Úvodní slovo

Milé studentky a studenti,

děkan přírodovědecké fakulty vyhlásil Cenu děkana pro nejlepšího pedagoga. Zapojit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia a hlasováním vybrat nejlepší pedagogy. Každý student může nominovat až tři pedagogy, kterým budou podle pořadí přiděleny hlasy s váhou 1,0, 0,7 a 0,5. Hlasování vyžaduje přihlášení do portálu, ale dále je hlasování anonymní. Hlasovat je možné elektronicky na stránkách do konce října. Oceněný bude nejlepší pedagog za každý z pěti oborů (matematika a informatika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, vědy o Zemi).

Věda a výzkum

Cena děkana 2019 autorům rozvíjejícím vědní obor
Děkan PřF ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací. Návrh může podat zaměstnanec nebo student přírodovědecké fakulty prostřednictvím vedoucího pracoviště písemně (formou přihlášky do soutěže) spolu s výtiskem publikace do 30. listopadu na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Aleně Jarošové (alena.jarosova@upol.cz). Předložené publikace musí splňovat následující podmínky:

  • navržený pracovník je zaměstnanec PřF UP s výší úvazku minimálně 0,5 a na práci uvedl afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště
  • navržený pracovník je prvním nebo korespondujícím autorem publikace
  • navržený student studuje prezenční formu studia
  • vědecký časopis, kde je publikována původní vědecká publikace, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90 procent a výše
  • publikace vyšla tiskem v roce 2019. Přihlásit lze i práce publikované v roce 2018, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v loňském roce.

Přihlášku do soutěže a podrobné informace o podmínkách soutěže naleznete zde. Do přihlášky je nutné specifikovat rozdělení ceny mezi jednotlivé spoluautory, kteří svým podpisem na přihlášce potvrdí souhlas s dělením.

Webminář Blockchain for the Next Generation Internet
Evropská komise (DG Connect) zve žadatele připravující projektové návrhy do aktuálně otevřené výzvy Blockchain for the Next Generation Internet (ICT-54-2020) na dva informační webmináře. Výzva má uzávěrku 16. ledna 2020, podrobnosti naleznete zde.

Termíny webminářů

Středa, 23. října 2019
11:30 - 12:30
Přístupový kód: 166 905 917
Heslo: ICT54-webinar1 (42854093 from phones)
Join: https://ecwacs.webex.com/ecwacs/j.php?MTID=m99fcbfca57cc38e573b289d8fc4e6cbb

Úterý, 19. listopadu 2019
11:30 - 12:30
Přístupový kód: 162 043 644
Heslo: ICT54-webinar2 (42854093 from phones)
Join: https://ecwacs.webex.com/ecwacs/j.php?MTID=m2cd73d99541a6a69dc0b21d1172ec76c

Webmináře budou mít podobný obsah a budou nahrávány.

Program ZÉTA
Technologická agentura České republiky (TA ČR)
vyhlásila dne 9. října 2019 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ZÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také žákyň/žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let včetně. Termín pro podání návrhů projektů prostřednictvím pracovnice oddělení vědy a výzkumu Ing. Ivany Saitzové (ivana.saitzova@upol.cz) je stanoven na 19. listopadu 2019. Podrobné informace k výzvě najdete zde.

GAMA 2
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. října 2019 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2. podprogram 2, Seal of Excellence.

Veřejná soutěž je zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, jimiž jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, které obdrželi pečeť Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument fáze 1 v 2. a 3. uzávěrce roku 2019.

Termín pro podání návrhů projektů prostřednictvím pracovnice oddělení vědy a výzkumu Ing. Ivany Saitzové (ivana.saitzova@upol.cz) je stanoven na 19. listopadu 2019. Více informací najdete zde.

Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GAČR
Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR pro nadcházející funkční období, začínající 1. dubnem 2020.

Podrobnou výzvu k nominacím, formulář návrhového listu kandidáta a popis náplně jednotlivých hodnoticích panelů naleznete na webových stránkách.

V případě zájmu pošlete prosím vyplněný formulář s návrhem do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období nejpozději do 25. listopadu 2019 na e-mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Přihlášky do programu Fulbright Specialist
Bylo vyhlášeno druhé kolo přihlášek programu Fulbright Specialist, uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2019. Program je navržen pro krátkodobé pobyty amerických odborníků v rozsahu 14-42 dnů, které se uskuteční v kalendářním roce 2020, a je primárně určen k navázaní nových kontaktů a spolupráce. Program není určen k individuální výzkumné práci, ale především na výuku, inovaci kurikula, studijních plánů, metodologie a další. Náklady na pobyt jsou pro hostitele minimální. Cestu a honorář hradí americká strana, hostitelská instituce zajišťuje pouze ubytování (vhodné je i univerzitní ubytovací zařízení) a stravné (25 USD/den). Detailní informace o programu, instrukce a on-line přihlášku najdete zde.

Studijní pobyty a letní kurzy ruského jazyka
Univerzita Palackého Olomouc
má pro akademický rok 2020/2021 přidělené kvóty na stipendijní místa v Rusku pro studijní pobyty pro studenty BSP a MSP (2 místa) a pro letní kurzy ruského jazyka v roce 2020 (3 místa). Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2019.

Přihlášky se odevzdávají na zahraniční oddělení rektorátu s přiděleným stipendijním místem. Rektorát si stanoví dřívější termín odevzdání formulářů, aby mohl provést předvýběr uchazečů v rámci vysoké školy. K výše uvedenému datu odevzdává rektorát dokumentaci vybraných kandidátů na adresu: MŠMT - Oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce, Odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

Obecné informace k rozpisu kvót naleznete zde.

Rusko dále nabízí 4 místa na studijní pobyty pro studenty DSP a 15 míst na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky VŠ. Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2019. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 23. října 2019 od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014).

Pro studenty

Zápis předmětů do Stagu
Drobné úpravy předmětů ve STAGu je možné provádět na studijním oddělení nejpozději do 25. října 2019.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 25. října 2019. Upozorňujeme studenty, že se dle Směrnice děkana PřF UP (A-17/4-SD) uznávají pouze ty zápočty, kolokvia a zkoušky, které student vykonal v době kratší než dva roky před podáním žádosti o uznání a lze uznat pouze ty zkoušky, které byly hodnoceny stupněm "A", "B" nebo "C".

Imatrikulace
Žádáme studenty prvních ročníků, kteří nebyli na imatrikulaci, aby se dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení podepsat imatrikulační slib.

Promoce
Promoce studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů se konají 8. listopadu v aule PřF. Žádáme studenty, kteří se na promoce přihlásili, aby své studijní referentce poslali e-mailem naskenovaný doklad o zaplacení poplatku za promoce. Harmonogram promocí najdete na webových stránkách PřF.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia
Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, kteří ještě neodevzdali studijní plány, aby tak učinili co nejdříve. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce do STAGu a podklady pro zadání disertační práce odevzdali na studijním oddělení.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat 4. prosince 2019 v aule PdF.

Výzva k podání studentských projektů na podporu popularizace fakulty
Vymyslete a přihlaste svůj projekt na podporu fakulty v oblasti popularizace jejích činností, studijních oborů nebo zkrášlete její prostředí, ve kterém ve škole žijete. Váš realizovaný nápad obdrží v návaznosti na jeho složitost řešení a časovou náročnost až 10.000 Kč. V případě výjimečných extrémních nákladů na realizaci (např. u dražšího použitého materiálu) bude možnost úhradu po individuální dohodě odsouhlasenou předem řešit samostatně. Podrobnosti k výzvě Hýčkejte svou Přírodu i zajímavé projekty z minulých ročníků, z nichž s některými se na fakultě můžete setkat dodnes, najdete zde. Výzva je otevřena do 31. října 2019. Dotazy je možné směřovat na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz.

Solve It
Společnost McKinsey & Company pořádá v listopadu již čtvrtý ročník oblíbené soutěže Solve It. Zapojit se mohou studenti a mladí profesionálové, kteří během dvou kol budou řešit reálné problémy reálné neziskové společnosti. V letošním roce je tématem digitalizace veřejného sektoru a partnerem je Portál občana v rámci agendy Digitální Česko. Pro vítězný tým jsou připraveny vouchery na letenky do celého světa! Přihlášky se uzavírají 24. října. Podrobnosti najdete zde.

UP Crowd
Spolek UP Crowd vás srdečně zve na nadcházející přednášku jazykovědce doc. Karla Olivy, která se uskuteční 5. listopadu 2019 v Coffee Library v rámci cyklu Science Café Olomouc. Tématem bude přejímání slov do a z českého jazyka.
Prezentaci spolku a jeho aktivit můžete shlédnout v rámci Dnů dobrovolnictví v úterý 22. října 2019 od 17 hodin v prostorech Studentského klubu UP ve Zbrojnici. V následujících týdnech pak opět proběhne náborová akce nových či potenciálních členů, aktuální informace budou zveřejněny na Facebooku.

Provoz fakulty

Školení řidičů
V souladu s ustanovením odst. 2 § 103 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTSKÝCH VOZIDEL. Je určeno zaměstnancům UP, kteří při plnění svých pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané jako druh práce v pracovní smlouvě).
Školení se uskuteční 22. října 2019 v čase 8:00-9:15 v aule PřF UP (2.001), tř. 17. listopadu 12, 2. podlaží.

Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez ČITELNĚ vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude jeho účast neplatná. Na akci se není třeba předem registrovat. Školení má platnost dva roky.

Další školení řidičů referentských vozidel je plánováno na leden až únor 2020. O přesném termínu a čase konání budou zaměstnanci v předstihu informováni prostřednictvím e-mailu.

Různé

Projekt Badatel? Výzva k vypsání nových témat!
Rádi bychom oslovili zaměstnance přírodovědecké fakulty s výzvou k vypsání nových témat do projektu Badatel. Cílovou skupinou jsou nadaní středoškolští studenti, zapálení pro přírodovědné obory, kteří se stanou řešiteli vašich témat během celého akademického roku či jen jeho části. Seznámí se tak se základy vědeckého bádání i univerzitním světem. Projekt Badatel je významná aktivita podporující zájem těchto motivovaných studentů o studium na naší fakultě. Mladí účastníci projektu pak mají každoročně možnost obhájit výsledky své práce na květnové konferenci. Náměty na nová témata je možné zasílat na adresu jiri.kvita@upol.cz. Více informací k Badateli najdete na jeho stránkách.

Kulatý stůl
Na téma „Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů a matematiky“ se bude hovořit u Kulatého stolu ve čtvrtek 14. listopadu od 15:30 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty v šestém podlaží (místnost 6.014). Kulatý stůl je určen studentům (budoucím učitelům) a pedagogickým pracovníkům všech přírodovědných oborů vysokých, středních a 2. stupně základních škol. Hostem bude psycholožka Mgr. Markéta Hlavsová s přednáškou Zpětná vazba aneb Jak působím na děti. V rámci besedy bude pozornost věnována zpětné vazbě, jak působí učitelé na děti, dále na první dojem (jak rychle se vytvoří, jak dlouho trvá ho změnit, co vše je ve hře). V závěru besedy bude prostor k diskuzi a přenos zpětné vazby do reality školy (zkoušení, výuka, autorita, šikana). Odpověď na otázky co dělat, když žáci nespolupracují, vyrušují, provokují.

Jízdenky MHD nově v prodeji FreshUPu
Bufet FreshUP umístěný v přízemí hlavní budovy přírodovědecké fakulty nově zavedl prodej jízdenek na MHD v Olomouci. Zákazníci zde mohou zakoupit vybrané druhy jízdenek:

  • 14 Kč = základní jízdné pro dospělé i studenty nad 18 let
  • 23 Kč = celodenní pro studenty s průkazem studenta (zlevněná)
  • 46 Kč = celodenní pro dospělé

SKM, která FreshUP provozuje, tímto vyšla vstříc studentům, zaměstnancům i návštěvníkům fakulty.

Ochutnávka
Bufet FreshUP má v nabídce zboží zařazeny výrobky firmy Šufánek s.r.o., která se zabývá výrobou ořechových másel. Ve středu 23. října 2019 v čase 7:30 až 12:00 hodin bude pro Vás připravena (poblíž bufetu FreshUP) ochutnávka jejich sortimentu.

Týden vědy a techniky
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice. Do akce, která zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity, se zapojí i Pevnost poznání.
Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech. Devatenáctý ročník s podtitulem „Věda, svoboda, odpovědnost“ se uskuteční v termínu 11. - 17. listopadu 2019. Hlavním tématem všedních dnů budou globální hrozby, jako jsou klimatické změny, přírodní katastrofy a další.

Máte-li zájem zúčastnit se ještě letošního ročníku Týdne vědy a techniky, dejte prosím neodkladně vědět Mgr. Magdaléně Ondrušákové, e-mail: magdalena.ondrusakova@upol.cz.

Nové vnitřní normy

Dnem 17. října 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/27 - Statut Centra výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci

 

Příští Zpravodaj vyjde v pondělí 4. listopadu 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)