Úvodní slovo

Debata děkana PřF

Vážení kolegové, vážení studenti,

rád bych Vás srdečně pozval na Debatu s děkanem přírodovědecké fakulty, která se uskuteční ve středu 30. ledna ve 14:00 hodin v aule přírodovědecké fakulty (tř. 17. listopadu 12, 2. podlaží, číslo místnosti 2.001). Toto setkání se zaměstnanci a studenty se uskuteční na téma Vize dalšího rozvoje fakulty. Původní plánovaný termín debaty 24. ledna byl ze zdravotních důvodů zrušen.

Pro zahraniční účastníky bude zajištěno simultánní tlumočení do anglického jazyka. Zařízení k tlumočení si bude možné vyzvednout před vstupem do auly. Z akce bude pořízen audiovizuální záznam a on-line přenos. Z hlediska ochrany osobních údajů dávají účastníci svou osobní přítomností na akci souhlas s pořizováním a zpracováním audiovizuálního záznamu a přenosu diskuse.

On-line přenos můžete sledovat v daném čase na http://stream.upol.cz/, je určen pro zájemce, kteří nesouhlasí se svým audiovizuálním záznamem na akci, a také pro kolegy a studenty, kteří se z kapacitních či jiných důvodů na akci nemohou dostavit. Jelikož pořízení záznamu z akce je tzv. zpracováním osobních údajů dle platné legislativy, další informace o zpracování osobních údajů ze strany Univerzity Palackého v Olomouci, o svých právech a kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů UP naleznete na webových stránkách UP (https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/).

Těším se na Vaši účast!

Martin Kubala
děkan

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Zápis předmětů na LS 2018/2019
Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2018/2019 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 15. ledna do 17. února 2019. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese: https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/.

SZZ a obhajoby BP/DP
Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2019 k SZZ nebo obhajobě BP/DP a ještě nemají uzavřený ročník, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Žádosti o stipendia
Žádosti o pravidelné vyplácení stipendií uvádějte nejdéle do konce akademického roku, tj. srpna 2019, nikoliv do prosince 2019. Je to z toho důvodu, že STAG pracuje s akademickými roky, nikoliv kalendářními, a během trvání žádosti někteří studenti ukončí studium, mění se částky apod. Od září 2019 pak podávejte žádosti nové.

Kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy
Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v letním semestru. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

Hledáme lektory kurzů celoživotního vzdělávání
Nabídka pořádání kurzů Celoživotní vzdělávání (CŽV) je součástí dalšího vzdělávání zaměstnanců UP, podporuje pedagogické aktivity, zařazuje inovativní didaktické či pedagogické kurzy, které pomáhají pedagogům ve výuce a vedou k rozvoji teaching excellence na UP. Tato aktivita je i nedílnou součástí hodnocení kvality, proto má určitě smysl ji podporovat.

V tomto období probíhá příprava nabídky a harmonogramu CŽV na letní semestr akademického roku 2018/2019, popř. na akademický rok 2019/2020. Základní informace pro zájemce o pořádání kurzů:

• Záměr i realizaci výuky je potřeba projednat s nadřízeným (vedoucím pracoviště).

• Upřednostňovány budou odborné kurzy před zájmovými.

• Lektor obdrží odměnu ze zdroje CŽV s ohledem na rozsah výuky a finanční možnosti (orientačně 400,- Kč/45 minut výuky & čas strávený přípravou).

• Ze zdroje CŽV může být proplacena i spotřeba materiálu.

• Kurzy se mohou uskutečnit 2x za akademický rok, většinou by mělo jít o jednorázovou výuku v pracovní den dopoledne s rozsahem cca 3-5 hodin.

Svůj rámcový zájem stačí nahlásit nejpozději do 8. února Mgr. Martině Karáskové (martina.karaskova@upol.cz) ze studijního oddělení, která na přírodovědecké fakultě tuto aktivitu pomáhá organizovat. Zde tabulka k vyplnění anotace kurzu. Zájemci pak následně obdrží podrobnější informace.

Vzdělávací kurzy
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP vypsalo nabídku nepovinných profesních kurzů, které jsou realizovány v rámci vzdělávacího modulu "Další vzdělávání pracovníků UP" a jsou pro zaměstnance zcela zdarma.

Seznam kurzů, ve kterých jsou ještě volná místa, naleznete i s odkazy níže (anotaci kurzu zobrazíte rozkliknutím odkazu). Po přihlášení na jednotlivé kurzy prosím vyčkejte na potvrzovací e-mail o zařazení do kurzu. Kapacita jednotlivých kurzů je limitována lektory jednotlivých kurzů.

Případné dotazy prosím zasílejte na monika.smolikova@upol.cz.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

PROGRAM ERASMUS - STUDENTSKÉ MOBILITY 2019/2020
Přírodovědecká fakulta UP vypisuje výběrové řízení na obsazení míst studentských mobilit v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2019/2020.

Stipendijní pobyty v Číně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR informuje v rámci iniciativy 16+1 o nabídce čínské vlády na stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2019/2020 a dále pak na studijní či výzkumné stáže v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2019/2020.

Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání přihlášek je 15. února 2019 do 15 hodin.

Podrobné informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA): https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=10.

Podpora rozvoje zahraniční spolupráce
Je velmi pravděpodobné, že v roce 2019 zahraniční oddělení rektorátu UP opět poskytne naší fakultě dodatečné prostředky na rozvoj nových zahraničních spoluprací. Stejně jako v loňském roce z nich bude možné hradit pouze cesty zaměstnanců fakulty za účelem přípravy nové spolupráce se zahraničními partnery, případně podpořit krátkodobé návštěvy zahraničních profesorů, související s vytvářením nové spolupráce (z těchto prostředků ale nelze hradit žádné osobní náklady). Pokud máte v plánu cestu nebo návštěvu, která odpovídá výše uvedené definici, můžete předběžně požádat o (částečnou) finanční podporu u Mgr. Walerie Słowikové (waleria.slowikova@upol.cz). O udělení případné podpory bude rozhodovat proděkan pro mezinárodní záležitosti prof. Miloslav Dušek s ohledem na stupeň rozpracovanosti připravované spolupráce a snahou o rovnoměrné pokrytí oborů, to vše v návaznosti na dostupné finanční prostředky. Berte, prosím, v úvahu, že prostředky budou omezené (přesnou částku zatím neznáme) a na udělení podpory není právní nárok.

Stipendijní programy ve Francii
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech, zejména v následujících oblastech:

  • Přírodní vědy a vědy o Zemi
  • Exaktní a inženýrské vědy
  • Ekonomické a právní vědy
  • Humanitní a společenské vědy
  • Lékařství

Doktorské studium ve Francii
Ph.D. studium pod dvojím vedením probíhá současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom z obou zúčastněných institucí.

Výzkumná stáž ve Francii
Výzkumná stáž trvá 1 až 3 měsíce a musí být vykonána na univerzitě, výzkumném centru či v univerzitní nemocnici.

Žádost o stipendium musí být doručeno v elektronické podobě do 1. února 2019 v 17:00 hodin na adresu: sciences.prague@gmail.com. Více na https://studium.ifp.cz/cz/stipendia-francouzske-vlady.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 6. února 2019 od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014). Hlavními body programu budou novela statutu PřF a diskuse nad věcným záměrem zřídit nový vysokoškolský ústav.

Provoz fakulty

Upozornění pro zaměstnance a studenty
Vzhledem k mrazivému počasí žádáme všechny zaměstnance a studenty pohybující se na hlavní budově fakulty, aby při použití jakýchkoli venkovních dveří dbali na minimalizaci doby jejich otevření. Týká se zejména situací, kdy je dveřmi něco stěhováno, probíhá závoz zboží apod., které způsobují rapidní snížení teploty v prostorách přízemí. Ty se pak už v průběhu dne nestihnou vytopit na standardní teplotu.

Nová vyhláška o použití soukromého vozidla na pracovní cestu
Vyhláška č. 333/2018 Sb. informuje o tom, na jaké náhrady má zaměstnanec nárok při použití soukromého vozidla na pracovní cestě (zahraniční i tuzemské). Z vyhlášky vyplývá, že zaměstnanec může využít své vozidlo pouze na tento pohon: benzin 95, benzin 98 a naftu.

Vzhledem k tomu, že při použití vozidla na jiný pohon (elektromobil, plyn nebo benzin 91) není náhrada MPSV stanovena, nelze takovou pracovní cestu schválit a vyúčtovat.

Školení na nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
Toto školení se uskuteční v souladu s ustanovením § 103, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisů souvisejících pro všechny nové zaměstnance a Ph.D. studenty, kteří zacházejí s nebezpečnými chemickými látkami, a stávající zaměstnance a doktorandy bez příslušného vzdělání pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona o veřejném zdraví. Dále jsou vítáni všichni, kteří se chtějí dozvědět více o aktuální "chemické legislativě". Školení má platnost 2 roky.

Výběr termínu účasti z níže uvedených možností je na Vás. Není potřeba se předem registrovat, pouze na místě pak čitelně vypsat jméno a podepsat prezenční listinu:
1. 2. 2019 | 8:00-10:00 | přírodovědecká fakulta | tř. 17. listopadu 12| 2. podlaží | aula - místnost 2.001
8. 2. 2019 | 8:00-10:00 | přírodovědecká fakulta | tř. 17. listopadu 12| 2. podlaží | aula - místnost 2.001

Z důvodu stavebních prací tentokrát není možné akci pořádat v Holici.

Pro kolegy cizince bude školení zajištěno v anglické verzi, avšak v jiném termínu, který bude oznámen později.

Případné dotazy prosím zasílejte na e-mail petr.nadvornik@upol.cz.

Různé

Ples přírodovědecké fakulty
Dovolte, abychom Vás pozvali na Ples Přírodovědecké fakulty UP, který se uskuteční v sobotu 16. února od 19:00 v Clarion Congress Hotel Olomouc. Šatna, občerstvení a přístup do prostor budou zajištěny od 18:30. Slavnostním večerem Vás provede moderátor Jan Smetana, sportovní komentátor a reportér České televize. O hudební doprovod se postarají kapely Jamr's a tradičně kapela ExStres. Účastníky této společenské události čeká bohatá tombola.

Slosovatelné vstupenky je možné zakoupit v hlavní budově fakulty na oddělení vnějších a vnitřních vztahů, v pokladně Pevnosti poznání a v centru UPoint na Horním náměstí. Podrobné prodejní časy najdete zde. Ceny lístků na stání jsou nabízeny za 250 Kč, místa k sezení za 370 korun, studentům a dalším skupinám za zvýhodněnou cenu 350. Žádosti o rezervaci vstupenek je možné zasílat na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz.

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.plesprf.upol.cz, stránku průběžně aktualizujeme.

Láskyplný víkend v Pevnosti poznání
Pevnost poznání připravila na 16. a 17. února láskyplný program pro všechny bez rozdílu věku. Mimo jiné se můžete zúčastnit programu Láska jménem gravitace, aneb není přitažlivost jako přitažlivost. Dozvíte se jakou silou na sebe navzájem působí objekty Sluneční soustavy a jaké to má důsledky. Také si můžete složit důmyslný hlavolam srdce nebo zjistit, zda se k sobě skutečně hodíte. Další program najdete zde.

Přednáška držitelů Fischerova stipendia
Proděkan pro mezinárodní záležitosti prof. Dušek srdečně zve na přednášky držitelů Fischerova stipendia, které již třetím rokem uděluje naše fakulta zahraničním studentům. Akce se bude konat 13. února v 8:30 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Účast stipendistů a jejich školitelů je žádoucí, vítáni jsou však i ostatní zaměstnanci a studenti naší fakulty.

Aplikace usnadňující objednávání jídla
Správa kolejí a menz Vám představuje novinku, která vám ulehčí objednávání jídla v mobilních aplikacích a systému WebKredit. Nově od 21. ledna 2019 stačí v přihlášení do těchto systémů zadat stejné uživatelské jméno a heslo jako do Portálu UP.

Cizích strávníků se změna netýká, heslo jim nadále vygeneruje obsluha na pokladnách.

Více informací k objednávkám naleznete na stránkách SKM UP.

Změna se týká:

Webové aplikace: https://menza.upol.cz/WebKredit/
Android aplikace: https://play.google.com/store/apps/details?id=anete.droid.mobilkredit
iOS aplikace: https://itunes.apple.com/app/mobilkredit/id735214126?mt=8

V případě problému s přihlášením se prosím ozvěte na jaroslav.vrba@upol.cz.

Vize budoucnosti
Jste kreativní a máte nějakou vizi budoucnosti? Zúčastněte se projektu Future/io! Více informací naleznete zde:
https://www.redbullfutur.io/pk-en/
https://www.redbull.com/cz-cs/tech-red-bull-futur-io-historie-vynalezu-s-koreny-ve-sci-fi-ukaz-svou-vizi
https://www.redbull.com/cz-cs/projects/red-bull-futur-io-predstav-svou-vizi-pritazlive-budoucnosti

 

Další číslo Zpravodaje PřF vyjde 11. února.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)