Úvodní slovo

Free Food
Víte, že třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí? Pokud by byly tyto potraviny zachráněny, nasytily by se jimi asi tři miliardy lidí. V Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg vyhozeného jídla za rok. Jednou z možností, jak omezit plýtvání, je i sdílení jídla mezi studenty.

Free Food UPOL je facebooková stránka sloužící jako prostor pro sdílení jídla mezi studenty a pracovníky univerzity. Má za cíl snížit jeho zbytečné vyhazování a plýtvání jím. Její členové mohou nabídnout jakoukoliv potravinu, kterou by jinak vyhodili. Zájemci o jídlo se většinou ozvou do několika minut. Svého majitele si tak může najít i potravina s krátkou dobou trvanlivosti nebo přebytečná porce uvařené večeře.

Projekt Free Food je novou aktivitou studentského spolku PřF UP Udržitelný Palacký.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Studijní program
Dle novely Studijního a zkušebního řádu (SZŘ) je možné vymezit, že určitý předmět si lze v daném studijním programu zapsat pouze jednou, což může být využito například k etapizaci studia. Podle SZŘ však musí být učiněno formou vnitřního předpisu fakulty. V případě, že takové omezení chcete do svých studijních plánů vnést, pak prosíme garanty, aby prostřednictvím vedoucího garantujícího pracoviště zaslali své návrhy ve formě Studijní program - Typ studia (Bc./NMgr/PGS) - Kód a název předmětu, proděkanovi pro studijní záležitosti Dr. Bartlovi do 10. března, e-mail: eduard.bartl@upol.cz. Na základě dodaných podkladů pak vznikne nový fakultní předpis.

Zápis předmětů na LS 2018/2019 - úpravy rozvrhu
Drobné úpravy rozvrhu jsou možné provádět na studijním oddělení do 20. března.

Promoce
Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat 24. - 28. června. Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty v druhé polovině června. Potvrzení o řádném ukončení studia budou k vyzvednutí na studijním oddělení. Zde si také bude možné také koncem března vyzvednout své diplomy, pokud se promocí nebudete chtít zúčastnit.

Žádosti o stipendia
Žádosti o pravidelné vyplácení stipendií uvádějte nejdéle do konce akademického roku, tj. 31. srpna 2019, nikoliv do prosince 2019. Je to z toho důvodu, že STAG pracuje s akademickými roky, nikoliv kalendářními, a během trvání žádosti někteří studenti ukončí studium, mění se částky apod. Na září 2019 pak podávejte nové žádosti.

Podpora akreditací na webu PřF
Na webu PřF byla vytvořena stránka věnovaná akreditačnímu řízení. Zveřejněn je zde postup při schvalování studijních programů, termíny zasedání příslušných fakultních a univerzitních orgánů, předpisy a zejména pak akreditační formuláře spolu s metodickými pokyny. Zmíněnou stránku je možné najít na adrese https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/prakticke-informace/#c25255.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
Soutěže se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěží se v šesti sekcích, každá po třech kategoriích, doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Jeden student tak může soutěžit až ve dvou sekcích, a to v oborové a posterové sekci. Uzávěrka registrace je 25. dubna na webových stránkách, kde naleznete podrobné informace k soutěži. Vědecké práce je potřeba nahrát do aplikace do 29. dubna. Prezentace soutěžních prací před hodnoticí komisí se uskuteční 2. května.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stáže pro doktorandy v Granadě
Výzkumná instituce Geney Centro nabízí pracovní stáže v Granadě pro studenty navazujících magisterských a Ph.D. studií. Podrobnosti najdete zde.

Pracovní stáže
Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému zájemci stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, a dále dle aktuálních potřeb stálé mise, včetně humanitárních záležitostí či zdravotnictví. Požadavky na uchazeče: výborná znalost angličtiny, výborné komunikační a analytické schopnosti a zahraničně politický přehled. Konání stáže se předpokládá od 23. dubna 2019 do 26. července 2019.

Termín uzávěrky je 20. února 2019. Přihlášky přijímá Mgr. Marie Raková, e-mail: marie.rakova@upol.cz s přiloženým CV a motivacnim dopisem v EN. Vybraný student obdrží od UP stipendium ve výši 24 750 Kč za měsíc plus jednorázový příspěvek na cestovní náklady ve výši 7 000 Kč plus cestovní pojištění.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 6. března 2019 od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014).

Provoz fakulty

Parkování v okolí hlavní budovy přírodovědecké fakulty
Prosíme zaměstnance přírodovědecké fakulty, aby respektovali parkování na vyznačených parkovacích stáních pro držitele parkovacích karet PřF a UP. Zde můžete nalézt mapu, ve které jsou označena vyhrazená parkovací stání pro držitele parkovacích karet PřF a UP. Dále připomínáme, že parkovací karta musí být umístěna viditelně za předním sklem.

Vyzýváme zaměstnance, aby neparkovali zejména v okolí SKM (modrá barva na mapě), tato parkovací stání jsou určena výhradně pro zaměstnance SKM (8 parkovacích stání). Místa nejsou vyčleněna pro držitele parkovacích karet UP, ale opravdu jen pro zaměstnance a návštěvy SKM. Pokud nebude výše zmíněné respektováno, může být přivolána městská policie, která je oprávněna řešit nesprávné parkování blokovou pokutou.

Uzavírka komunikace
Všem zaměstnancům dáváme na vědomí, že ve dnech 27. března - 28. března 2019 bude uzavřena příjezdová komunikace mezi PřF a PF. Důvodem je stěhování optických stolů do 4. NP objektu Přírodovědecké fakulty UP v rámci projektu OP VVV "Modernizace laboratoří fyziky ve 4. NP budovy PřF UP v Olomouci - Envelopě". Přehledná situace k nahlédnutí zde.

Na příjezdové komunikaci, která zajišťuje přístup na parkoviště ve správě PF a vjezdu do podzemních garáží PřF se bude pohybovat zdvihací technika i nákladní vozidlo s optickými stoly apod. Stěhování nelze zajistit za běžného provozu na komunikacích, proto nebude příjezd do podzemních garáží a parkoviště umožněn. Pokud se vše zrealizuje během 27. března 2019, předpokládáme zprovoznění komunikace ihned po ukončení prací. V případě komplikací bude komunikace uzavřena i 28. března 2019. Prosíme zaměstnance, aby pro cestu do práce zvážili využití jiných dopravních prostředků než jsou automobily.

Omlouváme se za komplikace.

Různé

Poděkování
Oddělení vnějších a vnitřních vztahů děkuje všem, kteří podpořili ples Ples Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, a návštěvníkům akce za milou společnost a vytvoření fantastické atmosféry.

Hledáme nové supervizory do projektu Badatel
Uvažovali jste o tom, že by se vám k vašemu projektu hodila pomocná ruka, rádi byste se naučili vést někoho dalšího nebo vás prostě baví popularizace výzkumu a chtěli byste jej ukázat nadšeným zájemcům z řad středoškoláků?

Jestli jste si na libovolnou z těchto otázek odpověděli ano, tak vám nabízíme možnost vypsat téma pro středoškolské studenty v rámci Badatele. Jak vypsat projekt, můžete zjistit na této stránce. Po vyplnění formuláře se po krátkém čase objeví nabídka na stránce vypsaných projektů, na kterou můžete odkázat středoškolské studentské zájemce, případně vaše bývalé středoškolské učitele.

Dne 16. května se uskuteční Konference mladých přírodovědců, na které pak studenti, kteří se zúčastnili Badatele, mají možnost prezentovat své výsledky. Supervizoři budou za účast svých studentů honorováni v částce 3 000 - 10 000 Kč (podle jejich úspěšnosti).

FB: https://www.facebook.com/badatelUP/.

Přednáška o stážích a uplatnění studentů v CERNU
Zveme všechny studenty i absolventy na přednášku a diskuzi na téma Možnost stáží a uplatnění studentů a absolventů všech oborů v laboratoři CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum). Přednáška se bude konat v aule přírodovědecké fakulty v úterý 5. března od 9:30 do 14:00. Hosty budou David Bělohrad a Jarmila Litras. Více informací zde.

Ženy ve vědě
L´Oreal-UNESCO hledá vědkyně! Výzvy se mohou zúčastnit vědkyně, které jsou mladší 40 let (včetně) a věnují se vědám o živé a neživé přírodě či chemickým vědám. Každý rok odborná porota složená z členů Akademie věd ČR vybere z dvanácti finalistek tři laureátky, které postoupí k ústní prezentaci a mezi které rozdělí 600 000 Kč. Bližší informace naleznete zde. Přihlášku je možné podat do 28. února 2019 na www.forwomeninscience.com.

Přednáška Renaty Bilewicz a Slawomira Seka
Přijměte prosím pozvání na přednášky prof. Renaty Bilewicz a doc. Slawomira Seka z Varšavské univerzity, které budou zaměřeny na studium nanostrukturovaných nosičů pro (bio)elektrochemické aplikace a na modelové biomimetické lipidové membrány imobilizované na povrchu elektrod. Přednášky se uskuteční v úterý 26. února od 9:45 do 11:15 v posluchárně 2.005 na přírodovědecké fakultě. Podrobnosti najdete na http://ach.upol.cz/user-files/files/pozvanka-bilewicz-sek.pdf.

Nadační příspěvek
Díky Nadačnímu fondu Univerzity Palackého mohlo už 35 studentů ze všech fakult realizovat svůj vědecký nebo tvůrčí projekt. V současné době fond vyhlásil 5. výzvu, v rámci které opět podpoří umělecké a výzkumné projekty studentů magisterských a doktorských studijních programů s mezinárodním přesahem. Dejte prosím vědět o této možnosti svým talentovaným studentům. Další informace najdete zde.

Na otázky zájemců týkající se výzvy, projektů, financování a všech dalších souvislostí letos rádi odpovíme osobně na společném setkání 6. března od 15 do 16 hodin ve Studentském klubu ve Zbrojnici. Kontakt: Katrin Stark, e-mail: katrin.stark@upol.cz.

Bylinková praxe
Firma SONNENTOR nabízí měsíční prázdninovou stáž, kterou mohou využít zejména studenti zemědělských, potravinářských, obchodních nebo marketingových oborů se zájmem o ekologii a zdravý životní styl. Během měsíční praxe studenti poznají chod firmy od výroby a zpracování přes řízení kvality až po expedici, obchod a marketing. Bude jim představen zážitkový turistický projekt Bylinkový ráj SONNENTOR, jehož součástí je exkurze pro turisty a prodej ve firemní prodejně. Praktikanti budou pracovat nejen při balení a kompletaci biočajů a biokoření a plnit běžné firemní úkoly, ale poznají také život na ekologické farmě a sami se zapojí do pěstování, sběru a sušení bylinek. Během praxe navštíví Bylinkový projekt SONNENTOR ERLEBNIS v Rakousku. Při slavnostním zakončení Sluneční bylinkové praxe dostanou Certifikát o absolvování praxe ve firmě SONNENTOR. Další informace poskytne Lucia Havrlentová, e-mail: lucia.havrlentova@sonnentor.cz.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 8. února 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/08 - Sociální stipendia na UP na období leden - červen 2019

Dnem 15. února 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/07 - Harmonogram akademického roku 2019/2020 a harmonogram zápisu předmětů do IS STAG v akademickém roce 2019/2020

Dnem 21. února 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-18/10-N01 - Novela č. 1 - Zásady soutěže o udělení Juniorského grantu UP

Dnem 23. února 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/10 - Rozhodnutí o zrušení norem

 

Příští Zpravodaj vyjde v pondělí 11. března 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)