Úvodní slovo

Vážení kolegové,

Akademický senát PřF UP dne 23. 10. schválil vznik fakultní Etické komise (její statut najdete zde) a vyhlásil volbu jejích členů.

Návrhy na členy EtK mohou předkládat všichni členové akademické obce PřF, součástí návrhu musí být souhlas navrženého. Funkční období prvních zástupců jednotlivých oborů bylo stanoveno losem takto: Fyzika a Chemie 6 let, Vědy o Zemi a Biologie a ekologie 4 roky, Matematika a informatika 2 roky. Po první obměně pak bude funkční období každého člena šestileté.

Prosím, zvažte podání návrhů na vhodné kandidáty na tuto funkci. Termín pro předkládání návrhů na členy EtK je 19. listopadu 2019 k rukám předsedy AS PřF UP (možno i e-mailem: tomas.opatrny@upol.cz). Vlastní volba se pak uskuteční na zasedání AS PřF dne 4. prosince.

Tomáš Opatrný
předseda Akademického senátu PřF UP

Věda a výzkum

Cena děkana 2019 autorům rozvíjejícím vědní obor
Děkan PřF ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací. Návrh může podat zaměstnanec nebo student přírodovědecké fakulty prostřednictvím vedoucího pracoviště písemně (formou přihlášky do soutěže) spolu s výtiskem publikace do 30. listopadu na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Aleně Jarošové (alena.jarosova@upol.cz). Předložené publikace musí splňovat následující podmínky:

 • navržený pracovník je zaměstnanec PřF UP s výší úvazku minimálně 0,5 a na práci uvedl afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště;
 • navržený pracovník je prvním nebo korespondujícím autorem publikace;
 • navržený student studuje prezenční formu studia;
 • vědecký časopis, kde je publikována původní vědecká publikace, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90 procent a výše;
 • publikace vyšla tiskem v roce 2019; přihlásit lze i práce publikované v roce 2018, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v loňském roce.

Přihlášku do soutěže a podrobné informace o podmínkách soutěže naleznete zde. Do přihlášky je nutné specifikovat rozdělení ceny mezi jednotlivé spoluautory, kteří svým podpisem na přihlášce potvrdí souhlas s dělením.

INTER-INFORM
MŠMT vyhlásilo 3. veřejnou soutěž výzkumu, vývoji a inovací programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM (LTI20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Návrhy projektů prosím předávejte na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Miriam Delongové (miriam.delongova@upol.cz) do 4. prosince 2019. Více informací zde.

INTER-COST
MŠMT
vyhlásilo 4. veřejnou soutěž výzkumu, vývoji a inovací programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST (LTC20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Návrhy projektů prosím předávejte na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Miriam Delongové (miriam.delongova@upol.cz) do 11. prosince 2019. Více informací zde.

Výzva k předkládání návrhů projektů ekonomické diplomacie
Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nabízí možnost zapojit se do vědeckých a expertních misí v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie ČR - PROPED v roce 2020. Mise se realizují od roku 2017 formou seminářů, konferencí, incomingových misí, workshopů atd. s cílem podpořit internacionalizaci bezpečnostního výzkumu. Je na nich možné prezentovat výzkumnou činnost a výsledky svých pracovišť a zejména projednat možnosti mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery či zapojení do společných projektů v rámcových programech EU a dalších relevantních mezinárodních programech.

V případě zájmu o zapojení je třeba v termínu do pátku 22. listopadu zaslat návrh obsahující konkrétní tematické zaměření, excelentní zahraniční výzkumná pracoviště i zdůvodnění přínosů pro naši instituci Mgr. Dominice Jandové z MV ČR, tel.: 974 832 483, e-mail: dominika.jandova@mvcr.cz. Návrh musí být v souladu jak se stanovenými prioritními regiony, jimiž jsou USA, Izrael, Velká Británie, Švýcarsko, Skandinávie, Nizozemsko a Francie, tak s tematickými oblastmi mezinárodní spolupráce v bezpečnostním výzkumu: kyberbezpečnost, boj s organizovaným zločinem, CBRN ochrana a snižování rizik katastrof. Více informací naleznete zde včetně mapy globálních oborových příležitostí.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendia v Pekingu
Institute of Technology v Pekingu (BIT) nabízí následující stipendia pro akademický rok 2020/2021. V rámci studijních programů tento institut poskytuje Stipendium CSC (China Scholarship Council) pro tři magisterské a doktorské studenty. Jedná se o plně hrazené stipendium pro zahraniční studenty. V přílohách 1, 2, 3 naleznete podrobnosti o stipendiu a termínech podávání přihlášek.

V rámci výměnných programů institut nabízí Výměnné stipendium BIT pěti studentům všech úrovní na jeden nebo dva semestry v akademickém roce 2020/2021. Stipendium zahrnuje školné a ubytování v areálu institutu. Podrobnosti naleznete zde a zde.

V rámci Mezinárodního letního programu BIT jsou od 5. července 2020 do 1. srpna 2020 nabízeny čtyři témata: Inteligentní a elektrická vozidla (program I), Analýza velkých dat (program II), Přehled systému 5G - klíčové technologie a aplikace (program III) a Čínský jazyk a kultura (program IV). Studenti si mohou vybrat jeden z programů na základě svých zájmů a akademického vzdělání. Více informací naleznete v příloze.

Stipendia v Maďarsku
Pro akademický rok 2020/2021 nabízí Maďarsko 25 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty BSP a MSP v délce 5 měsíců, 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 2 týdny a 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 3 měsíce. Dále nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů DSP v délce do 9 měsíců. Zájemcům o letní kurzy maďarštiny z řad VŠ studentů a VŠ učitelů v roce 2020 nabízí maďarská strana 12 míst s délkou pobytu 1 měsíc.

Termín odevzdání přihlášek je 2. prosince 2019 do 12:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Stipendia v Egyptě
Egypt nabízí 4 stipendijní místa na studijní pobyty pro studenty DSP v délce 10 až 12 měsíců a 2 stipendijní místa na studijní pobyty pro VŠ učitele v max. délce 10 dnů. Dále nabízí studijní a přednáškové pobyty v celkovém rozsahu 18 měsíců pro zájemce z řad VŠ učitelů a vědeckých pracovníků v délce 3 až 5 měsíců.

Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Stipendijní pobyty v Severní Makedonii
Severní Makedonie nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 10 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v max. délce 2 měsíců, a rovněž 10 měsíců pro zájemce o studijní pobyty z řad studentů DSP v max. délce 2 měsíců. Dále nabízí 2 stipendijní místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v max. délce 10 dnů.

Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Podpora pozic pro zahraniční postdoky
V rámci projektu podpory udržitelnosti zahraničních postdoků je možnost dofinancování jejich mzdových nákladů z Institucionálního plánu UP 2019-2020. V této věci byl rozeslán informační e-mail vedoucím všech pracovišť. Pokud máte zájem o podporu svých postdoků, je třeba podat žádost za každého postdoka, a to nejpozději do pondělí 25. listopadu 2019 do 12:00. Žádosti budou přijímány výhradně elektronicky na adrese waleria.slowikova@upol.cz. Případné dotazy rovněž směřujte na uvedenou e-mailovou adresu.

Pro studenty

Zadávání podkladů ke kvalifikační práci
Podrobný návod pro zadávání podkladů ke kvalifikační práci naleznete na tomto odkazu. Ke změně dochází ke stavu schvalování - o dokončení zadávání a případných úprav tématu musí student změnit stav schvalování na "Studentem dopracován podklad VŠKPú" a změnu stavu uložit.

Imatrikulace
Žádáme studenty prvních ročníků, kteří nebyli na imatrikulaci, aby se dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení podepsat imatrikulační slib.

Promoce
Promoce studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů se konají 8. listopadu v aule PřF UP. Žádáme studenty, kteří se na promoce přihlásili, aby své studijní referentce poslali e-mailem naskenovaný doklad o zaplacení poplatku za promoce. Harmonogram promocí najdete na webových stránkách PřF.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat 4. prosince 2019 v aule PdF UP.

Joint Master Degree
Katedra geoinformatiky nabízí novou formu magisterského studia v podobě Joint Master Degree ve spolupráci s rakouskou Univerzity of Salzburg a francouzskou Université Bregagne Sud. Dvouleté studium, které je pokryto stipendiem, je v prvním roce zaměřené všeobecně na metody Earth Observation a Geoinformatics v Salzburgu. Navázat pak můžete v oblasti GeoDataScience v Bretani nebo GeoVisualization v Olomouci.

Přihlášky ke studiu mohou podávat absolventi bakalářského studia i studenti magisterského studia do 16. ledna 2020. Více informací naleznete na stránkách katedry geoinformatiky. S dotazy se obraťte na Mgr. Jakuba Koníčka, e-mail: jakub.konicek@upol.cz.

Intenzivní kurz angličtiny
Kabinet cizích jazyků PřF UP pořádá pro studenty doktorských studijních programů zimní intenzivní kurz angličtiny, který je koncipován jako příprava na formát povinné zkoušky VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro doktorské studium. Tento kurz nemůže nahradit dlouhodobé studium angličtiny, ale může pomoci seznámit se se základními pravidly psaní pro akademické účely, orientovat se v metodách čtení, seznámit se se zdroji k testům poslechové části apod.

 • Základní informace o kurzu: Kurz se bude se konat ve dnech 13. - 16. ledna 2020 (po-čt) v budově PřF UP, tř. 17. listopadu 12.
 • Cílem kurzu je připravit Ph.D. studenty na formát a způsob hodnocení všech čtyř částí zkoušky VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro doktorské studium, a to Listening, Reading, Writing a Presentation in English.
 • Každé části zkoušky budou věnovány dva devadesátiminutové semináře.
 • Výuka bude probíhat od pondělí do středy vždy od 8 do 13 hod. ve třech výukových blocích.
 • Ve čtvrtek se bude konat písemná část zkoušky nanečisto, tedy Listening, Reading a Writing, a to od 9:00 do cca 12:30 hod. Ústní část zkoušky Presentation in English nanečisto se bude konat v pondělí 20. ledna 2020 dopoledne.
 • Pokud Ph.D. student zvládne kteroukoli písemnou část na 70% a více, nebo bude jeho prezentace v angličtině nanečisto výborná, bude příslušná část zkoušky považována za splněnou.

Registrační poplatek za kurz je 500,- Kč, bude se vybírat až na začátku kurzu. Chcete-li se kurzu účastnit, přihlaste se mailem na adrese lucie.vankova@upol.cz. Uzávěrka přihlášek je 13. prosince 2019 (v případě velkého zájmu i dříve).

UP Crowd
Studentský spolek UP Crowd vás srdečně zve hned na několik akcí v prvním listopadovém týdnu. V úterý 5. listopadu 2019 se uskuteční v Coffee Library přednáška jazykovědce a matematického lingvisty doc. Karla Olivy na téma "O přejímání slov" v rámci cyklu Science Café Olomouc (rezervace). Pravidelný čtvrteční meeting 7. listopadu 2019 je určen všem členům i zájemcům o oblast popularizce vědy (informace o místě a času na FB stránce spolku). Svým příspěvkem a experimenty pak v pátek 8. listopadu 2019 oživíme i Ostravskou přednáškovou noc (π noc) v Ostravě-Porubě. V neposlední řadě gratulujeme prezidentce UP Crowdu k Ceně rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví v kategorii Věda.

Pedagogická praxe studentů
Kabinet pedagogické přípravy PřF UP oznamuje studentům, že souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 17. 2. 2020 - 6. 3. 2020. Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášeni studenti.

Přihlášku je třeba podat nejpozději do 13. ledna 2020. Po tomto termínu nebude možné se na praxi přihlásit.

Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří chtějí konat praxi v jiném regionu, si musí praxi zajistit sami. Současně musí požádat ředitelství školy o souhlas s konáním souvislé pedagogické praxe, který škola potvrdí na formuláři přihlášky.

Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.

 

Provoz fakulty

Provoz personálního a mzdového oddělení před koncem roku

Návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2020 prosím předávejte na personální a mzdové oddělení do konce prosince. Výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace až v lednu.

Nejpozději do středy 11. prosince do 12:00 je třeba na personální a mzdové oddělení fakulty odevzdat následující doklady:

Na personální oddělení (p. Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková, Bc. Markéta Říhová) odevzdávejte:

 • změny pracovního a mzdového zařazení účinné v měsíci 12/2019
 • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v tomto roce
 • nové DPP a DPČ

Na mzdové oddělení (p. Libuše Pěčková, p. Ivona Kristková) odevzdávejte:

 • dovolenky, neschopenky, doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
 • návrhy na vyplacení mimořádných odměn
 • návrhy na jednorázové úpravy osobních ohodnocení
 • požadavky na stravenky a Unišeky+
 • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2019

Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání, nebude provedena kontrola.

V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 11. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 2. ledna do 12:00. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtarně, tj. v pátek 3. ledna.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 17. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 19. prosince do 12:00.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 20. prosince, po Novém roce od 2. ledna. Pokud nebude třeba z vaší strany nic osobně konzultovat a budete chtít doklady na oddělení jen odevzdat, velmi uvítáme respektování klidu na zpracování mzdových údajů na účtárně; k předání dokladů využijte interní pošty - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 13. ledna dle rozpisu, který obdrží zaměstnanci hromadným e-mailem v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Provoz ekonomického oddělení
Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám
dodávejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 13. prosince.

Originály daňových dokladů/faktur, pokladní doklady, CP, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do 13. prosince a zároveň nezapomeňte doklady předávat v Magionu. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2019.

Je nutné také provést vyúčtování všech záloh na cestovní příkazy roku 2019.

Do středy 11. prosince vraťte do pokladny hotovostní zálohu.

Různé

Děkanské volno
Děkan přírodovědecké fakulty uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty ve dnech 27. a 30. prosince 2019 pracovní volno. Rektorské volno je stanoveno v harmonogramu akademického roku na 31. prosince 2019.

PosPos
Zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na Posemestrální posezení u vánočního punče, písniček a předvánočních dobrot. Se zimním semestrem se budeme loučit ve čtvrtek 12. prosince od 12:00 na hlavní budově přírodovědecké fakulty.

Soutěž o nejlepší návrh novoročního přání
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh novoročního přání. Soutěžní návrh musí být vlastní tvorbou autora, může být malovaný, kreslený, vymodelovaný nebo jinak výtvarně zpracovaný. Podmínkou je pouze možnost převedení do elektronické podoby pro tisk. Návrhy musí být také v souladu s vizuálním stylem UP a obsahovat vizuální prvky UP.
Autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3 000 až 5 000 korun a poukázku na 3denní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově.
Soutěžní návrhy zasílejte do 13. listopadu 2019 do 23:59 ideálně v elektronické podobě na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz, příp. poštou nebo po předchozí domluvě osobně s Mgr. Magdalénou Ondrušákovou. Podrobné informace najdete zde.

UP Business Camp 2019
Vědeckotechnický park UP pořádá jednodenní konferenci UP Business Camp 2019 pro začínající podnikatele, firmy a podnikavce. Celá konference se v letošním roce ponese ve znamení rovných příležitostí a právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli oslovit Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, které na UP našim studentům poskytuje technický i odborný poradenský servis. Nasát atmosféru a inspirovat se k rozjetí vlastního businessu tak mohou přijít i osoby se sluchovým postižením, pro které budou připraveni tlumočníci znakového jazyka. Její program je rozdělen do čtyř tematických bloků: Zkušení za mikrofonem, Seber odvahu a nastartuj business, Podnikej hlavou, Dokaž, co umíš ve 2 minutách.

Kulatý stůl
Na téma „Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů a matematiky“ se bude hovořit u Kulatého stolu ve čtvrtek 14. listopadu od 15:30 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty v šestém podlaží (místnost 6.014). Kulatý stůl je určen studentům (budoucím učitelům) a pedagogickým pracovníkům všech přírodovědných oborů vysokých, středních a 2. stupně základních škol. Hostem bude psycholožka Mgr. Markéta Hlavsová s přednáškou Zpětná vazba aneb Jak působím na děti. V rámci besedy bude pozornost věnována zpětné vazbě, jak působí učitelé na děti, dále na první dojem (jak rychle se vytvoří, jak dlouho trvá ho změnit, co vše je ve hře). V závěru besedy bude prostor k diskuzi a přenos zpětné vazby do reality školy (zkoušení, výuka, autorita, šikana). Odpověď na otázky co dělat, když žáci nespolupracují, vyrušují, provokují.

Týden vědy a techniky
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice. Do akce, která zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity, se zapojí i Pevnost poznání.
Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech. Devatenáctý ročník s podtitulem „Věda, svoboda, odpovědnost“ se uskuteční v termínu 11. - 17. listopadu 2019. Hlavním tématem všedních dnů budou globální hrozby, jako jsou klimatické změny, přírodní katastrofy a další.

Zlatá a diamantová promoce
V pátek 8. listopadu 2019 se od 10:30 v aule přírodovědecké fakultě uskuteční setkání zlatých a diamantových absolventů, kterým budou slavnostně předány čestné diplomy. Zájemci o setkání s těmito absolventy jsou srdečně zváni! Kontakt pro případné dotazy: dagmar.petrzelova@upol.cz.

Přednáška prof. Františka Turečka
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů a Katedra analytické chemie PřF zvou na přednášku prof. Františka Turečka nazvanou Revealing the DNA Cation Radical Code by Action Spectroscopy Mass Spectrometry. Přednáška se uskuteční v učebně 2.060 v úterý 5. listopadu od 14:00 hodin.

Benefice
V neděli 24. listopadu
se v Regionálním centru Olomouc (RCO) od 17:00 uskuteční benefice nazvaná Průsečíky minulosti s přítomností. Na programu je vernisáž fotografií SAPARA & ŠTREIT, flétnové trio BEZDECHU, recitál básníka PETRA ČECHÁKA a vystoupení divadla SLOVANSKÝ TYÁTR.

Nové vnitřní normy

Dnem 24. října 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/28 - Organizační zabezpečení výplat mezd a stipendií v roce 2020 na UP

Dnem 4. listopadu 2019 nabývá účinnosti vnitřní norma PřF UP:

PřF-B-19/09 - Děkanské volno

Dnem 6. listopadu 2019 nabývá účinnosti:

B3-13/7-SR-N10 - Novela č. 10 - Zásady studentské grantové soutěže na UP

 

Další číslo Zpravodaje vyjde v pondělí 18. listopadu 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)