváří především její zaměstnanci a studenti. Současně je pro mě potěšující zjištění, že přes všechny obtíže je vědecký výkon fakulty srovnatelný s výkony v minulých letech, což svědčí o tom, že pracovní prostředí na fakultě je pro zaměstnance stále na dobré úrovni.

Za vedení fakulty bych Vás chtěl ujistit, že i nadále budeme podporovat Vaši snahu o kvalitní působení na naší společné fakultě.

Za vedení PřF UP

Martin Kubala

Věda a výzkum

EUREKA
MŠMT
vyhlásilo 7. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE (LTE120) pro podávání projektů v rámci podprogramu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Termín pro podávání návrhů je 10. října 2019 do 12:00 na oddělení VaV Miriam Delongové, email: miriam.delongova@upol.cz. Více informací naleznete zde.

Plán spolupráce 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na základě žádosti ředitelství Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) vyhlašuje výzvu k zasílání návrhů do Plánu spolupráce na rok 2020. Podrobné informace najdete zde.

Prostředí pro život
Technologická agentura České Republiky (TA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích v programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život. Termín pro podání návrhů prostřednictvím pracovníka oddělení VaV Ivany Saitzové, e-mail: ivana.saitzova@upol.cz, je stanoven na 16. září 2019. Podrobné informace k výzvě zde.

Program pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce
MŠMT vyhlásilo výzvu pro podávání návrhů společných výzkumných projektů s dobou řešení 2020 - 2021 v rámci Programu pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu. Spolu s ČR se výzvy účastní také Slovensko, Rakousko, Srbsko a Francie. Návrhy se předkládají v anglickém jazyce. Termín pro podávání návrhů je 17. září 2019 na oddělení vědy a výzkumu Miriam Delongové, e-mail: miriam.delongova@upol.cz.

Čestné uznání rektora autorům odborných knih 2019
Rektor opět ocení autory vybraných odborných knih v oborech přírodních, lékařských i humanitních, dále v umění a společenských vědách. Návrh na čestné uznání může podat každý zaměstnanec univerzity včetně autora. Odborná kniha musí formálně splňovat kritéria výsledku "B" dle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (metodika 17+). K zařazení do soutěže dodejte knihu v tištěné podobě a průvodní list v elektronické podobě Mgr. Aleně Jarošové, alena.jarosova@upol.cz na oddělení vědy a výzkumu do pondělí 30. září 2019. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice. Podrobné informace k podávání návrhů jsou k dispozici na https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/rektor-oceni-autory-vybranych-odbornych-publikaci-2/. Průvodní list je k dispozici zde a poučení o zpracování osobních údajů najdou autoři odborných knih zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy
Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2019/2020. Vybrat si můžete z bohaté nabídky, kterou naleznete zde.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 18. září 2019 od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014). Program AS najdete zde.

Pro studenty

Studijní plány na akademický rok 2019/2020
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2019/2020 jsou umístěné na webových stránkách fakulty: http://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1555.

Zápis předmětů do STAGu
Zápis předmětů do STAGu pro akademický rok 2019/2020 je nutné udělat do 30. září 2019.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 25. října 2019.

Promoce
Žádáme studenty, kteří absolvovali v období srpen-září 2019 a budou se chtít zúčastnit listopadových promocí, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k harmonogramu promocí najdete na webových stránkách koncem října.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia
Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, aby do 30. září 2019 odevzdali studijní plány. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce a školitele do STAGu.

Hýčkejte svou přírodu!
Děkan přírodovědecké fakulty na jaře vyhlásil VIII. ročník soutěže Hýčkejte svou Přírodu! pro rok 2019 na podporu studentských projektů na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě. Do výzvy se může zapojit student v prezenční formě bakalářského, magisterského či doktorského studia na PřF UP. V soutěži je možné vyhrát až 10.000 Kč! Podrobné podmínky soutěže i projekty z loňského roku jsou zveřejněny zde.

Provoz fakulty

Nové informační plochy k zapůjčení
Od září jsou k dispozici na vrátnici hlavní budovy fakulty nové informační tabule s klipem (tzv. áčka s oboustranným využitím), na kterých lze umístit plakáty až do velikosti A2. Tabule si mohou zapůjčit organizátoři akcí na této budově. V případě poptávky na zapůjčení většího množství áček je vhodné si je na vrátnici rezervovat (linka 4060 nebo osobně).

Dále byl navýšen počet oboustranných nástěnek na 12 modrých a 5 korkových, které si lze na akce zapůjčit na oddělení vnějších a vnitřních vztahů. Nástěnky jsou využitelné na plakáty až do velikosti A0. V případě zájmu je nutné si nástěnky předem rezervovat na e-mailu magdalena.ondrusakova@upol.cz.

Nové brožury přírodovědecké fakulty
Přes léto oddělení vnějších a vnitřních vztahů vydalo nabídku akcí a přednášek na přírodovědecké fakultě Poznávejte Přírodu! 2019/2020. Zde najdete její elektronickou podobu, tištěnou brožuru je pak možné si vyžádat na magdalena.ondrusakova@upol.cz. O vydání brožury jsme informovali všechny školy poprvé už v polovině léta, podruhé na konci prázdnin, a to s odkazem na její elektronickou verzi. Tištěný materiál se do škol dostává v těchto dnech.

Ve spolupráci oddělení vnějších a vnitřních vztahů a správy budov byla na základě poptávky návštěvníků vydána brožura s technickými údaji o naší hlavní budově na Envelopě. Elektronická verze je k dispozici zde, tištěnou verzi je možné si vyžádat na magdalena.ondrusakova@upol.cz. V brožuře najdete spoustu zajímavostí i pro Vaše návstěvy. Zatím je k dispozici pouze česká mutace.

Administrace webových stránek fakulty
V případě podnětů na změny či doplnění anglických stránek přírodovědecké fakulty se nově můžete obracet na Mgr. Walerii Słowikovou (waleria.slowikova@upol.cz). Administrace českých fakultních stánek, FB, Twitteru a Instagramu zůstává v kompetenci oddělení vnějších a vnitřních vztahů.

Parkování v podzemních garážích a okolí budovy Přírodovědecké fakulty
Prosíme zaměstnance Přírodovědecké fakulty UP, aby respektovali vnitřní normu PřF-B-18/10 a parkování na vyznačených parkovacích stáních pro držitele parkovacích karet PřF a UP. Zde naleznete mapu, která zobrazuje parkovací stání vyhrazená pro držitele těchto karet. V případě, že parkovací karta nebude viditelně umístěna za sklem vozidla, může městská policie uložit blokovou pokutu.

Generální oprava střechy budovy 17. listopadu 1192/12 - Envelopa
Až do konce roku 2019 budou probíhat stavební práce firmy IZOTECH MORAVIA v 6.NP.  Vzhledem k tomu, že smlouva nabyla účinnosti později, nebyly provedeny veškeré práce v místnostech v 5.NP. Práce v dotčených místnostech budou provedeny v příštím roce. O přesném termínu budete informováni.

Upgrade WiFi – PřF UP
V rámci OP VVV projektu „UP Olomouc – upgrade a doplnění WiFi IV. – PřF Envelopa“, který zajišťovalo CVT, bylo doplněno 32 ks aktivních prvků. Náročná realizace probíhá do 13. září 2019, proto je možné, že bude docházet k výpadkům WiFi sítě.

Dále byly připraveny a zpracovány podklady pro výměnu starých stávajících AP na budově z r. 2008/2009, zároveň dojde k doplnění i nových AP, dle požadavků kateder. V současné době je prováděna výměna postupně pracovníky Správy budov. Na jednotlivých katedrách budeme provádět výměnu a doplnění postupně po ucelených úsecích – termín bude vždy domluven předem.

Přístupová zpevněná cesta pro pěší – Envelopa
Během září/října bude realizována nová cesta pro pěší k zadnímu vstupu objektu umístěného v 1.NP nad vjezdem do podzemních garáží a chodník na ul. 17. listopadu. V souvislosti se stavební činností nepředpokládáme žádné omezení, které by souviselo s provozem objektu.

Různé

Noc vědců
Již 27. září 2019 se uskuteční celorepubliková vědecko-popularizační akce Noc vědců, letos na téma Šetrně k planetě. V rámci přírodovědecké fakulty bude pro návštěvníky připraveno na 30 stánků. Těšit se můžete například na chemické pokusy, virtuální realitu nebo pozorování vesmíru z terasy. Dále si můžete vyzkoušet naprogramovat různá zařízení "chytré domácnosti" či otestovat svou angličtinu. Kromě kateder si své stánky připravily i některé fakultní studentské spolky nebo firmy HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o. a Siemens, s.r.o. V jednání je i malování na obličej či ohňová show. Všem za přípravu i zajištění děkujeme! Program bude postupně aktualizován na stránkách www.nocvedcu.cz. Přijďte navštívit fakultu i při jiné než pracovní příležitosti! Akce je vhodná pro všechny věkové skupiny.

Zájmové kroužky v Pevnosti poznání
Pevnost poznání připravila pro děti na zimní a letní semestr zájmové kroužky - Tajemství přírody, Laboratoř poznání, Klub nadaných dětí, Vědeckou výtvarku, Hravé dějiny a Programování. Podrobné informace najdete zde.

Dětská univerzita
Studium na vysoké škole si mohou vyzkoušet děti, které se přihlásí na Dětskou univerzitu v Pevnosti poznání. Díky přednáškám zkušených odborníků mohou získat mimořádný rozhled v různých vědních oborech. Nový semestr Dětské univerzity odstartuje imatrikulací 25. září 2019 a skončí promocí 18. prosince 2019.

Geochemistry and Mineral Deposits
Historicky první studentská konference Geochemistry and Mineral Deposits zaměřená na geochemii a minerální usazeniny se uskuteční od 8. do 9. listopadu 2019 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Termín přihlášení na konferenci je do konce září. Jedním z hostů bude dr. Borovička, který bude přednášet o těžkých kovech v houbách. Veškeré informace včetně registračního formuláře naleznete na webových stránkách konference www.gmd-conf.com.

Informace k využití rekreačního střediska PřF UP v Karlově pod Pradědem
Nabídku ubytování v rekreačním zařízení naší fakulty, které se nachází v malebném prostředí Jeseníků v obci Karlov pod Pradědem, jsme nově zpracovali na stránkách www.karlov.upol.cz. Mimo původních stále platných informací byl na web umístěn ceník účinný od 1. října 2019. Do konce měsíce bude zveřejněn i ubytovací řád se stejným datem účinnosti. Podstatnou změnou pro zájemce je možnost úhrady pobytu nejen platbou v hotovosti, ale také bankovním převodem. Možnost platby kartou prostřednictvím internetové platební brány i přes naše veškeré snahy nakonec zavádět nebudeme z důvodu nemalých poplatků za využití této služby a nízké efektivity.

Aktuálně jsou stále otevřeny pouze rezervace pro r. 2019. Možnost zadání pobytu na r. 2020 bude přednostně pro zájemce z naší fakulty spuštěna během měsíce října. O otevření systému na následující rok budou všichni zaměstnanci PřF UP informováni s předstihem prostřednictvím hromadného e-mailu. Jiný způsob zadání termínu ubytování v rekreačním zařízení, než je použití elektronického rezervačního systému, není možný. Přes veškeré snahy se bohužel spuštění rezervací na rok 2020 nepodařilo podle původního časového plánu nastavit, za což se všem uchazečům o pobyt v Karlově omlouváme.

Nové vnitřní normy

Dnem 1. srpna 2019 nabývá účinnosti vnitřní norma PřF UP:

A-14/8-NO5 - Novela č.5 k Rozhodnutí děkana PřF UP č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a
                      návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci

Dnem 2. srpna 2019 byla MŠMT ČR zaregistrována Novela č. 4 Statutu UP

A-1/2017-ÚZ04 - Statut UP (IV. úplné znění ze dne 2. srpna 2019).

Dnem 12. srpna 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/22 - Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení
                    na UP

Dnem 20. srpna 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/23 - Sociální stipendia na UP na období září - prosinec 2019

R-B-19/24 - Ubytovací stipendia na UP na období říjen - prosinec 2019

Dnem 1. září 2019 nabývá účinnosti vnitřní norma PřF UP:

A-14/8-ÚZ01 - Rozhodnutí děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci č. A-14/8/RD
                     - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v
                        Olomouci (I. úplné znění)

A-14/8-NO4 - Novela č. 4 k rozhodnutí děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci č.
                       A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu
                       Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 23. září 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)